dnes je 26.5.2024

Input:

Zlepšování čl. 8.5 normy ISO 9001:2008

24.1.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.0.9.4
Zlepšování čl. 8.5 normy ISO 9001:2008

Zlepšování

Neustálé zlepšování

Efektivnost systému managementu kvality musí organizace neustále zlepšovat využíváním politiky a cílů kvality, výsledků auditů, analýz dat, nápravných a preventivních opatření a opatření z přezkoumání.

Nápravná opatření

Aby se zabránilo opětnému výskytu neshod, musí organizace provést opatření k odstranění jejich příčin. Nápravná opatření musejí být přiměřená důsledkům zjištěných neshod.

Musí být vytvořen dokumentovaný postup, kterým se stanoví požadavky na:

 • přezkoumávání neshod (včetně stížností zákazníka),

 • určování příčin neshod,

 • vyhodnocování potřeby opatření, kterým se zajistí, že se neshody znovu nevyskytnou,

 • určování a implementaci potřebných opatření,

 • záznamy výsledků provedených opatření,

 • přezkoumávání efektivnosti provedených nápravných opatření.

V systému managementu kvality považujeme za neshodu nesplnění požadavku na:

 • prvek: jde obvykle o méně závažné odchylky, řešením bývá náprava,

 • činnost: jde obvykle o méně závažné odchylky (pokud se neshody neopakují často; v opačném případě se i méně závažná neshoda může změnit v závažný problém), řešením bývá náprava,

 • proces (procesní neshoda): jde obvykle o závažné neshody, řešením bývá nápravné opatření po předchozí analýze příčin a souvislostí,

 • produkt (řízení neshodného produktu): může jít o ojedinělý případ, a tím pádem řešením bude oprava, přepracování atd. - viz část věnovaná řízení neshodného produktu; pokud by však tento případ nastal častěji, a měl tak vliv na náklady na odstraňování neshod, nebo dokonce na zvýšený počet reklamací, pak jde obvykle o závažné neshody, řešením bývá opět nápravné opatření po předchozí analýze příčin a souvislostí,

 • systém (systémová neshoda): závažná neshoda, řešením musí být nápravné opatření po předchozí analýze příčin a souvislostí.

O povaze a počtu neshod je nutno vést záznamy, ať už formou samostatných protokolů, interní databáze nebo např. formou tabulky, jak je vidět v následujícím příkladu.

Evidence neshod a opatření:

Popis neshody Návrh opatření
Nahrávám...
Nahrávám...