dnes je 4.3.2024

Input:

Seznam technických norem a ostatních technických specifikací, které byly použity při konstrukci strojního zařízení

22.1.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.2.2.4
Seznam technických norem a ostatních technických specifikací, které byly použity při konstrukci strojního zařízení

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

LOGO FIRMY
Sídlo firmy


Název zařízení

provedení ................

SEZNAM

technických norem a ostatních technických specifikací,
které byly použity při konstrukci strojního zařízení
         
Normy
Typ
Označení
Datum vydání
Název normy
Část strojní
NV č. 176/2008 Sb. (Směrnice 2006/42/EC) kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
A ČSN EN ISO 12100-1:2004 (EN ISO 12100-1:2003) Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 1 : Základní terminologie, metodologie
A ČSN EN ISO 12100-2:2004 (EN ISO 12100-2:2003) Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 2 : Technické zásady a specifikace
A ČSN EN ISO 14121-1:2008 (EN ISO 14121-1:2007) Bezpečnost strojních zařízení – Posouzení rizika– Část 1 : Zásady
B 1 ČSN EN ISO 13857:2008 (EN ISO 13857:2008) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami
B 2 ČSN EN 953+A1:2009 (EN 953+A1:2009) Bezpečnost strojních zařízení – Ochranné kryty – Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů
B 2 ČSN EN 1088+A2:2008(EN 1088+A2:2008) Bezpečnost strojních zařízení – Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty – Zásady pro konstrukci a volbu
B 1 ČSN EN ISO 13732-1:2009 (EN ISO 13732-1:2008) Ergonomie tepelného prostředí – Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy – Část 1 : Horké povrchy
B 1 ČSN EN ISO 13732-3:2009 (EN ISO 13732-3:2008) Ergonomie tepelného prostředí – Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy – Část 3 : Chladné povrchy
B 1 ČSN EN 746-1:1998 (EN 746-1:1997) Průmyslová tepelná zařízení – Část 1 : Všeobecné bezpečnostní požadavky na průmyslová tepelná zařízení.
C ČSN EN ISO 10218-1:2009 (EN ISO 10218-1:2008) Roboty pro výrobní prostředí – Požadavky na bezpečnost – Část 1 : Roboty
B 1 ČSN EN 349+A1:2008 (EN 349+A1:2008) Bezpečnost strojních zařízení – Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla
B 2 ČSN EN 982+A1:2008 (EN 982+A1:2008) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky pro fluidní zařízení a jejich součásti – Hydraulika
B 2 ČSN EN 983+A1:2008 (EN 983+A1:2008) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky pro fluidní zařízení a jejich součásti – Pneumatika
B 1 ČSN ISO 447:1992 (ISO 447:1984) Obráběcí stroje. Směr a smysl pohybu ovládačů.
B 2 ČSN EN ISO 7731:2009 (EN ISO 7731:2008) Ergonomie – Výstražné signály pro veřejné a pracovní prostory – Sluchové výstražné signály
B 1 ČSN EN ISO 13849-1:2008 (EN ISO 13849-1:2008) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1 : Všeobecné zásady pro konstrukci
B 1 ČSN EN ISO 13849-2:2008 (EN ISO 13849-1:2008) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 2 : Ověřování
B 1 ČSN EN 378-1:2008 (EN 378-1:2008) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 1 : Základní požadavky, definice,
B 1 ČSN EN 378-2:2008 (EN 378-2:2008) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 2 : Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace
B 1 ČSN EN 378-3:2008 (EN 378-3:2008) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 3 : Instalační místo a ochrana osob
B 1 ČSN EN 378-4:2008 (EN 378-4:2008) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 4 : Provoz, údržba, oprava a rekuperace
A ČSN EN 1127-1:2008 (EN 1127-1:2007) Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 1 : Základní koncepce a metodika
B 1 ČSN EN 60204-1 ed.2:2007 (EN 60204-1:2006) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů; Část 1 : Všeobecné požadavky.
