dnes je 23.7.2024

Input:

Posuzování shody stavebních výrobků

20.4.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

20.2.2.2 Posuzování shody stavebních výrobků

Ing. Petr Fránek

V předchozí části jsme v kapitole nazvané Certifikace stavebních výrobků podali základní informace o různých způsobech posuzování shody. Některými aspekty se nyní budeme zabývat podrobněji.

Posuzování podle evropské legislativy

Jak bylo uvedeno minule, u výrobků, pro něž existuje harmonizovaná evropská norma, je nezbytné podle ní při posuzování shody postupovat. Rovněž v případě, že výrobce má zájem o označení výrobku CE a na výrobek není harmonizovaná norma, může požádat schvalovací osobu o vydání evropského technického schválení ETA podle příslušného řídicího pokynu ETAG a následuje posuzování shody podle evropské legislativy.

Řídicí pokyny jsou postupně vypracovávány příslušnými pracovními skupinami EOTA. Zájmem této organizace je dosažení co nejvyšší technické úrovně těchto dokumentů, a umožňuje proto účast na jejich vypracování všem zainteresovaným stranám, takže jejich zástupci a techničtí experti mohou být členy pracovních skupin.

Přehled dosud vydaných ETAG je uveden v tabulce:

Dokument
číslo
 
Název dokumentu  Platnost od 
ETAG 001  Kovové kotvy do betonu - 1, 2, 3, 4  červenec 2002 
  Kovové kotvy do betonu - 5  únor 2005 
  Kovové kotvy do betonu - 6  srpen 2006 
ETAG 002  Konstrukční těsněné zasklívací systémy - 1  červen 2003 
  Konstrukční těsněné zasklívací systémy - 2  říjen 2004 
  Konstrukční těsněné zasklívací systémy - 3  únor 2005 
ETAG 003  Sestavy vnitřních příček  březen 2004 
ETAG 004  Vnější tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS)  květen 2003 
ETAG 005  Tekuté střešní hydroizolační sestavy  květen 2003 
ETAG 006  Systémy mechanicky kotvených pružných střešních hydroizolačních membrán  květen 2003 
ETAG 007  Stavební dřevěné rámové konstrukce  květen 2004 
ETAG 008  Prefabrikované schodišťové sestavy  říjen 2004 
ETAG 009  Sestavy nenosného trvalého bednění  únor 2005 
ETAG 010  Samonosné průsvitné střešní sestavy  srpen 2006 
ETAG 011  Lehké kompozitní nosníky a sloupy na bázi dřeva  říjen 2004 
ETAG 012  Stavební sestavy z kulatiny  únor 2005 
ETAG 013  Systémy napínání pro dodatečně předpjaté konstrukce  únor 2005 
ETAG 014  Plastové kotvy pro ETICS  říjen 2004 
ETAG 015  Trojrozměrné přibíjené desky  srpen 2007 
ETAG 016  Lehké kompozitní panely - 1  listopad 2006 
  Lehké kompozitní panely - 2  listopad 2006 
  Lehké kompozitní panely - 3  prosinec 2007 
  Lehké kompozitní panely - 4  prosinec 2007 
ETAG 017  Prefabrikované prvky pro izolaci vnějších stěn  září 2008 
ETAG 018  Protipožární ochranné výrobky - 1  červen 2007 
  Protipožární ochranné výrobky - 2  duben 2009 
  Protipožární ochranné výrobky - 3  listopad 2008 
  Protipožární ochranné výrobky - 4  červen 2007 
ETAG 019  Prefabrikované nosné opláštěné panely na bázi dřeva  listopad 2007 
ETAG 020  Plastové kotvy  duben 2009 
ETAG 021  Sestavy pro chladírenské sklady  srpen 2008 
ETAG 024  Betonové rámové stavební sestavy  duben 2009 
ETAG 025  Ocelové rámové stavební sestavy  XXXXXXXXXX 
Poznámka: ETAG 22 a 23 nebyly dosud vydány.

