dnes je 19.7.2024

Input:

Příklad návodu k používání

22.1.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.2 Příklad návodu k používání

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

LOGO FIRMY

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

Jednostranná tloušťkovací frézka

(typové označení)

2009-12-31

(verze návodu)

LOGO FIRMY

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My:  údaje o výrobci nebo zplnomocněném zástupci – u fyzické osoby jméno a příjmení nebo obchodní firmu a trvalý pobyt nebo adresu místa bydliště nebo místo podnikaní, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo nebo umístění organizační složky 

prohlašujeme, že uvedené strojní zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení nařízení vlády a technických norem

Název:  Jednostranná tloušťkovací frézka 
Typ:  …………….. 
Rok výroby:  2009 
Výrobní číslo: 
Výrobce:  Název firmy, sídlo firmy 

Popis a účel použití:

Stroj je určen pro hoblování povrchů dřevených dílců a podobných materiálů rotačním horizontálním nástrojem.

Příslušná nařízení vlády:

NV č. 176/2008 Sb. (Směrnice 2006/42/EC)
kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení

NV č. 17/2003 Sb. (Směrnice 2006/95/ES)
kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

NV č. 616/2006 Sb. (Směrnice 2004/108/ES)
kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

Použité technické normy:

ČSN EN ISO 12100-1:2004 (EN ISO 12100-1:2003), ČSN EN ISO 12100-2:2004 (EN ISO 12100-2:2003), ČSN EN 953+A1:2009 (EN 953:1997+A1:2009), ČSN EN ISO 13857:2008 (EN ISO 13857:2008), ČSN EN 349+A1:2008 (EN 349:1993+A1:2008), ČSN EN 1088+A2:2008 (EN 1088:1995+A2:2008), ČSN EN ISO 14121-1:2008 (EN ISO 14121-1:2007), ČSN ISO 7000:2005 (ISO 7000:2004), ČSN EN 626-1+A1:2008 (EN 626-1:1994+A1:2008), ČSN EN 626-2+A1:2008 (EN 626-2:1996+A1:2008), ČSN EN 60204-1 ed.2:2007 (EN 60204-1:2006), ČSN EN 1037+A1:2008 (EN 1037:1995+A1:2008), ČSN EN ISO 13849-1:2007 (EN ISO 13849-1:2006), ČSN EN ISO 13850:2007 (EN ISO 13850:2006), ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000 (EN 60439-1/A1:2004), ČSN EN 55011 ed.2 :2007 (EN 55011:2007), ČSN EN 61000-4-2 ed.2:2009 (EN 61000-4-2:2009), ČSN EN 61000-4-3 ed.3:2006 (EN 61000-4-3 /A1:2008).

...................................  ..............................   .............................. 
Místo vydání, datum  Jméno a funkce  Podpis 
  odpovědné osoby   

Obsah

ES prohlášení o shodě

 1. Obsah zásilky

 2. Úvod

 3. Normy a předpisy použité při konstrukci stroje

 4. Účel – použití

 5. Seznam štítků

 6. Skladování

 7. Technické údaje

 8. Přeprava a instalace stroje

  1. 8.1 Transport
  2. 8.2 Dekonzervace
  3. 8.3 stroje
  4. 8.4 Požadavky na pracovní prostředí (prostor pro používání a údržbu)
  5. 8.5 Požadavky na základ stroje
  6. 8.6 Instalace a napájení
  7. 8.7 Schéma ovládacích obvodů
  8. 8.8 Schéma pneumatických obvodů
  9. 8.9 Schéma hydraulických obvodů
 9. Bezpečnostní pokyny pro práci na stroji

  1. 9.1 Bezpečnostní zařízení
 10. Uvedení do provozu

  1. 10.1 Kontrola směru otáčení motoru
  2. 10.2 Obecné zásady práce na stroji
  3. 10.3 Seřízení přítlaků
  4. 10.4 Seřízení pneumatického zařízení
  5. 10.5 Seřízení hydraulického zařízení
 11. Spuštění/provoz/zastavení

  1. 11.1 Předběžné kontrolní činnosti
  2. 11.2 Spuštění stroje
 12. Čištění stroje

 13. Údržba/prohlídka/kontroly

  1. 13.1 Údržba stroje
  2. 13.2 Mazání
  3. 13.3 Údržba pneumatického zařízení
  4. 13.4 Údržba hydraulického zařízení
 14. Hlučnost stroje

 15. Dočasné vyřazení z provozu

 16. Trvalé vyřazení z provozu (demontáž, likvidace stroje)

 17. Technický servis

1. Obsah zásilky

Obsah zásilky

Pokud při objednání stroje není dojednáno jinak, tvoří zásilku stroj v transportním provedení s elektroinstalací, katalog náhradních dílů, návod k používání a příslušenství:

 • klíč k nastavení přítlačných válců,

 • klíč určený k seřizování nožového hřídele,

 • klíč k pojišťovacím šroubům nožového hřídele,

 • pomůcka k výškovému nastavení nožů,

 • zámek k uzamčení hlavního vypínače,

 • šroubovák plochý,

 • šroubovák křížový,

 • klíč nástrčný,

 • klíč plochý otevřený.

