dnes je 19.7.2024

Input:

Ověření shody jednostranné tloušťkovací frézky

20.10.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.2.6.9 Ověření shody jednostranné tloušťkovací frézky

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

LOGO FIRMY
Sídlo firmy
Název zařízení
provedení ……………. 
OVĚŘENÍ SHODY
provedení strojního zařízení s požadavky
ČSN EN 860:2008
Bezpečnost dřevozpracujících strojů
Jednostranné tloušťkovací frézky 


Požadavky
Podle ČSN EN 860:2008 (třídicí znak 49 6127) 
Požadavky splněny? 
  ano  ne  irel. 
1 Předmět normy
Tento dokument se zabývá významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, jejichž seznam je uveden v kapitole 4, které jsou relevantní pro jednostranné tloušťkovací frézky vybavené strojním posuvem a pevně uloženým nožovým hřídelem a s ručním vkládáním a odebíráním obrobku, dále uváděné jen jako „stroje“, konstruované k obrábění masivního dřeva, třískových desek, vláknitých desek, překližek, pokud jsou používány tak, jak je předpokládáno a za podmínek předvídaných výrobcem.
Tento dokument neplatí:
a) pro stroje upevněné na stole nebo podstavci podobném stolu, které jsou určeny k práci ve stacionární poloze a které mohou být zvednuty rukama jedné osoby;
POZNÁMKA 1: Přenosným elektromechanickým nářadím se zabývá EN 61029-1:2000 spolu s prEN 61029-2-3:2004.

b) pro ruční srovnávací frézky držené rukama nebo pro jakékoliv přizpůsobení umožňující jejich používání různým způsobem, tj. například při upnutí na pracovní stůl;
POZNÁMKA 2: Ručním elektromechanickým nářadím se zabývá EN 60745-1:2003 spolu s EN 60745-2-14:2003.
c) tloušťkovací frézky s nastavitelným nožovým hřídelem tloušťky třísky.
Tento dokument neplatí pro jednostranné tloušťkovací frézky se strojním posuvem a pevně uloženým nožovým hřídelem, které byly vyrobeny před datem vydání této EN.
POZNÁMKA 3: Stroje zahrnuté v tomto dokumentu jsou uvedeny pod A.3 přílohy IV směrnice pro strojní zařízení. 
     
3 Termíny a definice       
3.1 Všeobecně
Pro účely tohoto dokumentu platí termíny a definice uvedené v EN ISO 12100-1:2003 a dále platí následující: 
     
3.2 Definice       
3.2.1 Jednostranná tloušťkovací frézka (one side thickness planing machine)
Stroj konstruovaný k frézování vrstev horní plochy obrobku nožovým hřídelem rotujícím kolem vodorovné osy; nožový hřídel je uložený v pravém úhlu ke směru posuvu nad stolem, který je navržený k uložení a podepření obrobku.
POZNÁMKA: Nožový hřídel je složený nástroj válcového tvaru vybavený noži s vodorovnou přímou rovinou řezu, které během otáčení frézují obrobek (popis složeného nástroje viz také EN 847-1:2005). Obrobek je posouván do stroje proti směru obrábění. 
     
3.2.2 Stůl (table)
Stůl používaný k podepření obrobku u stroje může být vybaven válci, pásy nebo jinými pevnými nebo pohyblivými mechanickými prvky. 
     
3.2.3 Nožový hřídel (cutterblock)
Součást stroje, která je konstruována k upevnění řezných nožů nebo řezných ostří. 
     
3.2.4 Nástroj (tool)
Složený nástroj, jak je definován v EN 847-1:2005, který se skládá z nožového hřídele, řezných nožů a jejich upínacích prvků. 
     
3.2.5 Strojní posuv (integrated feed)
Posouvací mechanismus obrobku, který je součástí stroje a kde je obrobek při strojním obrábění mechanicky přidržován a veden. 
     
3.2.6 Zakládání jednostranné tloušťkovací frézky (loading of a one side thicknessing machine)
Ruční zavedení obrobku ke strojnímu posouvacímu zařízení sestávající se z posouvacích válců. 
     
3.2.7 Stacionární stroj (stationary machine)
Stroj konstruovaný k ustavení na podlahu nebo připevnění k podlaze nebo jiné části konstrukce, který je při používání nepohyblivý. 
     
3.2.8 Přemístitelný stroj; mobilní stroj (displaceable machine)
Stroj umístěný na podlaze, který je při používání stacionární a je vybaven zařízením, obvykle koly, která dovolují jeho pohyb mezi pracovními místy. 
     
3.2.9 Zpětný vrh (kickback)
Zvláštní forma vymrštění vyznačující se při obrábění neočekávaným pohybem obrobku nebo jeho částí nebo částí stroje proti směru posuvu. 
     
3.2.10 Zařízení proti zpětnému vrhu (anti-kickback device)
Zařízení, které buď snižuje možnost zpětného vrhu, nebo zachytí pohyb obrobku nebo jeho částí při zpětném vrhu. 
     
