dnes je 14.4.2024

Input:

Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti vztahující se na návrh a konstrukci strojních zařízení

20.10.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.2.4.3
Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti vztahující se na návrh a konstrukci strojních zařízení

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

LOGO FIRMY
Sídlo firmy


Název zařízení

provedení ................

OVĚŘENÍ SHODY
strojního zařízení se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti vztahujícími se na návrh a konstrukci strojních zařízení
podle přílohy č. 1
k nařízení vlády č. 176/2008 Sb.,
o technických požadavcích na strojní zařízení
1. Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti vztahující se na návrh a konstrukci strojních zařízení


                                                                                                                                                                                                                                     
Požadavek Podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES) Požadavky splněny?
ano ne irel.
Obecné zásady
1. Výrobce strojního zařízení nebo jeho zplnomocněný zástupce zajišťuje posouzení rizika s cílem jeho snížení a určuje požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti, které platí pro strojní zařízení. Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno s přihlédnutím k výsledkům posouzení rizika.
Při výše uvedeném opakujícím se postupu posuzování a snižováni rizika výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce:
a) vymezuje určení strojního zařízení, což zahrnuje jeho předpokládané používání a jakékoliv jeho důvodně předvídatelné nesprávné používání,
b) určuje nebezpečí, která mohou vyplývat ze strojního zařízení, a s tím spojené nebezpečné situace,
c) odhaduje rizika při zohlednění závažnosti možného poranění nebo škody na zdraví a pravděpodobnost jejich výskytu,
d) vyhodnocuje rizika s cílem určit, zda je v souladu s cílem tohoto nařízení nutné snížení rizika,
e) zajišťuje ochranná opatření k vyloučení nebezpečí nebo snížení rizik spojených s tímto nebezpečím v pořadí stanoveném v bodě 1.1.2. písm. b).
2. Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti se uplatní pouze tehdy, existuje-li odpovídající nebezpečí u dotyčného strojního zařízení, pokud je používáno za podmínek předpokládaných výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem, nebo v případě mimořádných předvídatelných situací. Vždy platí zásady zajišťování bezpečnosti uvedené v bodě 1.1.2. a povinnosti týkající se označování strojního zařízení a návodu k používání uvedené v bodech 1.7.3. a 1.7.4.
3. Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti stanovené v této příloze jsou závazné, s výjimkou případů, kdy cílů stanovených těmito požadavky nelze s přihlédnutím k současnému stavu techniky dosáhnout; v těchto případech musí být strojní zařízení navrženo a konstruováno tak, aby se těmto cílům co nejvíce přibližovalo.
4. Při navrhování strojního zařízení je nutno na základě výsledků posouzení rizika podle bodu 1 těchto obecných zásad vzít v úvahu kromě základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti uvedených i požadavky jedné nebo více specifických částí 2 až 6 této přílohy.
1. Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost
1.1 Obecné poznámky
1.1.1 Definice
Pro účely této přílohy se rozumí:
a) nebezpečím možný, zdroj poranění nebo poškození zdraví,
b) nebezpečným prostorem každý prostor uvnitř nebo okolo strojního zařízení, ve kterém je osoba vystavena nebezpečí, jež ohrožuje její zdraví nebo bezpečnost,
c) ohroženou osobou osoba nacházející se zcela nebo zčásti v nebezpečném prostoru,
d) obsluhou osoba nebo osoby provádějící instalaci, obsluhu, seřizování, údržbu, čištění, opravu nebo přepravu strojního zařízení,
e) rizikem kombinace pravděpodobnosti a závažnosti poranění nebo škody na zdraví, ke které může dojít v nebezpečné situaci,
f) ochranným krytem část strojního zařízení, které se používá výhradně k zajištění ochrany pomocí fyzické bariéry,
g) ochranným zařízením zařízení (vyjma ochranného krytu), které snižuje riziko, a to samotné nebo ve spojení s ochranným krytem,
h) předpokládaným používáním strojního zařízení v souladu s informacemi uvedenými v návodu k používání,
i) důvodně předvídatelným nesprávným používáním strojního zařízení způsobem, jenž není uveden v návodu k používání, který však může vyplývat ze snadno předvídatelného lidského chování.
