dnes je 14.8.2022

Input:

Oddíl 5 normy IATF 16949: Vedení

9.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.9
Oddíl 5 normy IATF 16949: Vedení

Ing. Pavla Blackmore

Úvod

Úvodem nastolíme otázku: Co vyžaduje norma IATF od vrcholového vedení?

Jednoznačně je to skutečnost, aby vedení kvalitu řídilo, a ne jenom delegovalo. Vedení má tedy již definované odpovědnosti za zajištění provádění kvality

Odpovědnosti vedení zahrnují stanovení politiky kvality, komunikaci a odpovědnost a pravomoci v rámci celé organizace.

Podle ISO je vedení definováno takto: “ Vedení je osoba nebo skupina osob, která řídí a kontroluje organizaci na nejvyšší úrovni. Vrcholové vedení má pravomoc delegovat pravomoci a poskytovat zdroje v rámci organizace. Pokud rozsah systému managementu zahrnuje pouze část organizace, pak se vrcholové vedení vztahuje na osoby, které řídí a kontrolují tuto část organizace.“

Vedení je schopnost motivovat skupiny lidí ke společnému cíli. Je to důležitá dovednost v dnešním podnikání. Bez dobrého vedení mnoho jinak dobrých podniků nemusí mít všechny předpoklady pro další budoucnost.

Důležitost je dále kladena na zaměření na zákazníka s konkrétními postupy od podpory regulačních požadavků zákazníka, rizik a zvyšování spokojenosti zákazníka

Jaký je rozdíl mezi řízením a vedením?

Management se týká především procesů. Vedení je převážně o chování. Vedení se do značné míry opírá o hmatatelné měřitelné schopnosti, jako je efektivní plánování; používání organizačních systémů a využívání vhodných komunikačních metod.

Vedení tedy nejvíce spoléhá na méně hmatatelné a méně měřitelné věci, jako je důvěra, inspirace, přístup, rozhodování a osobní charakter. To vše je nezbytné k tomu, aby organizace byla motivována k dosažení cílů svých systémů řízení.

Norma ISO 9001:2015 a i IATF 16949 klade zvláštní důraz na vedení, nikoli pouze na management, jak bylo stanoveno v předchozích normách.

To znamená, že vrcholové vedení má nyní větší odpovědnost a zapojení do systému řízení organizace. Musí začlenit požadavky systému managementu do hlavních obchodních procesů organizace, zajistit, aby systém managementu dosahoval zamýšlených výsledků, a přidělit potřebné zdroje.

Vrcholové vedení je také zodpovědné za informování o významu systému řízení a zvýšení informovanosti a zapojení zaměstnanců. Na první pohled se zdá, že bod 5 je jen opakováním toho, co bylo předtím – politiky, organizačních rolí, odpovědností a pravomocí atd.

Je zde však kladen důraz na vedení, nejen na řízení. Při dalším zkoumání je zde více; vrcholové vedení se nyní musí více zapojit do systému řízení. Musí se ujistit, že požadavky systému managementu jsou integrovány do obchodních procesů organizace – systém managementu není pouhým doplňkem.

“Podnikání“ je jakákoli činnost, která je jádrem důvodu existence organizace. Kromě toho musí prokázat svůj závazek tím, že zajistí, aby systém managementu dosahoval zamýšlených výsledků a měl k dispozici odpovídající zdroje. Dále také musí všechny informovat o tom, že systém managementu je důležitý a že by se všichni měli podílet na jeho účinném zavádění. Zapojení vrcholového vedení do systému řízení je nyní jednoznačné a praktické. Posílena byla také politika kvality. Musí obsahovat závazky ke splnění platných požadavků a neustálému zlepšování systému řízení. Politika kvality kromě toho, že je komunikována interně, musí být k dispozici zainteresovaným stranám.

Oddíl 5.1: Vedení a závazek

Vedení kvality již nelze delegovat. Vedoucí pracovníci organizace jsou odpovědní za to, že systém kvality je zaveden a účinný.

Stanovená politika jakosti a cíle jakosti musí být v souladu s kontextem a strategickým směřováním organizace.

Vedení musí zajistit integraci systému kvality do obchodních procesů organizace.

