dnes je 25.6.2024

Input:

339/2002 Sb., Nařízení vlády o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění účinném k 19.2.2014

č. 339/2002 Sb., Nařízení vlády o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění účinném k 19.2.2014
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. července 2002
o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
178/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 1 vkládá odst. 1 a 3, mění odst. 5, doplňuje odst. 6, doplňuje slova v § 2 odst. 1 a § 4 odst. 5
25/2014 Sb.
(k 19.2.2014)
mění včetně přílohy
Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 7 zákona:
ČÁST PRVNÍ
POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ VE VZTAHU K ČLENSKÝM STÁTŮM EVROPSKÉ UNIE A ORGÁNŮM EVROPSKÉ UNIE
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující oblast evropské normalizace10) a upravuje postup, rozsah a náležitosti poskytování informací o návrzích technických předpisů, technických dokumentů a technických norem.
(2)  Předmětem poskytování informací podle tohoto nařízení jsou technické požadavky na výrobky nebo pravidla pro služby informační společnosti (dále jen „služba”), včetně příslušných rozhodnutí či opatření správních úřadů nebo orgánů samosprávy, která se vztahují k požadavkům na výrobky nebo k pravidlům pro služby. Povinnost k dodržování těchto požadavků nebo pravidel pro služby při uvedení výrobku na trh, při poskytování služby, při podnikání poskytovatele služeb nebo při používání v České republice může být stanovena přímo nebo nepřímo. Předmětem poskytování informací jsou i právní předpisy a rozhodnutí či opatření správních úřadů nebo orgánů samosprávy zakazující výrobu, dovoz, prodej či používání určitého výrobku nebo zakazující poskytování nebo využívání určité služby nebo podnikání poskytovatele služeb.
(3)  Nepřímým stanovením povinnosti se pro účely tohoto nařízení rozumí stanovení povinnosti
a)  v právních předpisech nebo rozhodnutích či opatřeních správních úřadů nebo orgánů samosprávy, které odkazují na technické požadavky nebo pravidla pro služby, anebo na profesní pravidla či pravidla správné praxe odkazující na technické požadavky nebo na pravidla pro služby, přičemž soulad s nimi je předpokladem shody s povinnostmi uloženými uvedenými právními předpisy nebo rozhodnutími či opatřeními správních úřadů nebo orgánů samosprávy,
b)  ve smlouvách, v nichž je orgán veřejné správy smluvní stranou a které ve veřejném zájmu stanovují shodu s technickými požadavky nebo s pravidly pro služby, s výjimkou smluv uzavřených podle výsledků zadávání veřejných zakázek podle zvláštního právního předpisu,1a)
c)  v právních předpisech nebo rozhodnutích či opatřeních správních úřadů nebo orgánů samosprávy obsahujících technické požadavky nebo pravidla pro služby související s daňovými nebo finančními opatřeními ovlivňujícími spotřebu výrobků nebo služeb tím, že podporují shodu s těmito technickými požadavky, s výjimkou předpisů v oblasti sociálního zabezpečení.
(4)  Toto nařízení se nevztahuje na
a)  technické předpisy a technické dokumenty, které
1.  přejímají právní
Nahrávám...
Nahrávám...