dnes je 19.4.2024

Input:

Ověření shody - bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami

22.1.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.8
Ověření shody – bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

LOGO FIRMY

Sídlo firmy, PSČ

Linka barvy dvojitá - LB2

OVĚŘENÍ SHODY

provedení strojního zařízení s požadavky

ČSN EN ISO 13857:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti

k zamezení dosahu k nebezpečným místům horními

a dolními končetinami

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Požadavky
Podle ČSN EN ISO 13857
:2008 (Třídící znak 83 3212)
Požadavky splněny?
ano ne irel.
1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma stanoví hodnoty bezpečných vzdáleností k zamezení dosahu k nebezpečným prostorům strojního zařízení, jak v průmyslovém, tak i neprůmyslovém prostředí. Bezpečné vzdálenosti jsou vhodné pro ochranné konstrukce. Norma uvádí také informace o vzdálenostech, které ztěžují volný přístup dolními končetinami (viz 4.3).
Tato mezinárodní norma zahrnuje osoby ve věku 14 let a starší (5 percentilů tělesné výšky osob ve věku 14 let je přibližně 1 400 mm). Pokud je nutné určit dosah skrz otvory, norma dále uvádí informace pro děti starší než 3 roky a to pouze pro horní končetiny (5 percentilů tělesné výšky osob ve věku 3 roků je přibližně 900 mm).
POZNÁMKA 1 Údaje pro zamezení přístupu dolními končetinami u dětí nejsou uvažovány.
Vzdálenosti platí tehdy, jestliže odpovídající bezpečnosti může být dosaženo samotnou vzdáleností. Protože bezpečné vzdálenosti závisí na velikosti, mohou být některé extrémně velké osoby schopné dosáhnout do nebezpečných prostorů i tehdy, jsou-li požadavky této mezinárodní normy splněny.
POZNÁMKA 2 Tyto bezpečné vzdálenosti nebudou poskytovat dostatečnou ochranu proti určitým nebezpečím, například nebezpečí záření a emise látek. Pro tato nebezpečí je nutno přijmout další nebo jiná opatření.
Články mezinárodní normy zahrnující dolní končetiny platí tehdy, pokud není podle posouzení rizika předpokládán přístup horních končetin.
Bezpečné vzdálenosti jsou určeny k ochraně osob, které se pokoušejí dosáhnout do nebezpečných prostorů za stanovených podmínek (viz 4.1.1).
POZNÁMKA 3 Tato mezinárodní norma není určena jako opatření proti dosahu do nebezpečného prostoru při přelézání.
3 Termíny a definice
Pro účely tohoto dokumentu platí termíny a definice uvedené v ISO 12100-1 a dále platí následující.
3.1 ochranná konstrukce (protective structure)
bezpečnostní zařízení (např. ochranný kryt, ochranná překážka) nebo jiná fyzická překážka (např. část stroje), která omezuje pohyb těla a/nebo jeho části, aby bylo zamezeno dosahu do nebezpečných prostorů.
3.2 bezpečná vzdálenost (safety distance)
bezpečná oddělující vzdálenost sr je nejmenší vzdálenost od nebezpečného prostoru, ve které je požadováno umístění ochranné konstrukce.
4 Bezpečné vzdálenosti k zamezení přístupu horními a dolními končetinami
4.1 Všeobecně
4.1.1 Předpoklady
Bezpečné vzdálenosti v této mezinárodní normě byly odvozeny z následujících předpokladů:
– ochranné konstrukce a všechny otvory v nich mají stálý tvar a umístění;
– bezpečné vzdálenosti musí být měřeny od povrchu omezující tělo nebo příslušnou část těla;
– osoby se mohou pokoušet silou dostat části těla přes ochranné konstrukce nebo skrz otvory, aby dosáhly k nebezpečnému prostoru;
– referenční rovina je rovina, na které osoby normálně stojí, ale nemusí jít nutně o podlahu (např. pracovní plošina může být referenční rovinou);
