dnes je 29.5.2024

Input:

Řízení monitorovacího a měřícího zařízení - čl 7.6 normy ISO 9001:2008

24.1.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.0.8.6
Řízení monitorovacího a měřícího zařízení - čl 7.6 normy ISO 9001:2008

Řízení monitorovacího a měřicího zařízení

Procesu řízení monitorovacích a měřicích zařízení se podrobně věnuje viz Metrologie v systému řízení kvality této příručky. Proto pouze ve stručnosti připomeneme požadavky normy ISO 9001:2008 v této oblasti, aby zůstala zachována struktura a komplexnost této kapitoly.

Organizace musí určovat monitorování a měření, které bude prováděno, a monitorovací a měřicí zařízení potřebná pro poskytnutí důkazu o shodě produktu se stanovenými požadavky.

Organizace musí dále stanovovat procesy, které zajistí, že monitorování a měření může být prováděno a že je prováděno způsobem, který je v souladu s požadavky na monitorování a měření.

Údržba

Měřicí zařízení je třeba:

  • pravidelně nebo před použitím kalibrovat nebo ověřit (nebo obojí) podle etalonů navázaných na národní nebo mezinárodní etalony. V případě, že takové etalony neexistují, musí se základ použitý pro kalibraci nebo ověřování zaznamenat,

  • justovat (nastavit) nebo opakovaně justovat,

  • identifikovat tak, aby bylo možné určit stav kalibrace,

  • zabezpečit proti seřízením, které by narušilo platnost kalibrace,

  • chránit před poškozením, znehodnocením v průběhu manipulace, údržby a skladování.

V případě, že se zjistí, že zařízení neodpovídá požadavkům, posoudí organizace předchozí výsledky měření a zaznamená jejich platnost. U takového zařízení a dotčené produkce je nutno přijmout opatření.

O výsledcích kalibrace a ověřování se musejí vytvářet a udržovat záznamy.

Protože oblast metrologie je zejména ve výrobních firmách důležitým prvkem procesů měření, analýz a zlepšování, ukážeme si opět krátký příklad zabezpečení výše uvedených požadavků.

Příklad 1: Ukázka popisu procesu řízení monitorovacích a měřicích zařízení:

 
SŘ č. xx
Metrologický řád
Vydání:1/2010
Účinnost: 1. 10. 2010

Účel

Účelem této směrnice je stanovit a dokumentovat soubor opatření sloužících k zajištění správného a jednotného měření v rámci společnosti.

Oblast platnosti

Tato směrnice je závazná v rozsahu celé společnosti pro všechny pracovníky, kteří nakládají s monitorovacími a/nebo měřicími zařízeními.

Definice pojmů

  • ÚNMZ - Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

  • Uživatel měřidla - pracovník, který měřidlo používá a je odpovědný za jeho stav

  • ČMI - Český metrologický institut

Odpovědnosti a pravomoci

  • Metrolog společnosti - je odpovědný za oblast kontrolních, měřicích a zkušebních zařízení a za realizaci obsahu této směrnice v praxi.

Popis procesu

Specifikace měřidel stanovených i nestanovených je uvedena v Evidenci měřidel. Jednotlivá ustanovení se týkají ověřování měřidel vyplývající ze zákona 550/1990 Sb., o metrologii, v platném znění, a dále se vztahují na pracovní měřidla nestanovená.

Všechna měřidla, která mohou ovlivnit kvalitu výrobků, jsou pravidelně ověřována a kalibrována v intervalech určených plánem.

A. Výběr měřidel

Výběr měřicího nebo kontrolního zařízení na kontrolní místo určení v technologickém postupu provádí a zodpovídá za něj vedoucí výroby ve spolupráci s metrologem společnosti.

B. Nákup měřidel

Nákup měřidel na základě požadavků pracovníků a potřeby výměny měřidel za vyřazená měřidla schvaluje jednatel a zajišťuje pověřený pracovník (metrolog).

C. První kontrola měřidla

Všechna nová měřidla je nutné předat odborné firmě k prvotní kalibraci. Vyhovující měřidla jsou označena kalibrační značkou. Nevyhovující měřidla jsou vrácena k likvidaci. Bez kalibrační značky není možno měřidlo používat, tato povinnost je dána každému uživateli.

D. Seznam měřicích a kontrolních zařízení

Ve společnosti jsou měřidla evidována v Evidenci měřidel, za

Nahrávám...
Nahrávám...