Při vybalování je třeba se řídit značkami uvedenými na transportním obalu.

Pozor!
Viditelné poškození zásilky při dopravě ihned hlaste dopravci. Překontrolujte obsah zásilky s objednávkou a případné závady ihned sdělte výrobci. Pozdější reklamaci nelze uznat.

2. Úvod

Úvod

Výrobce předkládá návod k používání s účelem poskytnout uživateli všechny nezbytné informace a pokyny pro efektivní používání stroje.

Návod k používání byl vypracován výrobcem a tvoří nedílnou součást příslušenství stroje. Informace v něm jsou určeny pro kvalifikované pracovníky.

Použití

Použití tohoto návodu je v plné odpovědnosti uživatele. Veškeré operace, které zde nejsou popsány, je nutno považovat za zakázané. Pracovník obsluhy provádějící takové operace bude nést veškerou odpovědnost za výsledky svého působení. Je důležité, aby byl návod k používání uchován pro případné budoucí odkazy.

Pro koho je návod sestaven?

Návod je sestaven zejména pro pracovníka obsluhy, který bude s tímto strojem pracovat a který musí mít podrobné znalosti provozních režimů stroje, operací seřizování a nezbytných činností běžné údržby. Stroj je navržen a vyroben tak, aby byl jednoduchý pro obsluhu a spolehlivý. Zvláštní pozornost je věnována jednoduchosti obsluhy a efektivní bezpečnostní ochraně pracovníků obsluhy a údržby stroje. Elektronické bezpečnostní zařízení ochraňuje jak obsluhující osoby, tak i stroj.

Aktuální verze návodu je vyznačena na titulní straně a odpovídá datu výroby dodaného stroje.

Povinnost uživatele

Povinností uživatele (provozovatele) a obsluhy je seznámit se řádně s tímto návodem dříve, než začne zařízení využívat. Vyloučí se tím chyby, které mohou vzniknout jak při instalaci, tak při jeho používání. Nepokoušejte se proto uvést zařízení do provozu dříve, než řádně prostudujete tento návod.

Obsah návodu

Návod obsahuje vše, co je potřebné znát pro správné ustavení i provoz stroje. Dodržíte-li všechny pokyny v návodu, zamezíte ztrátám a budete spokojeni s funkčností i jeho dlouhou životností.

Obsahuje též důležité informace o bezpečnosti práce, montáži, obsluze, údržbě a je nutné ho považovat za součást zařízení. Bezporuchová, bezpečná práce se zařízením a jeho životnost do značné míry závisí na jeho správné a pečlivé údržbě.

Obsluha zařízení musí být seznámena s jeho funkcemi a ovládáním a poučena o bezpečnosti práce.

Při práci se řiďte bezpečnostními pokyny, vyvarujete se tak nebezpečí zranění vlastní osoby nebo osob v okolí.

Za co neručí výrobce?

Výrobce neručí za škody způsobené postupy, které by byly v rozporu s tímto návodem a bezpečnostními pokyny.

Před transportem stroje, instalací, uvedením do chodu, používáním, údržbou nebo prováděním jakéhokoliv jiného zásahu si pečlivě přečtěte tento návod k používání. Zajistěte, aby byl uložen v blízkosti stroje tak, aby byl stále přístupný.

Za žádných okolností nepoužívejte stroj jinak než tak, jak je to popsáno v tomto návodu. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené na majetku a zdraví osob, které budou důsledkem nedodržování bezpečnostních předpisů.

Vybavení obsluhy

Obsluha by měla být vybavena všemi nezbytnými prostředky a měla by splňovat všechny potřebné kvalifikační požadavky.

Používejte veškeré nezbytné ochranné pomůcky jako pracovní oděvy, ochranné rukavice, ochranné brýle.

Nedovolte, aby neoprávněné osoby prováděly opravy, údržbu nebo jiné činnosti jakéhokoliv druhu na stroji.

Přepravu a činnosti souvisící s instalací a montáží by měly provádět jen ty osoby, které mají nezbytnou technickou způsobilost.

Všechny práce na elektrickém systému by měly být prováděny jen osobami znalými.

Pracovní prostor stroje by měl být udržován v čistém stavu a bez všech překážek z důvodu okamžitého snadného přístupu k elektrickému rozváděči a všem ovládacím prvkům.

V tomto návodu jsou použity různé kategorie bezpečnostních pokynů:

Informační štítky

Na stroji jsou umístěny informační štítky pro upozornění na zbytková nebezpečí. Tyto štítky neodstraňujte ani nepoškozujte. V případě poškození štítku ihned objednejte nový.

NEBEZPEČÍ!

  Pokud nebude přísně dodrženo předepsané použití nebo postup, může dojít ke smrti nebo vážnému zranění osob. 

NEBEZPEČÍ!

  Nebezpečí mechanické povahy. Přehlédnutí těchto instrukcí může způsobit zranění osob nebo poškození zařízení. 

