dnes je 16.7.2024

Input:

Nové požadavky na SMBOZP

7.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

18.2.3.1 Nové požadavky na SMBOZP

Ing. Monika Becková

Úvod

V předchozích odstavcích jsou stručně popsány jednotlivé požadavky specifikace OHSAS 18001:1999, dosud používané jako základ pro ty organizace, které chtěly využít tento systémový nástroj prevence v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Připomeňme si, že systémový přístup k řízení a k rozvíjení BOZP má za cíl vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat takový systém řízení, který bude jednak naplňovat požadavky předpisové základny v této oblasti, jednak umožní neustálé zlepšování jeho efektivnosti ve vztahu k měnícím se podmínkám. Zopakujme si základní principy známé z norem řady ISO 9000 a uplatňované odpovídajícím způsobem rovněž v systému managementu BOZP:

 1. princip trvalého zlepšování, známý ze systémů kvality a navazující na metodiku „PDCA“,

 2. systémový přístup,

 3. princip vedení a řízení zaměstnanců,

 4. princip zapojení zaměstnanců,

 5. princip rozhodování založený na faktech.

Míra podrobnosti systému, rozsah dokumentace a velikost zdrojů na zajištění tohoto systému závisí, analogicky na systému kvality, na velikosti organizace a rozsahu nabízených výrobků či služeb.

Co je cílem?

Cílem bezpečnosti práce je odstranit nebo omezit na přijatelnou úroveň rizika ohrožení zdraví a životů lidí vyplývající z pracovních činností. Cílem uplatnění systémového přístupu v této oblasti je pak povýšení řízení od reaktivního přístupu, kdy pouze reagujeme na vzniklou situaci (incident), již řešíme, k tzv. „proaktivnímu přístupu“, kdy analýzou nebezpečí, výchovou, výcvikem a zapojením všech zainteresovaných stran incidentům předcházíme. Tento posun znázorňuje následující obrázek:

Vytvořený a zavedený systém řízení bezpečnosti práce v podniku na principu prevence musí pokrývat veškeré vykonávané činnosti a zároveň musí umožňovat trvalé zlepšování pracovních podmínek a chování lidí v pracovním procesu při zapojení všech vedoucích i řadových zaměstnanců podniku do systému.

Historie revize

Původní specifikace (nikoli norma, jako je tomu nyní) pod označením OHSAS 18001:1999, která je již dostatečně známá a využívaná jako nástroj řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci v řadě organizací nejrůznějšího zaměření a velikosti v České republice, vznikla jako jeden z možných systémů použitelných pro řízení a prevenci v oblasti BOZP, na jehož základě bylo možné nejen řídit systém, ale také jej posuzovat a certifikovat nezávislými certifikačními orgány.

Kompatibilita s ostatními normami

Tak jako v jiných oblastech systémů managementu (ISO 9001, ISO 14001 a řada dalších) se samozřejmě praxe a požadavky s tím související vyvíjely a po čase bylo nutno zastaralé a nevyhovující prvky nahradit novějšími. V oblasti systémů managementu BOZP (dále též pouze „SMBOZP“) šlo navíc o posílení stále více využívaného tzv. „integrovaného systému řízení“ a vytvoření takové normy OHSAS, která bude více kompatibilní v současnosti s nejvíce využívanými modely pro integrované systémy, což jsou ISO 9001 (kvalita) a ISO 14001 (ochrana životního prostředí). Schválení a používání revize OHSAS 18001 samozřejmě není lék na vyřešení všech problémů souvisejících se SMBOZP v organizacích, ale norma je nepochybně jedinečná ve svém globálním pojetí a její využití jako nástroje řízení představuje praktickou cestu k lepšímu pracovnímu prostředí a zlepšení bezpečnosti práce i ochrany zdraví při práci prostřednictvím efektivního systému řízení.