– je určitý kontakt s referenční rovinou při používání obuvi (používání obuvi s vysokou podešví, stoupání a skákání nejsou zahrnuty);
– ke změně referenční roviny nebudou používány pomůcky, jako židle nebo žebříky;
– k rozšíření přirozeného dosahu horních končetin nebudou používány pomůcky, jako tyče nebo nástroje.
4.1.2 Posouzení rizika
Před určením bezpečné vzdálenosti, která zamezuje osobám dosáhnout do nebezpečných prostorů je nezbytné rozhodnout, zda používat hodnoty pro velké nebo malé riziko. Musí být proto provedeno posouzení rizika (viz ISO 12100-1 a ISO 14121-1). Posouzení rizika musí být založeno na pravděpodobnosti výskytu zranění a předpokládané závažnosti zranění. Pro dosažení vhodné volby údajů z této mezinárodní normy je nutná analýza technických a lidských prvků, na kterých je posouzení rizika závislé. Posouzení rizika musí brát v úvahu všechny přístupy.
Pokud je použito několika tabulek, musí být zvoleny nejvíce omezující hodnoty (viz příklady v příloze A).
POZNÁMKA 1 Při stanovení rizika zranění (viz ISO 14121-1) je nezbytné uvážit hlediska četnosti, doby trvání, energie, rychlosti a tvaru povrchu při dotyku.
Pokud se vyskytuje malé riziko, musí být použity alespoň hodnoty uvedené v tabulce 1 (viz 4.2.2.1.1).
Pokud není riziko malé, musí být použita tabulka 2 pro velké riziko (viz 4.2.2.1.2).
POZNÁMKA 2 K malým rizikům mohou vést pouze rizika, která vznikají od nebezpečí tření nebo odření, u nichž není předpokládáno dlouhodobé poškození nebo trvalé poškození těla.
Bezpečné vzdálenosti (sr) uvedené v tabulce 7 platí pro dosah osob skrz otvory dolními končetinami při pokusu dosáhnout do nebezpečného prostoru.
Pokud nemohou být požadavky této mezinárodní normy splněny, musí být použita jiná bezpečnostní opatření.
4.2 Bezpečné vzdálenosti k zamezení přístupu horními končetinami
4.2.1 Dosah směrem vzhůru
4.2.1.1 Obrázek 1 ukazuje bezpečnou vzdálenost pro dosah směrem vzhůru
4.2.1.2 Jestliže z nebezpečného prostoru plyne malé riziko, pak výška k nebezpečnému prostoru h musí být 2 700 mm nebo více.
Obrázek 1 – Dosah směrem vzhůru
4.2.2 Dosah přes ochranné konstrukce
Obrázek 2 ukazuje bezpečnou vzdálenost pro dosah přes ochrannou konstrukci.
Obrázek 2 – Dosah přes ochrannou konstrukci
4.2.2.1 Hodnoty
4.2.2.1.1 K určení odpovídajícího rozměru (rozměrů) výšky nebezpečného prostoru, výšky ochranných konstrukcí a vodorovné bezpečné vzdálenosti k nebezpečnému prostoru musí být použity hodnoty uvedené v tabulce 1.
Pokud je zde malé riziko (viz 4.1.2), které vzniká od nebezpečného prostoru, musí být jako minimální hodnoty použity hodnoty uvedené v tabulce 1.
Hodnoty uvedené v tabulce 1 nesmí být interpolovány. Proto tedy, pokud známé hodnoty a, b nebo c leží mezi dvěma hodnotami v tabulce 1, musí být použita větší bezpečná vzdálenost nebo vyšší ochranná konstrukce nebo změna ve výšce (vyšší nebo nižší) nebezpečného prostoru.
Příloha A uvádí příklady použití tabulek 1 a 2.
Tabulka 1 – Dosah přes ochrannou konstrukci – Malé riziko
Rozměry v milimetrech
Výška nebezpečného prostorub) a Výška ochranné konstrukce b
1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2 500
Vodorovná bezpečná vzdálenost k nebezpečnému prostoru c
2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 400 100 100 100 100 100 100 100 100 0
2 200 600 600 500 500 400 350 250 0 0
2 000 1 100 900 700 600 500 350 0 0 0
1 800 1 100 1 000 900 900 600 0 0 0 0
1 600 1 300 1 000 900 900 500 0 0 0 0
1 400 1 300 1 000 900 800 100 0 0 0 0
1 200 1 400 1 000 900 500 0 0 0 0 0
1 000 1 400 1 000 900 300 0 0 0 0 0
