dnes je 27.5.2024

Input:

Plánování - čl 5.4 normy ISO 9001:2008

24.1.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.0.6.4
Plánování - čl 5.4 normy ISO 9001:2008

Veškeré změny systému managementu kvality a jeho procesy musí být plánovány a uplatňovány způsobem, který neohrozí jednotnost systému. Požadavky na zabezpečení kvality musí být současně nedílnou částí plánovacího procesu společnosti spolu s hospodářskými plány, podnikatelským plánem, včetně prostředků a zdrojů k jejich zabezpečení. Plánování se současně musí promítat do konkrétních cílů jednotlivých organizačních útvarů společnosti platných pro daný kalendářní rok.

Do oblasti plánování požadované normou ISO patří:

  • stanovování cílů kvality,

  • plánování systému managementu kvality.

Cíle kvality

Ve smyslu normy ISO musí vrcholové vedení stanovit, aby pro příslušné organizační jednotky a úrovně byly stanoveny cíle kvality včetně cílů potřebných pro splnění požadavků na produkt. Cíle kvality musí být:

  • měřitelné, konkrétní a musí zohledňovat současné a budoucí potřeby firmy a trhu,

  • v souladu s politikou kvality,

  • rozpracovány pro jednotlivé organizační úrovně (a naopak, cíle kvality např. jednotlivých středisek musí být provázány s celkovými cíli organizace),

  • takové, aby vedly ke zlepšování (ne každý rok zcela stejné),

  • v rámci přezkoumání vedením firmy je průběžně posuzováno plnění cílů kvality.

Roční cíle kvality, kterými je konkretizována aktuální politika kvality, může vydat vedení např. prostřednictvím manažera kvality, ve spolupráci s členy vedení firmy.

Cíle mohou vycházet z analýzy, jakou je např. analýza SWOT. Vztah mezi výstupy z analýzy a stanovením cílů kvality je zřejmý z následujícího příkladu.

Analýza SWOT Cíle kvality
Nahrávám...
Nahrávám...