dnes je 16.7.2024

Input:

Slovník vybraných pojmů

22.11.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6 Slovník vybraných pojmů

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

AKCEPTOVÁNÍ – akceptování výsledků posuzování shody, používání výsledku posuzování shody stanoveného jinou osobou nebo orgánem.

AKREDITACE – postup zahájený na žádost právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem, na jehož základě se vydává osvědčení o tom, že je způsobilá ve vymezeném rozsahu provádět zkoušky výrobků, kalibraci měřidel a certifikační nebo jinou obdobnou technickou činnost.

AKREDITACE – potvrzení vydané třetí stranou vztahující se k orgánu posuzujícímu shodu, kterým je oznamováno formální potvrzení jeho odborné způsobilosti provádět specifické úlohy v oblasti posuzování shody.

AKREDITAČNÍ PRAVIDLA – soulad podmínek a postupů posuzování žadatelů s pravidly mezinárodních organizací zabývajících se akreditací uznanými příslušným orgánem České republiky.

AKREDITOVANÁ OSOBA – právnická nebo fyzická osoba, které je vydáno akreditující osobou osvědčení o tom, že je způsobilá ve vymezeném rozsahu provádět zkoušky výrobků, kalibraci měřidel a certifikační nebo jinou obdobnou technickou činnost.

AKREDITAČNÍ ORGÁN – pravomocný orgán provádějící akreditaci.

POZNÁMKA: Zmocnění akreditačního orgánu je zpravidla odvozeno od ústředních orgánů státní správy.

AKREDITUJÍCÍ OSOBA – právnická osoba pověřená Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pro provádění akreditace.

AUDIT – systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získání záznamů, prohlášení, skutečností a jiných významných informací a pro jejich objektivní posouzení za účelem stanovení rozsahu, ve kterém jsou specifikované požadavky splněny.

POZNÁMKA: Zatímco „audit“ se používá u systémů managamentu, „posuzování“ se používá u orgánů posuzujících shodu a dále také v obecném významu.

AUTORIZACE – pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody výrobků zahrnujícím i posuzování činností souvisejících s jejich výrobou, popřípadě s jejich opakovaným použitím, a vymezených v technických předpisech.

AUTORIZOVANÁ OSOBA – právnická osoba pověřená k činnostem při posuzování shody výrobků zahrnujícím i posuzování činností souvisejících s jejich výrobou, popřípadě s jejich opakovaným použitím, a vymezených v technických předpisech.

BEZPEČNÝ VÝROBEK – výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovenou výrobcem nebo po dobu obvyklé použitelnosti nebezpečí, nebo jehož užití představuje pro spotřebitele vzhledem k bezpečnosti a ochraně zdraví pouze minimální nebezpečí při užívání výrobku, přičemž se sledují z hlediska rizika pro bezpečnost a ochranu zdraví spotřebitele zejména tato kritéria:

  1. vlastnosti výrobku, jeho životnost, složení, způsob balení, poskytnutí návodu na jeho montáž a uvedení do provozu, dostupnost, obsah a srozumitelnost návodu, způsob užívání včetně vymezení prostředí užití, způsob označení, způsob provedení a označení výstrah, návod na údržbu a likvidaci, srozumitelnost a rozsah dalších údajů a informací poskytovaných výrobcem; údaje a informace musí být vždy uvedeny v českém jazyce,

  2. vliv na další výrobek, za předpokladu jeho užívání s dalším výrobkem,

  3. způsob předvádění výrobku,

  4. rizika pro spotřebitele, kteří mohou být ohroženi při užití výrobku, zejména děti a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

CCZ (značka) – Česká značka shody, kterou lze použít pouze u výrobků, na něž se nevztahují předpisy Evropských společenství. Tato značka vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech nařízeních vlády, které se na něj vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup.

CE (značka) – značka shody, která vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech nařízeních vlády, které se na něj vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup.

CE (značka) – značka shody, která vyjadřuje skutečnost, že fyzická nebo právnická osoba, která uvedené označení na výrobek připojila nebo za jeho připojení odpovídá, ověřila, že výrobek je ve shodě se všemi směrnicemi Společenství pro plnou harmonizaci, které se na něj vztahují, a že byl podroben všem příslušným postupům posuzování shody.