Vedení musí přidělit odpovědnosti a pravomoci pro zajištění toho, aby procesy přinášely zamýšlené výstupy.

Vrcholové vedení musí prokázat své vedení a závazek vůči systému řízení kvality. Toho lze dosáhnout převzetím odpovědnosti za účinnost systému managementu kvality organizace.

Vrcholové vedení musí zajistit, aby politika kvality organizace a cíle kvality byly stanoveny pro systém řízení kvality a byly v souladu s celkovým strategickým směřováním organizace a také s kontextem organizace.

Vrcholové vedení musí také zajistit, aby požadavky systému managementu kvality byly nedílnou součástí obchodních postupů organizace, a mělo by podporovat používání myšlení založeného na rizicích a využívání procesních přístupů v celé organizaci.

Vrcholové vedení musí zajistit, aby byly k dispozici požadované zdroje potřebné pro efektivní zavedení systému řízení kvality.

Vrcholové vedení musí zajistit, aby byl význam efektivního řízení kvality komunikován v celé organizaci a také aby odpovídal požadavkům systému kvality.

Vrcholové vedení musí zajistit, aby systém managementu kvality dosahoval zamýšlených výstupů, a to zapojením, řízením a podporou osob, které přispívají k efektivnosti systému managementu kvality a podporují jeho zlepšování.

Vrcholové vedení by mělo podporovat ostatní příslušné řídicí funkce, aby prokázaly své vedoucí postavení, pokud se týká jejich oblastí odpovědnosti.

Pro systémy managementu kvality mají být stanoveny politiky kvality a cíle kvality, které jsou v souladu se strategickým směřováním organizace. Organizace by měla mít jasno ve svém poslání a vizi. Politiky mají být vypracovány v souladu s posláním. Cíle mají být v souladu s vizí společnosti. Strategie mají být vyvíjeny a čas od času upravovány v závislosti na situaci s tím, že mají být zaměřeny na dosažení vize.

Organizace musí specifikovat strategie na daný rok a stanovit roční cíle. Tuto práci má vykonávat vrcholové vedení a nemá ji zadávat lidem na nižších pozicích nebo externímu konzultantovi. Ti si mohou vzít pomoc, ale nesmí se vzdát odpovědnosti. Musí vytvořit organizační strukturu a vnitřní prostředí, které motivuje pracovníky k dosažení cílů a úkolů managementu kvality organizace.

Zajištění integrace požadavků systému managementu kvality do podnikových procesů organizace je hlavní odpovědností vrcholového vedení. Pokud vrcholové vedení není angažované a přijímá ad hoc rozhodnutí, zkratky a používá neetické prostředky k dosažení svých zájmů, nelze systém účinně zavést.

V návaznosti na tento oddíl vyžaduje, aby vedení organizace:

  • - implementovalo procesní přístup a myšlení založené na rizicích
  • - poskytnulo potřebnou podporu pro úplné zavedení a udržení systému kvality
  • - informovalo organizaci o důležitosti dodržování požadavků systému kvality
  • - zajistilo, aby systém kvality splňoval své cíle
  • - zapojilo, řídilo a podporovalo osoby, které se podílejí na systému kvality
  • - vytvářelo kulturu neustálého zlepšování

Prosazování povědomí o procesním přístupu je třeba pomoci odborníka, který povede lidi včetně vrcholového vedení k jeho zavedení. Odpovědnost však leží na vrcholovém vedení. Vrcholové vedení si musí být vědomé důležitosti a přínosu procesního přístupu, musí tento přístup aplikovat a "žít" jej, nechat se vzdělávat, vnést koncepty do své rutinní práce a pak vyžadovat od ostatních, aby je následovali.

Zajištění toho, aby systém managementu kvality dosahoval zamýšlených výsledků/výstupů, vyžaduje jasnou identifikaci klíčových oblastí výsledků pro dosažení cílů, přípravu akčních plánů, práci podle tohoto plánu, přezkoumání činnosti a výsledků a přijetí vhodných nápravných a preventivních opatření.

Vrcholový management je hnací silou, která má vzdělávat, vést, koučovat, odstraňovat překážky, povzbuzovat, přezkoumávat, oceňovat výkonné pracovníky, upravovat cíle a být vzorem při zavádění systémů.