Postup revize

Připomeňme si stručně vývoj prací (ze kterého je mimochodem vidět složitost a náročnost takového procesu) na této revizi:

 • v roce 2005 začala pracovní skupina OHSAS, kterou tvoří nezávislá skupina odborníků složených z národních normalizačních a certifikačních organizací (Project Group OHSAS), proces revize OHSAS 18001:1999 s ohledem na již zmiňovanou potřebu reagovat na nové zkušenosti, změny a dosavadní vývoj v této oblasti,

 • v lednu 2006 byl dán pracovní skupinou, která pracovala na normě BS OHSAS 18001, k veřejné diskuzi první návrh,

 • v říjnu 2006 byly k tomuto návrhu v rámci setkání mezinárodní pracovní skupiny OHSAS v Madridu přijaty připomínky,

 • po jejich zapracování vychází 30. 11. 2006 WD2 („working draft“ neboli pracovní návrh),

 • k tomuto návrhu byly na dalším setkání v březnu 2007 v Šangaji přijaty další komentáře,

 • konečně dne 31. 7. 2007 vychází BS OHSAS 18001:2007: „Occupational health and safety management systems. Requirements“, která ruší a nahrazuje specifikaci OHSAS 18001:1999,

 • v České republice prostřednictvím ČNI (Český normalizační institut) v březnu 2008 vychází ČSN OHSAS 18001:2008: „Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci - Požadavky“,

 • v současné době probíhají práce na revizi OHSAS 18002:2002 - „Směrnice pro zavádění OHSAS 18001“, pracovní návrh BS OHSAS 18002 je plánován na září 2008,

 • v listopadu 2008 má vyjít BS OHSAS 18002:2008,

 • v závislosti na předchozím vyjde ČSN OHSAS 18002 pravděpodobně v květnu až červnu 2009.

Platnost certifikátu dle OHSAS 18001:1999

Výše zmiňovaná pracovní skupina se zároveň dohodla na tzv. přechodném období, které je do 1. 7. 2009. Po tuto dobu jsou ještě platné stávající certifikáty vydané dle OHSAS 18001:1999, tato doba je zároveň určena pro zapracování nových požadavků do již certifikovaných systémů a převod těchto certifikátů na nové, osvědčující shodu s požadavky revize tak, aby pokud možno všechny stávající certifikáty byly nahrazeny novými v rámci pravidelných dozorů případně recertifikací. Jednotlivé certifikační orgány by měly své certifikované klienty o postupu, který budou v rámci přechodu na požadavky CSN OHSAS 18001 uplatňovat, také v současné době písemně informovat.

Po skončení přechodného období by měly být všechny certifikáty vydané ještě dle OHSAS 18001:1999 staženy a prohlášeny za neplatné.

Je nová norma zcela nová?

Hned na úvod si řekněme, že celkově vzato o žádné převratné změny oproti předchozí specifikaci OHSAS 18001:1999 nejde. Z velké části znamená změna spíše upřesnění definic, formulací, požadavků, některé takové změny jsou z hlediska praxe dokonce spíše formální, jak je zřejmé z následujícího přehledu. Jsou ale některé změny, které naopak budou mít zásadní dopad na SMBOZP, resp. jejich význam rozhodně není zanedbatelný. Je možno je rozdělit do dvou kategorií:

Změny

 1. nové definice a požadavky, které v původní specifikaci nebyly, ale řada organizací je zná z jiných norem (zejména ISO 14001),

 2. nové definice a požadavky specifické pro oblast BOZP (zde jde zejména o rozšíření požadavků na identifikaci nebezpečí, management změny, vyšetřování incidentů a spoluúčast).

Pro zajímavost dodáváme, že požadavky na SMBOZP (tedy vlastní kapitola 4, která specifikuje prvky systému) jsou uvedeny v předchozí verzi na celkem cca 7 stranách (zbytek zabírá stále týž obrázek PDCA), nyní jde o 10 stran hustě popsaného textu.

Přehled změn

(Pozn.: v následujícím textu budeme vycházet z české normy CSN OHSAS 18001:2008.)

Statut normy

 1. Specifikace OHSAS dostává statut normy, což podle autorů odráží rostoucí zájem o využití OHSAS 18001 jako východiska pro národní normy.

