dnes je 23.7.2024

Input:

Vypracování technické dokumentace

22.1.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.2.6 Vypracování technické dokumentace

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Následující část příručky prokazování shody výrobků je pokračováním postupů podle požadavků zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a bude se zabývat vypracováním technické dokumentace a především bezpečnou konstrukcí zejména strojních zařízení uvedených v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb. – kategoriemi strojních zařízení (zvlášť nebezpečných), u nichž musí být uplatněn jeden z postupů uvedených v § 5 odst. 3 a 4 uvedeného nařízení vlády.

Jestli není strojní zařízení (tak zvané „normální stroje“) uvedeno v příloze č. 4 k uvedenému nařízení vlády, použije výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce postup posuzování shody interním řízením výroby strojního zařízení podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení.

Při konstrukci všech strojních zařízení, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou uvedené v příloze č. 4, je vhodné využívat všechny harmonizované normy které se na daná zařízení vztahují a specifikují základní požadavky, nebo konkretizují některé základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti (jsou uvedené v příloze č. 1 nařízení vlády č.176/2008 Sb.), tedy normy typu A, B (B1, B2), případně i C.

Zopakování pojmů:

Normy typu A

Normy typu A (základní bezpečnostní normy)

uvádí základní pojmy, zásady pro konstrukci a všeobecná hlediska, která mohou být aplikována na všechna strojní zařízení;

Normy typu B

Normy typu B (skupinové bezpečnostní normy)

zabývající se jedním bezpečnostním hlediskem nebo jedním typem bezpečnostního zařízení, které může být použito pro větší počet strojních zařízení:

Normy typu B1

Normy typu B1

se týkají jednotlivých bezpečnostních hledisek (např. bezpečných vzdáleností, teploty povrchu, hluku);

Normy typu B2

Normy typu B2

se týkají příslušných bezpečnostních zařízení (např. dvouručních ovládacích zařízení, blokovacích zařízení, zařízení citlivých na tlak, ochranných krytů);

Pro konstrukci strojních zařízení uvedených v příloze č. 4 jsou navíc zpracovány normy typu „C“, které určují detailní bezpečnostní požadavky pro jednotlivé stroje nebo skupiny strojů.

Pokud se tato norma typu „C“ odchyluje od jednoho nebo více opatření, kterými se zabývají základní bezpečnostní normy typu, má přednost dodržení normy typu C.

NV č. 176/2008 Sb.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb.

určuje strojní zařízení u nichž musí být uplatněn jeden z postupů uvedených v § 5 odst. 3 a 4. Jsou to:

 1. kotoučové pily (s jedním nebo několika kotouči) pro zpracování dřeva a materiálů s podobnými fyzikálními vlastnostmi nebo pro zpracování masa a materiálů s podobnými fyzikálními vlastnostmi těchto typů:

  1. 1.1. Pily se stálou polohou kotouče při řezání, s pevným stolem nebo podpěrou a s ručním posuvem obrobku nebo s přídavným posouvacím zařízením.
  2. 1.2. Pily se stálou polohou kotouče při řezání, s ručním posuvem stolu nebo vozíku, které vykonávají vratný pohyb.
  3. 1.3. Pily se stálou polohou kotouče při řezání, se zabudovaným strojním posuvem obrobku a s ručním vkládáním nebo vyjímáním.
  4. 1.4 Pily s posuvným kotoučem při řezání, s mechanickým posuvem kotouče a s ručním vkládáním nebo vyjímáním.
 2. Srovnávací frézky pro zpracování dřeva s ručním posuvem obrobku.

 3. Tloušťkovací frézky pro jednostranné obrábění dřeva, se zabudovaným strojním posuvem obrobku a s ručním vkládáním nebo vyjímáním.

 4. Pásové pily s ručním vkládáním nebo vyjímáním pro zpracování dřeva a materiálů s podobnými fyzikálními vlastnostmi nebo pro zpracování masa a materiálů s podobnými fyzikálními vlastnostmi těchto typů:

  1. 4.1. Pily se stálou polohou kotouče pří řezání, s pevným stolem nebo stolem vykonávajícím vratný pohyb, nebo s opěrou obrobku.
  2. 4.2. Pily s kotoučem na vozíku, který vykonává vratný pohyb.(Poznámka: Tato formulace není chyba autorů příručky)
 5. Kombinované stroje pro zpracování dřeva a materiálů s podobnými fyzikálními vlastnostmi uvedené v bodech 1 až 4 a v bodě 7.

