dnes je 16.7.2024

Input:

Souběh s dalšími nařízeními vlády

22.1.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.1 Souběh s dalšími nařízeními vlády

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

  • Zařízení, které nese označení CE, vyjadřuje shodu se všemi požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě nařízení vlády ČR (Směrnic EU) stanovujících jeho připojení.

  • U výrobků podléhajících několika NV (směrnicím EU), které stanoví připojení označení CE, toto označení udává, že výrobky splňují předpoklad shody s ustanoveními všech těchto NV (směrnic).

  • Označením CE proto musí být opatřeny:

    • všechny nové výrobky, ať vyrobené ve členských státech nebo ve třetích zemích,

    • použité výrobky a výrobky z druhé ruky dovezené ze třetích zemí,

    • podstatně upravené výrobky, které podléhají NV (Směrnicím EU) jako nové výrobky.

  • Označení CE je povinné a musí být připojeno dříve, než je jakýkoliv výrobek, na nějž se povinnost vztahuje, uveden na trh a uveden do provozu, kromě případů, kde specifické NV (směrnice) požadují něco jiného.

Nařízení vlády (směrnice EU)  Výrobky, které spadají do působnosti tohoto nařízení vlády (Směrnice) a musí být posouzeny ještě podle dalších nařízení vlády (dále jen NV), aby mohly být označeny značkou CE 
Strojní zařízení NV č. 176/2008 Sb. (Směrnice 2006/42/EC)  Pro účely tohoto nařízení se rozumí:  a) strojním zařízením
1. soubor, který je vybaven nebo má být vybaven poháněcím systémem, který nepoužívá přímo
vynaloženou lidskou nebo zvířecí sílu, sestavený z částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, vzájemně spojených za účelem stanoveného použití,
2. soubor uvedený v bodě 1, kterému chybí pouze ty součásti, které jej spojují s místem použití nebo se zdroji energie a pohybu,
3. soubor uvedený v bodě 1 nebo 2, který je schopen fungovat až po namontování na dopravní prostředek nebo po instalaci v budově nebo na konstrukci,
4. soubory strojních zařízení uvedené v bodě 1, 2 nebo 3 nebo soubor neúplných strojních zařízení, které jsou za účelem dosažení stejného
výsledku uspořádány a ovládány tak, aby fungovaly jako integrovaný celek, nebo
5. soubor sestavený z částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, vzájemně spojených za účelem zvedání břemen a jejichž jediným zdrojem energie je přímo vynaložená lidská síla,
b) vyměnitelným přídavným zařízením takové zařízení, které po uvedení strojního zařízení nebo traktoru do provozu je k tomuto strojnímu zařízení nebo traktoru připojeno obsluhou za účelem pozměnění jeho funkce nebo přidání nové funkce, není-li toto zařízení nástrojem,
c) bezpečnostní součástí taková součást strojního zařízení,
1. která plní bezpečnostní funkci,
2. která se uvádí na trh samostatně,
3. jejíž selhání nebo chybná funkce ohrožuje bezpečnost osob a
4. která není nezbytná k tomu, aby strojní zařízení fungovalo, nebo pomocí níž je možno nahradit běžné součásti nezbytné pro fungování strojního zařízení.
Příkladný seznam bezpečnostních součástí je uveden v příloze č. 5 k tomuto nařízení,
d) příslušenstvím pro zdvihání součást nebo zařízení, které, aniž by bylo připojeno ke zdvihacímu strojnímu zařízení, umožňuje uchycení břemene a které se nachází mezi strojním zařízením a břemenem či na samostatném břemeni, nebo které je určeno k tomu, aby tvořilo nedílnou součást břemene, a které se uvádí na trh samostatně; za příslušenství pro zdvihání se považují rovněž vázací prostředky a jejich součásti,
e) řetězy, lany a popruhy takové řetězy, lana a popruhy, které jsou navrženy a konstruovány pro účely zvedání jako součást stroje nebo příslušenství pro zdvihání,
f) odnímatelným mechanickým převodovým zařízením odnímatelná součást přenášející energii ze strojního zařízení s vlastním pohonem nebo z traktoru na poháněný stroj, která propojuje jejich první pevná ložiska; pokud se uvádí na trh s ochranným krytem, považuje se za jeden výrobek,
g) neúplným strojním zařízením soubor, který sám o sobě nemůže plnit určitou funkci. Neúplné strojní zařízení je určeno pouze k zabudování do jiného strojního zařízení nebo do jiného neúplného strojního zařízení či zařízení nebo ke smontování s nimi, čímž se vytvoří strojní zařízení, na něž se vztahuje toto nařízení; poháněcí systém je neúplným strojním zařízením. 
Zařízení nízkého napětí NV č. 17/2003 Sb. (směrnice 73/23/ EHS, ve znění pozdějších předpisů)  Elektrická zařízení  – pokud je zařízení napájené nebo je zde použitá elektrická energie v rozmezí od 50 V do 1000 V pro střídavý proud nebo v rozmezí od 75 V do 1500 V pro stejnosměrný proud 
Elektromagnetická kompatibilita NV č. 616/2006 Sb. (směrnice 2004/108/ES, ve znění pozdějších předpisů)  Přístroje  – pokud jsou v zařízení použity víc jak jen pasivní elektrické součástky (jistič, stykač, relé, atd. a asynchronní elektromotor) musí být zařízení posouzeno i dle tohoto NV
tj. všechny elektrické a elektronické spotřebiče spolu se zařízeními a instalacemi obsahující elektrické a/nebo elektronické součásti, které mohou způsobovat elektromagnetické rušení nebo které mohou být takovým rušením ovlivněny 
Nahrávám...
Nahrávám...