dnes je 19.7.2024

Input:

Postup při odstranění nebezpečí a rizik vytvářených strojním zařízením

11.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.2.3.1 Postup při odstranění nebezpečí a rizik vytvářených strojním zařízením

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Strategie posouzení rizika a snížení rizika

Podle obecných zásad uvedených v kapitole 4 ČSN EN ISO 12100:2011 - Strategie posouzení rizika a snížení rizika musí konstruktér k realizaci posouzení rizika a snížení rizika brát v úvahu následující činnosti v uvedeném pořadí:

1)  Určení mezních hodnot strojního zařízení vymezuje určení strojního zařízení, což zahrnuje jeho předpokládané použití a jakékoliv jeho důvodně předvídatelné nesprávné použití 
2)  Identifikace nebezpečí, která mohou vyplývat ze strojního zařízení a s tím spojené nebezpečné situace 
3)  Odhad rizika při zohlednění závažnosti možného poranění nebo škody na zdraví a pravděpodobnost jejich výskytu 
4)  Vyhodnocení rizika s cílem určit, zda je v souladu s cílem tohoto nařízení nutné snížení rizika 
5)  Zajištění ochranných opatření k vyloučení nebezpečí nebo snížení rizik spojených s tímto nebezpečím v pořadí stanoveném v bodě 1.1.2. písm. b) přílohy 1 NV č. 176/2008 Sb. 


1) Určení mezních hodnot strojního zařízení
vymezuje určení strojního zařízení, což zahrnuje jeho předpokládané použití a jakékoliv jeho důvodně předvídatelné nesprávné použití 
 
Všeobecně
Posouzení rizika začíná určením mezních hodnot strojního zařízení s přihlédnutím ke všem fázím života strojního zařízení. To znamená, že mají být identifikovány vlastnosti a výkonnost stroje nebo řady strojů v integrovaném procesu a příslušných osob, prostředí nebo produktů, s ohledem na mezní hodnoty strojního zařízení 
 
Všechna uvedená vymezení obsahuje návod k používání.   
Vymezení používání:
Vymezení používání zahrnuje předpokládané používání a předvídatelné nesprávné použití. Hlediska, která je nutno brát v úvahu zahrnují následující: 
 
a)  Různé provozní režimy stroje a různé postupy zásahů uživatelů včetně zásahů požadovaných při selhání používaného stroje   
Uvádí návod k používání.   
b)  Používání strojního zařízení:   
  v průmyslu   
řemeslech a domácnostech   
Osobami identifikovanými pohlavím:   
muž   
žena   
bez rozlišení   
věk (určeno v návodu k používání)   
Převládajícím používáním:   
levé ruky   
pravé ruky   
bez rozlišení   
Omezenými fyzickými schopnostmi:   
zhoršeným zrakem   
sluchem   
silovými schopnostmi   
velikostí   
jiná omezení   
  Pokud nejsou dostupné specifické informace týkající se b), má výrobce vzít v úvahu všeobecné informace o předpokládané populaci uživatele (např. vhodné antropometrické údaje).   
c)  Úrovně zácviku, zkušeností nebo schopností takových uživatelů jako jsou:   
  obsluhující   
údržbáři nebo technici   
učni a mladiství   
široká veřejnost   
d)  Vystavení jiných osob nebezpečím, která jsou spojena se strojním zařízením, kde to může být rozumně předvídáno, včetně:   
1) osob, které mají dobré povědomí o specifických nebezpečích, např. obsluhující sousední strojní zařízení;   
2) osob, které mají malé povědomí o specifických nebezpečích, ale které mají pravděpodobně dobré povědomí o provozních bezpečných postupech, dovolených stanovených cestách, atd., např. administrativních pracovníků;   
3) osob, které mají velmi malé povědomí o nebezpečích stroje nebo o provozních bezpečných postupech, např. návštěvníků nebo veřejnosti, včetně dětí.   
Vymezení prostoru:
Hlediska, která je nutno brát v úvahu zahrnují: 
 
a)  rozsah pohybu   
b)  požadavky na prostor pro vzájemné působení osob a stroje, např. při provozu a údržbě   
c)  vzájemné působení lidí, např. rozhraní „obsluha – stroj“   
d)  rozhraní „stroj – dodávka energie“   
Vymezení doby:
Hlediska, která je nutno brát v úvahu zahrnují: 
 
