dnes je 19.7.2024

Input:

Právní předpisy v oblasti metrologie

12.10.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.3 Právní předpisy v oblasti metrologie

Ing. Petr Koška, Ph.D.

Národní metrologický systém České republiky je vybudován a zabezpečován na základě právních předpisů upravujících práva a povinnosti subjektů působících v oblasti metrologie. Některé závažné předpisy a jejich ustanovení si připomeňme:

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii

Základem právní úpravy je zákon č. 505/1990 Sb., v platném znění, o metrologii, a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, v platném znění.

Stručný obsah zákona č. 505/1990 Sb., v pl. zn., o metrologii , ze dne 16. listopadu 1990, ve znění pozdějších předpisů a novelizací (poslední novelizace je zákonem č. 445/2005 Sb. k 1. 1. 2006), je následující:

Část I

Část I - všeobecná ustanovení se zabývá:

 • základními měřicími jednotkami,

 • měřidly,

 • státní metrologickou kontrolou měřidel,

 • návazností měřidel.

Část II

Část II - schvalování typů měřidel se zabývá:

 • schvalováním typů měřidel vyrobených v tuzemsku,

 • schvalováním typů dovezených měřidel,

 • schvalováním referenčních materiálů.

Část III

Část III - ověřování a kalibrace, se zabývá:

 • ověřováním a kalibrací,

 • hotově baleným zbožím označeným symbolem „e“ a lahvemi používanými jako odměrné obaly pro hotově balené zboží,

 • uváděním měřidel do oběhu,

 • používáním měřidel.

Část IV

Část IV - se zabývá vztahy k zahraničí.

Část V

Část V - se zabývá úkoly orgánů státní správy, osob a subjektů, a to následujícími:

 • Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ),

 • Český metrologický institut (ČMI),

 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost,

 • Autorizovaná metrologická střediska (AMS),

 • oprávnění zaměstnanců Českého metrologického institutu,

 • úkoly subjektů,

 • registrace subjektů,

 • střediska kalibrační služby,

 • úřední měření.

Část VI

Část VI - se zabývá:

 • úhradami,

 • pokutami subjektům.

Část VII

Část VII - ustanovení společná a závěrečná se zabývají:

 • správním řízením,

 • lhůtami pro výkony státní metrologické kontroly,

 • přechodnými ustanoveními, zrušovacími ustanoveními, účinností.

Účelem zákona je úprava práv a povinností fyzických osob, které jsou podnikateli, právnických osob a orgánů státní správy, v rozsahu potřebném k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření.

Fyzické osoby - podnikatelé, právnické osoby (firmy), a orgány státní správy jsou povinny používat základní měřicí jednotky uvedené v tomto zákoně a jejich označování, násobky a díly stanovené vyhláškou. V mezinárodním styku lze používat měřicí jednotky odpovídající mezinárodním obchodním zvyklostem.

Základními měřicími jednotkami jsou ve smyslu zákona o metrologii:

 1. jednotka délky - metr (m); definovaný jako délka dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu za dobu 1/299 792 458 sekundy,

 2. jednotka hmotnosti - kilogram (kg); který se rovná hmotnosti mezinárodního prototypu kilogramu,

 3. jednotka času - sekunda (s); definovaná jako doba trvání určitého počtu period záření,

 4. jednotka elektrického proudu - ampér (A); jako stálý elektrický proud, který při průchodu dvěma přesně definovanými vodiči umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti 1 metr vyvolá mezi nimi sílu 2 x 10-7 newtonu na 1 metr délky,

 5. jednotka termodynamické teploty - kelvin (K),

 6. jednotka látkového množství - mol (mol),

 7. jednotka svítivosti - kandela (cd).

Měřidla

K určení hodnoty měřené veličiny pak slouží měřidla, která se spolu s pomocnými měřicími zařízeními člení na:

 1. etalony,

 2. pracovní měřidla stanovená,

 3. pracovní měřidla nestanovená,

 4. certifikované referenční materiály a ostatní referenční materiály, pokud jsou určeny k funkci etalonu nebo stanoveného nebo pracovního měřidla.

Přijetím zákona č. 119/2000 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 505/1999, o metrologii, se změnily podmínky pro subjekty, které zajišťují jednotnost a správnost měření při výrobě a službách nebo působí v oblasti legální metrologie. Prováděcí vyhláška k zákonu č. 262/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 344/2002 Sb., obsahuje podmínky na personál (požadovanou personální způsobilost), který zabezpečuje činnosti podle tohoto zákona.

Tyto předpisy mohou být doporučením

Nahrávám...
Nahrávám...