  Zvýšení kompatibility

 2. Zvýšení kompatibility zejména s požadavky ISO 14001. Členění jednotlivých článků je nyní více kompatibilní s normami EN ISO 9001:2000 a zejména s EN ISO 14001:2004, což lépe umožňuje zavedení „integrovaných systémů managementu“; podkapitoly 4.3.3 a 4.3.4 byly sloučeny jako samostatná část „Cíle a programy“ analogicky s ISO 14001 (dosud řada firem, které například chtěly do stávající Příručky jakosti nebo Příručky environmentálního managementu zapracovat požadavky specifikace OHSAS, narážely na mnohdy formální potíže s jiným číslováním kapitol, obsahově podobných, ne-li skoro totožných, což následně řešily mnohdy zcela nesmyslným a komplikovaným strukturováním kapitol nebo vytvářením složitých tabulek křížových odkazů tak, aby se uživatelé mohli orientovat v návaznosti příslušných částí těchto dokumentů na jednotlivé požadavky relevantních norem). Navíc vydání z roku 1999 obsahuje odkazy na již neplatnou normu ISO 14001:1996, která byla mezitím rovněž revidována.

  Upřesnění

 3. Upřesnění některých stávajících pojmů. Je nově definován pojem nebezpečí, definice nadále neodkazuje na „škody na majetku nebo pracovním prostředí“, jež přímo nesouvisejí se SMBOZP ve smyslu tohoto standardu OHSAS; nebezpečí škody na majetku tedy již není nebezpečím ve smyslu SMBOZP. Termín „přípustné riziko“ byl nahrazen termínem „přijatelné riziko“.

  Demingův cyklus

 4. Demingův cyklus není již rozpracován na začátku každého článku (v předchozí specifikaci začínala každá hlavní kapitola obrázkem vycházejícím z modelu PDCA, což byl další rozdíl oproti ostatním systémovým normám).

  Upřesnění implementace SMBOZP

 5. Upřesnění implementace SMBOZP - dříve používaná formulace „vytvořit a udržovat“ (postup) je nahrazena vesměs přesnějším „vytvořit, implementovat a udržovat“ (to se promítá do těch požadavků, kde jsou nutné specifikované postupy pro nějakou činnost).

  Zdraví

 6. Na význam zdraví je kladen větší důraz, než tomu bylo dříve; také byla doplněna nová definice „poškození zdraví“.

  Nové definice a požadavky

 7. Doplnění některých nových definic a požadavků (objevují se nové požadavky právě v souvislosti s kompatibilitou s ISO 9000:2005 a ISO 14001, např. hodnocení souladu, byly doplněny nové definice, jako je nápravné opatření, preventivní opatření, postup, dokument, záznam).

  Rozšíření požadavků

 8. Podstatné rozšíření požadavků na identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik. Postup pro analýzu a řízení rizik by měl nově zahrnovat nebezpečí a rizika BOZP ve vztahu ke změnám v organizaci, SMBOZP a jeho činnostem, rovněž chování, schopnosti a jiné lidské faktory jako součást uvažovaných možných ohrožení v identifikaci nebezpečí, řízení rizik a určování kontroly (opatření) a konečně v odpovědnostech, výcviku a informovanosti.

  Požadavky na spoluúčast a konzultaci

 9. Nové požadavky na spoluúčast a konzultaci (část komunikace a konzultace je doplněna o novou pasáž spoluúčast, která zapojuje podstatně více zaměstnance a další pracovníky řízené organizací či externí zainteresované strany do otázek spojených se SMBOZP).

  Požadavky na vyšetřování incidentů

 10. Nové požadavky na vyšetřování incidentů (incident je chápán jako zdroj informací k analýze základních nedostatků, příležitostí ke zlepšení, nápravných a preventivních opatření).

  Požadavky na management změn

 11. Nový požadavek na management změny (nyní je zahrnut už ve fázi plánování, identifikace nebezpečí a hodnocení rizik) musí zahrnovat veškeré plánované změny, které by mohly mít vliv na SMBOZP; postup pro analýzu a řízení rizik by měl nově zahrnovat změny nebo navrhované (plánované) změny v organizaci, jejích činnostech nebo materiálech a dále modifikace SMBOZP včetně přechodných změn, a jejich dopad na provoz, procesy a činnosti).

Pro přehlednost uvádí porovnání prvků kap. 4 : „Požadavky na systém managementu BOZP“ specifikace OHSAS 18001:1999 a ČSN OHSAS 18001:2008 následující tabulka.