NEBEZPEČÍ!

  Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Přehlédnutí těchto instrukcí může způsobit ztrátu života nebo vážné zranění osob. 

VAROVÁNÍ!

  Důležité informace nebo důležitý postup. 

UPOZORNĚNÍ!

  Informace nebo postup, které doporučují, jak optimálně používat zařízení nebo jeho vybavení s účelem prodloužení životnosti a zabránění případnému poškození, jak optimalizovat činnosti vzhledem k bezpečnostním předpisům. 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

  Bezpečnostní opatření spočívající v použití specifických technických prostředků nazývaných ochranná zařízení (ochranné kryty a bezpečnostní zařízení) k ochraně osob před nebezpečími, která nemohou být odstraněna nebo dostatečně omezena konstrukcí. Dodatečné bezpečnostní opatření tvoří zařízení nouzového zastavení. 

DOPORUČENÍ!

  Doporučuje se použití prostředků individuální ochrany zraku. 

DOPORUČENÍ!

  Doporučuje se použití prostředků individuální ochrany sluchu. 

DOPORUČENÍ!

  Doporučuje se použití prostředků individuální ochrany rukou. 

Normy a předpisy

3. Normy a předpisy použité při konstrukci stroje

Část strojní

NV č. 176/2008 Sb. (Směrnice 2006/42/EC)
kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení

ČSN EN ISO 12100-1:2004 (EN ISO 12100-1:2003)
Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 1 : Základní terminologie, metodologie

ČSN EN ISO 12100-2:2004 (EN ISO 12100-2:2003)
Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 2 : Technické zásady a specifikace

ČSN EN 953+A1:2009 (EN 953:1997+A1:2009)
Bezpečnost strojních zařízení. Všeobecné požadavky pro navrhování a konstrukci ochranných krytů (pevné, pohyblivé)

ČSN EN ISO 13857:2008 (EN ISO 13857:2008)
Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami

ČSN EN 349+A1:2008 (EN 349:1993+A1:2008)
Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla

ČSN EN ISO 14121-1:2008 (EN ISO 14121-1:2007)
Bezpečnost strojních zařízení – Posouzení rizika – Část 1 : Zásady

ČSN EN 1088+A2:2008 (EN 1088:1995+A2:2008)
Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty – Zásady pro konstrukci a volbu

ČSN EN 626-1+A1:2008 (EN 626-1:1994+A1:2008)
Bezpečnost strojních zařízení – Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením – Část 1 : Zásady a specifikace pro výrobce strojních zařízení

ČSN EN 626-2+A1:2008 (EN 626-2:1996+A1:2008)
Bezpečnost strojních zařízení – Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením – Část 2 : Metodologie návodu postupů ověřování

ČSN EN ISO 13850:2007 (EN ISO 13850:2006)
Bezpečnost strojních zařízení – Nouzové zastavení – Zásady pro konstrukci

ČSN ISO 7000:2005 (ISO 7000:2004)
Grafické značky nahrazující nápisy na zařízeních. Rejstřík a přehledná tabulka značek.

Elektrická výzbroj

NV č. 616/2006 Sb. (Směrnice 2004/108/ES) kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

NV č. 17/2003 Sb. (Směrnice 2006/95/ES) kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

ČSN EN 60204-1 ed.2:2007 (EN 60204-1:2006)
Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1 : Všeobecné požadavky

ČSN EN 1037+A1:2008 (EN 1037:1995+A1:2008)
Bezpečnost strojních zařízení – Zamezení neočekávanému spuštění.

ČSN EN ISO 13849-1:2007 (EN ISO 13849-1:2006)
Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1 : Všeobecné zásady pro konstrukci.

ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000 (EN 60439-1/A1:2004).
Rozváděče nn – Část 1 : Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče

ČSN EN 55011 ed.2:2007 (EN 55011:2007)
Průmyslová, vědecká a lékařská (ISM) vysokofrekvenční zařízení – Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení – Meze a metody měření

ČSN EN 61000-4-2 ed. 2:2009 (EN 61000-4-2:2009)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4 -2: Zkušební a měřicí technika – Elektrostatický výboj – Zkouška odolnosti

Účel. použití

ČSN EN 61000-4-3 ed.3:2006 (EN 61000-4-3 /A1:2008)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4 -3: Zkušební a měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti

4. Účel – použití

Jednostranná tloušťkovací frézka je stroj určený k obrábění masivního dřeva, třískových desek, vláknitých desek, překližek a také materiálů s hladkým laminátovým povrchem na požadovanou tloušťku vodorovným rotujícím nástrojem.

Nástroj se skládá z nožového hřídele, nožů a upínacích prvků. Je umístěn nad stolem k podepření a vedení opracovávaného materiálu který je hladký, nebo z důvodů snadnějšího posuvu materiálu opatřen válečky. Vzdálenost mezi nástrojem a horní plochou stolu, po kterém je obrobek veden, je nastavitelná.