1.1.2. Zásady zajišťování bezpečnosti
a) Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby plnilo svou funkci a mohlo být provozováno, seřizováno a udržováno, aniž by osoby byly vystaveny riziku, pokud se tyto operace provádějí za předpokládaných podmínek, avšak rovněž s přihlédnutím k jakémukoli jeho důvodně předvídatelnému nesprávnému používání.  
Účelem přijatých opatření musí být vyloučení každého rizika během předpokládané doby životnosti strojního zařízení, včetně etap dopravy, montáže, demontáže vyřazování z provozu a šrotování.
b) Při výběru nejvhodnějších řešení výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce uplatňuje níže uvedené zásady v tomto pořadí:   
– vyloučit nebo co nejvíce omezit nebezpečí bezpečným návrhem a konstrukcí strojního zařízení,   
– učinit nezbytná ochranná opatření v případě nebezpečí, která nelze vyloučit,   
– uvědomit uživatele o přetrvávajícím nebezpečí vyplývajícím z jakýchkoli nedostatků přijatých ochranných opatření, upozornit na případnou potřebu zvláštní odborné přípravy a specifikovat potřebu osobních ochranných prostředků.
c) Při navrhování a výrobě strojního zařízení a při vypracovávání návodu k používání musí výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce vzít v úvahu nejen předpokládané používání strojního zařízení, ale rovněž jakékoli důvodně předvídatelné nesprávné používání.
Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby se předešlo jinému než běžnému používání, pokud by takové používání mohlo způsobit riziko. Návod k používání musí popřípadě upozornit uživatele na nesprávné způsoby používání strojního zařízení, k nimž může podle zkušeností dojít.
d) Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby bralo v úvahu omezení, jimž je obsluha vystavena při nezbytném nebo předpokládaném používání osobních ochranných prostředků.
e) Strojní zařízení musí být dodáváno s veškerým zvláštním vybavením a příslušenstvím které umožní seřízení, údržbu a používání strojního zařízení bez rizika.
1.1.3. Materiály a výrobky
Materiály pro výrobu strojního zařízení nebo výrobky používané nebo vytvářené strojním zařízením během používání nesmí ohrožovat zdraví nebo bezpečnost osob. Zvláště tam, kde se používají tekutiny, musí být strojní zařízení navrženo a konstruováno tak, aby nevznikala nebezpečí při jeho plnění a používání, zpětném získávání nebo vypouštění tekutin.
1.4. Osvětlení
Strojní zařízení musí být dodáváno s vestavěným osvětlením vhodným pro dané operace v případě, že je pravděpodobné, že by nedostatek světla, i přes celkové osvětlení o běžné intenzitě, mohl způsobit riziko.
Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby se nevyskytovaly žádné oblasti rušivého stínu nebo nepříjemného oslnění ani žádný nebezpečný stroboskopický jev na pohyblivých částech způsobený osvětlením.
Vnitřní části, které vyžadují častou kontrolu a seřizování, a místa pro údržbu musí být vybaveny vhodným osvětlením.
1.1.5. Konstrukce strojního zařízení z hlediska manipulace
Strojní zařízení nebo každá z jeho částí musí:
a) umožňovat bezpečnou manipulaci a přepravu,
b) být zabaleny nebo upraveny tak, že je možné je bezpečně skladovat bez poškození.
Během přepravy strojního zařízení nebo jeho částí nesmí existovat možnost náhlých pohybů nebo nebezpečí vyplývajícího z nedostatečné stability, pokud je se strojním zařízením nebo s jeho částmi nakládáno v souladu s návodem k používání.
Pokud hmotnost, rozměry nebo tvar strojního zařízení nebo jeho různých součástí neumožňují ruční manipulaci, strojní zařízení nebo každá z jeho součástí musí:
a) být bud' vybaveny úchyty pro připojení ke zdvihacímu zařízení, nebo
b) být navrženy tak, aby mohly být těmito úchyty vybaveny, nebo
c) mít takový tvar, aby je bylo možné snadno připojit k běžnému zdvihacímu zařízení.
Má-Ii být strojní zařízení nebo jedna z jeho části, přemísťována ručně, musí být:
a) snadno přemístitelné nebo
b) vybaveny prostředky pro uchopení a bezpečné přemísťování.
Pro případy manipulace s nástroji nebo částmi strojního zařízení, i s nízkou hmotností, pokud by mohla být nebezpečná, musí být přijata odpovídající opatření.