a)  vymezení životnosti strojního zařízení a/nebo některých jeho součástí (např. nástroje, části podléhající opotřebení, elektromechanické součásti, atd.) s přihlédnutím k jeho předpokládanému používání a předvídatelnému nesprávnému použití, a   
b)  doporučené intervaly údržby   
Ostatní vymezení:   
a)  prostředí – doporučené minimální a maximální teploty   
  stroj může pracovat ve vnitřním prostředí   
  stroj může pracovat venkovním prostředí   
  v suchém prostředí   
  vlhkém prostředí   
  na přímém slunci   
  tolerance prachu a vlhkosti, atd.   
b)  udržovatelnost – úroveň požadované čistoty   
c)  udržovatelnost – úroveň požadované vlastnosti zpracovávaného materiálu (materiálů).   

2)  Identifikace nebezpečí, která mohou vyplývat ze strojního zařízení a s tím spojené nebezpečné situace 
  Po určení mezí strojního zařízení je základním krokem při posouzení rizika u každého stroje systematická identifikace rozumně předvídatelných nebezpečí (trvalá nebezpečí a taková nebezpečí, která se mohou vyskytnout neočekávaně), nebezpečných situací a/nebo nebezpečných událostí ve všech fázích životního cyklu stroje, tj. při:
– dopravě, montáži a instalaci;
– uvedení do provozu;
– používání;
– vyřazení z provozu, demontáži a likvidaci.
Pouze tehdy, pokud byla identifikována nebezpečí, mohou být přijaty kroky k jejich vyloučení nebo snížení rizik. K provedení této identifikace nebezpečí je nezbytné identifikovat činnosti prováděné strojním zařízením a úkoly prováděné obsluhujícími při vzájemném působení se strojním zařízení, přičemž je nutno vzít v úvahu různé části, mechanismy nebo funkce stroje, zpracovávané materiály, pokud existují, a prostředí, ve kterém může být stroj používán.
Konstruktér musí identifikovat nebezpečí s přihlédnutím k následujícímu.
a) Vzájemné působení člověka a stroje během celého životního cyklu stroje.
Identifikace úkolů má uvážit všechny takové úkoly, které jsou spojené se všemi fázemi výše uvedeného životního cyklu stroje. Identifikace úkolů má vzít také v úvahu následující kategorie úkolů, ale není to však omezeno pouze na ně:
– seřizování;
– zkoušení;
– učení/programování;
– změnu procesu/nástroje;
– spuštění;
– všechny režimy provozu;
– přívod do stroje;
– odstraňování výrobku od stroje;
– zastavení stroje;
– nouzové zastavení stroje;
– opětné obnovení provozu po zablokování;
– opětné spuštění po neplánovaném zastavení;
– vyhledávání závad/odstraňování poruch (zásah obsluhy);
– čištění a udržování;
– preventivní údržbu;
– údržbu za účelem opravy.
Poté musí být identifikována všechna rozumně předvídatelná nebezpečí, nebezpečné situace nebo nebezpečné události, které jsou spojeny s rozličnými úkoly. Příloha B uvádí příklady nebezpečí, nebezpečných situací a nebezpečných událostí napomáhající v tomto procesu. Pro systematickou identifikaci nebezpečí je k dispozici několik metod. Viz také ISO/TR 14121-2.
Dále musí být identifikována rozumně předvídatelná nebezpečí, nebezpečné situace nebo nebezpečné události, které se úkolů přímo netýkají. 
  PŘÍKLAD Seismické události, blesky, nadměrné zatížení sněhem, hluk, rozbití strojního zařízení, prasknutí hydraulické hadice.
b) Možné stavy stroje
Tyto stavy jsou následující:
1) stroj vykonává předpokládanou funkci (normální provoz stroje);
2) stroj nevykonává předpokládanou funkci (tj. selhání) vlivem různých důvodů, včetně
– změny vlastnosti nebo rozměru zpracovávaného materiálu nebo obrobku,
– poruchy jedné (nebo více) jeho součástí nebo funkcí,
– vnějších poruch (např. nárazy, vibrace, elektromagnetické rušení),
– chyby nebo nedostatku konstrukce (např. chyby softwaru),
– přerušení dodávky energie, a
– okolních podmínek (např. poškozené povrchy podlahy).
c) Nepředpokládané chování obsluhy nebo předvídatelné selhání stroje
Příklady zahrnují
– ztrátu kontroly obsluhy nad strojem (zvláště u ručního nářadí nebo mobilních strojů),
– reflexní chování osoby v případě selhání, nehody nebo poruchy při používání stroje,
– chování vyplývající z nedostatečné koncentrace nebo neopatrnosti,
– chování vyplývající z „cesty nejmenšího odporu“ při provádění úkolu,
– chování vyplývající z tlaku udržet stroj v chodu za všech okolností, a
– chování určitých osob (např. dětí, invalidních osob).
POZNÁMKA Kontrola dostupné konstrukční dokumentace může být užitečným prostředkem k identifikaci nebezpečí, která se týkají strojního zařízení, zejména takových, která jsou spojena s pohybujícími se prvky např. motory nebo hydraulickými válci. 