 6. Čepovací stroje pro zpracování dřeva s ručním posuvem obrobku a s několika držáky nástrojů.

 7. Svislé frézky s ručním posuvem obrobku pro zpracování dřeva a materiálů s podobnými fyzikálními vlastnostmi.

 8. Přenosné řetězové pily pro zpracování dřeva.

 9. Lisy včetně ohraňovacích lisů, pro zpracování kovů za studena s ručním vkládáním nebo vyjímáním, jejichž pohyblivé pracovní části mohou mít zdvih překračující 6 mm a rychlost vyšší než 30 mm/s.

 10. Lisy na plasty nebo vstřikovací lisy s ručním vkládáním nebo vyjímáním.

 11. Lisy na pryž nebo vstřikovací lisy s ručním vkládáním nebo vyjímáním.

 12. Strojní zařízení pro práce v podzemí těchto typů:

  1. 12.1. lokomotivy a brzdné vozy,
  2. 12.2. hydraulicky ovládané mechanizované výztuže.
 13. Ručně nakládané vozy pro sběr domovního odpadu s lisovacím zařízením.

 14. Odnímatelná mechanická převodová zařízení včetně jejich ochranných krytů.

 15. Ochranné kryty pro odnímatelná mechanická převodová zařízení.

 16. Servisní zvedáky pro vozidla.

 17. Zařízení pro zvedání osob nebo osob a nákladů, u nichž je nebezpečí pádu z výšky přesahující svislou vzdálenost větší než tři metry.

 18. Přenosná upevňovací zařízení s náboji a jiné rázové stroje.

 19. Ochranná zařízení určená pro zjišťování přítomnosti osob.

 20. Motoricky poháněné blokovací snímatelné ochranné kryty navržené jako ochranné kryty pro strojní zařízení uvedená v bodech 9, 10 a 11.

 21. Logické jednotky zajišťující bezpečnostní funkce.

 22. Ochranné konstrukce při převrácení (ROPS).

 23. Ochranné konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS).

Postupy posuzování shody

Postupy posuzování shody – § 5 nařízení vlády č. 176/2008 Sb.

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. rozlišuje tři základní moduly posuzování:

 • strojní zařízení není uvedeno v příloze č. 4;

 • strojní zařízení je uvedeno v příloze č. 4 a je vyrobeno podle harmonizovaných norem;

 • strojní zařízení je uvedeno v příloze č. 4 a není vyrobeno podle harmonizovaných norem nebo je vyrobeno podle těchto norem pouze částečně.

Strojní zařízení, které není uvedeno v příloze č. 4

Není-li strojní zařízení uvedeno v příloze č. 4 k tomuto nařízení, použije výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce postup posuzování shody interním řízením výroby strojního zařízení podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení.

Příloha č. 8 – posuzování shody interním řízením výroby strojního zařízení

 1. Tato příloha popisuje postup, kterým výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce, který plní povinnosti stanovené v bodech 2 a 3, zajišťuje a prohlašuje že dotyčné strojní zařízení splňuje příslušné požadavky tohoto nařízení.

 2. Pro každý vzor konstrukční řady vypracuje výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce technickou dokumentaci uvedenou v části A přílohy č. 7 k tomuto nařízení.
 3. Výrobce přijme všechna nezbytná opatření, aby výrobní proces zajišťoval shodu vyráběného strojního zařízení s technickou dokumentací uvedenou v části A přílohy č. 7 a s požadavky tohoto nařízení.

Příloha č. 8 v podstatě jen odkazuje na přílohu č. 7.

