dnes je 16.6.2024

Input:

Všeobecné požadavky - čl. 4.1 normy ISO 9001:2008

24.1.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.0.5.1
Všeobecné požadavky - čl. 4.1 normy ISO 9001:2008

Všeobecně norma ISO požaduje, aby organizace systém managementu kvality (prostřednictvím vedení, svých zaměstnanců, externích pracovníků, poradců):

 • vytvořila,

 • dokumentovala,

 • implementovala,

 • udržovala,

 • neustále zlepšovala jeho efektivnost.

S tímto záměrem organizace musí:

 • v oblasti procesů:

  • určovat procesy potřebné pro systém managementu kvality,

  • stanovit, jak jsou tyto procesy v rámci celé organizace aplikovány,

  • určovat jejich posloupnost a vzájemné působení,

  • určovat kritéria a metody potřebné pro zajištění:

   • jejich efektivního fungování,

   • jejich řízení,

  • monitorovat tam, kde je to možné, procesy měřit a analyzovat je,

  • uplatňovat opatření nezbytná pro dosažení plánovaných výsledků a neustálého zlepšování těchto procesů,

 • v oblasti zdrojů:

  • zajišťovat dostupnost zdrojů,

  • zajišťovat dostupnost informací.

Procesy managementu kvality

Zopakujeme si základní aspekty procesního přístupu v organizaci:

 1. Procesy přeměňují vstupy na výstupy.

 2. Definování procesů musí být jedinečné pro každou organizaci a závisí na její strategii, možnostech, zdrojích apod.

 3. Rozsah a množství definovaných procesů závisí zejména na velikosti organizace a jejích podnikatelských činnostech.

 4. Z praktického hlediska se procesy často rozdělují na:

  • hlavní, někdy též klíčové nebo realizační - jedná se o procesy, které přinášejí přidanou hodnotu pro zákazníka (vždy souvisí s realizací produktu),

  • řídicí, někdy též procesy manažerských činností - jedná se o procesy, které vytvářejí podmínky a prostředí pro ostatní procesy a činnosti,

  • procesy poskytování zdrojů - někdy se řadí do podpůrných procesů,

  • podpůrné - podporují účinné fungování ostatních procesů.

 5. Procesy se mohou podle potřeby dále dělit na podprocesy (subprocesy).

Rozdělení procesů

       
Hlavní procesy Řídicí procesy Procesy poskytování zdrojů Podpůrné procesy
Obchodní činnost Strategické plánování Řízení infrastruktury Metrologie
Technologická příprava výroby Řízení společnosti Řízení lidských zdrojů Monitorování a měření
Projektování Správa systému managementu kvality Řízení pracovního prostředí Analýzy a zlepšování
Výroba zařízení a konstrukcíŘízení bezpečnosti informací Nákup
Stavební výroba

Jak určovat procesy ve firmě?

Tento požadavek je třeba vyřešit jako jeden z prvních již ve fázi implementace. Neexistuje přitom normou stanovený způsob, jak má definování procesů vypadat. V praxi se lze setkat s mnoha způsoby, jak k tomuto požadavku přistupovat. Některé z nich jsou podrobné a složité, jiné vysloveně jednoduché. V případě malé organizace s jednoduchou činností bude postačovat jednoduché schéma a jednoduchý popis, velká organizace nebo organizace realizující komplikované a složité procesy s množstvím vazeb a požadavků bude pravděpodobně k problému přistupovat s mnohem většími podrobnostmi.

Modely

Obecně se používají následující modely:

 • Mapa procesů: jedná se o schematické znázornění procesů; mapa procesů (někdy též procesní mapa) znázorňuje všechny definované procesy organizace. Při jejím zpracování by se měla zejména zachovat logika procesů a srozumitelnost pro toho, kdo s dokumentem pracuje (zaměstnanci organizace, zákazníci, auditoři, další zainteresované strany). Popis procesů, resp. jejich definování formou procesní mapy jsme si ukázali již např. v čl. 3/3.3 této příručky.

 • Katalog procesů: dokument, který na jednotlivých pracovních listech slovním popisem, popřípadě vývojovým diagramem popisuje jednotlivé procesy včetně všech důležitých atributů nutných pro dosažení shody, příp. požadovaných systémem managementu kvality. Tato forma dokumentování procesu je určena především zaměstnancům organizace.

 • Karty procesů: jedná se o obdobu katalogu, kdy na jednotlivých kartách, přičemž ke každému procesu lze přiřadit jednu kartu, najdeme popis vstupů, výstupů, činností, souvisejících dokumentů. Příklady takového popisu procesů jsou zřejmé z následující tabulky.

