dnes je 23.7.2024

Input:

Vyhrazená zdvihací zařízení

29.9.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.5.3
Vyhrazená zdvihací zařízení

Ing. Miloslav Kočí

Pro vyhrazená zdvihací zařízení platí vyhláška č. 19/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhrazená zdvihací zařízení

Vyhrazená zdvihací zařízení jsou následující zařízení s motorickým pohonem:

 • zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5 000 kg (kladkostroje, kočky apod.),

 • jeřáby o nosnosti nad 5 000 kg,

 • pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m,

 • stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby,

 • výtahy, které jsou trvalou součástí staveb o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m,

 • regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy.

Nevyhrazená zdvihací zařízení

Mezi nevyhrazená zdvihací zařízení patří všechna zdvihadla s ručním pohonem, zdvihadla a jeřáby do nosnosti 5 000 kg a dále:

 • vrátky,

 • zdvižné vozíky,

 • stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby,

 • zdvihací zařízení konstruovaná a sestavená výlučně pro montážní účely (montážní stožáry, ramena, nástavby apod.),

 • závěsné dopravníky,

 • nakladače,

 • zdvihací čela nákladních automobilů,

 • mechanické rampy,

 • plošiny pro zdvihání automobilů,

 • výsuvné žebříky,

 • prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen, které nejsou trvalou součástí zařízení,

 • pomocná (jednoúčelová) manipulační zařízení, která jsou součástí technologických linek strojů.

Nevyhrazená zdvihadla musí být rovněž zhotovena a provozována podle platných předpisů.

Revizní zkoušky

Během provozu musejí být prováděny revize nebo revizní zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení ve lhůtách stanovených technickými normami, případně výrobcem.

Revize a kontroly nevyhrazených zdvihacích zařízení se provádějí pode požadavků technických norem nebo výrobce, minimálně 1× za 12 měsíců.

Revizní technik

Revize, revizní zkoušky, zkoušky vyrobených, generálkovaných nebo rekonstruovaných vyhrazených zdvihacích zařízení mohou provádět jen revizní technici, držitelé osvědčení revizního technika zdvihacích zařízení patřičného rozsahu. Kvalifikační předpoklady uchazeče o osvědčení revizního technika stanoví § 8 vyhláška č. 19/1979 Sb.

 • Všeobecné povinnosti pro zdvihadla a jeřáby

Organizace provozující zdvihací zařízení musí:

 • ustanovit písemně osobu odpovědnou za provoz a technický stav zdvihacích zařízení (pověřenou osobu),

 • ustanovit revizního technika zdvihacích zařízení (zajistit provádění revizí externím revizním technikem),

 • vést předepsané doklady a písemností o zdvihacích zařízeních,

 • seznámit pracovníky s předpisy pro zdvihací zařízení, s návody pro obsluhu konkrétních zdvihacích zařízení, s praktickou obsluhou a zajistit ověřování jejich znalostí,

 • zajistit pravidelné ověřování zdravotního stavu obsluhy jeřábů (1× za 3 roky),

 • zajistit odbornou montáž, opravy, údržbu a obsluhu zdvihacích zařízení,

 • zajistit pravidelné provádění prohlídek, kontrol, revizí a revizních zkoušek,

 • zařízení udržovat v provozuschopném stavu, zjištěné závady odstraňovat,

 • vypracovat plán systému údržby a dodržovat jej,

 • zpracovávat systém bezpečné práce pro provoz zdvihacích zařízení.

Systém bezpečné práce

Pro každou činnost jeřábů a zdvihadel, i pro jednotlivý zdvih nebo operaci, musí být vypracován systém bezpečné práce, se kterým musejí být seznámeni všichni zúčastnění. Náležitosti systému bezpečné práce jsou:

 • návrh činnosti jeřábu,

 • výběr, zajištění a použití vhodného jeřábu a příslušenství,

 • údržba, prohlídky, inspekce jeřábu a příslušenství,

 • zajištění řádně zaškolených a kompetentních osob, seznámených se svými povinnostmi i povinnostmi všech účastníků provozu jeřábu,

 • odpovídající dozor prováděný zaškolenými a kompetentními osobami s dostatečnou pravomocí,

 • kontrola, zda jsou k dispozici všechny potřebné doklady a dokumentace,

 • zákaz nedovolených manipulací po celou činnost jeřábu,

 • zajištění bezpečnosti nezúčastněných osob v okolí jeřábu,

 • koordinace se všemi spolupracujícími subjekty včetně opatření pro omezení rizik,

 • zajištění komunikačního systému, se kterým budou seznámeni všichni zúčastnění při činnosti jeřábu.