Opracovávaný materiál je do řezu posouván mechanizmem automatického posuvu, který současně zajišťuje přítlak dílce během obrábění. Systém posuvu dílce tvoří dva podávací válce, jeden z nich je umístěn před a druhý za nástrojem. Součástí tohoto systému je zařízení, které zabraňuje zpětnému vrhu protisměrně obráběného dílce proti obsluze.

Stroj může mít jednu z následujících konfigurací:

 • automatické nastavení výšky pracovní plochy digitálním odměřovacím zařízením, nastavená vzdálenost stolu od nástroje (výsledná tloušťka opracovávaného materiálu) je zobrazována elektronickou jednotkou.

 • možnost plynule nastavitelné posuvové rychlosti pomocí elektronického systému.

Zakázaná použití

Následující činnosti nejsou dovoleny:

 1. Používání stroje bez ochranných prvků nebo odstraňování části těchto ochranných prvků.

 2. Používání materiálů a rozměrů jiných, než jsou ty, které jsou uvedeny.
 3. Smí být používány výhradně jen nástroje vyrobené podle ČSN EN 847-1+A1:2008 a které jsou označeny MEC (nástroje určené pro stroje se strojím posuvem materiálu do řezu) nebo v rozměrech které neodpovídají technickým charakteristikám stroje.
 4. Je zakázáno provádění úprav na stroji.
 5. Jiné používání stroje než je to, které je popsáno v návodu k používání.
 6. Umožnění přístupu ke stroji dětem, domácím zvířatům nebo neoprávněným osobám.

Stroj je zkonstruován tak, aby jej používala pouze jedna osoba (bez rozdílu pohlaví), která je řádně a prokazatelně zaškolena a oprávněna provádět práce na tomto stroji a je rovněž osobou pověřenou zajištěním provozu, seřízení, údržby a čistění stroje.

Správné použití stroje

Pro správné a bezpečné použití stroje se předpokládá, že se strojem bude pracovat jeden pracovník obsluhy na vstupu materiálu k obrábění a případně jeden pracovník obsluhy na výstupu, jestliže může docházet k nežádoucímu pádu dílců na zem a jejich případnému poškození.

Veškeré škody, které vzniknou z nesprávného použití stroje, budou výhradní odpovědností uživatele.

5. Seznam štítků

Seznam štítků

 1. Výrobní štítek

  (Rozměr, velikost, nebo tvar identifikačního štítku není předepsán. Podle NV č. 291/2000 Sb. musí mít jednotlivé části označení CE zásadně stejnou výšku, která nesmí být menší než 5 mm. Pokud je označení CE zmenšeno nebo zvětšeno, musí být zachovány proporce.)

 2.   Varování při sejmutí krytu – nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
 3.   Varování při sejmutí krytu – nebezpečí mechanické povahy. 

Umístění štítků na stroji:

Na štítku, který je znázorněn na obrázku, jsou uvedeny identifikační údaje stroje, které je nutno sdělit vždy, když se obrátíte na servisní centrum či oddělení náhradních dílů.

6. Skladování

Skladování

Pozor!
Nenechávejte stroj vystavený povětrnostním vlivům, a pokud máte v úmyslu dlouhodobé skladování, zajistěte konzervaci všech součástí, které mohou podléhat oxidaci. Uskladnění musí probíhat v suchém prostředí, kdy se teplota pohybuje v rozmezí 0 °C až 50 °C.

Teplota skladování -10 °C až 60 °C (-10 °F až 140 °F), relativní vlhkost: 20 až 80 % nekondenzující.

7. Technické údaje

Technické parametry jednotlivých typů

  Model 1  Model 2   
Délka  1270  1665  mm 
Šířka  586  700  mm 
Výška  1000  980  mm 
Výška stolu  860  880  mm 
Rozměr stolu srovnávací frézky  1270 x 320  1665 x 400  mm 
Rozměr stolu tloušťkovací frézky  750 x 308  720 x 410  mm 
Výkon motoru  2,2 (3)  3 (4)  kW 
Otáčky nožové hřídele  4200  4600  min-1 
Průměr nožového hřídele  95  95  mm 
Počet nožů  4 (3)  ks 
Max. šířka srovnávání  310  410  mm 
Max. šířka tloušťkování  300  400  mm 
Max. výška tloušťkování  230  230  mm 
Max. tříska tloušťkování  mm 
Max. tříska srovnávání  mm 
Úhel skonu naklápění pravítka  0 – 45  0 – 45 
Jištění  16  16 
Hmotnost (brutto/netto)  270/242  520/494  kg 
Min. rychlost vzduchu v odsávání  28  28  m.s-1 
Množství odsávané vzdušniny  3100  3100  m3.h-1 
Průměr hrdla odsávání  120  120  mm 