Karta procesu "Řízení“ (procesy manažerských činností)

KARTA PROCESU "ŘÍZENÍ ORGANIZACE“
Vlastník procesu Jednatel společnosti/PV
Podprocesy
(činnosti)
Marketing
Obchodní jednání a uzavírání kontraktů se zákazníky
Řízení dokumentů a záznamů
Plánování, přezkoumávání a zlepšování systému managementu kvality
Řízení interní komunikace
Řízení a plánování zdrojů (finanční, personální, informační)
Způsobilost, povědomí a výcvik
Řízení infrastruktury a pracovního prostředí
Hodnocení a výběr dodavatelů, nakupování
Interní audity
Sledování spokojenosti zákazníků
Monitorování a měření, analýza rizik
Řízení neshod a stížností
Nápravná a preventivní opatření
Vstupy Vize, mise, strategie společnosti
Politika kvality
Interní řídicí dokumentace
Domluvené schůzky se zákazníky
Návrhy smluv o dílo
Zpětná vazba od zákazníka
Organizační schéma, pracovní náplně
Externí dokumentace (legislativa, normy, podklady zákazníka, dodavatelů)
Podklady pro přezkoumání managementu vedením
Roční program auditů, výsledky auditů
Záznamy o stížnostech a neshodách
Výsledky analýz výkonnosti procesů
Hodnocení zaměstnanců, finanční ohodnocení (pozitivní
i negativní motivace)
Vzdělávání a výcvik pracovníků
Zdroje informační, personální, finanční, dokumentované schválení změn zákazníkem
Školení
Výstupy Cíle
Uzavřené smlouvy se zákazníky
Spokojenost zákazníka
Dostupnost a dostatek zdrojů
Efektivita rozložení práce u zaměstnanců
Pochopení záměrů, politiky a cílů a jejich úspěšné plnění
Pružná organizace, flexibilita zaměstnanců, rychlá informovanost
Efektivita využití interní řízené dokumentace
Minimalizace nedostatků
Prevence rizik
Zprávy z interních auditů včetně záznamů o zjištěných odchylkách/neshodách
Hlavní kritéria
měření procesu
Meziroční nárůst obratu společnosti
Počet nových zákazníků
Počet (procentuální zastoupení) stálých zákazníků
Stupeň splnění cílů
Související
záznamy
Smlouvy o dílo včetně harmonogramů
Zpráva představitele vedení, záznamy z přezkoumání managementem
Zápisy z porad
Roční ekonomická uzávěrka
Pracovní smlouvy a osobní složky zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců
Dotazníky spokojenosti zákazníka
Databáze dodavatelů a jejich hodnocení
Stanovení infrastruktury
Plán auditů, záznamy z auditů
Evidence stížností a neshod
Plán školení a vzdělávání, záznamy ze školení
Záznamy k opatření, k nápravě nebo prevenci

Karta procesu "Návrh a vývoj“ (realizační procesy)

KARTA PROCESU "NÁVRH A VÝVOJ“
Vlastník procesu Vedoucí projektového úseku
Podprocesy,
činnosti
Marketing
Jednání se zákazníkem
Plánování návrhu
Přezkoumání návrhu
Ověření navrženého projektu
Validace návrhu
Zařazení do nabídky produktů
Vstupy Popis nového produktu (jasně formulovaný záměr podložený požadavkem zákazníka)
Rozbory příslušných předpisů a norem
Záměr nového produktu
Závěry z projednání vedením
Plán návrhu včetně nutných zdrojů
Výstupy Specifikace - jasná definice produktu, popisující jeho znaky včetně požadavků plynoucích z právních předpisů a ustanovení technických norem
Specifikace postupu výroby - stanovení požadavků na kvalifikaci zaměstnanců, požadavky na zařízení a vybavení, technologická příprava výroby, nezbytné náklady, výběr dodavatelů, vypracování instrukce nebo postupů řízení a kontroly kvality
Kritéria měření
procesu
Počet navržených produktů zařazených do stálé nabídky
Doba zpracování návrhu
Udržitelnost nového produktu na trhu
Záznamy Záznamy z jednotlivých etap
Plán návrhu a vývoje
Krycí list návrhu a vývoje

Z karet je zřejmé nejen to, jaké činnosti s daným procesem souvisejí, jaké má vstupy a výstupy, ale - a to je výhoda oproti již zmíněným mapám procesů - i stanovení kritérií pro monitorování procesu ("kritéria měření procesu)“. Samozřejmě v řadě případů nebude taková karta stačit, ale bude muset být doplněna směrnicí, pracovním postupem, technologickým postupem, pracovní instrukcí apod., která blíže specifikuje odpovědnosti, pravomoci, postupy atd. - viz následující příklad.

Ukázka takového popisu realizačního procesu

Pracovní postup
PP č. 01
Řízení výroby
Vydání:1/2010
Účinnost: 1. 9. 2010

Účel

Tato směrnice stanovuje pravidla řízení výrobních procesů ve firmě KOVO. Určuje zásady řízení těchto procesů v návaznosti na další činnosti, s kterými vytváří systém splňující požadavky QMS.

Oblast platnosti

Tato směrnice je závazná v rozsahu celé společnosti KOVO s.r.o.

Definice pojmů

 • Výrobní zakázka - ucelený soubor

Nahrávám...
Nahrávám...