dnes je 16.6.2024

Input:

Rozsah působnosti Směrnice o EMC 2004/108/ES

9.4.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6.1
Rozsah působnosti Směrnice o EMC 2004/108/ES

Dr. Ing. Rostislav Suchánek

OBECNĚ

Směrnice o EMC 2004/108/ES se zabývá pouze elektromagnetickou kompatibilitou zařízení a nereguluje bezpečnost zařízení s ohledem na lidi, domácí zvířata nebo majetek. Směrnice o EMC není tedy směrnicí vztahující se k bezpečnosti. Jiné směrnice ale mohou pro zajištění svých specifických bezpečnostních ustanovení klást na jevy EMC vyšší požadavky.

Směrnice o EMC se vztahuje na velký rozsah zařízení obsahujících elektrické a elektronické přístroje, systémy a instalace. Základní požadavky směrnice o EMC zahrnují jak požadavky na ochranu pro zařízení, tak zvláštní požadavky na instalace.

Cílem směrnice je zaručit volný pohyb přístrojů a zajistit přijatelné elektromagnetické prostředí ve Společenství. Pro dosažení tohoto cíle je směrnicí požadována harmonizovaná a přijatelná úroveň ochrany. Tato úroveň ochrany je dále specifikována ve směrnici o EMC pomocí cílů ochrany na poli elektromagnetické kompatibility. Těmito cíli jsou:

 • Zajistit, aby elektromagnetické rušení vytvářené zařízením neovlivňovalo správnou funci jiných přístrojů stejně jako rádiových a telekomunikačních sítí, přidružených zařízení a elektrických rozvodných sítí.

 • Zajistit, aby zařízení měla odpovídající úroveň vnitřní odolnosti vůči elektromagnetickému rušení, která jim umožňuje fungovat určeným způsobem.

Na druhé straně není cílem základních požadavků zaručit absolutní ochranu zařízení, jako je absolutní odolnost nebo nulová úroveň vyzařování. Směrnice o EMC pouze popisuje základní požadavky v obecných liniích, aby se zajistilo, že tento proces zůstane otevřený budoucímu technickému rozvoji.

Pokud je zařízení ve shodě s požadavky směrnice o EMC, může být uvedeno na trh a/nebo do provozu na území Společenství, může být volně přemisťováno a provozováno v očekávaném elektromagnetickém prostředí, pro něž bylo určeno a navrženo.

Pro usnadnění rozhodnutí, zda zařízení patří do působnosti směrnice o EMC, a pokud ano, které postupy se mají použít, byla vypracována řada postupových diagramů. Rozsah působnosti je uveden v diagramu 1.

Zařízení bez elektrických a/nebo elektronických částí

Zařízení bez elektrických a/nebo elektronických částí není v rozsahu působnosti směrnice, protože nebude generovat elektromagnetické rušení a ani není takovým rušením ovlivňován jeho normální provoz.

Explicitní vyloučení ze směrnice o EMC

Směrnice o EMC v článku 1.2 přímo vylučuje tři typy zařízení:

 • rádiová zařízení a telekomunikační koncová zařízení, pro které platí směrnice 1999/5/ES o R&TTE;

 • výrobky, součásti a zařízení letecké techniky, pro něž platí nařízení 1592/2002,

 • rádiová zařízení používaná radioamatéry, která jsou uvedena v Předpisech o radiokomunikacích Mezinárodní telekomunikační unie.

Rádiová zařízení a telekomunikační koncová zařízení

Směrnice 1999/5/ES o R&TTE se vztahuje na většinu rádiových zařízení a telekomunikačních koncových zařízení a zahrnuje ochranné požadavky na EMC identické s těmi, jež jsou ve směrnici o EMC. Proto jsou tato zařízení vyloučena ze směrnice o EMC a postup posuzování shody těchto zařízení se provádí podle směrnice o R&TTE.

Pro rádiová a telekomunikační koncová zařízení, na které se nevztahuje směrnice 1999/5/ES, naopak platí ustanovení směrnice o EMC. Příkladem takového zařízení je rádiové zařízení určené k používání výhradně pro příjem zvuku a televizního vysílání. Dalším příkladem zařízení, na něž se nevztahuje směrnice o R&TTE, jsou vysílače pracující pod 9 kHz nebo nad 3000 GHz.

Výrobky letecké techniky

Výrobky, součásti a zařízení letecké techniky, které jsou uvedené v nařízení 1592/2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, jsou vyloučeny ze směrnice o EMC. Toto nařízení a další mezinárodní konvence a nařízení zajišťují, že požadavky na EMC pro letadla a zařízení určená pro zabudování do letadel jsou přinejmenším rovnocenné těm, jež jsou ve směrnici o EMC.

