dnes je 19.7.2024

Input:

Posuzování přepravitelných tlakových zařízení podle nařízení vlády č. 208/2011 Sb.

11.4.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.6.3 Posuzování přepravitelných tlakových zařízení podle nařízení vlády č. 208/2011 Sb.

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Úvod

Pro ucelenou znalost je třeba doplnit následující informaci.

V roce 2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 208/2011 Sb., o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení (dále jen NV 208), které je prováděcím předpisem k zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen zákon). Současně platí pro oblast volného pohybu zboží přímo účinné nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, jímž se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se ruší nařízení (EHS) č. 339/93 (dále jen nařízení č. 765) – lze nalézt na webu ÚNMZ na adrese http://www.unmz.cz/urad/novy-legislativni-ramec. Na nařízení č. 765 je možné se od 1. ledna 2010 bezprostředně odvolávat a zároveň je možné se přímo na jeho základě domáhat plnění práv a povinností v nich stanovených. Jedná se o obecně závazný předpis Evropského společenství (čl. 249 Smlouvy o založení Evropského společenství), který se netransponuje do právního řádu členského státu a jímž se musejí řídit všechny subjekty jak veřejné, tak soukromé sféry. V případech aplikace má úprava obsažená v tomto komunitárním předpise nadřazené postavení a tudíž přednost před ustanoveními vnitrostátních právních řádů.

Při posuzování PTZ podle NV 208 je nutné aplikovat i toto přímo účinné nařízení č. 765.

Definice a zkratky

ADR – Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., v platném znění, jejíž věcná ustanovení jsou vyhlášená ve Sbírce mezinárodních smluv ČR pod číslem 17/2011 Sb. m. s. 

RID – Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) vyhlášená pod č. 8/1985 Sb., v platném znění, jejíž věcná ustanovení jsou vyhlášená ve Sbírce mezinárodních smluv ČR pod číslem 19/2011 Sb. m. s.

ADN – Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách.

TPED – směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/35/EU ze dne 16. června 2010, o přepravitelných tlakových zařízeních a o zrušení směrnic Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES.

NV 208 – nařízení vlády č. 208/2011 Sb. ze dne 29. června 2011, o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení (implementace 2010/35/EU).

Zákon zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Autorizovaná osoba (AO) – pověřená právnická osoba podle § 11 zákona splňující podmínky § 6 odst. 6 NV č. 208.

Notifikovaná osoba (NB) (angl.: notified body) – právnická osoba, která byla členským státem Evropské unie oznámena orgánům Evropského společenství a všem členským státům Evropské unie jako osoba pověřená členským státem Evropské unie k činnostem při posuzování shody výrobků s technickými požadavky.

Příslušný orgán – orgán určený vládou v každém státě k zabezpečování ADR a RID.

Hospodářský subjekt – výrobce, dovozce, distributor, zplnomocněný zástupce, vlastník nebo provozovatel.

Výrobce – fyzická nebo právnická osoba uvádějící na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou PTZ nebo jeho části, které vyrábí nebo které si nechává navrhnout nebo vyrobit.

Zplnomocněný zástupce – fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, jež byla písemně zplnomocněna výrobcem, aby jednala jeho jménem při plnění konkrétních úkolů souvisejících s povinnostmi výrobce podle příslušných právních předpisů společenství.

Dovozce – fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která uvádí na trh Unie přepravitelné tlakové zařízení nebo jeho části ze třetí země.

Distributor – fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, kromě výrobce či dovozce, jež přepravitelné tlakové zařízení nebo jeho části dodává na trh.

Vlastník – fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která vlastní přepravitelné tlakové zařízení.

Provozovatel – fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, jež používá přepravitelné tlakové zařízení.

Oblast použití

Přepravitelná tlaková zařízení (dále jen PTZ) jsou pro účely tohoto nařízení:

a) tlakové nádoby včetně

Nahrávám...
Nahrávám...