Porovnání požadavků

OHSAS 18001:1999  ČSN OHSAS 18001:2008 
4.1 Všeobecné požadavky  4.1 Všeobecné požadavky 
4.2 Politika BOZP  4.2 Politika BOZP 
4.3 Plánování  4.3 Plánování 
4.3.1 Plánování pro identifikaci nebezpečí, hodnocení rizik a řízení rizik  4.3.1 Identifikace nebezpečí, posuzování rizika a určení řízení 
4.3.2 Právní a jiné požadavky  4.3.2 Požadavky právních předpisů a jiné požadavky 
4.3.3 Cíle  4.3.3 Cíle a programy 
4.3.4 Program(-y) managementu BOZP   
4.4 Zavedení a provoz  4.4 Implementace a provoz 
4.4.1 Struktura a odpovědnost  4.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost, povinnost a pravomoc 
4.4.2 Výcvik, povědomí a odborná způsobilost  4.4.2 Odborná způsobilost, výcvik a povědomí 
4.4.3 Konzultace a komunikace  4.4.3 Komunikace, spoluúčast a konzultace 
4.4.4 Dokumentace  4.4.4 Dokumentace 
4.4.5 Řízení dokumentů a údajů  4.4.5 Řízení dokumentů 
4.4.6 Řízení provozu  4.4.6 Řízení provozu 
4.4.7 Havarijní připravenost a reakce  4.4.7 Havarijní připravenost a reakce 
4.5 Kontrola a nápravná opatření  4.5 Kontrola 
4.5.1 Měření a monitorování výkonnosti  4.5.1 Měření a monitorování výkonnosti 
—  4.5.2 Hodnocení souladu 
4.5.2 Nehody, nežádoucí události, neshody a nápravná a preventivní opatření  4.5.3 Vyšetřování incidentu, neshody, nápravná opatření a preventivní opatření 
4.5.3 Záznamy a jejich řízení  4.5.4 Řízení záznamů 
4.5.4 Audit  4.5.5 Interní audit 
4.6 Přezkoumání vedením  4.6 Přezkoumání systému managementu 

Porovnání termínů a definic

V následující tabulce je uveden souhrnně přehled pojmů a definic z normy ČSN OHSAS 18001 a nové definice jsou porovnány s dřívějšími. Definice nejsou citovány v úplném znění, výčet slouží spíše pro představu o povaze a rozsahu změn. Pro zajímavost doplňujeme, že v předchozí specifikaci bylo celkem 17 definic, zatímco v nové normě je jich celkem 23, přičemž 1 původní („bezpečnost“) chybí a pojmy „nežádoucí událost“ a „nehoda“ byly nahrazeny jedním pojmem „incident“. Bylo tedy doplněno 8 nových pojmů, které jsou ale v převážné většině známé z norem ISO 9000 nebo ISO 14001.