Mezní úchylky geometrické přesnosti podle čSN ISO 7568

Číslo  Schéma měření  Předmět  Mezní úchylka (mm)  Měřidla 
G 1    Kontrola rovinnosti stolu:
a) v podélném směru,
b) v diagonálním směru,
c) v příčném směru 
a) a b) 0,20 pro A ≤ 1000 0,30 pro A > 1000 c) 0,10 pro B ≤ 400 0,15 pro 400 < B ≤ 1000 0,20 pro B > 1000  Kontrolní pravítko a lístkový spároměr 
G 2    Měření obvodového házení stolových podpěrných válečků  0,15  Číselníkový úchylkoměr 
G 3    Kontrola rovnoběžnosti stolových podpěrných válečků vůči stolu  0,10 pro B 400 0,15 pro 400 < B ≤ 1000 0,20 pro B > 1000  Kontrolní pravítko a číselníkový úchylkoměr 
G 4    Kontrola rovnoběžnosti nožového hřídele vůči stolu v horní i spodní poloze  0,10 pro B ≤ 400 0,15 pro 400 < B ≤ 1000 0,20 pro B > 1000  Číselníkový úchylkoměr 
G 5    Měření obvodového házení nožového hřídele  0,03  Číselníkový úchylkoměr 

8. Přeprava a instalace stroje

Přeprava a instalce stroje

Stroje jsou k uživateli dodávány připevněné na dřevěných hranolech nebo v kontejnerech.

Pro přepravu stroje uvnitř závodu k místu instalace zajistěte vhodný dopravní prostředek. Takovým prostředkem může být halový jeřáb nebo vysokozdvižný vozík.

Pozor!
Všechny další transportní práce jsou prováděny kvalifikovaným personálem nebo personálem autorizovaným výrobní (dodavatelskou) firmou.

8.1 Transport

Stroj je vyroben v transportním provedení. Žádná jeho část není před transportem demontována. Hmotnosti jednotlivých modelů jsou uvedeny v tabulce.

  Model 1  Model 2 
Hmotnost (kg)  930  1030 

V okamžiku dodávky stroje ověřte, zda nedošlo k poškození stroje během přepravy, a v případě, že se tak stalo, proveďte okamžité nahlášení těchto škod přepravci nebo se obraťte přímo na prodejce a/nebo výrobce stroje.

Transport stroje jeřábem:

Transport stroje jeřábem

Při použití zdvižných lan nebo popruhů musí mít prvky odpovídající nosnost a stroj musí být zavěšen tak, jak je uvedeno na obrázku. Pro tyto účely je třeba použít závěsná oka a chránit ty části stroje, které jsou v kontaktu s nosnými prvky. Při zdvihání neprovádějte žádné trhavé pohyby. Potřebná délka lan je 1,5 m.

Pozor!
Maximální zátěž, kterou je možno použít na jedno zdvihací lano, popruh nebo řetěz, odpovídá maximální zátěži zdvihu pouze tehdy, je-li prostředek používaný ke zdvihání ve vertikální rovině. V případě odchýlení od vertikální roviny se maximální možná zátěž zdvihacích prvků snižuje.

Při manipulaci se strojem se vždy zdržujte v bezpečné vzdálenosti.

Určení nosnosti lan v závislosti na úhlu (délce) závěsných elementů:

Transport stroje vysokozdvižným vozíkem:

Transport stroje vysokozdvižným vozíkem

Použijte zařízení pro zdvih stroje, které má minimální nosnost 1500 kg.

Vysokozdvižný vozík musí mít minimální nosnost 1500 kg. Na lyžiny vozíku je nutné vložit nosné dřevěné trámy nebo materiál, který zabrání sklouznutí. Současně je nutné věnovat maximální péči tomu, aby se zabránilo jakékoliv možnosti překlopení stroje.

Během transportu stroje se nikdy nezdržujte v nebezpečné blízkosti.

Pozor!
Instalace stroje musí být prováděna techniky výrobce nebo pracovníky, kteří jsou autorizováni výrobcem stroje.

 • instalaci stroje musí vždy provádět dvě osoby,

 • manipulace se strojem nebo jeho součástmi musí být prováděna pracovníky obsluhy, kteří jsou oprávněni k použití zdvihacích strojů nebo zařízení (vidlicové zdvižné vozíky, jeřáby atd.),

 • instalace musí být prováděna kvalifikovanými techniky (zejména k takové činnosti, jako je odstranění blokačních prvků, montážní práce, vyrovnání, pneumatické a elektrické zapojení a zapojení odsávacího systému),

 • je důležité si prostudovat jednotlivé kroky v návodu k používání předtím, než je budete provádět na stroji.

Vždy si ověřte nosnost prostředků a zařízení, které budete používat.

Kontrola

Pozor!
Zkontrolujte, zda nosnost zdvihacího zařízení odpovídá hmotnosti, kterou je potřeba zvednout, jejíž přesná hodnota je uvedena na identifikačním štítku stroje a v návodu k používání.

8.2 Dekonzervace stroje

Před zahájením instalace a přípravy stroje k obrábění proveďte pečlivé odmaštění a dekonzervaci všech ploch a částí chráněných před korozí vhodným odmašťovacím přípravkem určeným k odmašťování, který nezpůsobuje nebezpečí výbuchu, porušení lakovaných povrchů apod.