Technické zprávy

Technické zprávy (EOTA Technical Reports) jsou vypracovány jako podpůrné referenční dokumenty k jednotlivým řídicím pokynům ETAG. Podrobně rozpracovávají některé aspekty posuzování vlastností dané skupiny výrobků, detailně popisují způsoby provedení zkoušek a vyjadřují obecné chápání stávajících znalostí a zkušeností členských organizací EOTA v daném čase. V současné době jsou vypracovány technické zprávy uvedené v tabulce:

Dokument
číslo
 
Název dokumentu  Rok vydání 
TR001  Stanovení odolnosti panelů a jejich příslušenství vůči nárazu  2003 
TR002  Zkušební metody pro lehké kompozitní nosníky a sloupy na bázi dřeva  2000 
TR003  Stanovení vodotěsnosti  2004 
TR004  Stanovení odolnosti k delaminaci  2004 
TR005  Stanovení odolnosti k zatížení větrem částečně kotvených střešních vodotěsných membrán  2004 
TR006  Stanovení odolnosti k dynamickému vtlačování  2004 
TR007  Stanovení odolnosti ke statickému vtlačování  2004 
TR008  Stanovení odolnosti k únavovému posunu  2004 
TR009  Stanovení odolnosti ke skluzu  2004 
TR010  Postup vystavení vlivu prostředí při umělém stárnutí  2004 
TR011  Postup vystavení vlivu prostředí při urychleném stárnutí teplem  2004 
TR012  Postup vystavení vlivu prostředí při urychleném stárnutí horkou vodou  2004 
TR013  Stanovení schopnosti přemosťování trhlin  2004 
TR014  Postup vystavení vlivu prostředí při urychleném stárnutí sklem vyztužených nenasycených polyesterových pryskyřic dvouhodinovým varem ve vodě  2004 
TR015  Zásady pro statický výpočet spoje trojrozměrných přibíjených desek, s příklady  2002 
TR016  Zkušební postupy pro trojrozměrné přibíjené desky, s příklady  2002 
TR017  Vypracované příklady výpočtu zatěžovací kapacity pravoúhlých žebrovaných konzol  2002 
TR018  Posuzování torzně připevňovaných kotev  2003 
TR019  Výpočetní modely pro prefabrikované dřevěné nosné opláštěné střešní panely  2005 
TR020  Posuzování kotev do betonu vzhledem k odolnosti vůči ohni  2004 
TR021  Požadavky na reakci na oheň pro malé prvky  2005 

V minulé části byl uveden přehled postupů posuzování shody, označované jako postup 1, 1+, 2, 2+, 3 a 4. Kromě úkolů autorizovaných (notifikovaných) osob jsou v nich uvedeny i úkoly výrobce:

1. Výrobce provozuje systém řízení výroby (FPC - Factory Production Control)

Harmonizované evropské normy uvádějí požadavky na systém řízení výroby, který provozuje výrobce. Systém řízení výroby musí zajišťovat shodu výrobku s technickou specifikací.

Systém řízení výroby

Všechny prvky, požadavky a ustanovení přijaté výrobcem musejí být systematicky dokumentovány v písemné nebo elektronické podobě, včetně záznamů o výsledcích zkoušek. FPC zahrnuje jak vstupní kontrolu surovin nebo komponent, tak provozní (mezioperační) a výstupní kontrolu výrobku. Výrobce vypracovává kontrolní plán, obsahující údaje o materiálech vstupujících do procesu, druzích prováděných měření a zkoušek a jejich četnosti minimálně v rozsahu požadovaném technickou specifikací. Záznamy o FPC musejí být uloženy nejméně 5 let.

Systém řízení výroby je předmětem vyhodnocení a schválení notifikovanou osobou při posuzování shody podle postupů 1, 1+, 2 a 2+.

Pokyn B Stálého výboru pro stavebnictví (viz tabulku 2 v minulé části této kapitoly) definuje systém řízení výroby v technických specifikacích a Sektorová skupina Skupiny notifikovaných osob vypracovala několik pozičních dokumentů k certifikaci systému řízení výroby podle jednotlivých harmonizovaných norem.

