dnes je 29.5.2024

Input:

Příklad řízení nápravných opatření

22.11.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

16.3.1.1
Příklad řízení nápravných opatření

Vzhledem k tomu, že je vhodné (v případě ISO povinné) pro tuto oblast vytvořit dokumentovaný postup, ukážeme si dále příklady pro oblast řízení neshodného produktu, nápravných a preventivních opatření jak obecně, tak i konkrétní případy neshod a jejich řešení, vycházející ze skutečných událostí.

Prvním popisem procesu bývá základní vymezení v příručce jakosti, někdy zcela obecně pojaté - viz následující část kap. 8 příručky jakosti stavební společnosti:

Příklad 1 - Řízení neshodného produktu

Monitorování a měření produktu

Organizace První stavební pravidelně monitoruje a měří znaky produktu, aby se ověřilo, že specifikované požadavky na jeho jakost jsou plněny. Proces monitorování a měření produktu je plánován již v rámci činností uvedených v kap.7 a dále v pracovních postupech.

Před zahájením zakázky je provedena kontrola a přezkoumání zakázkových pokladů a případně dodaného majetku zákazníka z pohledu úplného a správného pochopení požadavků a vhodnosti dodaných předmětů pro požadovanou činnost. O tom jsou provedeny záznamy. Během vlastní realizace zakázky se provádějí průběžně kontroly jakosti podle schváleného plánu jakosti, které jsou zaměřené na dodržování požadavků na jakost, aby se zajistilo splnění podmínek zakázky.

Řízení neshodného produktu

Organizace zajišťuje, že produkt, který není ve shodě s požadavky, je identifikován a řízen. Neshodným produktem se přitom rozumí takový produkt, kde chybí nebo se odchyluje jeden či více specifikovaných požadavků na jakost.

Odpovědnost za hodnocení a vypořádání neshodných produktů při realizaci zakázek, za jejich dokumentování a oznámení příslušným zaměstnancům, jichž se týkají, má stavbyvedoucí. Při hodnocení konkrétního neshodného produktu je vždy zohledněn druh a rozsah neshody vzhledem k zakázce. Zaměstnanec provádějící hodnocení tohoto neshodného produktu musí prokázat přijatelnost a věrohodnost návazně provedených činností nebo jejich výsledků.

Zjistí-li se neshodný produkt až po dodání, resp. po zahájení jeho používání, provede organizace opatření odpovídající důsledkům neshody včetně potenciálních dopadů. O povaze neshod a všech provedených následných opatřeních jsou udržovány záznamy. Bližší postup je uveden ve směrnici Q 008.

Jak je vidět z textu, o samotném

Nahrávám...
Nahrávám...