Přehled změn v definicích a pojmech SMBOZP

Pojem  Definice dle ČSN OHSAS 18001:2008  Původní definice dle OHSAS 18001:1999  Doplňující komentář 
Přijatelné riziko  Riziko takové úrovně, „kterou může organizace tolerovat“ (s ohledem na požadavky právních předpisů)  Riziko, které bylo sníženo na úroveň, která může být pro organizaci snesitelná s ohledem na její právní závazky a její vlastní politiku BOZP  Dříve „přípustné riziko“ 
Audit  „Systematický, nezávislý a dokumentovaný proces“...  Systematické zkoumání s cílem stanovit, zda činnosti ... jsou v souladu s... výsledky...  Definice upřesněna v návaznosti na ISO 9000:2005 
Neustálé zlepšování  Opakující se proces zlepšování SMBOZP ... „celkové výkonnosti v oblasti BOZP v souladu s politikou“...  Proces zdokonalování SMBOZP  Pouze upřesnění (bez významných změn) 
Nápravné opatření  „Opatření k odstranění příčiny zjištěné neshody“  Nově doplněno v návaznosti na ISO 9000:2005 
Dokument  Informace a jejich nosiče“  Nově doplněno v návaznosti na ISO 9000:2005 a ISO 14001:2004 
Nebezpečí  Zdroj, situace ... „s potenciálem způsobit vznik poranění člověka nebo poškození zdraví“  Zdroj nebo situace s možností způsobit škodu, jako je zranění osob nebo poškození zdraví, škody na majetku, pracovním prostředí nebo jejich kombinace...  Škoda na majetku a pracovním prostředí již není zahrnuta (patří do oblasti odpovědnosti vedení obecně, ale ne primárně do oblasti BOZP) 
Identifikace nebezpečí  ... „rozpoznání existence nebezpečí a stanovení jeho charakteristik“  Proces poznání, že nebezpečí existuje, a definování jeho charakteristik  Pouze upřesnění (bez významných změn) 
Poškození zdraví  ... „fyzický nebo psychický stav způsobený a/nebo zhoršující se pracovní činností“...  Nově doplněno; jedná se o nepříznivý stav v návaznosti na pracovní činnosti 
Incident  Událost související s prací, při které došlo ... „k úrazu, poškození zdraví“...  nehoda („accident“), nežádoucí událost vedoucí k smrti, poškození zdraví, zranění, škodě nebo jiným ztrátám, nežádoucí událost („incident“), událost, jejímž následkem došlo k nehodě nebo která měla potenciál vést k nehodě  Pojem nehoda (v angl. „accident“) již nepoužíván, pojem nežádoucí událost (v angl. „incident“) nahrazen pojmem incident, zahrnuje jak nehody, tak „skoronehody“, tak havarijní situace... Nezahrnuje již (stejně jako nebezpečí) škody na majetku 
Zainteresovaná strana  Osoba... „uvnitř nebo vně pracoviště, která se zajímá o ... „BOZP organizace nebo je jí ovlivněna“  Jednotlivec nebo skupina, které se týká plnění BOZP organizace nebo je jím ovlivněna  Pouze upřesnění (bez významných změn) 
Neshoda  „Nesplnění požadavku“  Jakákoli odchylka od...  Nově doplněno v návaznosti na ISO 9000:2005 a ISO 14001:2004 
BOZP  „Podmínky a faktory, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat“...  Podmínky a činitele, které ovlivňují zdraví zaměstnanců, dočasných pracovníků, zaměstnanců dodavatele, návštěvníků a všech dalších osob na pracovišti  Pouze upřesnění (bez významných změn) 
SMBOZP  Část systému managementu...“ k vytvoření a implementaci politiky BOZP a řízení rizik  Součást celkového SM, která pomáhá řídit rizika. Zahrnuje org. strukturu...  Pouze upřesnění (převzato z ISO 14001:2004) 
Cíl BOZP  Záměr... „z hlediska výkonnosti v oblasti BOZP“  Záměry, v rámci plnění BOZP, které si organizace sama stanoví k dosažení  Pouze upřesnění (bez významných změn) 
Výkonnost v oblasti BOZP  „Měřitelné výsledky managementu rizika“ ... organizací  Měřitelné výsledky SMBOZP, vztažené na řízení rizik BOZP organizace, založené na její politice a cílech BOZP  Pouze upřesnění (bez významných změn) 
Politika BOZP  „Celkové záměry a směřování organizace... v oblasti BOZP“...  Nově doplněno (převzato z ISO 14001:2004) 
Organizace  „Společnost, sdružení, firma, podnik, orgán nebo instituce“...  Organizace, společnost, provoz, firma, podnik, instituce nebo sdružení nebo jejich část, ať začleněné, nebo nikoli, veřejná nebo soukromá, která má své vlastní funkce a správu  Pouze upřesnění (převzato z ISO 14001:2004) 
Preventivní opatření  „Opatření k odstranění příčiny potenciální neshody“  Nově doplněno v návaznosti na ISO 9000:2005 
Postup  „Specifikovaný způsob provádění“ v návaznosti na ISO 9000:2005    Nově doplněno  
Záznam  „Dokument, v němž jsou uvedeny dosažené výsledky“  Nově doplněno v návaznosti na ISO 9000:2005 a ISO 14001:2004 
Riziko  „kombinace pravděpodobnosti výskytu nebezpečné události nebo expozice a závažnosti...  kombinace pravděpodobnosti a následku specifikované nebezpečné události  Dříve pravděpodobnost x následek; nyní pravděpodobnost nebo expozice x závažnost (následek) 
Posuzování rizika  ... „hodnocení rizika vyplývajícího z nebezpečí“  Celkový proces odhadu závažnosti rizik a rozhodování o tom, zda je nebo není přípustné  Pouze upřesnění (bez významných změn) 
Pracoviště  „Jakýkoli fyzický prostor“...  Nově doplněno 

K čemu je to dobré?

