dnes je 16.7.2024

Input:

Proces udělení koncese na živnost "Vedení spisovny

13.10.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.10.3 Proces udělení koncese na živnost „Vedení spisovny“

PhDr. Radomír Ševčík

Proces udělení koncese

 • Žadatel požádá příslušný živnostenský úřad o vydání koncese na živnost „Vedení spisovny“ (příslušným živnostenským úřadem je myšlen živnostenský úřad místně příslušný podle sídla žadatele).

 • K žádosti o vydání koncese na „Vedení spisovny doloží všechny potřebné doklady, které dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je potřeba k žádosti o udělení koncese na živnost „Vedení spisovny“ doložit (§ 50 živnostenského zákona).

 • Příslušný živnostenský úřad:

  • v případě, že žádost o udělení koncese obsahuje všechny potřebné náležitosti a je doplněná potřebnými doklady,

   • v rámci projednání žádosti o udělení koncese na živnost „Vedení spisovny“ postoupí žádost příslušnému státnímu oblastnímu archivu k vydání stanoviska (příslušným státním oblastním archivem se v tomto případě rozumí místně příslušný státní oblastní archiv dle sídla provozovny). V případě projednání udělení koncese na živnost „Vedení spisovny“ je třeba dle § 52 odst. 1 živnostenského zákona vyjádření orgánu státní správy, kterým je v tomto případě příslušný státní oblastní archiv jakožto orgán stání správy na úseku archivnictví a spisové služby. Potřeba vyjádření státního oblastního archivu dle sídla provozovny vyplývá také z přílohy č. 3 (Koncesované živnosti) živnostenského zákona. Své stanovisko a vyjádření zašle příslušný státní oblastní archiv živnostenskému úřadu po místně provedeném šetření v termínu do 30 dnů po obdržení žádosti. Stanoviskem příslušného státního oblastního archivu je živnostenský úřad vázán.

  • V případě, že žádost o udělení koncese neobsahuje všechny potřebné náležitosti, nemá všechny potřebné přílohy a doklady, popřípadě obsahuje další nedostatky,

   • živnostenský úřad řízení o udělení koncese přeruší. V případě, že uvedené nedostatky ve stanovené lhůtě budou odstraněny, živnostenský úřad zahájí projednání žádosti (§ 51 odst. 1 živnostenského zákona). V případě, že uvedené nedostatky nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, živnostenský úřad řízení zastaví (§ 51 odst. 2 živnostenského zákona).

  • Po doručení stanoviska příslušného státního oblastního archivu k žádosti o vydání koncese na živnost „ vedení spisovny“ projedná a rozhodne o koncesi.

  • V případě záporného stanoviska ze strany příslušného státního oblastního archivu k udělení žádosti o koncesi na živnost „Vedení spisovny“ živnostenský úřad řízení zastaví (v případě menších nedostatků může žadatel požádat o přerušení řízení a v daném termínu nedostatky odstranit; po jejich odstranění je provedeno opětovně místní šetření).

 • Po splnění všech náležitostí ze strany žadatele, příslušného státního oblastního archivu a po projednání a rozhodnutí o koncesi živnostenským úřadem je tímto úřadem vydána koncesní listina.

Projednání žádosti o udělení koncese

V rámci projednání žádosti o udělení koncese na živnost „Vedení spisovny“ potřebuje příslušný živnostenský úřad dle § 52 odst. 1 živnostenského zákona a přílohy č. 3 - Koncesované živnosti téhož zákona vyjádření příslušného státního oblastního archivu. Své stanovisko může státní oblastní archiv vydat až po provedení místního šetření. Místní šetření je provedeno archivním inspektorem příslušného státního oblastního archivu. Při místním šetření jde o prokázání vhodnosti a způsobilosti prostor určených k provozování živnosti „Vedení spisovny“ podle kritérií stanovených archivním zákonem. Při místním šetření se archivní inspektor řídí § 68 odst. 4 archivního zákona a § 61 odst. 2 a 4 archivního zákona. K získání kladného vyjádření k žádosti o udělení koncese na živnost „Vedení

Nahrávám...
Nahrávám...