Příloha č. 7 – technická dokumentace

Technická dokumentace

A. Technická dokumentace strojního zařízení

Tato část popisuje postup sestavování technické dokumentace. Technická dokumentace musí prokázat, že strojní zařízení splňuje požadavky tohoto nařízení. Musí zahrnovat návrh, výrobu a funkci strojního zařízení v rozsahu nezbytném pro posouzení. Technická dokumentace musí být vyhotovena v jednom nebo více úředních jazycích členských států Evropské unie s výjimkou návodu k použití stroje, pro který platí zvláštní ustanovení bodu 1.7.4.1 přílohy č.1 k tomuto nařízení.

Náležitosti technické dokumentace

 1. Technická dokumentace zahrnuje

  1. konstrukční a výrobní dokumentací obsahující

   • celkový popis strojního zařízení,

   • celkový výkres strojního zařízení a schémata ovládacích obvodů a příslušné popisy a vysvětlivky nezbytné pro pochopení provozu strojního zařízení,

   • podrobné výkresy, popřípadě doplněné výpočty, výsledky zkoušek, certifikáty apod., které jsou nezbytné pro kontrolu shody strojního zařízení se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti,

   • dokumentaci o posouzení rizika s uvedením postupu, včetně:

    • seznamu základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti, které se vztahují na strojní zařízení,

    • popisu ochranných opatření provedených k vyloučení zjištěného nebezpečí nebo ke snížení rizik a popřípadě uvedení dalších rizik souvisejících se strojním zařízením,

   • použité normy a ostatní technické specifikace s uvedením základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti, které jsou v těchto normách zahrnuty,

   • veškeré technické zprávy s výsledky zkoušek, které provedl výrobce nebo subjekt vybraný výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem,

   • výtisk návodu k použití strojního zařízení,

   • popřípadě prohlášení o zabudovaní pro začleněné neúplně strojní zařízení a příslušný návod k montáži tohoto zařízení,

   • popřípadě kopie ES prohlášení o shodě strojního zařízení nebo jiných výrobků zabudovaných do strojního zařízení,

   • kopie ES prohlášení o shodě;

  2. u sériové výroby vnitřní opatření, která budou zavedena pro zajištění shody strojního zařízení s ustanoveními tohoto nařízení;

  3. příslušné zprávy o vyhodnoceních nebo o výsledcích zkoušek prováděných výrobcem na součástech, příslušenství nebo na úplném strojním zařízení, které jsou nezbytné pro zjištění, zda strojní zařízení tak, jak je navrženo a konstruováno, může být bezpečně smontováno a uvedeno do provozu.

 2. Technická dokumentace uvedená v bodě 1. musí být k dispozici vnitrostátním orgánům po dobu nejmenně 10 let od dne výroby posledního strojního zařízení nebo v případě poslední jednotky sériové výroby.

  Technická dokumentace se nemusí nacházet na území členského státu Evropské unie, ani nemusí být trvale k dispozici ve fyzické podobě. Musí však být možné, aby ji osoba uvedená v ES prohlášení o shodě mohla zkompletovat a zpřístupnit v čase úměrném její složitosti.

  Technická dokumentace nemusí obsahovat podrobné výkresy nebo další upřesňující informace týkající se částí použitých při výrobě strojního zařízení, pokud však není jejich znalost nezbytná pro ověření shody se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti.

 3. Nepředložení dokumentace na řádně odůvodněnou žádost příslušného vnitrostátního orgánu je dostatečným důvodem ke zpochybnění předpokladu shody dotyčného strojního zařízení se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti.

Neúplné strojní zařízení

B. Technická dokumentace neúplného strojního zařízení

Technickou dokumentací musí být doloženo, které požadavky tohoto nařízení jsou použity a splněny. Musí zahrnovat návrh, výrobu a funkci neúplného strojního zařízení v rozsahu nezbytném pro posouzeni shody s použitými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti. Technická dokumentace musí být vyhotovena v jednom nebo více z úředních jazyků členských států Evropské unie.