CEN – Evropský výbor pro normalizaci (European Committee for Standardization), nevládní evropská normalizační organizace sdružující normalizační organizace evropských zemí, která se zabývá neelektrickou normalizací, což zahrnuje zejména informační technologie, chemii, stavebnictví, materiály, životní prostředí, služby, spotřební výrobky.

CENELEC – Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (European Committee for Elektrotechnical Standardization), nevládní evropská normalizační organizace sdružující národní elektrotechnický výbor členských zemí, která se zabývá všemi elektrotechnickými zařízeními.

CERTIFIKACE – potvrzení vydané třetí stranou vztahující se k produktům, systémům nebo osobám.

POZNÁMKA 1: Certifikace systému managementu je někdy také nazývána registrací.POZNÁMKA 2: Certifikace je použitelná na všechny předměty posuzování shody s výjimkou samotných orgánů posuzujících shodu, u kterých je používána akreditace.

CERTIFIKACE – činnost:

  1. autorizované osoby prováděná v rozsahu vymezeném technickým předpisem, nebo

  2. k tomu akreditované osoby prováděná na žádost výrobce, dovozce nebo jiné osoby, při níž se vydáním certifikátu osvědčí, že výrobek nebo činnosti související s jeho výrobou, popřípadě s jeho opakovaným použitím jsou v souladu s technickými požadavky v certifikátu uvedenými.

ČINNOST PRVNÍ STRANY V POSUZOVÁNÍ SHODY – činnost posuzování shody, jež je vykonávána osobou nebo organizací, která poskytuje předmět.

POZNÁMKA: Označení první, druhá a třetí strana používaná k charakterizování činností posuzování shody s ohledem na daný předmět nemají být zaměňována s právní identifikací příslušných smluvních stran.

ČINNOST DRUHÉ STRANY V POSUZOVÁNÍ SHODY – činnost posuzování shody, jež je vykonávána osobou nebo organizací, která má uživatelský zájem na předmětu.

POZNÁMKA 1: Osoby nebo organizace vykonávající v posuzování shody činnosti druhé strany zahrnují například kupující nebo uživatele produktů nebo potenciální zákazníky, kteří se chtějí spolehnout na dodavatelův systém managementu, nebo organizace reprezentující tyto zájmy.POZNÁMKA 2: Označení první, druhá a třetí strana používaná k charakterizování činností posuzování shody s ohledem na daný předmět nemají být zaměňována s právní identifikací příslušných smluvních stran.

ČINNOST TŘETÍ STRANY V POSUZOVÁNÍ SHODY – činnost posuzování shody, jež je vykonávána osobou nebo orgánem, který je nezávislý na osobě nebo organizaci poskytující předmět a na uživatelském zájmu na tomto předmětu.

POZNÁMKA 1: Kritéria nezávislosti orgánů posuzujících shodu a akreditačních orgánů jsou obsažena v normách a pokynech používaných pro jejich činnosti (viz Bibliografie).POZNÁMKA 2: Označení první, druhá a třetí strana používaná k charakterizování činností posuzování shody s ohledem na daný předmět nemají být zaměňována s právní identifikací příslušných smluvních stran.

ČLEN

ČLEN SYSTÉMU NEBO SCHÉMATU – subjekt, který pracuje podle použitelných pravidel a má možnost se účastnit na managementu systému nebo schématu.

ČSN (Česká technická norma) – dokument schválený pověřenou právnickou osobou pro opakované nebo stálé použití, označený písmenným označením ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Česká technická norma není obecně závazná.

Poznámka 1:
Harmonizovaná česká technická norma – Česká technická norma, která přejímá plně požadavky stanovené evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem, které uznaly orgány Evropského společenství jako harmonizovanou evropskou normu, nebo evropskou normou, která byla jako harmonizovaná evropská norma stanovena v souladu s právem Evropských společenství společnou dohodou notifikovaných osob.Poznámka 2:
Určená norma – česká technická norma, další technické normy nebo technické dokumenty mezinárodních, popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty, obsahující podrobnější technické požadavky určená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví po dohodě s ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, jejichž působnosti se příslušná oblast týká, pro specifikaci technických požadavků na výrobky, vyplývajících z nařízení vlády nebo jiného příslušného technického předpisu.