1.1.6. Ergonomie
Při předpokládaných podmínkách používání musí být nepohodlí, únava a fyzická a psychická zátěž obsluhy snížena na co nejmenší míru, přičemž se vezmou v úvahu tyto ergonomické zásady:
a) umožnit přizpůsobení se tělesným rozměrům, síle a výdrži obsluhy,
b) poskytnout dostatečný prostor pro pohyb všech částí těla obsluhy,
c) vyhnout se tempu práce, které udává stroj,
d) vyhnout se kontrolním činnostem, které vyžadují dlouhou pozornost,
e) přizpůsobit rozhraní člověk-stroj předvídatelným vlastnostem obsluhy.
1.1.7. Stanoviště obsluhy
Stanoviště obsluhy musí být navrženo a konstruováno tak, aby vylučovalo jakékoli zdravotní riziko vyvolané výfukovými plyny nebo nedostatkem kyslíku.
Je-li strojní zařízení určeno k používání v nebezpečném prostředí, které představuje riziko pro zdraví a bezpečnost obsluhy, nebo pokud samotné strojní zařízení vytváří nebezpečné prostředí, musí být poskytnuty vhodné prostředky k zajištění dobrých pracovních podmínek pro obsluhu a k její ochraně před předvídatelným nebezpečím.
Je-li to pro splnění výše uvedených požadavků potřebné, musí být stanoviště obsluhy vybaveno odpovídajícím způsobem navrženou, konstruovanou nebo vybavenou kabinou. Výstup musí umožňovat rychlé opuštění kabiny. Kromě toho musí být zřízen nouzový výstup v opačném směru, než je směr běžného výstupu.
1.1.8. Sedadlo
Je-li to vhodné a umožňují-li to pracovní podmínky, musí být pracoviště, které tvoří nedílnou součást strojního zařízení, navrženo tak, aby na ně bylo možno umístit sedadla.
Má-li obsluha během operace sedět a je-li stanoviště obsluhy nedílnou součástí strojního zařízení, musí být strojní zařízení vybaveno sedadlem. Sedadlo obsluhy musí umožňovat obsluze udržet stabilní polohu. Musí být možné nastavit sedadlo a jeho vzdálenost od ovládacích zařízení podle obsluhy.
Je-li strojní zařízení vystaveno vibracím, musí být sedadlo navrženo a konstruováno tak, aby byly vibrace přenášené na obsluhu utlumeny na nejmenší dosažitelnou míru. Upevňovací součásti sedadla musí vydržet všechna předpokládaná namáhání. Pokud není pod nohama obsluhy podlaha, musí mít obsluha pro nohy opěry s neklouzavým povrchem.
1.2. Ovládací systémy
1.2.1. Bezpečnost a spolehlivost ovládacích systémů
Ovládací systémy musí být navrženy a konstruovány tak, aby nedocházelo k nebezpečným situacím. Zejména musí být navrženy a konstruovány tak, aby:
a) snesly zátěž běžného používání a odolávaly vnějším vlivům,
b) závada v technickém nebo programovém vybavení ovládacího systému nevedla k nebezpečným situacím,
c) chyby v logice ovládacího systému nevedly k nebezpečným situacím,
d) důvodně předvídatelná lidská chyba při ovládání nevedla k nebezpečným situacím.
Zejména je třeba zajistit, že:
a) strojní zařízení nesmí být uvedeno do chodu neočekávaně,
b) parametry strojního zařízení se nesmí měnit nekontrolovaně, pokud takováto změna může vést k nebezpečným situacím,
c) nesmí být zabráněno zastavení stroje, pokud k tomu již byl vydán povel,
d) žádná pohybující se část strojního zařízení nebo předmět, který je ve strojním zařízení držen, nesmí vypadnout nebo být vymrštěny,
e) nesmí být zabráněno automatickému nebo ručnímu zastavení jakýchkoli pohyblivých částí,
f) ochranná zařízení musí zůstat plně funkční nebo vydat povel k zastavení,
g) části ovládacího systému související s bezpečností musí působit na celek souboru strojního zařízení nebo neúplného strojního zařízení soudržně.
U dálkového ovládání musí být aktivováno automatické zastavení, pokud nejsou obdrženy správné ovládací signály, včetně případu ztráty spojení.
