dnes je 1.6.2023

Input:

Vnitřní předpis pro Whistleblowing

25.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.130.12
Vnitřní předpis pro Whistleblowing

Ing. Monika Becková

V předchozím článku jsme informovali o problematice "whistleblowingu" a návrhu českého zákona o ochraně oznamovatelů. V další části nyní přinášíme návrh vnitřního předpisu, který lze použít pro inspiraci jako popis vytvořeného Vnitřního oznamovacího systému. Jak by tedy mohl takový vnitřní předpis vypadat?

Směrnice o ochraně osob oznamujících porušení práva EU (směrnice o ochraně oznamovatelů)

Účel

Účelem této směrnice je vytvořit vnitřní oznamovací systém ("VOS") ve smyslu zákona č. xxxxxx Sb. o ochraně oznamovatelů, resp. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, stanovit pravidla pro podávání a posuzování oznámení podle výše uvedeného zákona a vytvořit podmínky poskytování ochrany osobám, které oznámení podaly, v rámci organizace xxxxx.

Oblast platnosti

Ustanovení této směrnice jsou platná v celé organizaci xxxxx.

Definice pojmů a zkratky

Definice pojmů

 • Oznámení: oznámení ("podání") fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie v zákoně uvedeném ("oblasti upravené právním předpisem nebo předpisem Evropské unie"), o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností

 • Odvetné opatření: jednání v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno oznámením a které oznamovateli (nebo dalším relevantním osobám) může způsobit újmu

 • Oblasti upravené právním předpisem nebo předpisem Evropské unie:

  1. finanční instituce, finanční služby, finanční produkty a finanční trhy
  2. daně z příjmů právnických osob
  3. předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
  4. ochrana spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů
  5. bezpečnost dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích
  6. ochrana životního prostředí, bezpečnost potravin a krmiv a ochrana zvířat
  7. radiační ochrana a jaderná bezpečnost
  8. zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže
  9. ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví
  10. ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů
  11. ochrana finančních zájmů Evropské unie
  12. fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory
 • VOS: soubor postupů a pravidel v organizaci umožňujících podat bezpečně oznámení a získat na něj reakci (opatření)

Pozn.: další podrobnosti viz text zákona č. xxxxxx Sb. o ochraně oznamovatelů.

Zkratky

 • MS: Ministerstvo spravedlnosti

 • PO: příslušná osoba pro VOS

 • VOS: vnitřní oznamovací systém

Odpovědnosti a pravomoci

 • Statutární orgán organizace: odpovídá za zajištění vytvoření VOS, včetně řádného vedení dokumentace a ochrany dat souvisejících s oznámením ve smyslu této směrnice (zajištění bezpečnosti informací). Odpovídá za určení PO k výkonu činnosti.

  • Oznamovatel: nepodává vědomě nepravdivé oznámení.

  • Příslušná osoba: plní povinnosti související s výkonem činnosti (viz odst. 5.4 dále). Neposkytuje informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení, zachovává bezpečnost informací.

Popis procesu

Obecně

Smyslem ochrany oznamovatelů je učinit taková bezpečnostní opatření, která v nejvyšší možné míře zajistí jejich ochranu včetně ochrany identity a ochrany proti odvetným opatřením ze strany zaměstnavatele (např. rozvázání nebo neprodloužení pracovního poměru, převedení na jinou práci, snížení mzdy, ukončení dodavatelské smlouvy apod.).

Informace o Povinném subjektu

Název (jméno) organizace: Xxxx
Kontaktní údaje organizace: Xxxx
Jméno a kontaktní údaje PO: Xxxx

Postup

Způsob podávání oznámení

Oznámení lze podat prostřednictvím VOS organizace xxxx nebo MS a za podmínek podle § 22 uvedeného zákona je lze též uveřejnit.

Pověřená "Příslušná osoba"

PS dle této směrnice provádí následující činnosti:

 1. přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím VOS
 2. navrhuje opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení
 3. zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po jeho ukončení, pokud zákon nestanoví jinak,
 4. postupuje při výkonu své činnosti nestranně,
 5. plní pokyny organizace xxxx, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti dle této směrnice.

Vnitřní oznamovací systém (VOS)

 1. Oznámení lze podat:
  1. ústně v kanceláři PO (doplnit kde - adresa); PO
Nahrávám...
Nahrávám...