Číslo  Druh
nebo skupina
nebezpečí 
Nebezpečí
Zdroj Možné následky 
Ano  Ne 
Zdroj
Jeden zdroj nebezpečí
může mít několik možných
následků. 
Možné následky
U každého druhu nebo
nebezpečí se mohou některé
možné následky týkat
několika zdrojů nebezpečí. 
   
1)  Mechanická
nebezpečí
Články
z ČSN EN ISO
12100:2011:
6.2.2.1, 6.2.2.2,
6.2.3.a), 6.2.3.b), 
– Zrychlení, zpomalení
kinetická a/nebo potenciální
energie částí stroje, nástrojů,
  zpracovávaných nebo
  manipulovaných materiálů 
Přeběh, vymrštění částí strojního
zařízení nebo zpracovávaných
materiálů / obrobků. Pád nebo
vymrštění předmětů.
Neúmyslné/neočekávané spuš
tění. Neovládané pohyby (včetně
změny rychlosti). 
   
Mechanické pevnosti částí
stroje, nástrojů apod. 
Roztržení při provozu     
  6.2.6, 6.2.10,
6.3.1, 6.3.2,
6.3.3, 6.3.5.2,
6.3.5.4, 6.3.5.5,
6.3.5.6, 6.4.1,
6.4.3, 6.4.4,
6.4.5 
– Ostré hrany, rohy hrubé
povrchy 
Zakopnutí, uklouznutí a pád
na vyčnívající hranu.
Pořezání, uříznutí.
Dotyk s ostrými hranami
a rohy, vyčnívajícími částmi.
Dotyk s hrubými povrchy. 
   
– Přiblížení pohybujících
se prvků k pevné části 
Stlačení, naražení, propíchnutí
nebo píchnutí.  
   
– Řezné části  Pořezání, oddělení.      
– Pružné prvky  Nahromadění energie uvnitř
strojního zařízení (pružné
prvky, pružiny). 
   
    – Padající předměty  Stlačení, naražení.      
    – Tíže, potenciální energie,
  výška od podlahy,
  nestabilita, kinetická
  energie 
Stlačení, zachycení, ztráta
stability.
Ztuhnutí sypkého materiálu,
zřícení, pád, stlačení, udušení.  
   
– Výška od podlahy  Vyvýšené místo údržby nebo
obsluhy. 
   
– Pohyblivost strojního
zařízení 
Nebezpečí způsobená pohyblivostí u strojních zařízení samojízdných a u strojních zařízení, která jsou při práci tažena, tlačena nebo nesena jinými strojními zařízeními nebo traktory, jejichž provoz vyžaduje pohyblivost při práci, ať je to pohyb souvislý nebo přerušovaný, mezi jednotli-vými pevnými stanovišti.
Nebezpečí způsobená pohyblivostí mohou rovněž existovat v případě strojních zařízení
pracujících bez přemísťování,
ale vybavených tak, aby byla snadněji přemístitelná z jednoho stanoviště na druhé (strojní zařízení vybavená koly, válečky, 
   
