dnes je 21.7.2024

Input:

Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti k vyloučení nebezpečí způsobených pohyblivostí strojních zařízení

20.10.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.2.4.5 Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti k vyloučení nebezpečí způsobených pohyblivostí strojních zařízení

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

LOGO FIRMY
Sídlo firmy


Název zařízení

provedení …………….

 
OVĚŘENÍ SHODY
strojního zařízení se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti vztahujícími se na návrh a konstrukci strojních zařízení
podle přílohy č. 1
k nařízení vlády č. 176/2008 Sb.,
o technických požadavcích na strojní zařízení
3. Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti k vyloučení nebezpečí způsobených pohyblivostí strojních zařízení 


Požadavek Podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES)  Požadavky splněny? 
  ano  ne  irel. 
Strojní zařízení představující nebezpečí vyvolaná jejich pohyblivostí musí splňovat všechny základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti popsané v této kapitole (viz Obecné zásady, bod 4).       
3.1. Všeobecně       
3.1.1. Definice
a) Strojními zařízeními představujícími nebezpečí vyvolaná jejich pohyblivostí se rozumí:   
– strojní zařízení, jejichž provoz vyžaduje bud' pohyblivost při práci, nebo souvislý nebo přerušovaný pohyb mezi jednotlivými pevnými stanovišti, nebo   
– strojní zařízení pracující bez přemísťování, ale vybavená tak, aby byla snadněji přemístitelná z jednoho stanoviště na druhé.
b) Řidičem se rozumí obsluha, která odpovídá za pohyb strojního zařízení. Řidič může být přepravován strojním zařízením, může doprovázet strojní zařízení pěšky nebo může strojní zařízení řídit dálkovým ovládáním. 
     
3.2. Pracovní místa       
3.2.1. Místo řidiče
Výhled z místa řidiče musí být takový, aby řidič mohl při své plné bezpečnosti i bezpečnosti ohrožených osob ovládat strojní zařízení a jeho nástroje v podmínkách jejich předpokládaného používání.
Pokud je to nezbytné, musí být poskytnuty vhodné prostředky k odstranění nebezpečí daného nedostatečným přímým výhledem.
Strojní zařízení, na němž je řidič přepravován, musí být navrženo a konstruováno tak, aby na místě řidiče neexistovalo riziko pro řidiče vyvolané nežádoucím stykem s koly nebo pásy.
V případě dostatečného prostoru a nepředstavuje-li to zvýšené riziko, musí být místo řidiče na stroji navrženo a konstruováno tak, aby bylo vybaveno kabinou. V kabině musí být místo pro pokyny potřebné pro řidiče. 
     
3.2.2. Sedadlo
Existuje-li riziko, že by obsluha nebo jiné osoby přepravované strojním zařízením mohly být při převrácení strojního zařízení přimáčknuty k zemi částmi strojního zařízení, zejména strojního zařízení vybaveného ochrannou konstrukci uvedenou v bodě 3.4.3 nebo 3.4.4, jejich sedadla musí být navržena nebo vybavena zádržným systémem k udržení osob na místě, aniž by byly omezeny pohyby nezbytné k řízení nebo pohyby způsobené zavěšením sedadla. Tyto zádržné systémy nesmí být zabudovány, pokud zvyšují riziko. 
     
3.2.3. Místa pro ostatní osoby
Počítají-li podmínky používání s tím, že kromě řidiče budou příležitostně nebo pravidelně přepravovány strojním zařízením i jiné osoby nebo na něm budou pracovat, musí pro ně být vyhrazena vhodná místa, která umožňují jejich přepravu nebo práci bez rizika.
Druhý a třetí odstavec bodu 3.2.1 se vztahuje rovněž na místa pro ostatní osoby kromě řidiče. 
     
3.3. Ovládací systémy
Je-li to nezbytné, je nutno přijmout opatření, aby se zabránilo nedovolenému používání ovládacích systémů.
V případě dálkového ovládání musí být na každém ovládači jasně uvedeno strojní zařízení, které se jím ovládá.
Systém dálkového ovládání musí být navržen a konstruován tak, aby ovládal pouze:
a) příslušné strojní zařízení,
b) příslušné funkce.
Dálkově ovládané strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby reagovalo pouze na signály z určeného ovládače. 
     
3.3.1. Ovládací zařízení
Řidič musí být schopen obsluhovat z místa řidiče všechna ovládací zařízení potřebná k provozu strojního zařízení, s výjimkou funkcí, které mohou být bezpečné ovládány pouze s použitím ovládacích zařízení umístěných mimo místo řidiče. K těmto funkcím patří zejména funkce, za které odpovídají ostatní pracovníci obsluhy nebo u nichž musí řidič opustit své místo, aby bezpečně provedl ovládací úkon.
Pokud je použito pedálů, musí být navrženy, konstruovány a umístěny tak, aby umožňovaly bezpečnou činnost řidiče s minimálním rizikem nesprávné činnosti. Musí mít neklouzavý povrch a musí být snadno čistitelné.
Pokud činnost ovládacích zařízení může způsobit nebezpečí, zejména nebezpečné pohyby, musí se ovládací zařízení, s výjimkou ovládacích zařízení s předem nastavenou polohou, vracet ihned po uvolnění obsluhou do neutrální polohy.
U kolových strojních zařízení musí být řízení navrženo a konstruováno tak, aby se omezil přenos nárazů z vodicích kol na volant nebo řídicí páku.
Uzávěrky diferenciálu musí být navrženy a uspořádány tak, aby bylo možné uvolnit diferenciál i v případě pohybu strojního zařízení.
Šestý odstavec bodu 1.2.2. o zvukových nebo světelných výstražných signálech platí jen pro zpětný chod. 
     