3.2.11 Doba doběhu (run-down time)
Doba, která uplyne od aktivace ovládacího zařízení pro zastavení do úplného zastavení nožového hřídele. 
     
3.2.12 Doba rozběhu (run-up time)
Doba, která uplyne od aktivace ovládacího zařízení pro spouštění až do dosažení skutečné frekvence otáčení vřetena, která odpovídá předpokládané frekvenci otáčení. 
     
3.2.13 Informace od dodavatele (information from the supplier)
Prohlášení, prodejní literatura, prospekty nebo jiné dokumenty, ve kterých výrobce (nebo dodavatel) deklaruje buď vlastnosti materiálu nebo výrobku, nebo jejich shodu s příslušnou normou. 
     
3.2.14 Pohon stroje (machine actuator)
Silový mechanismus uskutečňující chod stroje. 
     
3.2.15 Bezpečnostní elektrický ovládací systém (SRECS) (safety related electrical controls system (SRECS))
Elektrická část ovládacího systému, jejíž porucha může vést k nebezpečí [3.2.4 v EN 62061:2005]. 
     
3.2.16 Zabudovaný software (embedded software)
Software, který je součástí systému dodaného výrobcem a který není přístupný modifikaci konečným uživatelem.
POZNÁMKA 1: Zabudovaný software je synonymem mikroprogramového vybavení nebo systému softwaru (viz 3.2.47 v EN 62061:2005).
POZNÁMKA 2: Výrobce znamená výrobce systému.
POZNÁMKA 3: Například operační systém monitorující frekvenci otáčení.
 
     
3.2.17 Aplikační software (application software)
Specifický software k aplikaci, který je speciálně realizován pro SRECS.
POZNÁMKA 1: Obvykle zahrnuje logické posloupnosti, meze a výrazy, které ovládají vhodné výstupy a rozhodnutí nutná ke splnění funkčních požadavků SRECS (viz 3.2.46 v EN 62061:2005).
POZNÁMKA 2: Například program PLC pro chod stroje.
 
     
3.2.18 Bezpečnostní část ovládacího systému (SRP(CS)) (safety related part of a control system (SRP(CS))
Část nebo subčást (subčásti) ovládacího systému, která reaguje na bezpečnostní vstupní signály a vytváří bezpečnostní výstupní signály.
POZNÁMKA: Kombinované bezpečnostní části ovládacího systému začínají v bodech, ve kterých jsou bezpečnostní signály iniciovány (zahrnující například ovládací vačku nebo kladičku spínače polohy) a končí na výstupu prvků silového ovládání (zahrnující například hlavní kontakty stykače). Toto také zahrnuje monitorovací systémy (3.1 v EN ISO 13849-1:2006). 
     
3.3 Termíny
Názvy hlavních částí stroje jsou uvedeny na obrázku 1 a obrázku 2. 
     
Obrázek 1 – Příklad jednostranné tloušťkovací frézky
Legenda:
1 přední strana tloušťkovacího stolu,
2 zařízení (prsty) proti zpětnému vrhu,
3 horní ochranný kryt,
4 ovládací panel,
5 výškové nastavení stolu,
6 odsávací nástavec. 
     
Obrázek 2 – Příklad uspořádání vnitřku jednostranné tloušťkovací frézky Legenda:
1 zařízení (prsty) proti zpětnému vrhu,
2 doraz proti otočení prstu zařízení proti   zpětnému vrhu,
3 přední válec,
4 zadní válec,
5 nožový hřídel,
6 směr posuvu. 
     