– Pohyblivost strojního
zařízení 
Nebezpečí způsobená pohyblivostí u strojních zařízení samojízdných a u strojních zařízení, která jsou při práci tažena, tlačena nebo nesena jinými strojními zařízeními nebo traktory, jejichž provoz vyžaduje pohyblivost při práci, ať je to pohyb souvislý nebo přerušovaný, mezi jednotli-vými pevnými stanovišti.
Nebezpečí způsobená pohyblivostí mohou rovněž existovat v případě strojních zařízení
pracujících bez přemísťování,
ale vybavených tak, aby byla snadněji přemístitelná z jednoho stanoviště na druhé (strojní zařízení vybavená koly, válečky, 
   
      pásy a podobně nebo umístěná na lyžinách, podvozcích apod.).     
– Pohybující se prvky
– Rotující volné konce
– Činnost stroje vyplývající
ze ztráty účinnosti
ochranných zařízení
(vyřazení nebo porucha) 
Stlačení, naražení, střih, dotyk
s pohybujícími se částmi.
Oddělení.  
   
  Navinutí, naražení, odření,
oddělení, dotyk s rotujícími
volnými konci.  
   
Vtažení, odření.      
    – Nerovné, kluzké povrchy  Zakopnutí, uklouznutí a pád
na vyčnívající hranu. 
   
– Vysoký tlak, nahromadění
  energie, pneumatické,
  hydraulické zařízení 
Vystříknutí vysokotlakých kapalin.
Změna polohy pohybujících se
prvků.
Neovládané pohyby. 
   
– Stabilita  Ztráta stability / převrácení
stroje nebo jeho částí (pád
otevřeného nezajištěného
krytu, víka, stlačení, zachycení) 
   
– Vakuum  Udušení.     
2  Elektrická
nebezpečí
Články
z ČSN EN ISO
12100:2011:
6.2.9, 6.3.2,
6.3.3.2, 6.3.5.4,
6.4.4, 6.4.5 
– Oblouk  Popálení, chemické účinky.     
– Elektromagnetické jevy  Účinky na lékařské implantáty.     
– Elektrostatické jevy       
– Živé části  Smrt elektrickým proudem,
popálení, pád, vymrštění.
Přímý dotyk, zkrat.  
   
– Nedostatečná vzdálenost
od živých částí pod
vysokým napětím 
Elektrický oblouk, průrazný výboj.
Nepřímý dotyk. 
   
– Přetížení  Požár.     
– Části, které se staly živými
při závadě 
Přímý dotyk. Zasažení elektrickým
proudem 
   
– Zkrat  Vystříknutí roztavených částic.     
– Tepelné záření  Požár.     
3  Tepelná
nebezpečí 
– Výbuch       
– Plamen  Popálení.     
  Články
z ČSN EN ISO
12100:2011:
6.2.4b), 6.2.8c),
6.3.2.7, 6.3.3.2.1,
6.3.4.5 
– Předměty nebo materiály
s vysokou nebo nízkou
teplotou 
Popálení, omrznutí, opaření.      
– Vyzařování ze zdrojů tepla  Zranění vyzařováním zdrojů
tepla, dehydratace, nepohodlí. 
   
4  Nebezpečí
hluku
Články
z ČSN EN ISO
12100:2011:
6.2.2.2, 6.2.3.c),
6.2.4c), 6.2.8c),
6.3.1, 6.3.1.b),
6.3.2.5.1,
6.3.3.2.1, 6.3.4.2,
6.4.3, 6.4.5.1b)ac) 
– Kavitační jevy  Prudké uvolňování vzduchu
a tvorba nasycených par. 
   
– Odsávací systém  Hučení v uších, únava.     
– Únik plynu s vysokou
rychlosti 
Ztráta vědomí, ztráta rovnováhy     
– Výrobní proces (ražení,
řezání atd.) 
Únava, zhoršení sluchu, stres,
ztráta rovnováhy, trvalá ztráta
sluchu.
Všechny ostatní následky
(např. mechanické, elektrické)
jako následek rušení přenosu
řeči nebo akustických signálů. 
   
– Pohybující se části       
– Poškrábané povrchy       
– Nevyvážené rotující části       
– Pískající pneumatické
zařízení 
     
– Opotřebené části       
5  Nebezpečí
vibrací
Články
z ČSN EN ISO
12100:2011: 
– Kavitační jevy  Prudké uvolňování vzduchu,
které může způsobit vibrace. 
   
Nahrávám...
Nahrávám...