dnes je 29.5.2024

Input:

Přílohy II směrnice 2006/42/ES - ES prohlášení o shodě pro strojní zařízení

24.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.5.8.1
Přílohy II směrnice 2006/42/ES – ES prohlášení o shodě pro strojní zařízení

Dr. Ing. Rostislav Suchánek

ES prohlášení o shodě je právní prohlášení výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce, které potvrzuje, že dotyčné strojní zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení směrnice o strojních zařízeních. ES prohlášení o shodě musí vypracovat výrobce strojního zařízení nebo jeho zplnomocněný zástupce v EU a musí být přiloženo k strojnímu zařízení, dokud se toto zařízení nedostane k uživateli.

ES prohlášení o shodě musí být dodáno v úředním jazyku nebo jazycích země, v níž má být strojní zařízení používáno. Pokud v úředním jazyku nebo jazycích, původní ES prohlášení o shodě neexistuje, musí výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce nebo osoba uvádějící strojní zařízení do dané jazykové oblasti poskytnout překlad do tohoto jazyka nebo jazyků. Překlady musejí být opatřeny slovem "překlad“. ES prohlášení o shodě musí být vyhotoveno ručně tiskacími písmeny nebo vytištěno. Musí být součástí návodu k používání nebo poskytnuto samostatně, přičemž v návodu k používání postačí uvést obsah ES prohlášení o shodě.

ES prohlášení o shodě se vztahuje pouze na strojní zařízení ve stavu, v jakém bylo navrženo, konstruováno a uvedeno na trh výrobcem. Výrobce není právně odpovědný za případné přidané části nebo změny, které na strojním zařízení bez jeho souhlasu provedl konečný uživatel nebo jiný hospodářský subjekt. Výrobce je ale právně odpovědný za dodané strojní zařízení, pokud pověří jiný hospodářský subjekt, například dovozce, aby strojní zařízení před dodáním konečnému uživateli pozměnil.

Obsah ES prohlášení o shodě

Poznámky k jednotlivým odstavcům uvedeným v příloze II části 1 oddílu A:

  1. Obchodní firma včetně úplné adresy výrobce musí být stejná jako údaje uvedené na štítku strojního zařízení. Pokud výrobce pověřil splněním povinností stanovených v článku 5 zplnomocněného zástupce v EU, musejí být uvedeny údaje zplnomocněného zástupce v ES prohlášení o shodě.

  2. Všichni výrobci strojních zařízení musejí uvést jméno a adresu osoby pověřené sestavením technické dokumentace. Osoba pověřená sestavením technické dokumentace je fyzická nebo právnická osoba usazená v EU, které výrobce svěřil úkol sestavit a zpřístupnit technickou dokumentaci podle přílohy VII na řádně odůvodněnou žádost orgánů dozoru nad trhem. Osoba pověřená sestavením technické dokumentace neodpovídá za návrh, konstrukci nebo posouzení shody strojního zařízení, za vypracování dokladů obsažených v technické dokumentaci, za připojení označení CE ani za vypracování a podpis ES prohlášení o shodě.

    Výrobce usazený v EU může být současně i osobou pověřenou sestavením technické dokumentace, nebo může být touto osobou jeho zplnomocněný zástupce, kontaktní osoba, která je zaměstnancem výrobce (třeba stejná jako osoba podepisující ES prohlášení o shodě), nebo jiná fyzická či právnická osoba usazená v EU pověřená výrobcem.

    Výrobce, jenž nemá sídlo v EU, nemůže být osobou pověřenou sestavením technické dokumentace. Pro výrobce usazeného mimo EU může být osobou pověřenou sestavením technické dokumentace jakákoli fyzická nebo právnická osoba usazená v EU, pověřená úkolem sestavit a zpřístupnit technickou dokumentaci. Pokud má výrobce pro plnění povinností stanovených v článku 5 pověřeného zplnomocněného zástupce v EU, může být tento zplnomocněný zástupce v EU také osobou pověřenou sestavením technické dokumentace.

  3. Popis a identifikace strojního zařízení musejí být uvedeny v plném rozsahu a umožnit jednoznačnou identifikaci strojního zařízení, jehož se prohlášení týká. Uvádí se i výrobní nebo sériové číslo strojního zařízení, pro které je vystaveno ES prohlášení o shodě. Pro strojní zařízení vyráběné ve velkých sériích je možné vypracovat jedno ES prohlášení o shodě zahrnující celou řadu sériových čísel

Nahrávám...
Nahrávám...