dnes je 16.7.2024

Input:

Řízení neshodného produktu - čl. 8.3 normy ISO 9001:2008

24.1.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.0.9.2 Řízení neshodného produktu - čl. 8.3 normy ISO 9001:2008

Řízení neshodného produktu

Organizace musí produkt, který není ve shodě s požadavky, identifikovat a řídit, aby se zabránilo jeho použití nebo dodání. Řízení a příslušné odpovědnosti a pravomoci musí dokumentovat postupem.

K možným způsobům vyřízení patří např.:

 • přijetí opatření k odstranění zjištěné neshody,

 • schválení jeho používání, uvolnění nebo přijetí s výjimkou udělenou příslušným orgánem, a je-li to proveditelné, zákazníkem,

 • přijetí opatření k zamezení původně zamýšleného použití nebo aplikace,

 • přijetí opatření, které je vhodné vzhledem k důsledkům nebo potenciálním důsledkům v případě, že je neshoda produktu zjištěna následně potom, co započalo jeho dodávání nebo používání.

Je-li neshodný produkt opraven, musí být podroben opakovanému ověřování tak, aby se prokázala shoda s požadavky.

Musejí být vytvářeny a udržovány záznamy o neshodách a provedených opatřeních včetně výjimek.

Část směrnice pro řízení neshodného produktu:

SQ xx - Řízení neshodného produktu  Vydání: 2/2011 
Účinnost: 1. 1. 2011 

Příklad
Identifikace neshodného produktu organizace

Společnost XYZ zajišťuje, že produkt, který není ve shodě s požadavky, je identifikován a řízen. Neshodným produktem se přitom rozumí poskytovaná služba, kde chybí nebo se odchyluje jeden či více specifikovaných požadavků na shodu (kvalitu). Neshodný produkt může mít např. jeden nebo více z následujících znaků:

 • neshoda v termínech realizace požadované činnosti,

 • neshoda v požadovaných znacích (nefunkčnost, chybějící dokumenty, chybný návod k používání, závada na technickém stavu, havarijní stav...),

 • neshoda v souvisejících službách (neprovedení nebo chybné provedení údržby, kontroly, servisu...),

 • neshodný výrobek (nebo jeho část) dodavatele.

Odpovědnost za hodnocení a vypořádání neshodných produktů při realizaci zakázek, za jejich dokumentování a oznámení příslušným zaměstnancům, jichž se týkají, má příslušný technik - obchodník. Při hodnocení konkrétního neshodného produktu je vždy zohledněn druh a rozsah neshody vzhledem k zakázce. Neshodný produkt, resp. některý z výše uvedených znaků neshody, může identifikovat zpravidla:

 • technik (během poskytované služby - instalace zařízení, servis, údržba, revize...),

 • ředitel (během přejímky a skladování),

 • IA (během interního auditu),

 • zákazník (v rámci převzetí a používání),

 • kterýkoli pracovník během provádění vlastní činnosti.

Přezkoumání neshody

Odpovědný pracovník rozhodne, zda provede přezkoumání identifikované neshody sám nebo v týmu. Rozhoduje se na základě složitosti neshody a vlastních zkušeností. Do týmu si případně přizve další pracovníky, podle povahy neshody, a/nebo PM. Zkoumáním neshody se zjišťuje:

 • rozsah neshody (možný průnik neshody do jiného procesu),

 • závažnost (zda nejde o opakovaný výskyt neshody),

 • možnost nápravy neshody z hlediska technického a smluvního,

 • u

Nahrávám...
Nahrávám...