8.3 Celkový výkres stroje

Technické údaje:   
Pracovní výška:  900/925 mm 
Zatížení podlahy:  25 N/cm2 
Průměr odsávacího hrdla:  1 x ř 250 mm; 1 x ř 100 mm 
Rychlost odsávané vzdušniny:  30 m/s při podtlaku 12 mbar 
Spotřeba tlakového vzduchu:  680 dm3/min 
Instalovaný výkon:  48 kW 

8.4 Požadavky na pracovní prostředí (prostor pro používání a údržbu)

Teplota vzduchu v pracovní místnosti:

 • elektrické zařízení bude správně pracovat při teplotách vzduchu v rozmezí +5 až +40 °C, přičemž průměrná teplota měřená během uceleného 24hodinového období nesmí přesáhnout 35 °C.

Vlhkost:

 • elektrické zařízení stroje je provedeno tak, aby pracovalo správně při vlhkosti v rozmezí 30 % až 95 % (bez kondenzace). Škodlivým účinkům kondenzace je možno zabránit tím, že budou podniknuty příslušné preventivní kroky (například vestavěné ohřívače, klimatizační zařízení, drenážní otvory).

Nadmořská výška: stroj je navržen tak, aby pracoval ve výškách až 1000 metrů nad hladinou moře.

Rozměry, potřeba a hmotnost

Rozměry, potřeba místa a hmotnost

Délka: 13 295 mm

Šířka: 5 200 mm

Výška: 2 000 mm

Potřeba místa pro provoz a údržbu:

Délka: 14 500 mm

Šířka: 6 200 mm

Výška: 3 000 mm

Hmotnost a zatížení podlahy:

Celková hmotnost: 7 750 kg

Zatížení podlahy: 25 N/cm2

Pozor!
Před tím, než provedete usazení stroje, ověřte, zda má pracovní oblast dostatečný prostor umožňující správné používání stroje.

Pozor!
Ponechejte okolo stroje volný pracovní prostor, ve kterém se nebudou nacházet žádné předměty, které by mohly ztěžovat obsluhu, seřizování a údržbu stroje, jako například regály, police a jiné pevné konstrukce.

Osvětlení pracovní oblasti

Pozor!
Doporučuje se dodržovat striktně platné předpisy, jimiž se řídí osvětlení pracoviště, zajistit dostatečné osvětlení přírodním světlem a v každém případě vybavit příslušné prostory zařízeními umožňujícími dostatečné umělé osvětlení pro zajištění bezpečnosti práce, ochrany zdraví a komfortu příslušných pracovníků.

Místní osvětlení je nutné v případě, že je pravděpodobné, že by nedostatek světla, i přes celkové osvětlení o běžné intenzitě, mohl způsobit riziko.

Nesmí se vyskytovat žádné rušivé stíny nebo nepříjemného oslnění, ani žádný nebezpečný stroboskopický jev způsobený osvětlením.

Vnitřní části, které vyžadují častou kontrolu, a místa pro seřízení a údržbu musí být vybaveny vhodným osvětlením.

8.5 Požadavky na základ stroje

Umístěte stroj na cementovou vyztuženou podlahu o tloušťce přibližně 150 mm, která je řádně vyrovnaná a má rozměry o něco větší, než jsou obrysové rozměry stroje. Stroj není nutno připevňovat k podlaze. Zajistěte stabilitu stroje jeho vyrovnáním vzhledem k podlaze. Vyrovnání stroje umožní práci s požadovanou přesností.

Podlaha by měla být průmyslového typu s minimální odolností 0,7 MPa (7 kg/cm2).

Musíte zajistit, aby povrch, na který se stroj umísťuje, byl vodorovný a odpovídal požadavkům. Příslušné vyrovnání je možno provést výškově stavitelnými šrouby, které jsou umístěny na základně v blízkosti opěr na obou stranách, přičemž s těmito šrouby otáčíte, dokud nezískáte vyrovnanou pracovní polohu.

8.6 Instalace a napájení

Stroje není nutno připevňovat k podlaze. Podlaha musí být schopna nést zatížení uvedené v instalačním plánu.

Zařiďte, aby všechny napájecí a odváděcí přípojky byly na místě instalace k dispozici, aby mohl být stroj rychle zapojen. Polohu přípojek zjistíte z instalačního plánu. Dbejte také na montážní informace, které vám přijdou včas před dodacím termínem.

Připojení stroje k elektrické síti:

Připojení stroje k elektrické síti

Pozor!
Před tím, než přistoupíte k provádění jakéhokoliv elektrického zapojení, je nutno se ujistit, že elektrická síť má dostatečné parametry na to, aby byla schopna zajistit výkon stroje, a dále je nutno ověřit, zda napětí a frekvence sítě odpovídají údajům na štítku stroje.

Ujistěte se, že napájecí napětí je stejné, jako je hodnota uvedená na identifikačním štítku na elektrické skříňce.

Pozor!
Stroj může pracovat bez problémů s hodnotami pracovního napětí, které se budou pohybovat v tolerančním rozmezí + 5 %, přičemž pokud se dostanete mimo toto rozmezí, je nutno zajistit seřízení napájecího napětí.