Technická dokumentace zahrnuje

 1. konstrukční a výrobní dokumentaci obsahující

  • celkový výkres neúplného strojního zařízení a schémata ovládacích obvodů,

  • podrobné výkresy, popřípadě doplněné výpočty, výsledky zkoušek, certifikáty atd., které jsou nezbytné pro kontrolu shody neúplného strojního zařízení s použitými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti,

  • dokumentaci o posouzení rizika s uvedením postupu posouzení, včetně

   • seznamu použitých a splněných základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti,

   • popisu ochranných opatření provedených k vyloučení zjištěného nebezpečí nebo ke snížení rizik a popřípadě uvedení zbytkových rizik,

  • použité normy a ostatní technické specifikace, s uvedením základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti, které jsou v těchto normách zahrnuty,

  • technické zprávy s uvedením výsledků zkoušek, které provedl výrobce nebo subjekt vybraný výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem,

  • výtisk návodu k montáži neúplného strojního zařízení;

 2. u sériové výroby vnitřní opatření, která budou zavedena pro zajištění shody neúplného strojního zařízení s ustanoveními tohoto nařízení vlády;

 3. příslušné zprávy o vyhodnoceních nebo o výsledcích zkoušek prováděných výrobcem na součástech, příslušenství nebo i na neúplném strojním zařízení, které jsou nezbytné pro zjištění, zda strojní zařízení tak, jak je navrženo a konstruováno, může být bezpečně smontováno a uvedeno do provozu.

Příslušná technická dokumentace musí být k dispozici po dobu nejméně 10 let od dne výroby posledního neúplného strojního zařízení nebo v případě sériové výroby poslední jednotky a na žádost předložena příslušným vnitrostátním orgánům. Technická dokumentace se nemusí nacházet na území členského státu Evropské unie, ani nemusí být trvale k dispozici ve fyzické podobě. Osoba uvedená v prohlášení o zabudování neúplného strojního zařízení musí být schopna ji zkompletovat a předložit příslušnému orgánu.

Nepředložení dokumentace na řádně odůvodněnou žádost příslušných vnitrostátních orgánů může být dostatečným důvodem ke zpochybnění předpokladu shody neúplného strojního zařízení se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti, které byly použity a potvrzeny.

Strojní zařízení podle harmonizovaných norem

Strojní zařízení, které je uvedeno v příloze č. 4 a je vyrobeno podle harmonizovaných norem

Je-li strojní zařízení uvedeno v příloze č. 4 k tomuto nařízení a je-li vyrobeno podle harmonizovaných norem uvedených v § 3 odst. 2 a pokud tyto normy zahrnují všechny příslušné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti, použije výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce postup podle přílohy č. 8, 9 nebo 10:

[§ 3 (2) Jestliže strojní zařízení splňuje příslušné ustanovení

 1. harmonizované evropské normy, na niž je zveřejněn odkaz v Úředním věstníku Evropské unie,

 2. harmonizované české technické normy, která přejímá normu podle písmene a), nebo

 3. zahraniční technické normy v členském státě Evropské unie, která přejímá normu podle písmene a), které se vztahuje k příslušnému základnímu požadavku, má se za to, že tento základní požadavek je splněn. To neplatí, byl-li odkaz z Úředního věstníku Evropské unie stažen.]

 • podle přílohy č. 8 – posuzování shody interním řízením výroby strojního zařízení;

 • podle přílohy č. 9 – ES přezkoušení typu a interní řízení výroby strojního zařízení podle bodu 3 přílohy č. 8;

nebo

 • podle přílohy č. 10 – komplexní zabezpečování jakosti.

Strojní zařízení ne podle harmonizovaných norem

Strojní zařízení, které je uvedeno v příloze č. 4 a není vyrobeno podle harmonizovaných norem

Je-li strojní zařízení uvedeno v příloze č. 4 k tomuto nařízení a nebylo-li vyrobeno podle harmonizovaných norem uvedených v § 3 odst. 2 , nebo bylo-li vyrobeno podle těchto norem pouze částečně, nebo nezahrnují-li harmonizované normy všechny příslušné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti, nebo pokud pro dotyčné strojní zařízení neexistují žádné harmonizované normy, výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce použijí postup

 1. ES přezkoušení typu podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení a posuzování shody interním řízením výroby strojního zařízení podle bodu 3 přílohy č. 8 k tomuto nařízení, nebo

 2. komplexní zabezpečování jakosti podle přílohy č. 10 k
Nahrávám...
Nahrávám...