800 1 300 900 600 0 0 0 0 0 0
600 1 200 500 0 0 0 0 0 0 0
400 1 200 300 0 0 0 0 0 0 0
200 1 100 200 0 0 0 0 0 0 0
0 1 100 200 0 0 0 0 0 0 0
a) Ochranné konstrukce o výšce nižší než 1 000 mm nejsou uvedeny, protože tyto ochranné konstrukce nedostatečně omezují pohyb těla.
b) Ochranné konstrukce nižší než 1 400 mm nemají být používány bez přídavných bezpečnostních opatření.
c) Pro nebezpečné prostory nad 2 700 viz 4.2.1.
4.2.2.1.2 K určení odpovídajícího rozměru (rozměrů) výšky nebezpečného prostoru, výšky ochranných konstrukcí a vodorovné bezpečné vzdálenosti k nebezpečnému prostoru musí být použity hodnoty uvedené v tabulce 2.
Pokud je zde velké riziko (viz 4.1.2), které vzniká od nebezpečného prostoru, musí být jako minimální hodnoty použity hodnoty uvedené v tabulce 2.
Hodnoty uvedené v tabulce 2 nesmí být interpolovány. Proto tedy, pokud známé hodnoty a, b nebo c leží mezi dvěma hodnotami v tabulce 2, musí být použita větší bezpečná vzdálenost nebo vyšší ochranná konstrukce nebo změna ve výšce (vyšší nebo nižší) nebezpečného prostoru.
Příloha A uvádí příklady použití tabulek 1 a 2.
Tabulka 2 – Dosah přes ochranné konstrukce – Velké riziko
Rozměry v milimetrech
Výška nebezpečného prostorub) a Výška ochranné konstrukcea)
b
1 00 1 200 1 400b) 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2 500 2 700
Vodorovná bezpečná vzdálenost k nebezpečnému prostoru c
2 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 600 900 800 700 600 600 500 400 300 100 0
2 400 1 100 1 000 900 800 700 600 400 300 100 0
2 200 1 300 1 200 1 000 900 800 600 400 300 0 0
2 000 1 400 1 300 1 100 900 800 600 400 0 0 0
1 800 1 500 1 400 1 100 900 800 600 0 0 0 0
1 600 1 500 1 400 1 100 900 800 500 0 0 0 0
1 400 1 500 1 400 1 100 900 800 0 0 0 0 0
1 200 1 500 1 400 1 100 900 700 0 0 0 0 0
1 000 1 500 1 400 1 000 800 0 0 0 0 0 0
800 1 500 1 300 900 600 0 0 0 0 0 0
600 1 400 1 300 800 0 0 0 0 0 0 0
400 1 400 1 200 400 0 0 0 0 0 0 0
200 1 200 900 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 100 500 0 0 0 0 0 0 0 0
a) Ochranné konstrukce o výšce nižší než 1 000 mm nejsou uvedeny, protože tyto ochranné konstrukce nedostatečně omezují pohyb těla.
b) Ochranné konstrukce nižší než 1 400 mm nemají být používány bez přídavných bezpečnostních opatření.
c) Pro nebezpečné prostory nad 2 700 viz 4.2.1.
4.2.3 Dosah kolem ochranné konstrukce
Tabulka 3 ukazuje příklady základních pohybů osob 14 ti letých a starších (přibližně o výšce 1,4 m a vyšších) (viz také 4.2.5). Bezpečné vzdálenosti kratší než 850 mm (viz tabulku 4) mohou být použity tehdy, jestliže je překážka omezující pohyb dlouhá alespoň 300 mm.
Tabulka 3 – Dosah kolem ochranné konstrukce s omezením pohybu
Rozměry v milimetrech
Omezení pohybu Bezpečná vzdálenost Sr Znázornění
Omezení pohybu pouze v rameni a podpaří ≥ 850
Paže podepřena do lokte ≥ 550
Paže podepřena do zápěstí ≥ 230
Paže a dlaň podepřena do kořene prstů ≥ 130
A rozsah pohybu paže
Sr radiální bezpečná vzdálenost
a) buď průměr kruhového otvoru nebo strana čtvercového otvoru nebo šířka štěrbiny
4.2.4 Dosah skrz otvory
4.2.4.1 Dosah skrz pravidelné otvory – Osoby ve věku 14 roků a starší
Tabulka 4 uvádí bezpečné vzdálenosti sr pro pravidelné otvory pro osoby ve věku 14 roků a starší.
Rozměr otvoru e odpovídá straně čtvercového otvoru, průměru kruhového otvoru a nejužšímu rozměru štěrbinového otvoru.
Pro otvory > 120 mm musí být použity bezpečné vzdálenosti podle 4.2.2.
Tabulka 4 – Dosah skrz pravidelné otvory – Osoby ve věku 14 roků a starší
Rozměry v milimetrech
                   