Pro připojení elektrického panelu k elektrickému napájení je nezbytné použít nehořlavý kabel s třemi fázovými vodiči a uzemňovacím vodičem (označený žlutozelenou barvou).

Elektrická přípojka musí mít následující charakteristiky:

Provozní napětí  400 V 
Frekvence  50 Hz 
Řídicí napětí  24 V 
Příkon  48 kW 
Připojovací jištění  100 A 
Připojovací vodiče  4 x 35 mm2 Cu 

Pro připojení kabelu k elektrické skříňce stroje postupujte následujícím způsobem:

Ujištění, že přívodní kabel není pod proudem

UJISTĚTE SE, ŽE PŘÍVODNÍ KABEL NENÍ POD PROUDEM

 1. Nastavte hlavní spínač do polohy „0“ a otevřete zámek elektrické skříňky za použití klíče.

 2. Vložte kabel do elektrické skříňky přes kabelovou svorku ve spodní levé části skříně.

 3. Vezměte kabel (který není připojen k elektrickému napájení!) a spojte tři fázové vodiče na svorky L1, L2 a L3, jak je zřejmé z obrázku se svorkovnicí hlavního spínače v horní části. Upevněte tyto tři vodiče tím, že utáhnete příslušné šrouby. Při provádění těchto kroků zajistěte, aby odizolovaná část vodiče byla úplně vložena do svorky, aby se zabránilo dotyku s vnějším povrchem.

 4. Spojte vodič (barva zelenožlutá) se svorkovnicí hlavního uzemnění stroje (označeno PE), která se nachází ve skříňce a nulového vodiče (je-li přítomen) ke svorce N.

 5. Proveďte pečlivé zajištění kabelové příchytky a uzavřete svorkovnici.

 6. Uzavřete dveře elektrické skříňky a zapněte hlavní spínač do polohy „I“.

Zkontrolujte směr rotace nástroje tak, že spustíte stroj tak, jak je to popsáno v kapitole ovládání stroje (hřídel se musí otáčet v označeném směru v blízkosti nástroje – proti směru posuvu materiálu).

Jestliže se hřídel nebude otáčet ve správném směru, je třeba provést následující kroky:

 • proveďte novou zkoušku směru rotace;

 • odpojte přívod síťového napětí;

 • prohoďte dvě fáze napájecího vedení na svorkovnici.

Uzamkněte elektrickou skříňku a klíč odevzdejte osobě zodpovědné za provoz stroje.

Přípojka tlakového vzduchu:

Tlak vzduchu  8 bar 
Přípojka tlakového vzduchu  2 x R 1/2“ 
Spotřeba tlakového vzduchu  680 dm3 /min 

Jednotka pro úpravu vzduchu je dodána se strojem.

Jednotka pro úpravu vzduchu:

1 Přípojka přívodu tlakového vzduchu    6 Olejová nádrž 
2 Tlakoměr    7 Minimální stav oleje 
3 Regulační ventil tlaku vzduchu    8 Vypouštěcí zátka kondenzátu 
4 Regulace množství oleje    9 Nádržka na kondenzát 
5 Maximální stav oleje   10 Maximální hladina odlučovače 
Množství oleje   1 až 2 kapky/min 
Tlak vzduchu   8 bar 

Doporučené oleje pro vzduchové mazání

BP – ENERGOL HLP 22

ESSO – SPINESSO 22

MOBIL – MOBIL DTE

SHELL – TELLUS OIL 22

Provádějte periodickou kontrolu hladiny oleje v průhledné nádobce 5. Pokud by bylo třeba provést doplnění oleje, proveďte demontáž nádobky a její doplnění tak, aby nedošlo k překročení maximální hladiny.

Odsávání:

Obrábění prováděné na tomto stroji může vést k tvorbě prachu a obecně je nutno upozornit na to, že se stroj obvykle nachází v prostředí, kde i jiné stroje emitují prach do svého okolí. aby se zabránilo tvoření nebezpečných koncentrací prachu, je nutno nejen správné připojení k odsávacímu systému a je rovněž nutné zajistit periodickou údržbu filtrů odsávacího systému. Mimo to platí, že prach, který se usazuje na podlaze, vytváří nebezpečné situace, a je tedy třeba zajistit řádné čištění pracovního prostředí i stroje samotného.

Řádné čištění

Pozor!
Vždy připojte stroj k odsávacímu systému, který musí mít odpovídající rozměry. Stroj je možno provozovat pouze v uzavřených prostředích. Stroj je navržen tak, aby byl používán v průmyslových prostředích. Stroj není možno používat ve výbušných prostředích.

Pracovník obsluhy musí používat osobní ochranné pomůcky nezbytné pro práci s frézkami (ochrana sluchu, zraku).

Je naprosto nutné zapojit stroj k odsávacímu zařízení, aby došlo k eliminaci rizik vdechnutí prachu a aby bylo zajištěno bezpečné použití a řádné fungování stroje.

Pracujte vždy se zapnutým zařízením pro odsávání. Hadice a vedení odsávacího systému musí být vyrobeny z ohnivzdorného materiálu.