Další podrobnosti jsou uvedeny v čl. 4.1 ČSN ISO 12480-1.

Objednatel manipulace s břemenem je povinen určit pověřenou osobu (vyškolenou, se zkušenostmi s touto problematikou) zastupující pro tento úkol vedení organizace.

Kompetentní osoby

Činností na zdvihadlech a jeřábech smí zaměstnavatel pověřit jen kompetentní osoby, kterými jsou:

pověřená osoba,

revizní technik,

odborný technik,

jeřábník,

vazač,

signalista.

Pověřená osoba

Pověřená osoba je osoba určená zaměstnavatelem pro řízení činností jeřábu. Pro tuto činnost musí být zaměstnavatelem vyškolena (např. revizním technikem jeřábů), musí mít dostatečné znalosti a zkušenosti s provozem jeřábů. Pověřená osoba musí mít pravomoc zastavit provoz zdvihacího zařízení, pokud by jeho další provoz ohrožoval bezpečnost. Povinnosti pověřené osoby jsou uvedeny v čl. 5.2 ČSN ISO 12480-1.

Odborný technik

Odborný technik (dříve provozní technik) je osoba, která na základě svého vzdělání a zkušeností má dostatečné znalosti v oboru jeřábů a zdvihadel a je dostatečně seznámena s předpisy a podmínkami pro jejich provozování. Pro tuto činnost musí být vyškolen. Odborný technik zajišťuje kontroly zdvihadel a jeřábů v mezidobí revizí.

Jeřábník, vazač signalista

Ovládáním zdvihacího zařízení může být pověřen jen jeřábník, vázáním břemen jen vazač, signalizací vazač nebo signalista. Podmínky, které musejí splňovat, a jejich povinnosti jsou uvedeny v čl. 5.3, 5.4, 5.5 ČSN ISO 12480-1.

Požadované doklady

V souvislosti s provozem zdvihadel a jeřábů je třeba vést následující dokumentaci:

 • systém bezpečné práce,

 • seznam zdvihacích zařízení,

 • doklady o ustanovení pověřené osoby, odborného technika, revizního technika,

 • doklady o školení a zkouškách kompetentních pracovníků,

 • seznam jeřábníků, vazačů a signalistů.

Pro každé zdvihadlo nebo jeřáb musí být k dispozici:

 • dokumentace dodaná výrobcem.

 • deník zdvihacího zařízení, do kterého se zaznamenávají údaje o provádění kontrol, údržby, čištění a mazání a mimořádných událostech (poruchách, opravách).

 • zápisy o zkouškách (individuální vyzkoušení, ověřovací zkoušky, revize, revizní zkoušky, zkoušky po opravách).

U nových zařízení prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb.

Kontroly

Denní kontroly (inspekce) provádí jeřábník před zahájením provozu podle návodu výrobce a v rozsahu stanoveném v příloze A2 ČSN ISO 12480-1.

Týdenní kontrola se provádí v rozsahu stanoveném v příloze A3 ČSN ISO 12480-1. Kdo bude tyto kontroly provádět, stanoví zaměstnavatel v systému bezpečné práce. O kontrolách je třeba vést záznamy např. v deníku zdvihacího zařízení.

Běžná inspekce

Běžná inspekce se provádí nejpozději jednou za 6 měsíců. Podle tab. 1 přílohy NA ČSN ISO 9927-1 provádí běžnou inspekci odborný technik. Výsledek inspekce musí být zaznamenán. Na základě zjištěných nedostatků se musejí provést potřebná opatření.

Revize a revizní zkoušky

Lhůty revizí a revizních zkoušek jsou stanoveny v ČSN 27 0142 podle zařazení zdvihacího zařízení do provozní skupiny (podle ČSN 27 0103 z roku 1989) u starších zařízení podle skupin. Skupina zdvihadla je uváděna v technické dokumentaci případně v knize zdvihadla, provozní skupina v pasportu. Stanovené lhůty jsou v rozmezí 1–4 roky u revizí a 2–8 let u revizních zkoušek a lze je překročit maximálně o 3 měsíce.

Termínům periodická inspekce a důkladná inspekce podle ČSN ISO 9927-1 odpovídají termíny revize a revizní zkouška podle ČSN 27 0142.

