dnes je 15.4.2024

Input:

SWOT analýza

28.6.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.4.4
SWOT analýza

Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.

SWOT analýza je základním nástrojem situační analýzy. Umožňuje vymezit pozici zkoumaných podniků, kam směřují a kam mohou směřovat. Situační analýza je východiskem marketingového plánování. Před vlastní realizací SWOT analýzy vymezíme zkoumaný subjekt a stanovíme si hodnoticí kritéria.

SWOT analýza představuje silné a slabé stránky podniku, jeho příležitosti a hrozby. Silné a slabé stránky vyplynou z analýzy interního mikroprostředí, příležitosti a hrozby z analýzy externího mikroprostředí a makroprostředí firmy.

Dílčí části SWOT analýzy:

S Strengths silné stránky podniku analýza interního
mikroprostředí
W Weaknesses slabé stránky podniku
O Opportunities příležitosti analýza makroprostředí
analýza externího mikroprostředí
T Threats ohrožení

Vlastní realizace SWOT analýzy:

  1. analýza vnitřních faktorů SW,

  2. analýza vnějších faktorů,

  3. vyhodnocení vah a významnosti kritérií.

Analýzou makroprostředí a mikroprostředí se budeme zabývat v následující subkapitole. Ke stanovení vah se využívají různé metody, mající spíše subjektivní charakter. Např. jde o metodu párového srovnání či plus minus matici SWOT analýzy.

Metoda párového srovnání představuje postupné srovnávání významnosti kritérií dvojím systémem (každé s každým). Váha se odvozuje od celkového počtu voleb (kolikrát bylo kritérium zvoleno jako důležitější).

Metoda "plus minus matice SWOT“ porovnává

Nahrávám...
Nahrávám...