1.2.2. Ovládací zařízení
Ovládací zařízení musí být:
a) zřetelně viditelná a rozlišitelná, v případě potřeby použitím piktogramů,
b) umístěna tak, aby umožňovala bezpečné a pohotové ovládání bez časových ztrát a bez možnosti záměny,
c) navržena tak, aby byl pohyb ovládacího zařízení ve shodě s jeho účinkem,
d) umístěna vně nebezpečného prostoru, s výjimkou určitých ovládacích zařízení, je-li to nezbytné, například zařízení pro nouzové zastavení nebo ruční ovládací panel,
e) umístěna tak, aby při jejich ovládání nevzniklo další nebezpečí,
f) navržena nebo chráněna tak, aby žádoucí účinek, může-li způsobit nebezpečí, nemohl vzniknout bez záměrného zásahu,
g) zhotovena tak, aby vydržela předpokládaná namáhání; zvláštní pozornost je třeba věnovat zařízení pro nouzové zastavení, které může být vystaveno značnému namáhání.
Je-li ovládací zařízení navrženo a konstruováno tak, aby umožňovalo několik různých úkonů, zvláště tam, kde není soulad mezi směrem a smyslem ovládání a jeho účinkem, musí být úkon, který se má provádět, zřetelně zobrazen a popřípadě i potvrzován.
Ovládací zařízení musí být uspořádána tak, aby jejich umístění, dráha a odpor při ovládání byly v souladu s úkonem, který se má provádět, přičemž je třeba brát v úvahu ergonomické zásady.
K bezpečnému fungování musí být strojní zařízení vybaveno indikátory, které musí být viditelné nebo čitelné ze stanoviště obsluhy.
Z každého stanoviště obsluhy musí být obsluha schopna se ujistit, že se v nebezpečném prostoru nikdo nenachází, nebo musí být ovládací systém navržen a konstruován tak, aby nebylo možné spuštění, pokud se v nebezpečném prostoru někdo nachází.
Není-li to možné, musí být před spuštěním strojního zařízení vydán zvukový nebo světelný výstražný signál. Ohrožené osoby musí mít možnost včas opustit nebezpečný prostor nebo zabránit spuštění strojního zařízení.
V případě potřeby musí být zajištěno, aby strojní zařízení mohlo být ovládáno pouze ze stanovišť obsluhy umístěných v jedné nebo více určených oblastech nebo místech.
Existuje-li více než jedno stanoviště obsluhy, musí být ovládací systém navržen tak, aby použití jednoho z nich vylučovalo použití ostatních s výjimkou ovládání zastavení a nouzového zastavení.
Jestliže má strojní zařízení dvě a více stanovišť obsluhy, musí být každé stanoviště vybaveno všemi potřebnými ovládacími zařízeními, aniž by si pracovníci obsluhy vzájemně překáželi nebo se přiváděli do nebezpečené situace.
1.2.3. Spouštění
Strojní zařízení smí být spouštěno pouze záměrným působením na ovládací zařízení, které je k tomu účelu určeno.
Stejný požadavek platí:
a) při opakovaném spouštění strojního zařízení po jeho zastavení z jakékoli příčiny,
b) při provedení výrazné změny provozních podmínek.
Opakované spouštění strojního zařízení nebo změna provozních podmínek však mohou být provedeny záměrným působením na jiné než ovládací zařízení, které je k tomu účelu určeno, pokud to nevede k nebezpečné situaci.
U strojního zařízení fungujícího v automatickém režimu může být spuštění, opakované spouštění po zastavení nebo změna provozních podmínek možné bez zásahu, pokud to nevede k nebezpečné situaci.
Má-li strojní zařízení několik ovládacích zařízení pro spouštění, a pracovníci obsluhy by se tedy mohli navzájem ohrozit, musí být pro vyloučení takového rizika použito další zařízení. Pokud bezpečnost vyžaduje, aby spouštění nebo zastavení bylo provedeno v určitém pořadí, musí být k dispozici zařízení, která zajistí správnou posloupnost těchto operací.
1.2.4. Zastavování
1.2.4.1. Běžné zastavení
Strojní zařízení musí být vybaveno ovládacím zařízením, jímž může být bezpečně a úplně zastaveno.
Aby bylo strojní zařízení bezpečné, musí být každé pracoviště vybaveno ovládacím zařízením pro zastavení některých nebo všech funkcí strojního zařízení podle druhu nebezpečí.
