dnes je 29.9.2023

Input:

Technická dokumentace strojního zařízení v praxi

26.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.11
Technická dokumentace strojního zařízení v praxi

Ing. Lukáš Turza, Ph.D

Úvod

Nejprve je nutné si uvědomit, že v současné době se mění směrnice díky NLF a CLP (nový právní rámec a chemické označení látek a směsí). Vyšel nám nový zákon č.90/2016 Sb. o posuzování shody výrobků a proto je nutné si uvědomit, že strojní zařízení je směrnice dle starého přístupu a zákona starého č.22/1997 Sb. Je potřeba rozlišovat nový rámec a starý a tím náležitou legislativu, kde výsledkem pro výrobce je ES prohlášení nikoliv EU prohlášení dle nového přístupu.

Technická dokumentace výrobku [1]

Musí v nezbytné míře zahrnovat dokumenty v rozsahu umožňujícím provedení mechanismu posouzení shody ve fázi návrhu, výroby a funkce výrobku .

Technická dokumentace může mít nestejný rozsah pro jednotlivé komodity výrobků, nicméně se má za to, že musí obsahovat v širších souvislostech nejméně:

celkový technický výkres výrobku včetně podsestav, popř. schémat jednotlivých obvodů či podrobných výkresů, doplněných výpočty, výsledky zkoušek, atd., které jsou nezbytné pro kontrolu  shody výrobku  v dané oblasti i k prokázání základních obecných požadavků na zdraví a  bezpečnost ;

soupis základních požadavků tohoto výrobku, technických norem či ostatních technických specifikací, které byly použity při konstrukci výrobku;

analýzu rizik  zohledňující účinky výrobku v rámci jeho použití a jeho vliv na uživatele;

bilance a popis metod určených a přijatých k eliminaci nebezpečí deklarovaných na základě provedené analýzy rizik;

ostatní technická posouzení či certifikáty;

technické zprávy s výsledky doplňujících zkoušek, které byly provedeny na základě vlastního uvážení přímo výrobcem či jiný pověřený subjekt (laboratoře), jestliže výrobce prohlašuje shodu s příslušnou normou v harmonizované oblasti;

návod k použití výrobku a obsahující kromě ostatního i popis okolností souvisejících s jeho balením, přepravou, údržbou, likvidací, atd.

Vypracování technické dokumentace

Následující část příručky prokazování shody výrobků je pokračováním postupů podle požadavků zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a bude se zabývat vypracováním technické dokumentace a především bezpečnou konstrukcí zejména strojních zařízení uvedených v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb.

– kategoriemi strojních zařízení (zvlášť nebezpečných), u nichž musí být uplatněn jeden z postupů uvedených v § 5 odst. 3 a 4 uvedeného nařízení vlády .

Jestli není strojní zařízení (tak zvané "normální stroje") uvedeno v příloze č. 4 k uvedenému nařízení vlády, použije výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce postup posuzování shody interním řízením výroby strojního zařízení podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení.

Technická dokumentace [2]

A. Technická dokumentace strojního zařízení

Tato část popisuje postup sestavování technické dokumentace. Technická dokumentace musí prokázat, že strojní zařízení splňuje požadavky tohoto nařízení. Musí zahrnovat návrh, výrobu a funkci strojního zařízení v rozsahu nezbytném pro posouzení. Technická dokumentace musí být vyhotovena v jednom nebo více úředních jazycích členských států Evropské unie s výjimkou návodu k použití stroje, pro který platí zvláštní ustanovení bodu 1.7.4.1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

Náležitosti technické dokumentace

1. Technická dokumentace zahrnuje:

a. konstrukční a výrobní dokumentaci obsahující

 1. celkový popis strojního zařízení,
 2. celkový výkres strojního zařízení a schémata ovládacích obvodů a příslušné popisy a vysvětlivky nezbytné pro pochopení provozu strojního zařízení,
 3. podrobné výkresy, popřípadě doplněné výpočty, výsledky zkoušek, certifikáty apod., které jsou nezbytné pro kontrolu shody strojního zařízení se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti,
 4. dokumentaci o posouzení rizika s uvedením postupu, včetně:
 5. seznamu základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti, které se vztahují na strojní zařízení,
 6. popisu ochranných opatření provedených k vyloučení zjištěného nebezpečí nebo ke snížení rizik a popřípadě uvedení dalších rizik souvisejících se strojním zařízením,
 7. použité normy a ostatní technické specifikace s uvedením základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti, které jsou v těchto normách zahrnuty,
 8. veškeré technické zprávy s výsledky zkoušek, které provedl výrobce nebo subjekt vybraný výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem,
 9. výtisk návodu k použití strojního zařízení,
 10. popřípadě prohlášení o zabudovaní pro začleněné neúplně strojní zařízení a příslušný návod k montáži tohoto zařízení,
 11. popřípadě kopie ES prohlášení o shodě strojního zařízení nebo jiných výrobků zabudovaných do strojního zařízení,
 12. kopie ES prohlášení o shodě;

b. u sériové výroby vnitřní opatření, která budou zavedena pro zajištění shody strojního zařízení s ustanoveními tohoto nařízení;

c. příslušné zprávy o vyhodnoceních nebo o výsledcích zkoušek prováděných výrobcem na součástech, příslušenství nebo na úplném strojním zařízení, které jsou nezbytné pro zjištění, zda strojní zařízení tak, jak je navrženo a konstruováno,

Nahrávám...
Nahrávám...