dnes je 24.5.2024

Input:

Příloha I směrnice 2006/42/ES - Informace

11.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.5.7.7
Příloha I směrnice 2006/42/ES – Informace

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Informace pro uživatele

Poskytnutí potřebných informací a návodu k používání uživatelům je zásadní a nedílnou součástí návrhu strojního zařízení. Informace, výstrahy a pokyny ohledně zbytkových rizik se týkají třetího kroku třístupňové metody stanovené v oddíle o zásadách zajišťování bezpečnosti. Skutečnost, že tento třetí krok je poslední v řadě priorit, znamená, že výstrahy a návod k používání nesmějí nahrazovat opatření k zajišťování bezpečnosti při navrhování a zabudovaná ochranná opatření, jsou-li možná s přihlédnutím ke stavu techniky.

Informace a výstrahy na strojním zařízení

Pro informace a výstrahy na strojním zařízení se doporučuje používat snadno srozumitelné symboly nebo piktogramy. Vhodně navržené symboly a piktogramy lze pochopit intuitivně a zamezují nutnosti překladu písemných nebo ústních informací.

Pokud jsou informace poskytnuty na strojním zařízení nebo na obrazovce monitoru ve formě písemných slov nebo textu či ve formě ústního textu zprostředkovaného například pomocí syntetizátoru, potom musejí být poskytnuty v úředním jazyku nebo jazycích členského státu, v němž je strojní zařízení uváděno na trh nebo do provozu. Uživatel strojního zařízení si může od výrobce vyžádat rovněž poskytnutí informací a výstrah na strojním zařízení nebo na obrazovkách monitorů, které jsou doplněny verzemi v jiném jazyce či jazycích EU, jimž obsluha rozumí. Důvody pro to můžou být například takové, že osoby, které budou používat strojní zařízení, nerozumí úřednímu jazyku dotyčného členského státu; strojní zařízení má být používáno v jednom členském státě a udržováno techniky z jiného členského státu nebo třeba diagnostika na dálku má být prováděna v jiném členském státě, než je členský stát, v němž má být strojní zařízení používáno. Poskytnutí informací nebo výstrah na strojním zařízení v jiných jazycích EU, než je úřední jazyk či jazyky členského státu, v němž je strojní zařízení uváděno na trh nebo do provozu, je třeba ošetřit při objednávání strojního zařízení ve smluvě mezi výrobcem a uživatelem.

Úřední jazyky EU

V EU existuje 23 úředních jazyků, které se používají v těchto členských státech:

Belgie – nizozemština, francouzština a němčina

Bulharsko – bulharština

Česká republika – čeština

Dánsko – dánština

Estonsko – estonština

Finsko – finština a švédština

Francie – francouzština

Irsko – angličtina a irština

Itálie – italština

Kypr – angličtina a řečtina

Litva – litevština

Lotyšsko – lotyština

Lucembursko – francouzština a němčina

Maďarsko – maďarština

Malta – angličtina a maltština

Německo – němčina

Nizozemsko – nizozemština

Polsko – polština

Portugalsko – portugalština

Rakousko – němčina

Rumunsko – rumunština

Řecko – řečtina

Slovensko – slovenština

Slovinsko – slovinština

Spojené království – angličtina

Španělsko – španělština

Švédsko – švédština

V některých členských státech se dvěma či více úředními jazyky (Belgie, Finsko) je v oblastech, v nichž se hovoří pouze jedním jazykem, akceptováno používání pouze tohoto jazyka. Výrobcům se doporučuje, aby toto ověřili u dotyčných vnitrostátních orgánů. Kypr, Malta a Irsko, které mají také dva úřední jazyky, ale akceptují pouze používání angličtiny.

V zemích, v nichž směrnice o strojních zařízeních platí na základě Dohody o EHP, smlouvy o vzájemném uznávání se Švýcarskem a celní unie EU-Turecko, vyžadují vnitrostátní předpisy provádějící směrnici o strojních zařízeních používání úředního jazyka nebo jazyků dotyčné země:

Island – islandština

Lichtenštejnsko – němčina

Norsko – norština

Švýcarsko – francouzština, němčina a italština

Turecko – turečtina

Informace a informační zařízení

Veškeré informace na strojním zařízení, které jsou potřebné pro to, aby obsluha mohla ovládat jeho fungování, musejí být jednoznačné a snadno srozumitelné. To se týká zejména indikátorů a displejů ovládacích zařízení.