CHARAKTERISTIKA, ZNAK – rozlišující vlastnost

DISTRIBUTOR – ten, kdo v dodavatelském řetězci provádí následnou obchodní činnost po uvedení výrobku na trh.

DODAVATEL – každý další podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodal prodávajícímu výrobky.

DODAVATEL – organizace nebo osoba, která poskytuje produkt.

DOVOZCE – ten, kdo uvede na trh výrobek z jiného než členského státu Evropské unie nebo uvedení takového výrobku na trh zprostředkuje.

DOZOR – systematické opakování činností posuzování shody jako základu pro udržování platnosti prohlášení o shodě.

DVOUSTRANNÉ UJEDNÁNÍ – ujednání, kterým dvě strany navzájem uznávají nebo přijímají výsledky svých posuzování shody.

EFEKTIVNOST – rozsah, ve kterém jsou plánované činnosti realizovány a plánované výsledky dosaženy.

EKVIVALENCE

EKVIVALENCE VÝSLEDKŮ POSUZOVÁNÍ SHODY – dostatečnost různých výsledků posuzování shody poskytovat stejnou úroveň zajištění shody s ohledem na stejné specifikované požadavky.

ES prohlášení o shodě – dokument, na jehož základě mohou výrobci nebo dovozci uvést stanovený výrobek na trh a označit následně výrobek značkou shody CE. Prohlášení o shodě je vždy v písemné formě a jeho náležitosti jsou podrobně uvedeny ve směrnici upravující technické požadavky na stanovený výrobek.

IEC – Mezinárodní elektrotechnická komise (International Elektrotechnical Commision) – celosvětová organizace sdružující národní elektrotechnické komitéty členských zemí. Jejich posláním je podporovat mezinárodní spolupráci v oblastech elektrotechnické normalizace a souvisejících činnostech, jako je např. posuzování shody s normami.

ISO – Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standardization) – celosvětová organizace sdružující národní normalizační organizace jednotlivých zemí. Jejich posláním je podporovat normalizaci a související činnosti v celosvětovém měřítku a napomáhat tím k usnadnění mezinárodní výměny zboží a služeb a rozvíjet spolupráci v oblastech duševních, vědeckých, technických a ekonomických.

INFORMACE – údaje mající význam.

INFRASTRUKTURA – systém vybavení, zařízení a služeb potřebných pro provoz organizace.

JAKOST, KVALITA – stupeň splnění požadavků souhrnem inherentních znaků.

JEDNOSTRANNÉ UJEDNÁNÍ – ujednání, kterým jedna strana uznává nebo přijímá výsledky posuzování shody jiné strany.

KVALITA, JAKOST – stupeň plnění požadavků souborem inherentních charakteristik.

KONTROLA; INSPEKCE – hodnocení shody pozorováním a posouzením doplněné podle vhodnosti měřením, zkoušením nebo srovnáváním.

MÍSTNÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS – předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele.

MNOHOSTRANNÉ UJEDNÁNÍ – jednání, kterým více než dvě strany vzájemně uznávají nebo přijímají výsledky svých posuzování shody.

MODULY POSUZOVÁNÍ SHODY – postupy, kterými výrobce, příp. dovozce zajišťuje, aby výrobky byly plně ve shodě se základními požadavky směrnic technické harmonizace, a tím byla zajištěna zejména ochrana zdraví a bezpečnost uživatelů a spotřebitelů.

NÁRODNÍ REŽIM – úprava zavedená u produktů nebo procesů pocházejících z jiných zemí, která není méně výhodná než úprava zavedená za srovnatelné situace u podobných procesů nebo produktů národního původu.

NEBEZPEČNÝ PROSTOR – prostor uvnitř nebo vně zařízení, ve kterém je zaměstnanec vystaven riziku ohrožení zdraví.

NORMOVÁ HODNOTA – konkrétní technický požadavek obsažený v příslušné české technické normě.

POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY – postupy a úkony, které musí být splněny při posuzování shody.

POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ – činnost spojená zejména se spouštěním, zastavováním, dopravou, opravou, seřizováním, manipulací, úpravou, údržbou a čištěním po celou dobu jeho provozu.

POŽADAVEK – potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se předpokládají, nebo jsou závazné.

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ – soubor podmínek, za kterých se práce provádí.

MANAGEMENT – koordinované činnosti k vedení a řízení organizace.

METROLOGICKÁ KONFIRMACE – soubor úkonů požadovaných pro zajištění toho, aby měřicí vybavení bylo ve shodě s požadavky na jeho zamýšlené použití.

NÁVRH A VÝVOJ – soubor procesů, který převádí požadavky na stanovené charakteristiky nebo na specifikaci produktu, procesu nebo systému.

NEBEZPEČNÝ VÝROBEK – každý výrobek, který nevyhovuje požadavkům na bezpečný výrobek.

NEREGULOVANÁ OBLAST – oblast obchodu a výroby, ve které nelze uplatnit závazné předpisy. Prokazování shody v této oblasti se provádí dobrovolně na základě potřeby prodávajícího nebo kupujícího, případně obou. Stává se však obchodní výhodou, někdy jedinou možností uplatnění na určitém trhu.

NESHODA – nesplnění požadavku.

NOTIFIKOVANÁ OSOBA – právnická osoba, která byla členským státem Evropské unie oznámena orgánům Evropského společenství a všem členským státům Evropské unie jako osoba pověřená členským státem Evropské unie k činnostem při posuzování shody výrobků s technickými požadavky.

OBSLUHA – zaměstnanec, který zařízení používá a je k této činnosti oprávněn.

ODNĚTÍ – zrušení prohlášení o shodě.

ODVOLÁNÍ – požadavek dodavatele předmětu posuzování shody na orgán posuzující shodu nebo na akreditační orgán, aby tento orgán zvážil rozhodnutí, které učinil ve vztahu k předmětu posuzování shody.

OCHRANNÉ ZAŘÍZENÍ – mechanické, elektrické, elektronické nebo jiné obdobné zařízení sloužící k bezpečnosti a ochraně života a zdraví zaměstnanců.

OPRAVA – opatření provedené na neshodném produktu, aby byl ve shodě s požadavky, které se liší od původních požadavků.

OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM – ochrana zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem.

ORGANIZACE – skupina osob a vybavení s uspořádáním odpovědností, pravomocí a vztahů.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA – stanovení odpovědností, pravomocí a vztahů mezi lidmi.

ORGÁN POSUZUJÍCÍ SHODU – orgán, který vykonává služby v oblasti posuzování shody.

POZNÁMKA: Akreditační orgán není orgánem posuzujícím shodu.

OVĚŘOVÁNÍ – potvrzení prostřednictvím objektivních důkazů, že specifikované požadavky byly splněny.

PECA – (Protocol on Europe Conformity Assessment) Protokol o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků – evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, která tvoří nedílnou součást Evropské dohody. Tento protokol umožňuje českým firmám využívat vnitřního trhu EU a naopak, a to ještě před vstupem České republiky do EU, odstraňuj technické překážky obchodu a zajišťuje efektivní fungování v těch sektorech, kde je legislativa České republiky v souladu s legislativou Evropských společenství.

POSTUP – specifikovaný způsob provádění činnosti nebo procesu.

POSOUZENÍ SHODY – prokázání, že specifikované požadavky vztahující se k produktu, procesu, systému, osobě nebo orgánu jsou splněny.

POZNÁMKA 1: Oblast předmětu posuzování shody zahrnuje činnosti definované v této mezinárodní normě na jiném místě. Jedná se o činnosti, jako jsou: zkoušení, inspekce a certifikace stejně jako akreditaci orgánů posuzujících shodu.POZNÁMKA 2: Výraz „předmět posuzování shody“ nebo „předmět“ je v této mezinárodní normě používán k pokrytí všech jednotlivých materiálů, produktů, instalací, procesů, systémů, osob nebo orgánů, u kterých se posuzování shody používá. Služba je pokryta definicí produktu.

POTVRZENÍ – vydání výroku, které je založeno na rozhodnutí z přezkoumání, že splnění

Nahrávám...
Nahrávám...