dnes je 27.5.2024

Input:

Příručka kvality - čl. 4.2.2 normy ISO 9001:2008

24.1.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.0.5.3
Příručka kvality - čl. 4.2.2 normy ISO 9001:2008

V příručce kvality musí být ve smyslu normy ISO uvedeno následující:

 • obsah použití včetně podrobností o jakýchkoli vyloučeních a jejich zdůvodnění (viz předchozí komentář k č. 1.2 - Aplikace),

 • dokumentované postupy nebo odkazy na ně,

 • popis a vzájemné vztahy procesů.

Opět není stanoven jednoznačný požadavek na strukturu a úpravu příručky. Záleží pouze na organizaci, jejích potřebách a celkové struktuře dokumentace systému kvality, jaké formě dá přednost. Existují tři základní varianty:

 1. Příručka je poměrně obsáhlá a podrobná, s množstvím textu a obsahuje i povinně dokumentované postupy.

 2. Příručka neobsahuje v podstatě žádný souvislý text, ale formou odkazů se odvolává na jednotlivé další dokumenty, které teprve konkrétní požadavky popisují.

 3. Příručka je kombinací obou předchozích variant.

V každém případě je vždy vhodné zohlednit stávající dokumentaci, která je organizací používána (pokud vůbec existuje), zvážit rozsah a množství dokumentů ve vztahu k velikosti a složitosti procesů organizace a myslet i na budoucí rozvoj systému bez nutnosti měnit většinu dokumentace.

Je zřejmé, že příručka kvality je tedy samostatný dokument, který deklaruje vztah organizace k systému managementu kvality, popisuje ve stručné formě naplňování požadavků na systém managementu a odkazuje na další dokumentované postupy a případně i záznamy. Je vhodné koncipovat příručku kvality přibližně dle struktury normy ČSN EN ISO 9001:2009 . To usnadní orientaci jak auditorům při certifikačním auditu, tak případně zákazníkům či dalším stranám.

Struktura

Příručky jakosti

Běžná struktura příručky kvality vypadá následovně:

 • Titulní strana - název a předmět příručky, identifikace organizace, schvalování, identifikace vydání, účinnost, číslo výtisku.

 • Obsah - názvy kapitol, příloh, příp. stav změn.

 • Úvod - představení organizace, vymezení platnosti, informace o vlastní příručce.

 • Politika kvality (nemá-li podobu samostatného dokumentu).

 • Pojmy, definice, zkratky použité v příručce.

 • Popis fungování systému managementu kvality v organizaci.

 • Odpovědnost managementu a popis jeho procesů.

 • Management zdrojů.

 • Realizace produktu.

 • Měření, analýza a zlepšování.

 • Přílohy - související dokumenty, příklady, schémata.

Titulní strana, obsah a úvodní části příručky kvality

Příručka kvality

Systému managementu kvality
podle ČSN EN ISO 9001:2009

Název organizace:

AEC s.r.o.

Adresa sídla: Ohradní 1159/65, CZ - 140 00 Praha 4
IČ: 123 45 678

Tato příručka byla schválena a uvolněna jako nejvyšší řídicí dokument organizace AEC v Praze dne 1. 5. 2010.

Evidovaný výtisk číslo (dle rozdělovníku): 1

Za organizaci: ..............................
ředitel/PV

Manažer kvality: ..................................

Tato příručka kvality včetně příloh a navazujících dokumentů je duševním vlastnictvím organizace AEC s.r.o. a bez jejího souhlasu nesmí být dále rozšiřována. Zásady pro její používání včetně pořizování kopií jsou stanoveny v obsahu příručky.

OBSAH PŘÍRUČKY:

     
Kapitola Název Změna Účinnost
1 Představení společnosti AEC - 1. 5. 2010
2 Normativní odkazy, definice pojmů, zkratky - 1. 5. 2010
3 Rozsah platnosti a použití PK - 1. 5. 2010
4 Systém managementu kvality - 1. 5. 2010
5 Odpovědnost managementu - 1. 5. 2010
6 Management zdrojů - 1. 5. 2010
7 Realizace poskytovaných služeb - 1. 5. 2010
8 Měření, analýza a zlepšování - 1. 5. 2010
Příloha
1 Organizační schéma - 1. 5. 2010
2 Politika kvality - 1. 5. 2010
3 Mapa procesů - 1. 5. 2010
4 Tabulka procesů - 1. 5. 2010
5 Schematické znázornění členění dokumentace - 1. 5. 2010

KAPITOLA 1 - PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI AEC

Stručný popis společnosti

AEC s.r.o. je společnost poskytující služby v oblasti poradenství, certifikace, vzdělávání a zprostředkování informací a kontaktů včetně souvisejících služeb převážně pro organizace v rámci systému B2B. Hlavními produkty jsou komplexní služby v oblasti výstavby systémů kvality, environmentu, bezpečnosti a dalších dle požadavků nejrůznějších předpisů a normativních dokumentů včetně zpracování kompletní dokumentace systémů managementu, technických návodů, analýz, havarijních plánů, průvodní technické dokumentace výrobků, strojů a zařízení, návodů k obsluze, dokumentace BOZP a PO, dále externí řízení kvality, environmentu, bezpečnosti formou outsourcingu a v příslušných oblastech školení a certifikace personálu.

Historie společnosti začala již před jejím založením na jaře roku 2006 vznikajícím projektem a získáváním zkušeností u zahraničních společností řadu let před založením. Vlastní historie společnosti se začala psát na podzim roku 2005, kdy byly podniknuty konkrétní kroky směřující k jejímu oficiálnímu vzniku:

 • 09/2005 - příprava zakladatelských listin, ustavující jednání,

 • 03/2006 - zápis do OR, první zakázky v ČR,

 • 10/2006 - získání prvních zakázek v zahraničí,

 • 12/2006 - zavedení QMS,

 • 03/2007 - ověření funkčnosti systému, nárůst zakázek,

 • 05/2007 - certifikace

Nahrávám...
Nahrávám...