Povel pro zastavení strojního zařízení musí být nadřazen povelům pro spouštění.
Po zastavení strojního zařízení nebo jeho nebezpečných funkcí musí být přerušen přívod energie k příslušným poháněcím mechanismům.
1.2.4.2 Provozní zastavení
Je-li z provozních důvodů potřebné zastavení, které nepřerušuje přívod energie k poháněcím mechanismům, musí být stav zastavení sledován a udržován.
1.2.4.3 Nouzové zastavení
Strojní zařízení musí být vybaveno jedním nebo několika zařízeními pro nouzové zastavení, která umožňují odvrácení skutečného nebo hrozícího nebezpečí.
Toto neplatí pro:
a) strojní zařízení, kde by zařízení pro nouzové zastavení nezmenšovalo riziko, protože by buď nezkracovalo dobu zastavení, nebo by neumožňovalo uplatnit nezbytná zvláštní opatření proti riziku,
b) ruční přenosné stroje nebo ručně vedené stroje.
Tato zařízení musí:
a) mít zřetelně rozlišitelné, dobře viditelné a rychle přístupné ovládací zařízení,
b) zastavit nebezpečný proces co nejrychleji, aniž by vzniklo další nebezpečí,
c) popřípadě spustit nebo umožnit spuštění určitých pohybů zajišťujících bezpečnost.
Jakmile se po skončení povelu k zastavení přeruší aktivní funkce ovládacího zařízení nouzového zastavení, musí byt zařízením pro nouzové zastavení tento povel udržován tak dlouho, dokud není určeným úkonem odblokován; zařízení nesmí umožňovat odblokování bez povelu k zastavení; odblokování zařízení může být možné jen příslušným úkonem, přičemž odblokováním nesmí být strojní zařízení znovu spuštěno, ale smí být pouze umožněno jeho nové spuštění.
Funkce nouzového zastavení musí být k dispozici a fungovat kdykoli bez ohledu na pracovní režim. Zařízení nouzového zastavení musí být zálohou pro ostatní bezpečnostní opatření a nesmí být jimi nahrazeno.
1.2.4.4. Soubor strojního zařízení
V případě, že jsou strojní zařízení nebo části strojních zařízení navrženy pro společnou činnost, musí být strojní zařízení navrženo a konstruováno tak, aby ovládací zařízení pro zastavení, včetně ovládacích zařízení nouzového zastavení, mohlo zastavit nejen samotné strojní zařízení, ale i veškeré související vybavení, pokud by jeho další chod byl nebezpečný.
1.2.5. Volba ovládacích nebo pracovních režimů
Zvolený ovládací nebo pracovní režim musí být nadřazen všem ostatním ovládacím nebo pracovním režimům s výjimkou nouzového zastavení.
Pokud bylo strojní zařízení navrženo a konstruováno tak, že je možné jeho používání v několika ovládacích nebo pracovních režimech, které vyžadují různá ochranná opatření nebo pracovní postupy, musí být vybaveno přepínačem režimů, který může být v každé poloze uzamykatelný. Každá poloha přepínače musí dopovídat jednomu pracovnímu nebo ovládacímu režimu.
Přepínač může být nahrazen jinými prostředky, které umožňují použití určitých funkcí strojního zařízení jen určitým kategoriím obsluhy.
Jestliže má strojní zařízení při určitých úkonech pracovat s přesunutým nebo odstraněným ochranným krytem nebo vyřazeným ochranným zařízením, musí přepínač ovládacích nebo pracovních režimů současně:
a) vyřadit z funkce všechny ostatní ovládací nebo pracovní režimy,
b) umožnit provoz nebezpečných funkcí pouze při stálém působení na ovládací zařízení,
c) umožnit provoz nebezpečných funkcí pouze za podmínek sníženého rizika, čímž se předchází nebezpečí plynoucímu z činností na sebe navazujících,
d) zabránit provozu nebezpečných funkcí úmyslným nebo neúmyslným působením na čidla stroje.
Nelze-li tyto čtyři podmínky splnit současně, musí být přepínačem ovládacích nebo pracovních režimů aktivována jiná ochranná opatření, která jsou navržena a provedena tak, aby byl zajištěn bezpečný pracovní prostor.
Navíc musí být obsluha schopna ovládat činnost částí, na kterých v okamžiku seřizování pracuje.