2. Výrobce provádí zkoušky typu výrobku

Zkoušky typu výrobku

Tuto povinnost plní výrobce výrobku spadajícího do postupu 2, 2+ a 4, u nového výrobku po dokončení vývoje a před zahájením výroby, resp. uvedením výrobku na trh. Příslušná harmonizovaná evropská norma uvádí rozsah ověřovaných vlastností, metody zkoušení a minimální (maximální ) hodnoty, kterých musí být dosaženo. Pokud dojde ke změně výrobního procesu nebo je výroba realizována v jiném výrobním závodě, musejí se počáteční zkoušky typu výrobku provést znovu.

3. Výrobce provádí zkoušky výrobku

Zkoušky výrobku

Průběžné zkoušky provádí výrobce tam, kde výrobek podléhá posuzování shody podle postupů 1, 1+, 2 a 2+. Výrobce vypracuje kontrolní plán, v němž jsou definovány všechny důležité znaky výrobního procesu a výrobku a uvedeny druhy kontrol a zkoušek, včetně jejich četnosti, a požadované parametry výrobku, které musejí být dosaženy. Četnost odběru vzorků a zkoušení musí být odvozena ze statistických zásad, aby se zajistilo, že výroba splňuje kritéria shody a hodnoty deklarované pro výrobek. Měřidla používaná pro zkoušení musejí být ověřena nebo kalibrována, aby byla zabezpečena správnost a přesnost prováděných měření.

Posuzování podle národní legislativy

V předchozí části bylo uvedeno, že pro posuzování shody jednotlivých výrobků jsou vypracovány tzv. technické návody (TN), které jsou každoročně aktualizovány podle nově vydaných harmonizovaných a zkušebních technických norem a dalších předpisů. Příklad takového návodu uvádí tabulka:

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ  05.02.
§ 5a,§ 6,
§ 7, § 8 
podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312 Sb. (dále jen „nařízení vlády“) 

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody podle § 5 (vazba na § 10).

Od 1. 9. 2006 se TN nebude vztahovat na plastové a pryžové parozábrany. Posuzování shody podle NV č. 190/2002 Sb., ČSN EN 13984.

Od 1. 7. 2007 se TN nebude vztahovat na plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech. Posuzování shody podle NV č. 190/2002 Sb., CSN EN 13956.

Mechanicky kotvené povlakové krytiny lze posuzovat podle NV č. 190/2002 Sb., ETAG 006.

1. Výrobková skupina (podskupina):

Název:  Číslo
technického
návodu
 
Hydroizolace   
a)  hydroizolační vrstvy, střešní pojistné hydroizolační vrstvy, parotěsné vrstvy v budovách, střešní lité hydroizolační sestavy (§ 7)  05.02.05.a 
b)  hydroizolační pásy a fólie, střešní hydroizolační pásy a fólie v budovách (§ 6)  05.02.05.b 
c)  hydroizolační pásy a fólie, hydroizolační vrstvy střešní pojistné hydroizolační vrstvy, střešní hydroizolační pásy a fólie, parotěsné vrstvy, střešní lité hydroizolační sestavy pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní 
05.02.05.c 
- A11, A21, B1, C1 (§ 5a) 
- A12, A22, B2, C2, D, E (§ 7) 
- (A 1 až E)3, F (§ 8) 
d)  střešní pojistné hydroizolační vrstvy, střešní hydroizolační pásy a fólie, střešní lité hydroizolační sestavy pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení vnějšího požáru 
05.02.05.d 
- výrobky vyžadující zkoušení (§ 7) 
- výrobky „ považované za vyhovující“ bez zkoušení (§ 8) 
Fólie z plastů (vrchní vrstvy střech)   

2. Vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě:

Hydroizolační fólie pro povlakové střešní krytiny (vrchní vrstvy střech)

3. Základní požadavky a vymezení sledovaných vlastností:

Základní
požadavek
nařízení vlády
 
Určené normy  Vymezení sledovaných
vlastností:
 
Nahrávám...
Nahrávám...