dnes je 29.5.2024

Input:

Příloha I směrnice 2006/42/ES - Ochrana před mechanickým nebezpečím

11.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.5.7.3
Příloha I směrnice 2006/42/ES – Ochrana před mechanickým nebezpečím

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Riziko ztráty stability

Výrobce musí během jednotlivých etap předpokládané doby životnosti strojního zařízení zajistit stabilitu strojního zařízení včetně jeho součástí a vybavení. Musí vzít například v úvahu tvar strojního zařízení a jeho základny, vlastnosti povrchu nebo konstrukce, na níž má být strojní zařízení používáno, namontováno nebo instalováno, rozložení hmotnosti, dynamické účinky způsobené pohyby samotného strojního zařízení nebo jeho částí či prvků, které jsou strojním zařízením opracovávány nebo drženy, účinky vibrací, vnějších sil jako tlak větru a povětrnostní podmínky. Pokud stabilita strojního zařízení závisí na podmínkách používání, jako například na sklonu svahu, terénu nebo zatížení, musejí být podmínky, za nichž strojní zařízení splňuje požadavek stability, uvedeny v návodu k používání.

V případech, kdy stabilita strojního zařízení vyžaduje přijetí zvláštních opatření při jeho používání nebo instalaci, musejí být do návrhu a konstrukce strojního zařízení zahrnuty potřebné způsoby upevnění a opatření, která musí přijmout uživatel nebo osoba, jež strojní zařízení instaluje. Tato opatření musejí být uvedena v návodu k používání.

Riziko destrukce během provozu

Nebezpečí vedoucí k destrukci během provozu mohou být zapříčiněna například zřícením samotného strojního zařízení nebo jeho částí nebo neřízeným pohybem či vymrštěním částí strojního zařízení kvůli poruše součástí.

Výrobce má zamezit destrukci částí strojního zařízení během provozu použitím vhodných materiálů, z nichž je strojní zařízení vyrobeno, a vhodného návrhu a konstrukce součástí a částí tak, aby vydržely namáhání, kterým budou vystaveny při provozu. Splnění těchto požadavků může být dosaženo dodržením náležitých technických zásad a postupů. V určitých případech stanoví harmonizované normy specifikace pro materiály, návrh, konstrukci a zkoušky některých kritických částí.

Výrobce musí také zohlednit podmínky, za nichž má být strojní zařízení používáno během jednotlivých etap doby životnosti. Některé podmínky používání mohou mít vliv na odolnost určitých materiálů a částí, například extrémní teplo nebo chlad, korozivní prostředí, vlhkost nebo záření. Překročení otáček u rotačních nástrojů může například vést k riziku destrukce, a je mu proto v těchto případech třeba zabránit. V návodu k používání musí proto výrobce uvést podmínky používání, pro něž bylo strojní zařízení navrženo, a meze strojního zařízení. Výrobce musí vzít v úvahu předpokládanou dobu životnosti strojního zařízení a povahu funkcí, které má strojní zařízení podle předpokladu vykonávat, s přihlédnutím k počtu pracovních cyklů, jimž bude vystaveno během své životnosti.

Výrobce musí určit části strojního zařízení podléhající opotřebení, jež může vést k destrukci. Tyto části musejí být uživatelem pravidelně kontrolovány a v případě potřeby opraveny nebo vyměněny. V návodu k používání musí výrobce uvést druh a četnost kontrol, jež je nutno u těchto částí provádět, a kritéria pro opravu nebo výměnu.

Pokud i přes použití vhodných materiálů a částí existuje zbytkové riziko prasknutí nebo roztržení při provozu, musí výrobce přijmout opatření, aby se zabránilo tomu, že úlomky mohou zasáhnout osoby. Řešením je namontování a umístění částí, které jsou náchylné k destrukci, tak, aby byly úlomky zadrženy jinými částmi strojního zařízení, například rámem, nebo použitím vhodných ochranných krytů. V obou případech musejí být dotyčné části dostatečně pevné, aby zachytily vymrštěné úlomky.

Zvláštní rizika jsou spojena se strojními zařízeními, která používají nástroje navržené k bezpečnému fungování v určitém rozsahu rychlostí, kdy dotek mezi zpracovávaným materiálem a nástrojem při nižší nebo vyšší rychlosti může vést k riziku destrukce nástroje nebo materiálu. Ke styku mezi obrobkem a nástrojem nesmí dojít, dokud není dosaženo běžných pracovních podmínek. Proto musí být rychlost nástroje automaticky koordinována s pohybem při podávání při každém uvedení nástroje do pohybu a jeho zastavení.

Potrubí a hadic s tekutinami (zejména vysokotlakými) se týkají zvláštní rizika. Potrubí a hadice musejí být navrženy a namontovány tak, aby vydržely vnitřní tlak a jiná namáhání, kterým mohou být vystaveny. Pokud existuje zbytkové riziko prasknutí, musí být umístěny, chráněny a upevněny tak, aby se zamezilo jejich možnému švihnutí a aby vymrštěné tekutiny neohrožovaly osoby.

Obecné specifikace pro hydraulická a pneumatická potrubí a hadice jsou uvedeny v normách EN ISO 4413 a EN ISO 4414.

Rizika způsobená padajícími nebo vymrštěnými předměty

Návrh a konstrukce strojního zařízení musí zabránit pádu nebo vymrštění předmětů proti osobám. Jestliže toho nelze zcela dosáhnout, je nutno přijmout potřebná ochranná opatření. Ochranná opatření zahrnují použití ochranných krytů, které zamezují zasažení osob vymrštěnými předměty, nebo uzavření stanovišť obsluhy. Pokud tato ochranná opatření nemusejí být zcela účinná, musí výrobce strojního zařízení v návodu k používání uvést, že je nutné poskytnout a používat osobní ochranné prostředky, například chrániče očí.

Rizika způsobená povrchy, hranami a rohy

Obecné pokyny k snižování rizik způsobených ostrými hranami a rohy a drsnými povrchy jsou uvedeny v normě EN ISO 12100.

Při posuzování rizika odřenin, pořezání nebo pohmoždění způsobeného stykem s ostrými hranami a rohy nebo stykem s drsnými povrchy musí

Nahrávám...
Nahrávám...