4 Seznam významných nebezpečí
Tato nebezpečí jsou uvedena v tabulce 1 ČSN EN 860:2008. 
     
5.2 Ovládání       
5.2.1 Bezpečnost a spolehlivost ovládacích systémů       
5.2.1.1 Všeobecně
Pro účely tohoto dokumentu bezpečnostní část ovládacího systému znamená systém, zahrnující vše od počátečního ovládání, např. stlačením tlačítka nebo detektoru nebo senzoru polohy až ke vstupu pohonu nebo prvku stroje, např. motoru nebo brzdy. Bezpečnostní části ovládacího systému tohoto stroje zahrnují části, které se týkají následujících funkcí, a tyto části musí splňovat požadavky kategorií podle EN ISO 13849-1:2006, které jsou uvedeny níže:
– spuštění: kategorie 1 nebo 3 (viz 5.2.3 a 5.3.4.2);
– normální zastavení: kategorie 1 nebo 3 (viz 5.2.4);
– nouzové zastavení: kategorie 1 nebo 3 (viz 5.2.5);
– blokování: kategorie 1 (viz 5.2.3, 5.2.6, 5.3.7, 5.3.4.2, 5.3.7.1 a 5.3.7.2);
– blokování s jištěním ochranného krytu: kategorie 1 (viz 5.2.4, 5.2.5 a 5.3.7);
– brzdění: kategorie 1 nebo 2 (viz 5.3.4);
– zamezení neočekávanému spuštění v případě poruchy dodávky energie: kategorie 1 nebo 3 (viz 5.2.6 a 5.2.7);
– uvolnění brzdy: kategorie B (viz 5.3.4.1, 5.3.4.2);
– vypnutí motoru (pokud je stroj vybaven mechanickou brzdou a v určitých podmínkách): kategorie 1 (viz 5.3.4.1);
– blokování mezi motorem pohonu posuvu a motorem pohonu nožového hřídele: kategorie 1 (viz 5.2.3);
– ovládací zařízení vyžadující nepřetržité působení na ovládací prvek (tipovací ovládací zařízení): kategorie 1 nebo 3 (viz 5.2.3);
– strojní nastavení tloušťkovacího stolu: kategorie B, 1 nebo 3 (viz 5.2.3).
Podle požadavků 6.3 v EN ISO 13849-1:2006 je přijatelná každá kombinace bezpečnostních částí ovládacích systémů rozdílných kategorií, kterou se dosáhne alespoň stejné úrovně odolnosti k závadě.
Pokud je uvedena více než jedna kategorie, jsou další informace o nezbytném druhu kategorie stanoveny v uvedených článcích.
Pokud je požadována kategorie 1, je požadavek také splněn kategoriemi 3 a 4. Pokud je požadována kategorie 2, je požadavek také splněn kategoriemi 3 a 4; pokud je požadována kategorie 3, je požadavek také splněn kategorií 4.
POZNÁMKA :Pro kombinaci bezpečnostních částí pro stejnou nebo různou kategorii jsou užitečné informace uvedeny v 6.3 v EN ISO 13849-1:2006.
Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat a prohlídkou stroje.
 
     
5.2.1.2 Používání osvědčených součástí
Součásti jsou považovány za osvědčené tehdy, jestliže odpovídají 6.2.4 v EN ISO 13849-1:2006 (viz přílohu D).
POZNÁMKA 1: Seznam osvědčených elektrických součástí je uveden v tabulce D.3 v EN ISO 13849-2:2003.
POZNÁMKA 2: EN ISO 13849-2:2003 uvádí užitečné informace o posuzování osvědčených součástí, o možném vyloučení závad atd.
Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat a prohlídkou stroje.
 
     
5.2.1.3 Používání elektronických součástí
Pokud jsou použity elektronické součásti, musí být splněny požadavky uvedené v příloze E.
Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat, prohlídkou stroje, měřením a relevantním funkčním přezkoušením stroje. 
     
5.2.2 Umístění ovládačů
Elektrické ovládače pro spouštění, normální zastavení a nouzové zastavení a strojní výškové nastavování stolu (je-li k dispozici) musí být umístěna alespoň 600 mm od podlahy a na přední (vstupní) straně.
Dále musí být ovládač nouzového zastavení, je-li požadován podle 5.2.5, umístěn alespoň 600 mm od podlahy a na zadní (výstupní) straně.
Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, měřením a prohlídkou stroje. 
     
5.2.3 Spouštění
Před spuštěním nebo opětným spuštěním stroje musí být všechna bezpečnostní zařízení v ochranné poloze a musí být funkční. Toho je dosaženo uspořádáním blokování tak, jak je popsáno v 5.3.7. Spuštění nebo opětné spuštění smí být možné pouze ovládáním ovládacího zařízení pro spuštění, které je určeno pro tento účel.
Pro elektricky ovládané stroje platí požadavky 9.2.5.2 v EN 60204-1:2006 a dále:
a) pro účely tohoto dokumentu „provoz“ znamená otáčení nožového hřídele a/nebo strojní posuv a/nebo strojní nastavování;
b) spuštění motoru posuvu smí být možné pouze tehdy, dosáhl-li motor pohonu nástrojového vřetena plné frekvence otáčení, např. použitím bezpečnostně technického zařízení časové prodlevy, např. kapacitního typu, které odpovídá požadavkům kategorie 3 podle EN ISO 13849-1:2006; u stroje pouze s jedním motorem smí být možné spuštění posuvu pouze tehdy, byl-li uveden do činnosti pohon nástrojového vřetena;
c) konstrukce ovládacích obvodů musí splňovat požadavky posloupnosti spuštění; pokud je použito zařízení časové prodlevy, musí být doba zpoždění alespoň stejná, jako je doba rozběhu; doba prodlevy musí být buď stálá (fixní), nebo musí být zařízení pro nastavení časové prodlevy zaplombováno.
Je-li nastavení stolu (stolů) strojní, musí být použito ovládací zařízení vyžadující nepřetržité působení na ovládací prvek (tipovací ovládací zařízení).
U strojů s nastavením stolu programovatelným elektrickým ovládáním musí být nastavení stolu provedeno:
1) buď rychlostí nastavení stolu menší než 10 mm/s a povel ke spuštění může být kategorie B podle EN ISO 13849-1:2006,
nebo
2) nastavení stolu musí být iniciováno povelem ke spuštění od obsluhy (např. tlačítkem) a ovládací obvod musí odpovídat kategorii 1 nebo kategorii 3 podle požadavků EN ISO 13849-1:2006.
Po dokončení programovatelného nastavení musí být přerušen přívod energie k pohonu nastavení. K provedení dalšího nastavení musí být nezbytná nová iniciace.
Kategorie ovládacích obvodů (viz také 5.2.1) pro spuštění a opětné spuštění stroje a pro spuštění strojního posuvu musí být podle požadavků EN ISO 13849-1:2006 a musí být alespoň:
i) v kategorii 1, pokud jsou ovládací obvody pevně spojeny;
ii) v kategorii 3, pokud ovládací obvody zahrnují elektronické součásti.
Kategorie ovládacích obvodů (viz také 5.2.1) pro ovládání vyžadující nepřetržité působení na ovládací prvek (tipovací ovládací zařízení) musí být podle požadavků EN ISO 13849-1:2006 a musí být alespoň:
I) v kategorii 1, pokud jsou ovládací obvody pevně spojeny;
II) v kategorii 3, pokud ovládací obvody zahrnují elektronické součásti.
Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat, prohlídkou stroje a relevantním funkčním přezkoušením stroje. 
     
