dnes je 16.6.2024

Input:

Směrnice "Řízení provozu v EMS

14.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.3.10
Směrnice "Řízení provozu v EMS“

Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů

VZOR: Směrnice "Řízení provozu v EMS“ /rtf/

SMĚRNICE EMS Změna: –
"ŘÍZENÍ PROVOZU V EMS“
Vydání: 1/2013
Účinnost: 1. 4. 2013

Obsah:

1 Účel

2 Oblast platnosti

3 Definice pojmů a zkratky

3.1 Definice pojmů

3.2 Použité zkratky

4 Příslušnosti

5 Popis procesu řízení OŽP

5.1 Základní oblasti související s významnými EA

5.2 Provozování zdrojů znečišťování ovzduší

5.3 Odpadové hospodářství

5.4 Nakládání s obaly

5.5 Vodní hospodářství

5.6 Nakládání s energiemi

5.7 Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

6 Pokyny a poznámky

7 Související dokumentace

8 Změnová služba

9 Rozdělovník

10 Seznam příloh

1. Účel

Tento dokumentovaný postup stanoví základní pravidla pro řízení ochrany životního prostředí ve společnosti AEC.

Pozn.: Oblasti, které jsou z hlediska ochrany životního prostředí pro společnost AEC významné, jsou dále přesně upraveny konkrétními pracovními instrukcemi.

2. Oblast platnosti

Tato směrnice je závazná v rozsahu celé společnosti AEC pro zaměstnance i všechny pracovníky, kteří pracují ve prospěch společnosti a/nebo z jejího pověření.

3. Definice pojmů a zkratky

3.1 Definice pojmů

 • Mobilní zdroje znečišťování ovzduší: silniční motorová vozidla, případně speciální stroje a mechanizační prostředky

 • Odpad: movitá věc, která se stala pro vlastníka nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit, nebo která byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu

 • Nakládání s odpady: shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a zneškodňování

 • Původce odpadů: právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti vznikají odpady (např. firma AEC)

 • Nakládání s obaly: výroba obalů, uvádění obalů nebo balených výrobků na trh nebo do oběhu, použití obalů, úprava obalů a opakované použití obalů

 • Nebezpečné CHLP: látky a směsi, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností: výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí.

 • Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky: v podmínkách společnosti AEC jejich prodej, používání, skladování a vnitropodniková doprava.

3.2 Použité zkratky

 • BL: bezpečnostní list

 • NCHL: nebezpečné chemické látky

 • OŽP: Ochrana životního prostředí

 • PHM: pohonné hmoty (benzin, nafta)

 • PM: představitel managementu

 • ILNO: identifikační list nebezpečného odpadu

4. Příslušnosti

Jednatel společnosti:

 • odpovídá za plánování, uplatňování, zajišťování zdrojů a kontrolu systému řízení v oblasti OŽP

PM společnosti:

 • odpovídá za kontrolu systému řízení v oblasti OŽP

 • odpovídá za vyšetření neshod a jejich příčin

 • spolupracuje při návrhu opatření

 • analyzuje záznamy o neshodách jako součást podkladů pro přezkoumání vedením

Odpovědný pracovník (stavební technik, vedoucí skladu, technik – obchodník):

 • odpovídá za dodržování požadavků právních předpisů, vnitřních směrnic společnosti, plnění pokynů nadřízených pracovníků v oblasti OŽP

 • odpovídá za zajištění požadavků na OŽP na jemu svěřeném úseku

Ekolog:

 • odpovídá za evidenci odpadů, zdrojů znečištění ovzduší

 • provádí evidenci obalů a hlášení o množství obalů

 • odpovídá za měření, monitorování a podávání hlášení příslušným orgánům v oblasti OŽP

5. Popis procesu řízení OŽP

5.1 Základní oblasti související s významnými EA

Následující oblasti OŽP souvisí s VEA společnosti a je třeba je řídit, monitorovat a uplatňovat příslušná opatření:

 • Provozování zdrojů znečišťování ovzduší

 • Odpadové hospodářství

 • Nakládání s obaly

 • Vodní hospodářství

 • Nakládání s energiemi

 • Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami

V dalším textu je uveden vždy souhrn základních požadavků a povinností v příslušné oblasti. Přehled požadavků také uvádí souhrnným způsobem tabulka v příloze této směrnice, která zároveň slouží jako základ pro hodnocení souladu.

5.2 Provozování zdrojů znečišťování ovzduší

Společnost provozuje následující zdroje znečišťování ovzduší:

 • Mobilní (dopravní prostředky)

Z provozování mobilních zdrojů znečišťování ovzduší vyplývají zejména následující povinnosti:

 • Dbát na řádný technický stav, provádět kontroly, měření emisí ve stanovených termínech

 • Omezovat emise tam, kde je to možné

 • V případě pronájmu mobilních zdrojů ověřit, zda jsou splněny zákonné podmínky jejich provozování

Vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu zákona o ovzduší společnost neprovozuje.

V objektu společnosti je dále instalována klimatizace s náplní regulované látky menší než 3 kg, povinnost zajistit kontrolu zařízení prostřednictvím certifikované osoby dle zákona o ovzduší se tedy společnosti netýká.

5.3 Odpadové hospodářství

Společnost AEC sídlí ve vlastních prostorách (sídlo: management, administrativa, vzorková prodejna, sklad). Likvidace odpadu podobného komunálnímu z kancelářských prostor odváží na základě smlouvy společnost oprávněná k odvozu odpadů dle zákona o odpadech.

V rámci zakázek je společnost AEC buď subdodavatelem, využívajícím systém sběru a likvidace odpadů objednatele – zákazníka, který je původcem odpadů na zakázce a plní s tím spojené povinnosti, nebo hlavním (generálním) dodavatelem, pak objednává odvoz a likvidaci odpadů u "odpadářské“ společnosti jako původce odpadů.

Pracovníci společnosti AEC jsou vždy poučeni v rámci seznámení s pracovištěm o odpadovém hospodářství resp. místech a způsobu ukládání odpadů a jsou povinni jej dodržovat.

V případě, že společnost AEC dále využívá své subdodavatele, platí stejné podmínky spolupráce, jako výš uvedené. Tyto podmínky jsou vždy upraveny smluvně.

Pro společnost AEC jako původce odpadů (pro všechny její pracovníky) platí povinnosti vyplývající ze

Nahrávám...
Nahrávám...