1.2.6. Výpadek dodávky energie
Přerušení, obnova po přerušení nebo jakékoli změny v dodávce energie do strojního zařízení nesmí vést k nebezpečným situacím, zejména:
a) strojní zařízení nesmí být uvedeno do chodu neočekávaně,
b) parametry strojního zařízení se nesmí měnit nekontrolovaně, pokud takováto změna může vést k nebezpečným situacím,
c) nesmí být zabráněno zastavení strojního zařízení, pokud k tomu již byl vydán povel,
d) žádná pohybující se část strojního zařízení nebo předmět, který je ve strojním zařízení držen, nesmí vypadnout nebo být vymrštěny,
e) nesmí být zabráněno automatickému nebo ručnímu zastavení jakýchkoli pohyblivých částí,
f) ochranná zařízení musí zůstat plně funkční nebo vydat povel k zastavení.
1.3. Ochrana před mechanickým nebezpečím
1.3.1. Riziko ztráty stability
Strojní zařízení, jeho součásti a příslušenství musí být dostatečné stabilní bez rizika převrácení, pádu nebo nečekaného pohybu během dopravy, montáže, demontáže a jiné činnosti týkající se strojního zařízení.
Jestliže tvar samotného strojního zařízení nebo jeho předpokládaná instalace neposkytují dostatečnou stabilitu, musí být v návodu k používání zahrnuty a vyznačeny vhodné způsoby upevnění.
1.3.2. Riziko destrukce během provozu
Různé části strojního zařízení a jejich spoje musí vydržet namáhání, kterým jsou vystaveny při používání.
Trvanlivost použitých materiálů musí být přiměřená pracovnímu prostředí, v němž jsou podle předpokladu výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce používány, zejména s ohledem na únavu materiálu, stárnutí, korozi a otěr.
V návodu k používání musí být uveden druh a četnost prohlídek a údržby, které se z bezpečnostních důvodů vyžadují. Popřípadě v něm musí být uvedeny části vystavené opotřebení a kritéria jejich výměny.
Jestliže i přes přijatá opatření hrozí riziko prasknutí nebo roztržení, musí být dotčené části upevněny, umístěny nebo zajištěny tak, aby jejich úlomky byly zadrženy a nedošlo tak k nebezpečným situacím.
Jak tuhá, tak ohebná potrubí pro tekutiny, zejména vysokotlaká potrubí, musí vydržet předpokládaná vnitřní i vnější namáhání a musí být pevně připojena nebo chráněna, aby se zabránilo jakémukoli riziku v důsledku prasknutí.
Je-li zpracovávaný materiál podáván k nástroji automaticky, musí být pro ochranu osob splněny tyto podmínky:
a) přichází-li obrobek do styku s nástrojem, musí být u nástroje dodrženy běžné pracovní podmínky,
b) jestliže se nástroj uvádí do pohybu nebo zastavuje (úmyslně nebo náhodně), pohyby při podávání a pohyby nástroje musí být koordinovány.
1.3.3. Rizika způsobená padajícími nebo vymrštěnými předměty
Musí se učinit opatření, aby se zabránilo rizikům způsobeným padajícími nebo vymrštěnými předměty.
1.3.4. Rizika způsobená povrchy, hranami a rohy
Přístupné části strojního zařízení nesměji mít, jestliže to jejich účel nevyžaduje, žádné ostré hrany, ostré rohy ani drsné povrchy, které by mohly způsobit poranění.
1.3.5. Rizika týkající se kombinovaného strojního zařízení
Je-li strojní zařízení určeno k vykonávání několika různých operací s ručním odebíráním obrobků mezi jednotlivými operacemi (kombinované strojní zařízení), musí být navrženo a konstruováno tak, aby umožnilo použití každé části zvlášť, aniž by ostatní části vytvářely nebezpečí nebo riziko pro ohrožené osoby.
Za tímto účelem musí mít každá část, která není chráněna, možnost samostatného spuštění i zastavení.
1.3.6. Rizika související se změnami provozních podmínek
Vykonává-li strojní zařízení pracovní operace za různých podmínek používání, musí být navrženo a konstruováno tak, aby se volba a nastavení těchto podmínek mohly provádět bezpečně a spolehlivě.
1.3.7. Rizika způsobená pohybujícími se částmi
Pohybující se části strojního zařízení musí být navrženy a konstruovány tak, aby se vyloučila všechna nebezpečí dotyku, která by mohla způsobit úraz, nebo tam, kde taková rizika přetrvávají, aby byly vybaveny ochrannými kryty nebo ochranným zařízením.