5.2.4 Normální zastavení
Stroj musí být vybaven ovládačem normálního zastavení, kterým může být stroj bezpečně zcela zastaven. Postup zastavení musí zahrnovat odpojení přívodu energie od všech pohonů a spuštění brzdy (je-li k dispozici viz 5.3.4).
Ovládací systém normálního zastavení musí být:
a) v kategorii 1 podle požadavků 9.2.2 v EN 60204-1:2006, pokud je stroj vybaven elektrickou brzdou, nebo
b) v kategorii 0 podle požadavků 9.2.2 v EN 60204-1:2006, pokud je stroj vybaven mechanickou brzdou, nebo není-li brzda k dispozici.
Posloupnost zastavení pro ovládací systém normálního zastavení kategorie 1 musí být:
1) současné přerušení dodávky energie ke strojnímu posuvu, je-li poháněn samostatným motorem, a k motoru nožového hřídele a k nastavení stolu, je-li prováděno programovatelným elektronickým ovládáním, a spuštění brzdy;
2) po ukončení brzdění a zastavení nástroje, přerušení energie k brzdě, např. použitím bezpečnostně technického zařízení časové prodlevy, např. kapacitního typu, které odpovídá požadavkům kategorie 3 podle EN ISO 13849-1:2006.
Konstrukce ovládacích obvodů musí být taková, aby byly splněny požadavky posloupnosti normálního zastavení.
Je-li použito zařízení časové prodlevy (časové relé), musí být doba prodlevy alespoň stejná, jako je doba brzdění.
Doba prodlevy musí být buď stálá (fixní), nebo musí být zařízení pro nastavení časové prodlevy zaplombováno.
Kategorie ovládacích obvodů (viz také 5.2.1) pro normální zastavení musí být podle požadavků EN ISO 13849-1:2006 a musí být alespoň:
i) v kategorii 1, pokud jsou ovládací obvody pevně spojeny;
ii) v kategorii 3, pokud ovládací obvody zahrnují elektronické součásti.
Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat, prohlídkou stroje a relevantním funkčním přezkoušením. 
     
5.2.5 Nouzové zastavení
Musí být k dispozici zařízení nouzového zastavení a toto zařízení musí být přístupné z místa obsluhy na přední (vstupní) straně stroje.
Stroje se samostatnými motory posuvu a/nebo stroje s pracovní šířkou větší než 500 mm a/nebo stroje s programovatelným elektronickým ovládáním nastavování výšky tloušťkovacího stolu musí být opatřeny druhým zařízením nouzového zastavení, které je přístupné na zadní (výstupní) straně.
Je-li stroj vybaven mechanickou brzdou bez pohonu strojního posuvu samostatným motorem a/nebo bez jištění ochranného krytu, musí funkce nouzového zastavení odpovídat kategorii 0 podle požadavků 4.1.4 v EN ISO 13850:2006 a ovládací obvod nouzového zastavení musí odpovídat kategorii 0 podle požadavků 9.2.2 v EN 60204-1:2006 a musí splňovat požadavky 9.2.5.4.2 v EN 60204-1:2006.
Je-li stroj vybaven elektrickou brzdou a/nebo strojním pohonem posuvu samostatným motorem a/nebo jištěním ochranného krytu, musí funkce nouzového zastavení odpovídat kategorii 1 podle požadavků 4.1.4 v EN ISO 13850:2006 a ovládací obvod nouzového zastavení musí odpovídat kategorii 0 podle požadavků 9.2.2 v EN 60204-1:2006 a musí splňovat požadavky 9.2.5.4.2 v EN 60204-1:2006.
Zařízení nouzového zastavení musí odpovídat 10.7 v EN 60204-1:2006 a v každém případě musí být samozajišťovacího typu.
Po zapnutí musí být posloupnost nouzového zastavení stejná jako u normálního zastavení (viz 5.2.4).
Konstrukce ovládacích obvodů musí být taková, aby byly splněny požadavky posloupnosti nouzového zastavení.
Je-li použito zařízení časové prodlevy (časové relé), musí být doba prodlevy alespoň stejná, jako je maximální doba doběhu. Doba prodlevy musí být buď stálá (fixní), nebo musí být zařízení pro nastavení časové prodlevy zaplombováno.
Kategorie ovládacích obvodů (viz také 5.2.1) pro nouzové zastavení musí být podle požadavků EN ISO 13849-1:2006 a musí být alespoň:
a) v kategorii 1, pokud jsou ovládací obvody pevně spojeny;
b) v kategorii 3, pokud ovládací obvody zahrnují elektronické součásti.
Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat, prohlídkou stroje a funkčním přezkoušením stroje. 
     