Výstražná zařízení

Strojní zařízení, jež mají pracovat bez trvalého dozoru obsluhy, musejí být vybavena výstražným zařízením informujícím obsluhu nebo jiné ohrožené osoby o nebezpečných závadách, aby bylo možno přijmout potřebná opatření na ochranu ohrožených osob. Výstražná zařízení mohou být aktivována na dálku nebo může být výstražnými zařízeními vybaveno samotné strojní zařízení.

Norma EN 61310-1 obsahuje specifikace pro akustické a světelné signály.

Výrobci strojních zařízení musejí splnit v zájmu jednotnosti bezpečnostních značek na pracovišti také technické požadavky stanovené ve směrnici 92/58/EHS, která stanoví minimální požadavky na značky na pracovišti.

Výstraha před dalšími riziky

Pokud se vyskytují u strojního zařízení rizika, která nelze vyloučit nebo dostatečně snížit opatřeními k zajišťování bezpečnosti při navrhování a jimž nelze zcela zabránit zabudovanými ochrannými opatřeními, mají se použít výstrahy na strojním zařízení, které doplňují informace o dalších rizicích, jež musejí být uvedeny v návodu k používání. Výstrahy na strojním zařízení jsou vhodné, jestliže je nutno obsluhu nebo jiné ohrožené osoby informovat o zvláštních bezpečnostních opatřeních, jež je nutno přijmout s ohledem na další rizika při používání strojního zařízení (například přítomnost horkých povrchů).

Směrnice 92/58/EHS a norma EN 61310-1 mimoto obsahují pokyny, které se týkají návrhu těchto výstrah. Také normy typu C mohou stanovit formu a poskytnout vodítko ohledně obsahu výstrah.

Značení strojního zařízení

Značení strojního zařízení

V tomto oddíle se pojednává o údajích, které musejí být na strojním zařízení uvedeny kromě ostatních informací nebo výstrah pro uživatele. Kromě označení CE a označení zařízení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu neukládá tento oddíl žádnou konkrétní formu značení strojního zařízení, je-li viditelné, čitelné a nesmazatelné. Značení musí být proto připojeno na strojním zařízení v místě, které je viditelné zvenčí a není skryto za částmi strojního zařízení nebo pod nimi. S přihlédnutím k velikosti strojního zařízení musejí být písmena dostatečně velká, aby je bylo možno snadno přečíst. Použitý způsob značení musí zajistit, že značení nebude během doby životnosti strojního zařízení s ohledem na předpokládané podmínky používání smazáno. Je-li značení uvedeno na štítku, musí být tento štítek trvale upevněn na strojním zařízení, přednostně pomocí sváru, nýtu nebo nalepení. V případě výrobků, které jsou příliš malé pro čitelné uvedení požadovaných údajů, může být značení uvedeno na trvanlivém štítku připojeném k výrobku.

Na tyto údaje se sice nevztahují stanovené jazykové požadavky, ale přesto by tyto údaje měly být uvedeny v úředním jazyce EU.

Poznámky k jednotlivým požadovaným údajům:

 • Obchodní firma a úplná adresa výrobce a případně jeho zplnomocněného zástupce

  Výraz "obchodní firma“ je název, pod nímž je dotyčná společnost zaregistrována. "Úplná adresa“ je poštovní adresa, která postačuje k tomu, aby se dopis dostal k výrobci, uvedení pouze města nebo státu nestačí. Na strojním zařízení musí být uvedena rovněž obchodní firma a úplná adresa zplnomocněného zástupce výrobce, který je usazen v EU, pokud výrobce pověřil zplnomocněného zástupce. Stejné informace musejí být uvedeny v ES prohlášení o shodě. Pokud není možné uvést ve značení úplnou adresu výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce (například v případě velmi malého strojního zařízení), lze tento údaj uvést ve formě kódu, je-li tento kód vysvětlen a je-li úplná adresa uvedena v návodu k používání a v ES prohlášení o shodě.