Musí se přijmout všechna nezbytná opatření, aby se zabránilo náhodnému zablokování pohybujících se pracovních částí. V případech, kdy i přes učiněná opatření může dojít k zablokování, musí být případně k dispozici zvláštní ochranná zařízení nebo nástroje, aby mohlo být zařízení bezpečně odblokováno.
Tato zvláštní ochranná zařízení jsou uvedena v návodu k používání a popřípadě i na označení na strojním zařízení společně s uvedením způsobu, jakým se mají použít.
1.3.8. Volba ochrany před riziky vyplývajícími z pohybujících se částí
Ochranné kryty nebo ochranná zařízení určená k ochraně před riziky způsobenými pohybujícími se částmi se musí volit podle druhu rizika. Při volbě musí být uplatněny pokyny podle bodů 1.3.8.1. a 1.3.8.2.
1.3.8.1. Pohybující se části převodů
Ochranné kryty používané k ochraně osob před riziky způsobenými pohybujícími se částmi převodů musí být:
a) bud' pevné ochranné kryty podle bodu 1.4.2.1, nebo
b) snímatelné ochranné kryty se zajištěním podle bodu 1.4.2.2.
Snímatelné ochranné kryty se zajištěním se používají tam, kde se předpokládá častý přístup.
1.3.8.2. Pohybující se části přímo se podílející na pracovním procesu
Ochranné kryty nebo ochranná zařízení navržená pro ochranu osob před riziky spojenými s pohybujícími se částmi podílejícími se na pracovním procesu musí být:
a) bud' pevné ochranné kryty podle bodu 1.4.2.1, nebo
b) snímatelné ochranné kryty se zajištěním podle bodu 1.4.2.2, nebo
c) ochranná zařízení podle bodu 1.4.3, nebo
d) jejich kombinace.
Jestliže však určité pohybující se části, které se přímo podílejí na pracovním procesu, nemohou být během provozu vzhledem k úkonům, které vyžadují zásah obsluhy, zcela nepřístupné, musí být vybaveny:
a) ochrannými kryty nebo snímatelnými ochrannými kryty se zajištěním bránícím přístupu k těm částem, které nejsou při práci používány, a
b) nastavitelnými ochrannými kryty podle bodu 1.4.2.3. omezujícími přistup k pohybujícím se částem, ke kterým je přístup nezbytný.
1.3.9. Riziko neřízených pohybů
Po zastavení části stroje musí být zabráněno jakémukoli posunu z klidové polohy vzniklému z jakékoli příčiny, kromě pohybu vyvolaného ovládacími zařízeními, nebo musí být tento pohyb takový, aby nevyvolal nebezpečí.
1.4. Požadované vlastnosti ochranných krytů a ochranných zařízení
1.4.1. Obecné požadavky
Ochranné kryty a ochranná zařízení:
a) musí mít robustní konstrukci,
b) musí být bezpečně upevněny na místě,
c) nesmí způsobovat žádné další riziko,
d) nesmí být navrženy tak, aby je bylo snadné odstranit nebo aby se staly neúčinnými,
e) musí být umístěny v přiměřené vzdálenosti od nebezpečného prostoru,
f) musí co nejméně bránit v pohledu na výrobní proces a
g) umožňovat základní práce prováděné při instalaci nebo při výměně nástrojů a rovněž při údržbě, je-li to možné bez vyřazení ochranných krytů nebo ochranného zařízení, přičemž přístup musí být omezen výlučně na prostor nutný pro pracovní činnost.
Kromě toho musí ochranné kryty pokud možno chránit před vymrštěním nebo padáním materiálu nebo předmětů a proti emisím ze strojního zařízení.
1.4.2. Zvláštní požadavky na ochranné kryty
1.4.2.1. Pevné ochranné kryty
Pevné ochranné kryty musí být upevněny tak, aby k jejich uvolnění nebo odstranění bylo nutno použít nářadí.
Systémy k jejich upevnění musí zůstat upevněny na ochranném krytu nebo strojním zařízení, pokud se ochranný kryt odstraňuje.
Pokud je to možné, nesmí ochranné kryty zůstat na svém místě bez upevňovacích prostředků.
Nahrávám...
Nahrávám...