5.2.6 Porucha dodávky energie
Obnovení dodávky energie po jejím přerušení nesmí vést podle požadavků EN 1037:1995 k opětnému spuštění žádného pohonu stroje. U elektricky poháněných strojů je toho dosaženo například použitím podpěťové ochrany při předem určené hladině podpětí podle požadavků 7.5, odstavce 1 a 3 v EN 60204-1:2006.
V případě přerušení dodávky pneumatické a/nebo hydraulické energie a tam, kde je možný po jejím obnovení nebezpečný pohyb, musí být zamezeno po jejím opětovném obnovení každému nebezpečnému pohybu.
Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat, prohlídkou stroje a funkčním přezkoušením stroje. 
     
5.2.7 Porucha ovládacího obvodu
Platí požadavky kapitoly 6 v EN 1037:1995 a dále:
Ovládací obvody musí být navrženy tak, aby přerušení jakéhokoliv obvodu (např. přetržení vodiče, prasknutí potrubí nebo hadice) nevedlo ke ztrátě bezpečnostní funkce, např. k neúmyslnému spuštění stroje podle EN 60204-1:2006, EN 982:1996 a EN 983:1996.
Pro ovládací obvody viz požadavky v 5.2.1.
Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat, prohlídkou stroje a relevantním funkčním přezkoušením stroje. 
     
5.3 Ochrana proti mechanickým nebezpečím       
5.3.1 Stabilita
Stacionární stroje musí být možné upevnit k vhodné pevné konstrukci např. k podlaze. Zařízení pro upevnění jsou např. připevňovací otvory ve stojanu stroje nebo nezbytnými upínacími zařízeními (viz také 6.3 f)). 
     
Přemístitelné (mobilní) stroje musí mít prostředky k zajištění jejich stability při obrábění (např. brzdy pojezdových kol nebo zařízení k zvednutí kol od podlahy).
Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, prohlídkou stroje a provedením zkoušky stability podle přílohy B, je-li to relevantní. 
     
5.3.2 Nebezpečí roztržení při provozu
Ke snížení pravděpodobnosti roztržení při provozu platí požadavky 5.3.3 a 5.3.6. Ke snížení účinku roztržení při provozu platí požadavky 5.3.8.
Konstrukce přítlačné tyče (tyčí) (je-li k dispozici) musí být taková, aby byl znemožněn její (jejich) dotyk s nástrojem.
Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a prohlídkou stroje. 
     
5.3.3 Konstrukce nožového hřídele
Nožový hřídel musí být složeného válcového tvaru a musí být označen MEC (nástroje pro strojní posuv) nebo MAN (nástroje pro ruční posuv) podle EN 847-1:2005.
U strojů, kde nejsou nože automaticky nastavovány, musí být k dispozici měrky pro správné nastavení nožů.
Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a prohlídkou stroje. 
     
5.3.4 Brzdění       
5.3.4.1 Všeobecně
Tam, kde je doba nebrzděného doběhu delší než 10 s, musí být nástrojové vřeteno opatřeno automatickou brzdou.
Doba brzděného doběhu musí být kratší než 10 s.
Pokud je použito mechanické brzdy, neplatí poslední odstavec 9.3.4 v EN 60204-1:2006 a nesmí být možné uvolnit brzdu v době doběhu vřetena (např. použitím bezpečnostně technického zařízení časové prodlevy, např. kapacitního typu nebo odpovídajícího požadavkům kategorie 3 podle EN ISO 13849-1:2006 mezi ovládáním ovladače a uvolněním brzdy).
Nesmí být použit systém elektrického brzdění protiproudem.
Pokud je použit systém elektrického brzdění a obsahuje-li systém elektronické součásti, musí ovládací systém pro brzdění splňovat alespoň požadavky kategorie 2 podle EN ISO 13849-1:2006. Ovládací systém musí být periodicky zkoušen, např. monitorováním doby brzděného doběhu nebo monitorováním proudového obvodu brzdění při spuštění brzdy (krátkodobé brzdění). Zkouška musí být:
a) nezávislá na základním ovládacím systému pro brzdění;
b) nezávislá na zásahu obsluhy;
c) provedena alespoň jednou za směnu.
Negativní výsledek zkoušky musí být indikován. Je-li výsledek zkoušky více než třikrát po sobě negativní, nesmí být možná činnost stroje.
Jako výjimka k 5.2.1 je přijatelná jednoduchá elektronická brzda (nepoužívající bezpečnostní programovatelné logické ovládací jednotky (PLC)) navržená v kategorii B podle požadavků EN ISO 13849-1:2006 tehdy, je-li pravděpodobnost poruchy v provozním režimu s vyššími požadavky (PFH) menší než 3 ī 10-6 h-1.
Pro výpočet pravděpodobnosti nebezpečné poruchy v provozním režimu s vyššími požadavky (PFH) pro součást jednoduché elektronické brzdy bez jakékoliv tolerance k závadě a bez jakékoliv schopnosti přezkoušení (kategorie B) musí být použit postup popsaný v příloze D v EN ISO 13849-1:2006.
Ověření: Pro určení doby nebrzděného doběhu a doby brzděného doběhu, je-li to relevantní, viz příslušné zkoušky podle přílohy F. 
     