Část těla Znázornění Otvor Bezpečná vzdálenost sr
Štěrbina Čtverec Kruh
Špička prstu
e ≤ 4 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2
4 < e ≤ 6 ≥ 10 ≥ 5 ≥ 5
Celý prst až ke kořenu
6 < e ≤ 8 ≥ 20 ≥ 15 ≥ 5
8 < e ≤ 10 ≥ 80 ≥ 25 ≥ 20
Ruka10 < e ≤ 12 ≥ 100 ≥ 80 ≥ 80
12 < e ≤ 20 ≥ 120 ≥ 120 ≥ 120
20 < e ≤ 30 ≥ 850a) ≥ 120 ≥ 120
Paže až po ramenní kloub
30 < e ≤ 40 ≥ 850 ≥ 200 ≥ 120
40 < e ≤ 120 ≥ 850 ≥ 850 ≥ 850
Zesílené rozhraní uvnitř tabulky znázorňuje, která část těla je omezena velikostí otvoru.
a) Jestliže je délka štěrbinového otvoru ≤ 65 mm, palec omezuje vniknutí a bezpečná vzdálenost může být snížena na 200 mm.
4.2.4.2 Pravidelné otvory pro osoby ve věku 3 roků a starší
Tabulka 5 uvažuje menší rozměry tloušťky horních končetin a chování osob ve věku 3 roků a starších (5 percentilů tělesné výšky 3 letých osob je přibližně 900 mm).
Rozměr otvoru e odpovídá straně čtvercového otvoru, průměru kruhového otvoru a nejužšímu rozměru štěrbinového otvoru.
Pro otvory > 100 mm musí být použity bezpečné vzdálenosti podle 4.2.2.
POZNÁMKA Opatření na ochranu osob dětí proti uškrcení nejsou předmětem této mezinárodní normy.
Tabulka 5 – Dosah skrz pravidelné otvory – Osoby ve věku 3 roků a starší
Rozměry v milimetrech
Část těla Znázornění Otvor Bezpečná vzdálenost sr
Štěrbina Čtverec Kruh
Špička prstu
e ≤ 4 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2
4 < e ≤ 6 ≥ 20 ≥ 10 ≥ 10
Celý prst až ke kořenu
6 < e ≤ 8 ≥ 40 ≥ 30 ≥ 20
8 < e ≤ 10 ≥ 80 ≥ 60 ≥ 60
10 < e ≤ 12 ≥ 100 ≥ 80 ≥ 80
Ruka
12 < e ≤ 20 ≥ 900a) ≥ 120 ≥ 120
Paže až po ramenní kloub
20 < e ≤ 30 ≥ 900 ≥ 550 ≥ 120
30 < e ≤ 100 ≥ 900 ≥ 900 ≥ 900
Zesílené rozhraní uvnitř tabulky znázorňuje, která část těla je omezena velikostí otvoru.
a) Jestliže je délka štěrbinového otvoru ≤ 40 mm, palec omezuje vniknutí a bezpečná vzdálenost může být snížena na 200 mm.
4.2.4.3 Otvory nepravidelného tvaru
V případě nepravidelných otvorů musí být učiněny následující kroky:
a) Určit:
– průměr nejmenšího kruhového otvoru;
– stranu nejmenšího čtvercového otvoru a
– šířku nejmenšího štěrbinového otvoru do nichž může být nepravidelný otvor zcela vepsán [viz vyšrafovaná plocha v obrázku 3a) a 3b)].