 • Označení strojního zařízení

  Pro označení strojního zařízení se používá obvyklý název kategorie strojních zařízení, do níž patří konkrétní model strojního zařízení. Stejný údaj musí být uveden v ES prohlášení o shodě. Je-li to možné, měl by se použít výraz, který je k označení dotyčné kategorie strojních zařízení použit v harmonizovaných normách. Označení strojního zařízení výrobcem by se nemělo chápat jako základ pro určení toho, zda jsou použitelné určité základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost nebo postupy posuzování shody či nikoliv.

 • Označení CE

  Požadavky na označení CE jsou stanoveny v článku 16 a příloze III této směrnice. Označení CE musí být připojeno v bezprostřední blízkosti jména výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce stejnou technikou.

 • Označení série nebo typu

  Označení série nebo typu je název, kód nebo číslo, které výrobce přidělil dotyčnému modelu strojního zařízení. Označení série nebo typu někdy zahrnuje ochrannou známku.

 • Výrobní číslo, pokud existuje

  Směrnice o strojních zařízeních nevyžaduje, aby mělo strojní zařízení výrobní číslo, pokud však bylo výrobcem výrobní číslo přiděleno, musí být uvedeno za označením série nebo typu. Výrobní číslo představuje prostředek identifikace jednotlivé položky strojních zařízení, jež patří do určité série nebo typu.

 • Rok výroby, tj. rok, ve kterém byl ukončen výrobní proces

Při připojování označení CE je zakázáno antedatovat nebo postdatovat rok výroby strojního zařízení.

Rokem výroby je rok, v němž byl ukončen výrobní proces. U strojního zařízení, které je smontováno v prostorách výrobce, lze výrobní proces považovat za ukončený tehdy, opustí-li strojní zařízení prostory výrobce a je předáno uživateli, dovozci nebo distributorovi. U strojního zařízení, které je smontováno teprve v prostorách uživatele, lze výrobní proces považovat za ukončený v době, kdy byla dokončena montáž strojního zařízení na místě a strojní zařízení je připraveno k uvedení do provozu. U strojního zařízení vyrobeného uživatelem pro vlastní použití lze výrobní proces považovat za ukončený, je-li strojní zařízení připraveno k uvedení do provozu.

U strojních zařízení, na něž se vztahuje směrnice 2000/14/ES o zařízeních, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, je doplněno označení CE o hodnotu garantované hladiny akustického výkonu.

Označení shody u strojního zařízení určeného pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Na strojní zařízení, na něž se kromě směrnice o strojních zařízeních vztahuje i směrnice 94/9/ES o zařízení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, se doplňuje zvláštní označení pro ochranu před nebezpečím výbuchu:

Označení zařízení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu je navíc ještě doplněno symbolem skupiny a kategorií zařízení.

Informace podstatné pro bezpečné používání

Na strojním zařízení musejí být uvedeny informace, které jsou podstatné pro jeho bezpečné používání. Na tyto informace se vztahují i požadavky týkající se piktogramů a jazyka. Neočekává se, že výrobce uvede na strojním zařízení všechny informace pro bezpečné používání obsažené v návodu k používání. Na strojním zařízení však musejí být uvedeny informace týkající se základních aspektů bezpečného používání (například maximální rozměry obrobků, maximální rozměry nástrojů, jež se mají používat, maximální sklon svahu, na němž je strojní zařízení stabilní).

Označení pro manipulaci zdvihacím zařízením

Na každé části strojního zařízení, s níž musí být během používání manipulováno a jejichž hmotnost, velikost nebo tvar brání v ruční manipulaci, musí být uvedena její hmotnost, aby mohl uživatel použít zdvihací zařízení s dostatečnou nosností. Aby se předešlo nejasnosti, měla by být hmotnost na dotyčné části vyznačena v kilogramech na viditelném místě, přednostně v bezprostřední blízkosti úchytů pro zdvihání.

