dnes je 16.7.2024

Input:

Seznam základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti vztahující se na návrh a konstrukci strojních zařízení

22.1.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.5 Seznam základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti vztahující se na návrh a konstrukci strojních zařízení

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

1. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA OCHRANU ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI VZTAHUJÍCÍ SE NA NÁVRH A KONSTRUKCI STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ

LOGO FIRMY

Sídlo firmy, PSČ

Linka barvy dvojitá – LB2

 

Ověření shody

základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti vztahující se na návrh a konstrukci strojních zařízení

podle přílohy č.1

k nařízení vlády č. 176/2008 Sb.

o technických požadavcích na strojní zařízení

1. Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti
vztahující se na návrh a konstrukci strojních zařízení

 
Požadavek
Podle přílohy č.1 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb.
(Směrnice EU 2006/42/EC)  
Požadavky splněny? 
ano  ne  irel. 
Obecné zásady       
1. Výrobce strojního zařízení nebo jeho zplnomocněný zástupce zajišťuje posouzení rizika s cílem jeho snížení a určuje požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti, které platí pro strojní zařízení. Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno s přihlédnutím k výsledkům posouzení rizika.       
Při výše uvedeném opakujícím se postupu posuzování a snižováni rizika výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce       
a) vymezuje určení strojního zařízení, což zahrnuje jeho předpokládané používání a jakékoliv jeho důvodně předvídatelné nesprávné používání,       
b) určuje nebezpečí, která mohou vyplývat ze strojního zařízení a s tím spojené nebezpečné situace,       
c) odhaduje rizika při zohlednění závažnosti možného poranění nebo škody na zdraví a pravděpodobnost jejich výskytu,       
d) vyhodnocuje rizika s cílem určit, zda je v souladu s cílem tohoto nařízení nutné snížení rizika       
e) zajišťuje ochranná opatření k vyloučení nebezpečí nebo snížení rizik spojených s tímto nebezpečím v pořadí stanoveném v bodě 1.1.2. písm. b).       
2. Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti se uplatní pouze tehdy, existuje-li odpovídající nebezpečí u dotyčného strojního zařízení, pokud je používáno za podmínek předpokládaných výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem, nebo v případě mimořádných předvídatelných situací. Vždy platí zásady zajišťování bezpečnosti uvedené v bodě 1.1.2. a povinnosti týkající se označování strojního zařízení a návodu k používání uvedené v bodech 1.7.3. a 1.7.4.       
3. Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti stanovené v této příloze jsou závazné, s výjimkou případů, kdy cílů stanovených těmito požadavky nelze s přihlédnutím k současnému stavu techniky dosáhnout; v těchto případech musí být strojní zařízení navrženo a konstruováno tak, aby se těmto cílům co nejvíce přibližovalo.       
4. Při navrhování strojního zařízení je nutno na základě výsledků posouzení rizika podle bodu 1 těchto obecných zásad vzít v úvahu kromě základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti uvedených i požadavky jedné nebo více specifických částí 2 až 6 této přílohy.       
1. Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost       
1.1 Obecné poznámky       
1.1.1 Definice       
Pro účely této přílohy se rozumí       
a) nebezpečím možný, zdroj poranění nebo poškození zdraví,       
b) nebezpečným prostorem každý prostor uvnitř nebo okolo strojního zařízení, ve kterém je osoba vystavena nebezpečí, které ohrožuje její zdraví nebo bezpečnost,       
c) ohroženou osobou osoba nacházející se zcela nebo z části v nebezpečném prostoru,       
d) obsluhou osoba nebo osoby provádějící instalaci, obsluhu, seřizování, údržbu, čištění, opravu nebo přepravu strojního zařízení,       
e) rizikem kombinace pravděpodobnosti a závažnosti poranění nebo škody na zdraví ke které může dojít v nebezpečné situaci,       
f) ochranným krytem část strojního zařízení, které se používá výhradně k zajištění ochrany pomocí fyzické bariéry,       
g) ochranným zařízením zařízení (vyjma ochranného krytu), které snižuje riziko a to samotné nebo ve spojení s ochranným krytem,       
h) předpokládaným používáním strojního zařízení v souladu s informacemi uvedenými v návodu k používání,       
i) důvodně předvídatelným nesprávným používáním strojního zařízení způsobem, který není uveden v návodu k používání, který však může vyplývat ze snadno předvídatelného lidského chování.       
1.1.2. Zásady zajišťování bezpečnosti  ■     
1.1.3. Materiály a výrobky  ■     
1.1.4. Osvětlení      ■ 
1.1.5. Konstrukce strojního zařízení z hlediska manipulace  ■     
1.1.6. Ergonomie  ■     
1.1.7. Stanoviště obsluhy  ■     
1.1.8. Sedadlo      ■ 
1.2. Ovládací systémy       
1.2.1. Bezpečnost a spolehlivost ovládacích systémů  ■     
1.2.2. Ovládací zařízení  ■     
1.2.3. Spouštění  ■     
1.2.4. Zastavování  ■     
1.2.4.1. Běžné zastavení  ■     
1.2.4.2. Provozní zastavení  ■     
1.2.4.3. Nouzové zastavení  ■     
1.2.4.4. Soubor strojního zařízení  ■     
1.2.5. Volba ovládacích nebo pracovních režimů  ■     
1.2.6. Výpadek dodávky energie  ■     
1.3. Ochrana před mechanickým nebezpečím       
1.3.1. Riziko ztráty stability  ■     
1.3.2. Riziko destrukce během provozu  ■     
1.3.3. Rizika způsobená padajícími nebo vymrštěnými předměty  ■     
1.3.4. Rizika způsobená povrchy, hranami a rohy  ■     
1.3.5. Rizika týkající se kombinovaného strojního zařízení      ■ 
1.3.6. Rizika související se změnami provozních podmínek      ■ 
1.3.7. Rizika způsobená pohybujícími se částmi  ■     
1.3.8. Volba ochrany před riziky vyplývajícími z pohybujících se částí  ■     
1.3.8.1. Pohybující se části převodů  ■     
1.3.8.2. Pohybující se části přímo se podílející na pracovním procesu  ■     
1.3.9. Riziko neřízených pohybů      ■ 
1.4. Požadované vlastnosti ochranných krytů a ochranných zařízení       
1.4.1. Obecné požadavky  ■     
1.4.2. Zvláštní požadavky na ochranné kryty  ■     
1.4.2.1. Pevné ochranné kryty  ■     
1.4.2.2. Snímatelné ochranné kryty se zajištěním  ■     
1.4.2.3. Nastavitelné ochranné kryty omezující přistup      ■ 
1.4.3. Zvláštní požadavky na ochranná zařízení  ■     
1.5. Rizika související s jiným nebezpečím       
1.5.1. Přívod elektrické energie  ■     
1.5.2. Statická elektřina      ■ 
1.5.3. Přívod jiné než elektrické energie      ■ 
1.5.4. Chybná instalace  ■     
1.5.5. Extrémní teploty      ■ 
1.5.6. Požár  ■     
1.5.7. Výbuch      ■ 
Nahrávám...
Nahrávám...