b) Zvolit odpovídající tři vzdálenosti podle tabulky 4 nebo podle tabulky 5.
c) Má být použita nejmenší bezpečná vzdálenost ze tří hodnot zvolených podle b).
Obrázek 3 – Otvory nepravidelného tvaru
4.2.5 Vliv přídavných ochranných konstrukcí na bezpečné vzdálenosti
V tabulkách 1 až 5 jsou příslušné ochranné konstrukce umístěny v jedné rovině. Je třeba si uvědomit, že další přídavné ochranné konstrukce nebo povrchy, které působí tak, že mohou omezovat volný pohyb paže, ruky nebo prstů a mohou zvětšit prostor, ve kterém mohou být dovolena nebezpečná místa. Příklady, jak toho lze dosáhnout, jsou uvedeny v tabulkách 3 a 6.
Ochranné konstrukce a povrchy na nichž může spočívat paže, mohou být nakloněny v jakémkoliv úhlu.
Tabulka 6 – Dosah kolem přídavných ochranných konstrukcí
Rozměry v milimetrech
Omezení pohybu Bezpečná vzdálenost sr Znázornění
Omezení pohybu v rameni a podpaží: dvě samostatné ochranné konstrukce – jedna dovoluje pohyb ze zápěstí, druhá z lokte sr1 ≥ 230
sr2 ≥ 550
sr3 ≥ 850
Omezení pohybu v rameni a podpaží: jedná samostatná konstrukce, která umožňuje pohyb prstů až po kořeny prstů sr2 ≥ 850
sr4 ≥ 130
sr radiální bezpečná vzdálenost
4.3 Bezpečné vzdálenosti k zamezení přístupu dolními končetinami
Obecně mohou být bezpečné vzdálenosti pro horní končetiny určeny podle tabulek 1 až 6. Tam, kde se nepředpokládá, že horní končetiny mohou mít přístup do otvoru, je dovoleno použít pro určení bezpečných vzdáleností pro dolní končetiny hodnot podle tabulky 7.
Rozměr otvorů e odpovídá straně čtvercového otvoru, průměru kruhového otvoru a nejužšímu rozměru štěrbinového otvoru.
Hodnoty uvedené v tabulce 7 nejsou závislé na tom, zda je osoba oblečena nebo obuta a jsou použitelné pro osoby ve věku 14 roků a starší.
Pro dosah skrz otvory nepravidelného tvaru viz 4.2.4.3.
Tabulka 7 – Dosah skrz otvory pravidelného tvaru dolními končetinami
Rozměry v milimetrech
Část dolní končetiny Znázornění Otvor Bezpečná vzdálenost sr
Štěrbina Čtverec nebo kruh
Špička prstu
e ≤ 5 0 0
5 < e ≤ 15 ≥ 10 0
Prst 15 < e ≤ 35 ≥ 80a) ≥ 25
Chodidlo
35 < e ≤ 60 ≥ 180 ≥ 80
Nahrávám...
Nahrávám...