5.3.4.2 Uvolnění brzdy
Jestliže je stroj opatřen ovládačem k uvolnění brzdy nožového hřídele, aby bylo umožněno ruční pootáčení a nastavení nožového hřídele, smí být uvolnění brzdy umožněno pouze tehdy, bylo-li otáčení nožového hřídele zastaveno (např. použitím bezpečnostně technického zařízení časové prodlevy mezi ovládáním ovládače a uvolněním brzdy, např. kapacitního typu nebo odpovídající požadavkům kategorie 3 podle EN ISO 13849-1:2006).
Ovládač uvolnění brzdy musí být blokován s motorem pohonu nožového hřídele tak, že není možné spuštění motoru tehdy, je-li brzda uvolněna.
Bezpečnostní část ovládacího systému pro uvolnění brzdy musí odpovídat kategorii 1 nebo 3 podle požadavků EN ISO 13849-1:2006 (viz také 5.2.1).
Musí být zamezeno neočekávanému spuštění následovně:
a) spuštění stroje smí být možné pouze tehdy, byla-li brzda resetována;
b) resetování brzdy nesmí iniciovat spuštění stroje.
Kategorie ovládacích obvodů (viz také 5.2.1) pro funkci blokování musí být v kategorii 1 nebo 3 podle požadavků EN ISO 13849-1:2006.
Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, prohlídkou stroje a relevantním funkčním přezkoušením stroje. 
     
5.3.5 Zařízení k minimalizaci možnosti nebo účinku vymrštění
Stroj musí být vybavený zařízením proti zpětnému vrhu ve tvaru zachycovačů (prstů) přes celou pracovní šířku stroje. Zařízení proti zpětnému vrhu musí splňovat požadavky přílohy A.
Zařízení proti zpětnému vrhu ve tvaru zachycovačů (prstů) musí být konstruována, vyrobena a seřízena tak, aby splňovala následující požadavky:
a) zachycovače musí být umístěny před předním (vstupním) válcem a situovány uvnitř stolu při pohledu shora;
b) zachycovače musí mít pružnost alespoň 15 Jcm-2 a povrchovou tvrdost alespoň 100 HB;
c) tloušťka zachycovačů musí být u strojů s užitečnou pracovní šířkou rovnou nebo větší než 260 mm mezi 8 mm až 15 mm a u strojů s užitečnou pracovní šířkou menší než 260 mm mezi 3 mm až 8 mm;
d) zachycovače nesmí mít rádius větší než 0,3 mm;
e) úhel a musí odpovídat hodnotám uvedeným v obrázku 3, a to pro všechny hloubky řezu, pro které je stroj konstruován, úhel ß musí být větší než 32° a menší než 45°;
f) celkový boční pohyb zachycovačů zpětného vrhu nesmí překročit 1 % užitečné pracovní šířky stroje;
g) zachycovače (prsty) se musí vlastní hmotností sklápět do klidové polohy; zachycovače musí být zajištěny proti zpětnému překývnutí okolo hřídele zarážkou; zarážka musí být mimo úhel kruhové výseče pohybu zachycovačů odpovídající minimální a maximální tloušťce materiálu;
h) zachycovače musí být instalovány tak, aby zasahovaly v klidové poloze nejméně 2 mm pod vodorovnou rovinu, která je tečnou ke kružnici, opsané ostřím nožů nožového hřídele;
i) vyřazování zajišťovacího zařízení zachycovačů zpětného vrhu z činnosti není dovoleno. 
     
Obrázek 3 – Příklady zachycovacího zařízení (prstů) zpětného vrhu (šipka udává směr posuvu)
Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, prohlídkou stroje, měřením, relevantním funkčním přezkoušením stroje a provedením zkoušky podle přílohy A.
POZNÁMKA: Pro pružnost a tvrdost součástí může být užitečné potvrzení od výrobců součástí.
 