Pokud se vrcholový management neangažuje a nepracuje podle systému, nemůže očekávat, že totéž budou implementovat i ostatní. Proto se zapojení, vedení a podpora osob, které přispívají k účinnosti systému managementu kvality, stává prvořadou odpovědností vrcholového managementu.

Vedení musí projevit svůj závazek zaměřit se na zákazníka, konkrétně tím, že plně pochopí a sleduje požadavky a spokojenost zákazníka.

Je tedy velmi důležité určit, pochopit a důsledně plnit požadavky zákazníka a platné zákonné a regulační požadavky.

Součástí toho je i určovat a řešit rizika a příležitosti týkající se shody produktů a služeb a zvyšování spokojenosti zákazníků.

A stále a nadále je třeba udržovat zaměření na zvyšování spokojenosti zákazníků

Podpora zlepšování je nutností v konkurenčním prostředí, kde si zákazníci diktují podmínky a jejich očekávání se velmi rychle mění. K této situaci se dospěje, když se vyrábí více, než kolik zákazník potřebuje, a materiály zůstávají neprodané. Přestože je snižování výroby logickým řešením, organizace ho nerealizují, protože ostatní se snaží výrobu zvyšovat a vstupují do svých oblastí. V dřívějším systému, kdy vlády kontrolovaly celkovou výrobu přidělováním limitů, mohl průmysl dosahovat obrovských zisků. ale země, které neměly iniciativu k inovacím a neustálému zlepšování, se nerozvíjely. Je tedy odpovědností vrcholového managementu, aby organizaci tlačil k inovačním přístupům nejen pro vývoj nových výrobků, snižování plýtvání, zvyšování efektivity, snižování nákladů na provoz. identifikaci nežádoucích procesů. a jejich eliminaci, ale také pro zlepšování estetických hodnot svých výrobků a zlepšování svých služeb pro zákazníka a společnost. Zlepšování kvality zaměstnanců je také velmi důležité, pokud se má organizace zlepšovat. Vedení se ujal vrcholový management při zvyšování znalostí, dovedností a schopností zaměstnanců je velmi důležité, aby se organizace nejen zlepšovala, ale také aby přežila, protože ostatní se zlepšují.

5.1.1.1 Společenská odpovědnost

Organizace je povinna definovat a zavést zásady firemní odpovědnosti. To zahrnuje politiku proti úplatkářství, kodex chování zaměstnanců a politiku eskalace etických problémů.

Tato politika bývá součástí politiky kvality, nebo je součástí příručky kvality.

5.1.1.2 Efektivita a účinnost procesů

Vrcholové vedení musí přezkoumat procesy realizace produktu a podpůrné procesy s cílem vyhodnotit a zlepšit jejich efektivitu a účinnost.

Efektivitu a účinnost procesů lze přezkoumávat prostřednictvím KPI ukazatelů pro jednotlivé procesy. Využívají se excelové soubory anebo vnitropodnikové komunikační platformy.

5.1.1.3. Vlastníci procesů

Vrcholové vedení musí určit vlastníky procesů, kteří jsou odpovědní za řízení procesů organizace a souvisejících výstupů. Od vlastníků procesů se vyžaduje, aby rozuměli svým rolím a byli kompetentní k výkonu přidělených rolí.

5.1.2. Zaměření na zákazníka

Od vrcholového vedení se vyžaduje, aby se ujalo vedení při prokazování vedoucí úlohy a závazku orientace na zákazníka tím, že zajistí, aby všechny příslušné zákonné, regulační a zákaznické požadavky byly stanoveny, organizace jim dobře rozuměla a důsledně je plnila. Organizace musí určit všechna rizika a příležitosti, které mohou ovlivnit shodu produktu a služeb nebo mají schopnost ovlivnit zvýšení požadavků zákazníka. Související rizika a příležitosti musí být odpovídajícím způsobem řešeny. Po celou dobu by mělo být zachováno zaměření na zvyšování spokojenosti zákazníků.

Organizace jsou na svých zákaznících závislé. Je tedy důležité,

Nahrávám...
Nahrávám...