3.3.2. Spouštění/pohyb
Jízda samojízdného strojního zařízení s jedoucím řidičem musí být možná pouze tehdy, pokud je řidič u ovládacího zařízení.
Pokud musí být strojní zařízení z provozních důvodů vybaveno příslušenstvím, které přesahuje jeho obvyklý průjezdný profil (například stabilizátory, výložník apod.), musí mít řidič k dispozici prostředky, které umožňují před uvedením strojního zařízení do pohybu snadno zkontrolovat, zda je příslušenství v poloze dovolující bezpečný pohyb.
To platí rovněž pro všechny ostatní části, které musí být pro bezpečný pohyb v určité poloze nebo v případě nutnosti zajištěny.
Nevznikají-li tím další rizika, musí být pohyb strojního zařízení závislý na umístění výše uvedených částí do bezpečné polohy.
Při spouštění motoru nesmí dojít k pohybu strojního zařízení. 
     
3.3.3. Pojíždění
Samojízdná strojní zařízení a jejich přípojná zařízení musí splňovat požadavky na zpomalování, zastavování, brzdění a odstavování tak, aby byla zajištěna bezpečnost při všech stanovených podmínkách provozu, zatížení, rychlosti, stavu a sklonu terénu, včetně požadavků pravidel silničního provozu, přichází-li to v úvahu.
Řidič musí být schopen zpomalit a zastavit samojízdně strojní zařízení použitím hlavního brzdového zařízení. Vyžaduje-li to bezpečnost, musí být v případě selhání hlavního brzdového zařízení nebo při přerušení dodávky energie nezbytné pro ovládání hlavního brzdového zařízení k dispozici ke zpomalení a zastavení nouzové brzdové zařízení se zcela nezávislým a snadno dostupným ovládacím zařízením.
Vyžaduje-li to bezpečnost, musí být k odstavení strojního zařízení po jeho zastavení použito parkovací brzdové zařízení. Toto parkovací brzdové zařízení může být spojeno s jedním z brzdových zařízení uvedených ve druhém odstavci za předpokladu, že je toto zařízení čistě mechanické.
Dálkově ovládané strojní zařízení musí být vybaveno zařízením, kterým se strojní zařízení automaticky a okamžitě zastaví a zabrání potenciálně nebezpečnému provozu v těchto situacích:
a) ztratí-li nad ním řidič kontrolu,
b) obdrží-li signál k zastavení,
c) je-li zjištěna závada v části systému souvisejícím s bezpečností, nebo
d) nebyl-li ve stanoveném časovém intervalu zaznamenán potvrzující signál.
Na funkci pojíždění se bod 1.2.4 nepoužije. 
     
3.3.4. Pohyb strojního zařízení ovládaného pěším řidičem
Pohyb samojízdného strojního zařízení ovládaného pěším řidičem může být možný pouze za trvalého působení řidiče na příslušné ovládací zařízení. Zejména nesmí být možné, aby došlo k pohybu při spouštění motoru.
Ovládací systémy strojního zařízení ovládaného pěším řidičem musí být navrženy tak, aby bylo na minimum sníženo nebezpečí vznikající při neočekávaném pohybu stroje směrem k řidiči, zejména nebezpečí:
a) rozdrcení/přejetí,
b) poranění rotujícími nástroji.
Rychlost jízdy stroje musí být rovněž přizpůsobena rychlosti chůze pěšího řidiče.
V případě strojního zařízení, na něž může být nasazen rotační nástroj, nesmí být možné nástroj uvést do pohybu, je-li zapnut zpětný chod, s výjimkou případu, kdy jízdní pohyb strojního zařízení vyplývá z pohybu nástroje. V tomto případě musí být rychlost zpětného chodu taková, aby neohrozila řidiče. 
     
3.3.5. Selhání ovládacího obvodu
Je-li použito řízení s posilovačem, nesmí selhání přívodu energie znemožnit řízení strojního zařízení během doby potřebné k zastavení. 
     
3.4. Ochrana před mechanickým nebezpečím       
3.4.1. Neřízené pohyby
Strojní zařízení musí být navrženo, konstruováno a popřípadě umístěno na pohyblivou podpěru tak, aby bylo při přemisťování zajištěno, že neřízené výkyvy těžiště neovlivní jeho stabilitu ani nezpůsobí nadměrné namáhání jeho konstrukce. 
     
3.4.2. Pohybující se převodové části
Odchylně od bodu 1.3.8.1 nemusí být v případě motorů snímatelné ochranné kryty bránící přístupu k pohybujícím se částem v motorovém prostoru vybaveny zajišťovacím zařízením, jestliže se otvírají bud's použitím nářadí, klíče, nebo ovládacího zařízení umístěného na místě řidiče pokud je ovládací zařízení umístěno v uzavřené kabině opatřené zámkem bránícím v přístupu neoprávněným osobám. 
     
Nahrávám...
Nahrávám...