Návod k používání

Návod k používání musí výrobce vypracovat před uvedením strojního zařízení na trh nebo do provozu a tento návod musí být k strojnímu zařízení přiložen, dokud se toto zařízení nedostane k uživateli. Dovozci nebo distributoři strojního zařízení musejí zajistit, aby byl návod k používání předán uživateli.

Forma návodu k používání

Forma návodu k používání není upřesněna. Obecně se předpokládá, že všechny pokyny související s ochranou zdraví a bezpečností musejí být dodány v tištěné podobě. Nelze předpokládat, že uživatel má přístup k prostředkům umožňujícím přečtení návodu k používání poskytnutého v elektronické podobě nebo zpřístupněného na internetu. Může být vhodné, aby byl návod k používání poskytnut v elektronické podobě, na internetu a také v tištěné podobě, jelikož to uživateli umožňuje stáhnout si elektronický soubor, a  znovu si návod k používání opatřit v případě, že došlo ke ztrátě jeho papírové kopie. V případě potřeby to rovněž usnadňuje aktualizaci návodu k používání.

Jazyk návodu k používání

Všechny pokyny související s ochranou zdraví a bezpečností musejí být poskytnuty v úředním jazyce nebo jazycích členského státu, v němž je strojní zařízení uváděno na trh nebo do provozu.

Ke strojnímu zařízení musí být přiložen původní návod k používání, tj. návod k používání ověřený výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem. Není-li původní návod k používání k dispozici v jazyce nebo jazycích členského státu, v němž je strojní zařízení uváděno na trh nebo do provozu, musí být ke strojnímu zařízení přiložen překlad návodu k používání spolu s původním návodem. Tento posledně uvedený požadavek má uživatelům umožnit, aby si zkontrolovali původní návod k používání v případě pochybností ohledně přesnosti překladu.

Pro návod k údržbě určený pro odborný personál využívaný výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem platí výjimka pro jazyk návodu k používání. Tímto odborným personálem mohou být zaměstnanci výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce či zaměstnanci společnosti, která má s výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem smlouvu nebo písemnou dohodu ohledně údržby dotyčného strojního zařízení. Návod, který je určen výhradně tomuto odbornému personálu, nemusí být dodán nutně v jazyku nebo jazycích země, v níž je strojní zařízení používáno, nýbrž jej lze dodat v jazyce, kterému odborný personál rozumí. Tato výjimka se nevztahuje na návod k údržbě, již má provádět uživatel nebo pracovníci údržby využívaní uživatelem. Aby bylo možno použít tuto výjimku, musí být v návodu k používání, jejž výrobce poskytne uživateli, jednoznačně uvedeno, které operace při údržbě má provádět pouze odborný personál využívaný výrobcem.

Obecné zásady pro vypracování návodu k používání

Vypracování a překlad návodu k používání

"Původním návodem k používání“ jsou jazykové verze návodu, jež byly ověřeny výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem. Na každé z těchto jazykových verzí musí být uvedena slova "původní návod k používání“ v příslušném jazyce.

Pokud se dovozce, distributor nebo uživatel chopí iniciativy a uvede strojní zařízení na trh nebo do provozu v členském státě, jejž výrobce původně nepředpokládal, a proto nevypracoval původní návod k používání, potom musí výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce či osoba uvádějící strojní zařízení do dané jazykové oblasti zajistit překlad návodu k používání do úředního jazyka nebo jazyků dotyčného členského státu. To znamená, že osoba uvádějící strojní zařízení do dané jazykové oblasti musí získat překlad od výrobce či jeho zplnomocněného zástupce nebo zajistit překlad návodu k používání sama.

Zabránění předvídatelnému nesprávnému použití

Návod k používání je jedním z prostředků, jak zabránit nesprávnému použití strojního zařízení. Při vypracovávání pokynů musejí vzít výrobci v úvahu poznatky o tom, jak může být strojní zařízení použito nesprávně, a to na základě poznatků o snadno předvídatelném lidském chování, minulých zkušeností s používáním podobného strojního zařízení nebo vyšetřování nehod.