     
5.3.6 Podpěra a vedení obrobku
Musí být dodržena rovinnost stolu.
Musí být použit mechanický koncový doraz, který zamezení dotyk mezi stolem a zařízením proti zpětnému vrhu nebo nožovým hřídelem v jakékoliv poloze.
Aby bylo zamezeno vsunutí materiálu nadměrné tloušťky, musí být na přední vstupní straně stroje instalováno zařízení k omezení tloušťky úběru.
K omezení šířky materiálu a udržení materiálu na stole musí být stroj na obou stranách opatřen bočními podélnými vedeními.
Šířka stolu mezi bočními podélnými vedeními musí být menší, než je šířka obrábění, nebo rovna šířce obrábění a jeho délka musí dosahovat alespoň od omezovacího zařízení tloušťky úběru až k zadnímu výstupnímu válci.
Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat, prohlídkou stroje, provedením zkoušky G1 podle ISO 7568:1986 a relevantním funkčním přezkoušením stroje. 
     
5.3.7 Zamezení přístupu k pohybujícím se částem       
5.3.7.1 Bezpečnostní ochrana nožového hřídele a podávacího mechanismu
Přístup k pohybujícím se částem stroje (tj. k nožovému hřídeli a mechanismu posuvu), kromě otvorů pro vstup a výstup obrobku, musí být zamezen pevným ochranným krytem (kryty) a pro výměnu nožů alespoň pohyblivým ochranným krytem (kryty).
Tento ochranný kryt (kryty) musí blokovat nožový hřídel a/nebo mechanismus pohonu. Pokud je tento pohyblivý ochranný kryt v horní části stroje, musí být v otevřené poloze stabilní.
Tento ochranný kryt (kryty) musí být podle požadavků 5.3.8.
Blokovací zařízení musí splňovat požadavky EN 1088:1995.
Kategorie ovládacích obvodů (viz také 5.2.1) pro blokování musí být podle požadavků EN ISO 13849-1:2006 a musí být alespoň:
1) v kategorii 1, pokud jsou ovládací obvody pevně spojeny;
2) v kategorii 3, pokud ovládací obvody zahrnují elektronické součásti.
Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat, prohlídkou stroje a relevantním funkčním přezkoušením stroje. 
     
5.3.7.2 Bezpečnostní ochrana pohonů
Přístup ke všem mechanismům pohonu, např. nožového hřídele, a podávání materiálu a strojnímu svislému nastavování stolu musí být zamezen:
a) pevným ochranným krytem (kryty), nebo
b) pohyblivým ochranným krytem blokovaným s mechanismem (mechanismy) pohonu tehdy, pokud je k pohonům častý přístup za účelem údržby nebo nastavování, tj. více než jednou za směnu.
Kategorie ovládacích obvodů (viz také 5.2.1) pro blokování musí být podle požadavků EN ISO 13849-1:2006 a musí být alespoň:
1) v kategorii 1, pokud jsou ovládací obvody pevně spojeny;
2) v kategorii 3, pokud ovládací obvody zahrnují elektronické součásti.
Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat, prohlídkou stroje a relevantním funkčním přezkoušením stroje. 
     
5.3.8 Vlastnosti ochranných krytů nástroje
Ochranné kryty nástroje musí být vyrobeny z jednoho z následujících materiálů:
a) oceli s pevností v tahu nejméně 350 N/mm2 a tloušťkou stěny alespoň 1,5 mm;
b) lehké slitiny s vlastnostmi podle požadavků tabulky 2:
Tabulka 2 – Tloušťka a pevnost v tahu ochranného krytu nástroje z lehlé slitiny
Pevnost v tahu
N/mm2 
Minimální tloušťka
mm 
180 
240 
300 

c) polykarbonátu s tloušťkou stěny alespoň 3 mm nebo jiného plastu s tloušťkou stěny takovou, která má rázovou pevnost stejnou nebo lepší než polykarbonát o tloušťce 3 mm (např. polyetylén, polyester, polyvinylchlorid, polymetylmetakrylát);
d) litiny s pevností v tahu alespoň 200 N/mm2 a tloušťkou stěny minimálně 5 mm.
Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, měřením, a pokud jsou použity materiály jiné, než které jsou uvedeny výše, provedením zkoušky podle přílohy C.
POZNÁMKA: Pro pevnost materiálu může být užitečné potvrzení od výrobce materiálu.
 
     
5.4 Ochrana proti dalším nebezpečím       
5.4.1 Požár
K minimalizaci rizika požáru musí být splněny požadavky 5.4.3 a 5.4.4 (viz také 6.3 h)).
Pro vyloučení jisker, jako výsledku dotyku mezi řeznými noži a stolem platí požadavky v 5.3.6.
Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, prohlídkou stroje relevantním funkčním přezkoušením stroje. 
     
5.4.2 Hluk       
5.4.2.1 Snižování hluku konstrukcí
Při konstrukci strojního zařízení musí být vzaty v úvahu informace a technická opatření pro snižování hluku ve zdroji uvedená v EN ISO 11688-1:1998. Mají být také vzaty v úvahu informace uvedené v EN ISO 11688-2:2000.
Nejpodstatnějším zdrojem hluku je rotující nožový hřídel. 
     