Stručně řečeno, norma OHSAS popisuje základní požadavky, které musí organizace naplnit, aby zavedla účinný systém managementu BOZP. Výhody použití normy:

 • Je vyzkoušeným a promyšleným nástrojem (návodem) k systémovému přístupu.

 • Je slučitelná s ISO 9001, ISO 14001.

 • Je to mezinárodně známá a uznávaná norma.

 • Je univerzální (uplatnitelná pro veškeré obory podnikání).

 • Umožňuje řídit rizika BOZP a zlepšovat výkonnost organizace v tomto směru.

 • Je vhodným nástrojem prevence (předcházení úrazům, sankcím, pokutám, odškodnění).

Je ale třeba upozornit že soulad s ČSN OHSAS 18001:2008 ovšem nezajišťuje sám o sobě imunitu před nesplněním požadavků právních předpisů!

Přehled požadavků ČSN OHSAS 18001:2008

V následujících odstavcích je uveden souhrnným způsobem přehled jednotlivých požadavků normy ČSN OHSAS 18001:2008 (dále pouze „norma“), zaměřený vesměs na nové požadavky a změny oproti předchozí specifikaci. Pro zajímavost a na podporu povědomí o integrovaných systémech řízení je doplněn již v některých těchto odstavcích i komentář ukazující na souvislosti s požadavky ISO 14001 na systémy environmentálního managementu (dále jen „EMS“), a poznámky k významu některých požadavků. Poznámky jsou v textu odlišeny kurzívou.

V další kapitole se pak budeme věnovat podrobně jednotlivým ustanovením normy s vazbou na některé požadavky právních předpisů obecně platné v ČR v oblasti BOZP bez ohledu na to, zda organizace uplatňuje SMBOZP dle této normy či nikoli, a také další návaznosti na integrované systémy řízení včetně příkladů implementace jednotlivých požadavků v praxi.

I. Všeobecné požadavky

Všeobecné požadavky

Norma požaduje, aby organizace v souladu s jejími ustanoveními systém managementu BOZP:

 • vytvořila,

 • dokumentovala,

 • implementovala,

 • udržovala,

 • neustále zlepšovala,

 • stanovila (a dokumentovala) jeho rozsah.

Tyto požadavky se vztahují na organizaci, která má v úmyslu využít normu pro některý z následujících (základních) účelů, z nichž první je prioritou a základním smyslem SMBOZP:

 • vytvoření efektivního systému řízení za účelem odstranění nebo minimalizace rizik v oblasti BOZP (nástroj prevence),

 • vydání vlastního prohlášení o shodě s požadavky normy,

 • požádání o certifikaci externí stranou.

 

II. Politika BOZP

Politika BOZP

Stejně jako politika kvality nebo environmentu představuje základní dokument vyjadřující rozhodnutí (závazek) vedení o svém přístupu k SMBOZP. Na rozdíl od předchozí specifikace norma stanovuje na tento dokument a činnosti s ním související více požadavků. Politika musí (samozřejmě v oblasti BOZP organizace) zjednodušeně řečeno:

 • odpovídat povaze a rozsahu rizik,

 • obsahovat závazek k prevenci a k neustálému zlepšování (nově doplněno analogicky k EMS, kde politika musí obsahovat závazek k prevenci znečišťování životního prostředí, zde se jedná o prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví a zlepšování řízení a výkonnosti organizace v této souvislosti),

 • obsahovat závazek (alespoň) k plnění relevantních požadavků právních předpisů a dalších požadavků,

 • poskytovat rámec pro stanovování a přezkoumávání cílů BOZP (nově doplněno),

 • být dokumentována, implementována, udržována, přezkoumávána.

Politika musí být dostupná zainteresovaným stranám a musí o ní být tzv. komunikováno se všemi osobami řízenými organizací.

Pozn.:
Politika určuje celkový záměr managementu. Musí být vypracováno dokumentované prohlášení schválené vrcholovým vedením (autorizované), které je možno integrovat do stávající politiky QMS/EMS (pokud ne, musí být konzistentní s ostatními). Politika má být realistická - odpovídat povaze a rozsahu rizik (ne je nadhodnocovat či podhodnocovat), ale nesmí být formální! Politika má být srozumitelná, souhrnná a sdělována jak v organizaci, tak i zainteresovaným stranám.