Obojí provádí revizní technik zdvihacích zařízení. Součástí je i revize elektrických zařízení revizním technikem elektrických zařízení.

Bezpečnostní požadavky na zdvihadla

Nosnost konstrukce, na kterém je zdvihadlo zavěšeno (upevněno), případně po kterém se pohybuje, musí být prokázána statickým výpočtem.

Pro zdvihové jednotky se strojním pohonem (kladkostroje) platí ČSN EN 14492-2+A1. Bezpečnostní požadavky jsou uvedeny v kapitole 5.

Provozní podmínky jeřábu

S výjimkou zkoušení nesmí být překročena jmenovitá nosnost jeřábu.

Jeřábník musí mít k dispozici diagram nosnosti pro různé uspořádání jeřábu (vyložení, prodloužení ramena apod.)

Pohyby jeřábu je třeba ovládat plynule, aby se nerozhoupalo břemeno. Pohyby jeřábu nesmějí být použity k tažení, obracení břemena, pokud by byl použit šikmý tah.

Jeřábník nesmí opustit jeřáb se zavěšeným břemenem.

Jeřáb musí být před opuštěním zajištěn proti zneužití.

Provoz mobilních jeřábů

Rovněž pro jakoukoliv práci mobilního jeřábu musí být vypracován systém bezpečné práce. Ten musí respektovat podmínky na místě, kde bude manipulace s břemenem prováděna. Objednatel zdvihání musí informovat o únosnosti místa manipulace, o provozu na místě, jakož i o podzemních a nadzemních vedeních, které by mohly ohrozit bezpečnou manipulaci nebo bezpečnost vedení.

Provoz v blízkosti nadzemních vedení el. proudu

Práce jeřábu v blízkosti nadzemních vedení el. proudu musí řešit systém bezpečné práce s ohledem na druh vedení a velikost provozovaného napětí. V neznámém terénu je nutné se přesvědčit o přítomnosti nadzemních elektrických vedení a podle situace přijmout opatření proti přiblížení.

 • Zvedací plošiny

Pracovní plošiny

Pohyblivé zvedací pracovní plošiny (PZPP) musejí splňovat požadavky ČSN EN 280+A2. Provozují se podle ČSN ISO 18893 a technické dokumentace dodané výrobcem. Závěsné pracovní plošiny musejí splňovat požadavky ČSN EN 1808+A1.

Kvalifikace obsluhy

Obsluhovat pojízdnou plošinu může jen obsluhovatel, který je držitelem osvědčení o bezpečném ovládání plošiny. Po předložení osvědčení zaměstnavateli mu zaměstnavatel vystaví oprávnění k obsluze plošiny. Školení a získání osvědčení obsluhy pohyblivé zvedací pracovní plošiny řeší ČSN ISO 18878.

Školení obsluhy závěsné plošiny se provádí podle návodu k obsluze zařízení.

Požadované doklady

Při provozu plošin musejí být k dispozici následující doklady:

 • revizní kniha se záznamy o revizích a zkouškách,

 • návod výrobce pro obsluhu, údržbu, kontroly a revize,

 • denník pracovní plošiny se záznamy o předání a převzetí plošiny, přemístění, mazání, prohlídkách,

 • záznamy o údržbě, závadách a jejich odstranění.

Prohlídky a zkoušení plošin

Před zahájením provozu musí obsluha provést vizuální prohlídku a funkční zkoušku podle návodu výrobce.

Pravidelná prohlídka se provádí v termínech stanovených výrobcem v rozsahu podle ČSN ISO 18893, při změně provozovatele před uvedením do provozu a po odstávce z provozu v délce tři měsíce.

Revize se provádějí ve lhůtách stanovených výrobcem, minimálně 1x ročně, nejpozději do 13 měsíců od předchozí. Revize provádí revizní technik.

Dočasné závěsné pracovní plošiny se musejí revidovat také po přemístění na jiný objekt.

 • Výtahy

Pro technický stav nových výtahu platí ČSN EN 81-1,2,3. Pro staré výtahy platí původní normy ČSN 27 4009, ČSN 27 4300, ČSN 33 2540. Je třeba přihlédnout k požadavkům ČSN EN 81-80 pro zvýšení bezpečnosti existujících výtahů.

Pro provoz výtahů platí ČSN 27 4002.

Poznámka: Oprávnění k opravám výtahů musí mít organizace i pro opravy vlastních zařízení.

Dokumentace výtahu

Dokumentace výtahu musí

Nahrávám...
Nahrávám...