Stroj je dodáván s odsávací hubicí o průměru 120 mm a musí být připojen k odsávacímu systému s následujícími charakteristikami:

 • výkon odsávání: 1800 m3 /h (množství odsávaní vzdušniny 25 m/s),

 • dynamický tlak: 720 Pa.

Emise prachu do pracovního prostředí je možno snížit následujícím způsobem:

 • řádná údržba nástrojů a stroje;

 • řádná údržba odsávacího zařízení zajišťující udržování filtrů v účinném stavu.

8.7 Schéma ovládacích obvodů

Kusovník elektrických dílů:

Elektromotory

M1, M2  3fázový, 1 LA 7083-24410,UD 0202/2075783-32, 230/400 V, 50 Hz, 1.1 kW SIEMENS, Německo 

Spínače

K1, K2  3fázový, DIL EM 10, Uc 24 V/50 Hz, Ie 20A,Ue 500V + 11 DIL E Ith 10A, Ue 500V, Moeller, Německo 
K3, K4  4fázový, DIL-R40, Uc 24 V/50 Hz, Ie 16A, Ue 500V + 11 DIL M Ith 16A, Ue 500V, Moeller, Německo 

Hlavní vypínač

S1   3fázový, TO-2-1, Ie 12A, Ue 600V, Moeller, Německo 

Tepelné relé

K1, K2   3fázové, ZE-4 , 2,4-4A, Ue 600V, Moeller, Německo 

Časové relé

K5, K6   CRM-91 H , AC/DC 12-240V ELKO, Česká republika 

Jističe

F1, F3  3fázový, L7 6/3D, 400V 
F6  1fázový, L7 16/1 C, 400V – pro FZ 2 
F6  1fázový, L7 25/1 C, 400V – pro FS 2 F & G, Francie 
FS  1fázový, LSN-DC 16, 230/400V – pro FZ 2 
FS  1fázový, LSN-DC 25, 230/400V – pro FS 2 OEZ , Česká republika 

Transformátory

T1  TVBE 98.59/002 Zr, 400/24 V, 200 VA, 50/60 Hz – pro FS 2 T1 TVB+E 120-61/002 400/24 V, 400 VA, 50/60 Hz – pro FZ 2 EXIMET TRAFO s.r.o., Česká republika 

Usměrňovač

U1  Dvoucestný usměrňovač DC-MB 354, 35 A, 400 V Česká republika 
Ovládací tlačítka s příslušenstvím   Použito vše od firmy Moeller, Německá republika  
Vodiče  Silové obvody – CYSY 4B x 1,5 mm2, CYSY SB x 1mm2, CYA 1,5 mm2
Ovládací obvody – CYA 0,75 mm2, CYA 1 mm2 Česká republika 
Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo možnosti změny součásti i dodavatele.

8.8 Schéma pneumatických obvodů

Pneumatický ventil pro zapnutí/vypnutí přívodu vzduchu umožňuje odpojení stroje od hlavního vedení pneumatického napájení (přívod stlačeného vzduchu). Je možno jej uzamknout visacím zámkem, aby se zamezilo nežádoucímu spuštění stroje, pokud budete provádět seřizování, údržbu nebo čištění stroje.

Pneumatické zařízení:

Hlavní vedení stlačeného vzduchu je ke stroji připojeno rychlospojkou.

Pracovní tlak 0,8 MPa  (8 bar) 
Spotřeba tlakového vzduchu  50 m3 /h 

8.9 Schéma hydraulických obvodů

Hydraulický agregát

Kompletní hydraulický agregát má následující části:

 • nádrž s olejoznakem, na víku je umístěn termostat, který brání překročení maximální teploty oleje,

 • filtr v odpadní větvi oleje s optickou kontrolou zanesení filtrační vložky zajišťuje filtraci oleje; součástí odpadního filtru je i vzduchový filtr, který slouží současně k hrubé filtraci při plnění nádrže,

 • hlavní tlakový zdroj tvoří zubové čerpadlo a pohonná jednotka (asynchronní elektromotor P = 5,5 kW, 1 400 ot . min-1, 400 V/50 Hz) svisle umístěná v nádrži,

 • výstupní tlaková větev je vedena přes zpětný ventil do bloku s pojistným ventilem tlakové větve a tlakoměrem,

 • čerpadlo je opatřeno odlehčovacím ventilem, který snižuje energetické nároky čerpadla v době nečinnosti pracovních hydraulických válců,

 • šroubení, trubky nezbytné pro propojení všech prvků agregátu, značení agregátu pomocí štítků.

Pozor!
Pokud není dodavatelem hydraulického oleje garantovaná čistota oleje požadovaná podle technických parametrů použitých hydraulických prvků, doplňujte hydraulický agregát přes filtrační jednotku, která požadovanou čistotu oleje zaručuje.

Pozor!
Hydraulické obvody jsou i při velkých tlacích spolehlivé a bezpečné, pokud jsou všechny prvky vhodně dimenzovány. Vlivem vady nebo únavy materiálu však u nich může dojít k poruše, která by mohla

Nahrávám...
Nahrávám...