5.4.2.2 Měření emise hluku
Provozní podmínky pro měření hluku musí odpovídat příloze C v ISO 7960:1995.
Montážní a provozní podmínky stroje musí být pro určení hladin emisního akustického tlaku v místě obsluhy a hladin akustického výkonu stejné.
Pro stroje, u nichž nelze použít přílohu C v ISO 7960:1995, např. s ohledem na polohu pravítka, řeznou šířku nebo řeznou hloubku, musí být podrobné použité provozní podmínky uvedeny v protokolu o zkoušce.
Hladiny emisního akustického výkonu musí být měřeny na měřicí ploše podle metody uvedené v EN ISO 3746:1995 s následujícími modifikacemi:
a) korekce na vliv prostředí K2A musí být rovna nebo menší než 4 dB;
b) rozdíl mezi hladinou akustického tlaku pozadí a hladinou akustického tlaku stroje v každém měřicím místě musí být rovný nebo větší než 6 dB; vzorec pro korekci tohoto rozdílu (viz 8.2 v EN ISO 3746:1995) musí být použit až do rozdílu 10 dB;
c) použije se pouze měřicí plocha ve tvaru rovnoběžnostěnu ve vzdálenosti 1 m od referenční plochy;
d) jestliže je vzdálenost mezi strojem a pomocným zařízením menší než 2,0 m, musí být pomocné zařízení zahrnuto do referenční plochy;
e) doba měření požadovaná v 7.5.3 v EN ISO 3746:1995, tj. 30 sekund, musí být vyloučena;
f) přesnost metody měření musí být lepší než 3 dB;
g) v souladu s přílohou C v ISO 7960:1995 musí být devět poloh mikrofonů.
Jsou-li k dispozici zařízení a je-li metoda měření použitelná u daného typu stroje, může být také alternativně použito přesnější měření hladin emisního akustického výkonu podle metody, tj. EN ISO 3743-1:1995, EN ISO 3743-2:1996, EN ISO 3744:1995 a EN ISO 3745:2003 bez výše uvedených modifikací.
Pro určení hladiny akustického výkonu pomocí akustické intenzity se použije EN ISO 9614-1:1995 (předmět dohody mezi dodavatelem a zákazníkem).
Hladiny emisního akustického tlaku v místě obsluhy musí být měřeny podle EN ISO 11202:1995 s následujícími modifikacemi:
1) korekce na vliv prostředí K2A nebo korekce na vliv prostředí místa K3A musí být rovna nebo menší než 4 dB;
2) rozdíl mezi hladinou emisního akustického tlaku pozadí a hladinou akustického tlaku v místě obsluhy musí být roven nebo větší než 6 dB;
3) korekce na vliv prostředí místa K3A musí být vypočítána podle A.2 v EN ISO 11204:1995 s odkazem na omezení podle EN ISO 3746:1995, místo metody uvedené v EN ISO 11202:1995, nebo podle EN ISO 3743-1:1995, EN ISO 3743-2:1996, EN ISO 3744:1995 nebo EN ISO 3745:2003, kde jedna z těchto norem byla použita jako metoda měření.
Deklarace emise hluku musí splňovat 6.3 m). 
     
5.4.3 Emise třísek a prachu
Musí být učiněna opatření k odsávání prachu a třísek od stroje odsávacím nástavcem odsávacího zařízení (viz pozice 6 v obrázku 1) k umožnění připojení stroje na samostatné odsávací zařízení třísek a prachu. 
     
Pro zajištění, aby třísky a prach, odsávané od míst jejich vzniku, byly dopraveny do sběrného systému, musí být sací nástavec, potrubí a přepážky konstruovány pro průměrnou dopravní rychlost odsávaného vzduchu v potrubí 20 m/s u suchých třísek a 28 m/s u vlhkých třísek (obsah vlhkosti 18 % nebo více).
Pro statickou elektřinu viz 5.4.10.
POZNÁMKA: Malá emise prachu může být očekávána tehdy, jsou-li zabezpečeny následující znaky podle tabulky 3:
Tabulka 3 – Konstrukce pro malou emisi prachu
Konstrukční vlastnosti  Maximální průměr odsávacího vývodu
mm 
Minimální dopravní rychlost vzduchu
m/s 
Minimální objemový průtok vzduchu
m3/h 
Tloušťkovací šířka w w ≤ 300  100  20    565 
300 < w ≤ 520 mm  120  20    815 
w > 520  140  20  1 110 
Viz také 6.3 k) a l).
Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a prohlídkou stroje. Chodem stroje (odpojený od odsávacího systému třísek a prachu) za podmínek podle přílohy C v ISO 7960:1995. Použitím kouře u připojovacího vývodu (vývodů) se zkontroluje, zda stroj vytváří průtok vzduchu od vstupu (vstupů) zachycovacího (zachycovacích) zařízení k připojovacímu vývodu (vývodům) odsávacího zařízení třísek a prachu. Měří se pokles tlaku (stroj připojený na odsávací systém třísek a prachu) při dané rychlosti průtoku, za podmínek měření podle přílohy C v ISO 7960:1995. 
     
Nahrávám...
Nahrávám...