Rádiová zařízení určená pro používání radioamatéry

Rádiové zařízení používané radioamatéry je vyloučeno z rozsahu směrnice o EMC s vyloučením případů, kdy je toto zařízené komerčně dostupné. Toto vyloučení bylo do směrnice vloženo kvůli specifické povaze činnosti radioamatérů. Radioamatéři jsou lidé provádějící experimentální činnosti v oblasti radiokomunikací podle definic Předpisů ITU.

Komerčně dostupné amatérské rádiové zařízení patří do rozsahu působnosti směrnice o R&TTE. Stavebnice součástek určené k sestavení radioamatéry a komerční zařízení, která jsou radioamatéry upravena pro jejich používání, se nepovažují za komerčně dostupné, a proto jsou mimo rozsah působnosti jak směrnice o R&TTE, tak směrnice o EMC.

Zařízení, na něž se vztahují jiné zvláštní směrnice Společenství

Ve směrnici o EMC je v článku 1(4) uvedeno, že pokud jsou požadavky na EMC stanoveny konkrétněji jinými směrnicemi, směrnice o EMC se na tyto požadavky nevztahuje.

Podle článku 1(4) směrnice platí, že pokud jsou požadavky na EMC cele nebo částečně stanoveny konkrétněji jinými směrnicemi, směrnice o EMC se na tyto požadavky nevztahuje nebo se na ně přestane vztahovat od data povinného používání těchto směrnic. Proto jsou ze směrnice o EMC vyloučeny z hlediska vyzařování i odolnosti například tato zařízení:

 • motorová vozidla, na která se vztahuje směrnice 72/245/EHS a 2004/104/ES.

Výjimkou jsou některé součástky prodávané na trhu a určené pro instalaci v motorových vozidlech, které nepotřebují typové schválení podle směrnice o EMC pro motorová vozidla 2004/104/ES (podle přílohy I, části 3.2.3 směrnice 2004/104/ES). Na tyto součástky se potom vztahuje směrnice o EMC nebo směrnice o R&TTE.

 • Zemědělské a lesnické traktory, na které se vztahuje směrnice 76/322/EHS.

 • Dvoukolová nebo tříkolová vozidla, na která se vztahuje směrnice 97/24/ES.

 • Námořní zařízení, pokud se na něj vztahuje směrnice 96/98/ES.

 • Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, na které se vztahuje směrnice 90/385/EHS.

 • Zdravotnické prostředky, na které se vztahuje směrnice 93/42/EHS.

 • Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, na které se vztahuje směrnice 98/79/ES.

Pouze z hlediska odolnosti jsou ze směrnice o EMC vyloučena například tato zařízení:

 • Měřicí přístroje, na které se vztahuje směrnice 2004/22/ES

 • Váhy s neautomatickou činností, na které se vztahuje příloha 1-8(2) směrnice 90/384/EHS

Zařízení neškodná ze své podstaty

Zařízení se považují z hlediska elektromagnetické kompatibility za neškodná ze své podstaty a jsou vyloučena z rozsahu působnosti směrnice o EMC při splnění obou následujících podmínek:

 • fyzikální vlastnosti zařízení jsou takové, že není schopné způsobit elektromagnetické vyzařování překračující úroveň umožňující rádiovým, telekomunikačním a ostatním zařízením provoz v souladu s daným účelem nebo přispívat k takovému vyzařování;

 • bude fungovat v přítomnosti předpokládaného elektromagnetického rušení bez nepřijatelného zhoršení.

Příklady možných zařízení splňujících dvě výše uvedené podmínky za předpokladu, že tato zařízení neobsahují aktivní elektronickou část:

 • kabely a kabeláž, příslušenství kabelů uváženo odděleně;

 • zažízení obsahující pouze odporové zátěže bez jakýchkoli automatických spínacích zařízení, například topidla v domácnostech bez ovládání nebo termostatu;

 • akumulátory a baterie bez aktivních elektronických obvodů;

 • sluchátka nebo reproduktory (bez aktivního zesílení);

 • kapesní svítilny bez aktivních elektronických obvodů;

 • ochranná zařízení produkující pouze přechodná rušení krátkého trvání během přerušování zkratového proudu nebo při abnormální situaci v obvodu a která neobsahují aktivní elektronické součástky, jako jsou pojistky a jističe bez aktivních elektronických částí;

 • vysokonapěťová zařízení, jež neobsahují aktivní elektronické součástky, v nichž jsou pouze důsledkem možné zdroje rušení lokálního namáhání izolace, jež může být následkem procesu stárnutí a jež jsou kontrolována jinými technickými prostředky obsaženými ve výrobkových normách netýkajících se EMC, jako jsou například vysokonapěťové tlumivky nebo vysokonapěťové transformátory.

Další zařízení, která splňují výše uvedená kritéria:

 • kondenzátory (například kompenzační

Nahrávám...
Nahrávám...