B 1 ČSN EN 60447 ed.2:2005 (EN 60447:2004) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Zásady pro ovládání
B 1 ČSN EN 60073 ed. 2:2003 (EN 60073:2002) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Zásady kódování sdělovačů a ovládačů
B 2 ČSN EN ISO 11553-1:2009 (EN ISO 11553-1:2008) Bezpečnost strojních zařízení – Stroje pro laserové opracování – Část 1 : Všeobecné bezpečnostní požadavky
B 2 ČSN EN 60825-1 ed.2:2008 (EN 60825-1:2007) Bezpečnost laserových zařízení – Část 1 : Klasifikace zařízení, požadavky a pokyny pro používání.
B 2 ČSN EN 689:1997 (EN 689:1995) Ovzduší na pracovišti – Pokyny pro stanovení inhalační expozice chemickým látkám pro porovnání s limitními hodnotami a strategie měření
B 1 ČSN EN 626-1+A1:2009 (EN 626-1+A1:2008) Bezpečnost strojních zařízení. Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením. Část 1 : Zásady a specifikace pro výrobce strojních zařízení
B 1 ČSN EN 626-2+A1:2009 (EN 626-2+A1:2008) Bezpečnost strojních zařízení. Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením – Část 2 : Metodologie návodu postupů ověřování
B 1 ČSN EN 1093-1:2009 (EN 1093-1:2008) Bezpečnost strojních zařízení – Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem – Část 1 : Volba zkušebních metod
ČSN 12 7040:1987 –––– Vzduchotechnická zařízení. Odsávání škodlivin od strojů a technických zařízení. Všeobecná ustanovení
A ČSN EN 1127-1:2008 (EN 1127-1:2007) Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 1 : Základní koncepce a metodika
A ČSN EN 614-1+A1:2009 (EN 614-1+A1:2009) Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické zásady navrhování – Část 1 : Terminologie a všeobecné zásady
A ČSN EN 614-2+A1:2009 (EN 614-2+A1:2008) Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické zásady navrhování – Část 2 : Interakce mezi konstrukcí strojního zařízení a pracovními úkoly
B 1 ČSN EN 1837:2000 (EN 1837:1999) Bezpečnost strojních zařízení – Integrované osvětlení strojů.
A ČSN EN ISO 7250:1998 (EN ISO 7250:1997) Základní rozměry lidského těla pro technologické projektování
A ČSN EN 547-1+A1:2009 (EN 547-1+A1:2008) Bezpečnost strojních zařízení –Tělesné rozměry – Část 1 :Zásady stanovení požadovaných rozměrů otvorů pro přístup celého těla ke strojnímu zařízení.
A ČSN EN 547-2+A1:2009 (EN 547-2+A1:2008) Bezpečnost strojních zařízení – Tělesné rozměry – Část 2 : Zásady stanovení rozměrů požadovaných pro přístupové otvory
A ČSN EN 894-1+A1:2009 (EN 894-1+A1:2008) Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů – Část 1 : Všeobecné zásady interakcí člověka se sdělovači a ovládači
A ČSN EN 894-2+A1:2009 (EN 894-2+A1:2008) Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů – Část 2 : Sdělovače
A ČSN EN 894-3+A1:2009 (EN 894-3+A1:2008) Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů – Část 3 : Ovládače
B 1 ČSN EN 1037+A1:2008 (EN 1037+A1:2008) Bezpečnost strojních zařízení – Zamezení neočekávanému spuštění.
B 1 ČSN EN 999+A1:2009 (EN 999+A1:2008) Bezpečnost strojních zařízení – Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla.
B 2 ČSN EN 574+A1:2009 (EN 574+A1:2008) Bezpečnost strojních zařízení – Dvouruční ovládací zařízení – Funkční hlediska – Zásady pro konstrukci
B 2 ČSN EN 61496-1 ed.2:2005 (EN 61496-1/A1:2008) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 1 : Všeobecné požadavky a zkoušky
ČSN CLC/TS 61496-2:2008 CLC/TS 61496-2:2006 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 2 : Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD)
B 2 ČSN EN 842+A1:2009 (EN 842+A1:2008) Bezpečnost strojních zařízení – Vizuální signály nebezpečí –Všeobecné požadavky, navrhování a zkoušení.
B 2 ČSN EN 981+A1:2009 (EN 981+A1:2008) Bezpečnost strojních zařízení – Systém akustických a vizuálních signálů nebezpečí a informačních signálů.
A ČSN EN 482:2007 (EN 482:2006) Ovzduší na pracovišti – Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek
Nahrávám...
Nahrávám...