Návod k používání pro nekvalifikovanou obsluhu

Znění a úpravu návodu k používání je nutno přizpůsobit veřejnosti, jíž je návod k používání určen. Návod k používání pro nekvalifikovanou obsluhu musí být sepsán a předložen v jazyce, který je srozumitelný pro neodborníky, a nesmí obsahovat odbornou technickou terminologii. Tento požadavek je důležitý rovněž u strojního zařízení, jež může být používáno odborníky i nekvalifikovanou obsluhou.

Obecné pokyny k vypracovávání návodů k používání jsou uvedeny v normě EN ISO 12100. Obsah návodu k používání upřesňují také normy typu C pro konkrétní kategorie strojních zařízení, obvykle však neposkytují vodítko ohledně znění a úpravy. Pro návod k používání strojního zařízení mohou být užitečné rovněž pokyny uvedené v neharmonizované normě EN 62079 o znění a úpravě návodu k používání.

Je-li strojní zařízení určené pro používání spotřebiteli dodáno s určitými částmi demontovanými kvůli přepravě a balení, je nutno věnovat zvláštní pozornost tomu, aby bylo zajištěno, že montážní návod je úplný a jednoznačný a obsahuje jasná, přesná a jednoznačná schémata, nákresy nebo fotografie.

Obsah návodu k používání

V tomto oddíle jsou shrnuty hlavní aspekty, jež musejí být zahrnuty v návodu k používání. Výraz "alespoň“ udává, že seznam nelze považovat za úplný. Jsou-li pro bezpečné používání strojního zařízení zapotřebí jiné informace, které nejsou v tomto oddíle uvedeny, musejí být v návodu k používání obsaženy. Výraz "pokud možno“ znamená, že aspekty uvedené v tomto oddíle musejí být v návodu k používání zahrnuty pouze tehdy, jsou-li pro dotyčné strojní zařízení potřebné.

Údaje o strojním zařízení a výrobci

Údaje uvedené o strojním zařízení a o výrobci jsou stejné jako údaje, jež mají být uvedeny na strojním zařízení. V návodu k používání však musí být označení strojního zařízení uvedeno písemně v plném rozsahu v jazyce, v němž je vypracován návod k používání. Výrobní číslo se nepožaduje, jelikož se návod k používání vztahuje spíše na konkrétní model nebo typ strojního zařízení než na jednotlivý výrobek.

Má-li určitý model strojního zařízení několik variant, musí být uživateli zřejmé, které konkrétní části návodu k používání se týkají jednotlivých variant. Podobně v případě, že se návod k používání vztahuje na několik modelů nebo typů strojního zařízení, jež patří do stejné řady, musí být uživateli zřejmé, kterých jednotlivých modelů nebo typů se týkají konkrétní části návodu k používání.

Zahrnutí ES prohlášení o shodě do návodu

Výrobce může provést zahrnutí ES prohlášení o shodě do návodu k používání jedním ze dvou způsobů: buď zahrnout do návodu obsah ES prohlášení o shodě (neobsahující výrobní číslo a podpis) a podepsané ES prohlášení o shodě poskytnout samostatně, nebo v případě jednorázových výrobků nebo strojních zařízení vyráběných v malém počtu do návodu k používání vložit podepsané ES prohlášení o shodě a nepředávat k zařízení samostatné ES prohlášení o shodě.

Popisy, nákresy, schémata a vysvětlivky

Obecný popis strojního zařízení má uživateli umožnit identifikovat hlavní části strojního zařízení a jejich funkce.

V oddíle, který se zabývá informacemi a vysvětlivkami, které jsou nezbytné pro bezpečné používání, údržbu a opravy strojního zařízení a kontrolu jeho správného fungování, se upřednostňují jednoduché nákresy, schémata, grafy a tabulky před dlouhými písemnými vysvětlivkami. Písemné vysvětlivky by se pak měly nacházet vedle obrázků,

Nahrávám...
Nahrávám...