dnes je 20.7.2024

Input:

Prověrky (audity) konfigurace

11.1.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.3.6 Prověrky (audity) konfigurace

RNDr. Milan Čepera, Ph.D.

Audity konfigurace mají stanovit, zda bylo v procesu vývoje systému dosaženo požadavků na provedení a zda existuje předepsaná dokumentace pro systém nebo zda auditovaná položka je ve shodě s předloženými požadavky (smluvními, požadavky specifikací atd.). Součástí auditu nebo činností, které auditu předcházejí, je ověřování konfigurace, tedy to, zda aktuální návrh položek je skutečným řešením vývoje systému. Ověřování konfigurace během návrhu má dvě stránky - funkční, která zahrnuje testování a zkoušení položek, a to i ve vztahu k vyšším úrovním položek, a fyzickou stránku, která ověřuje, zda vytvořená konfigurace je v souladu s navrženou (předpokládanou, zamýšlenou) konfigurací položky. Jestliže bylo jednou provedeno ověření položky ve vztahu k zadávací dokumentaci, je třeba provádět následné ověřování vždy po provedení schválené změny položky.

Audity konfigurace poskytují rámec pro ověřování, zda vývoj u dodavatele dosáhl uspokojivých výsledků při uspokojování požadavků zákazníka, stanovených v zadávací dokumentaci pro návrh a vývoj. Jinými slovy, zda bylo dosaženo požadavků, zakotvených v základní vývojové úrovni. Pokud se během vývoje vyskytly problémy, audit je odpovědný za to, že identifikuje všechny činnosti týkající se problému, osloví příslušné pracovníky a určí řešení problému. Existují tři části procesu auditování konfigurace:

  • část před auditem - stanoví časový rozvrh, program, prostředky a pravidla pro audit a určí účastníky auditu,

  • vlastní audit, který provede funkční nebo fyzickou prověrku konfigurace,

  • část po auditu - zahrnuje vytvoření zprávy z auditu a činnosti vedoucí k odstranění neshod nebo k nápravě.

U složitých systémů (produktů), např. dodávaných do resortu obrany, je proces auditu konfigurace sérií následných auditů, ověřujících všechny předmětné prvky ve struktuře systému. Navíc takové částečné audity mohou být prováděny i na subdodavatelské úrovni, ovšem jejich výsledky musejí být předány hlavnímu dodavateli. Takové audity se odehrávají pod kontrolou

Nahrávám...
Nahrávám...