III. Plánování

Plánování

Plánování v oblasti BOZP obecně zahrnuje následující části:

 • A. identifikaci nebezpečí, posuzování rizika a určení způsobu řízení,

 • B. identifikaci požadavků právních předpisů a jiných požadavků a určení způsobu jejich uplatňování,

 • C. stanovení cílů a programů v návaznosti na politiku a předchozí dvě odrážky.

 

A. Identifikace nebezpečí, posuzování rizika, určování způsobu řízení

Musí být vytvořen, implementován a udržován postup, tj. nějaká směrnice (metodika, metodický postup).

Identifikace nebezpečí

Identifikace nebezpečí

Postupy pro průběžnou identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik musí brát v úvahu:

 • běžné a mimořádné činnosti,

 • činnosti všech osob, které mají přístup na pracoviště (to zahrnuje i subdodavatele, návštěvy apod.),

 • lidské chování, způsobilosti a další lidské faktory (nový požadavek),

 • identifikovaná nebezpečí vznikající mimo pracoviště, která mohou ovlivnit BOZP na pracovišti (nový požadavek),

 • nebezpečí v okolí pracoviště způsobená prací na pracovišti organizace (nový požadavek),

 • infrastrukturu, vybavení a materiály na pracovišti

 • změny nebo navrhované změny v organizaci, jejích aktivitách nebo materiálech,

 • úpravy SMBOZP včetně dočasných změn (nový požadavek - „management změn“),

 • jakékoliv požadavky právních předpisů související s BOZP organizace,

 • návrh pracovišť, procesů, zařízení, strojů/vybavení, provozních postupů a organizace práce, včetně jejich přizpůsobení lidským schopnostem (nový požadavek).

Pozn.:
Celý proces identifikace a hodnocení rizik (označovaný často v praxi pojmem analýza rizik) má několik etap, z nichž některé se vzájemně prolínají. Jsou to následující:
 • příprava na posuzování rizik (stanovení účelu s ohledem i na rizikové faktory dle zák. č. 258/00 Sb., v pl. zn.),

 • výběr posuzovaných objektů (systémů) a částí (subsystémů),

 • Identifikace nebezpečí:

  • pracoviště (objektivní měření rizikových faktorů, sledování při práci, logistika, pohovory se zaměstnanci),

  • činnosti,

  • produkty,

 • identifikace exponovaných zaměstnanců,

 • Iidentifikace stávajících opatření (zda jsou dostatečné a odpovídají právním předpisům),

 • vyhodnocení míry rizika (dle stanovené metodiky),

 • zvážení, zda riziko ne/může být odstraněno,

 • řízení rizika (výsledky těchto posouzení slouží jako východisko při určování způsobu řízení příslušných opatření),

 • zpětná vazba (monitorování, měření).

Nově je požadavek na postup rozšířen o management změny - před zavedením jakýchkoli změn je nutno „identifikovat nebezpečí a rizika v oblasti BOZP spojená se změnami v organizaci, SMBOZP nebo v jejích činnostech“.

Metodika pro hodnocení rizik

Metodika pro hodnocení rizik

Metodika musí zajišťovat již zmiňovaný proaktivní přístup a přiměřeně umožnit ohodnocení míry rizik včetně stanovení jejich pořadí (priorit). Musí poskytovat dokumentovaný výstup (registr rizik).

Pozn.:
V praxi se používají různé metodiky, příklad již obsahuje i kap.

Příklady realizace této příručky, dalším příkladům se ještě budeme věnovat. Některé metodiky vycházejí z norem (např. ČSN EN 1050), používají se metodiky:

 • kvalitativní (slovní popis - jednoduchý provoz),

 • polokvantitativní,

 • kvantitativní (číselné údaje pravděpodobnosti - např. počet incidentů/100 tisíc cyklů apod.),

 • pro běžnou praxi „bodová“ metoda: MR = (Č/P x N) + E,

kde

MR = míra rizika,

Č = četnost,

P = pravděpodobnost výskytu,

N = následky,

E = doba expozice.

Určování způsobu řízení

Určování způsobu řízení

Výsledky z předchozího hodnocení a stanovení priorit slouží jako základ pro určování způsobu

Nahrávám...
Nahrávám...