dnes je 29.5.2024

Input:

Článek 14-29 směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES

11.4.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.5.6
Článek 14–29 směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

ČLÁNEK 14 – OZNÁMENÉ SUBJEKTY

Oznámené subjekty

Článek 14 obsahuje ustanovení týkající se oznámených subjektů. Oznámenými subjekty jsou nezávislé třetí subjekty pro posuzování shody, které jsou pověřeny prováděním postupů posuzování shody zachycených v čl. 12 odst. 3 a 4 u kategorií strojních zařízení uvedených v příloze IV. Výraz "oznámený“ odkazuje na skutečnost, že tyto subjekty členské státy oznámily Komisi a ostatním členským státům. Před oznámením subjektu pro posuzování shody mu musí Komise přidělit identifikační číslo (4místné). Daný subjekt má jedno identifikační číslo a může být oznámen podle jedné či několika směrnic EU.

Podle směrnice o strojních zařízeních mohou být subjekty oznámeny pouze pro posuzování shody kategorií strojních zařízení uvedených v příloze IV. Subjekty, jež byly oznámeny, mohou poskytovat služby týkající se posuzování shody rovněž výrobcům ostatních kategorií strojních zařízení, v těchto případech však musejí tyto subjekty svým zákazníkům vysvětlit, že nejednají jako oznámené subjekty, a v dokumentech týkajících se takovéto činnosti nesmí použít identifikační číslo přidělené Komisí.

Při oznámení subjektu pro posuzování shody podle směrnice o strojních zařízeních musí oznamující orgán dotyčného členského státu uvést kategorii strojních zařízení, pro niž byl subjekt určen. Oznámený subjekt může být určen pro posuzování shody jedné či více kategorií strojních zařízení zachycených v příloze IV.

V oznámení musí být rovněž uvedeno, pro který postup či postupy posuzování shody byl subjekt určen. Oznámený subjekt může být určen pro jeden či oba postupy uvedené v článku 12:

 • postup ES přezkoušení typu – čl. 12 odst. 3 písm. b) a čl. 12 odst. 4 písm. a) – příloha IX;

 • postup pro komplexní zabezpečování jakosti – čl. 12 odst. 3 písm. c) a čl. 12 odst. 4 písm. b) – příloha X.

Odnětí certifikátů nebo zrušení rozhodnutí vydaných oznámenými subjekty

Odnětí certifikátů

Čl. 14 odst. 6 stanoví povinnosti oznámeného subjektu v těchto případech:

 • Oznámený subjekt je informován, že strojní zařízení uvedené na trh, jehož se týká certifikát ES přezkoušení typu nebo rozhodnutí o schválení systému výrobce pro komplexní zabezpečování jakosti, nesplňuje použitelné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost nebo je nebezpečné.

Tak tomu může být například v případě, že se na dotyčné strojní zařízení vztahuje opatření oznámené na základě ochranného postupu podle článku 11 nebo opatření pro potenciálně nebezpečné strojní zařízení podle článku 9.

 • Oznámený subjekt je informován, že výrobce neplní své povinnosti na základě schváleného systému komplexního zabezpečování jakosti.

Tak tomu může být například na základě pravidelného auditu systému komplexního zabezpečování jakosti nebo neočekávané inspekční prohlídky za účelem ověření náležitého fungování tohoto systému.

Opatření, která musí oznámený subjekt v těchto případech přijmout, závisejí na závažnosti neshody a dotyčných rizicích. Pokud však výrobce nepřijme ve stanovené lhůtě vhodná nápravná opatření, je nutno pozastavit platnost příslušného certifikátu ES přezkoušení typu nebo rozhodnutí o schválení systému komplexního zabezpečování jakosti či je odejmout nebo zrušit.

ČLÁNEK 15 – INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

Vnitrostátní předpisy o instalaci a používání strojního zařízení

Směrnice o strojních zařízeních se vztahuje na návrh, konstrukci a uvádění strojních zařízení na trh nebo do provozu. S ohledem na tyto aspekty směrnice zajišťuje úplnou harmonizaci předpisů platných v celé EU. Jinými slovy, členské státy nemohou zavést vnitrostátní předpisy, které jdou nad rámec ustanovení směrnice, překrývají se s nimi či jsou s nimi v rozporu.

Článek 15 udává, že členské státy mohou regulovat instalaci a používání strojního zařízení v souladu s příslušnými ustanoveními práva EU, pokud tyto předpisy nemají za následek omezení volného pohybu strojního zařízení, které splňuje ustanovení směrnice o strojních zařízeních.

Vnitrostátní předpisy o instalaci a používání strojního zařízení nebo jejich uplatňování nesmějí tudíž vést ke změně strojního zařízení, které splňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních.

Níže jsou uvedeny některé příklady záležitostí, na něž se mohou vztahovat vnitrostátní předpisy o instalaci a používání strojního zařízení:

 • instalace strojního zařízení v určitých oblastech, například instalace jeřábů v městských oblastech nebo instalace větrných elektráren na venkově;

 • používání pojízdných strojů v určitých oblastech, například používání terénních vozidel ve veřejně přístupných oblastech nebo používání určitých zemědělských strojů v blízkosti obydlí nebo na veřejných komunikacích;

 • pohyb pojízdných strojů na veřejných komunikacích;

 • používání strojního zařízení v určité době, například omezení týkající se používání sekaček trávy o víkendu;

 • používání některých druhů strojních zařízení osobami, které dosud nedosáhly určitého věku.

Vnitrostátní předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti zaměstnanců při práci

Obzvláště je nutno zmínit předpisy k provedení ustanovení směrnic EU, jež se týkají ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Tyto směrnice stanoví minimální požadavky, to znamená, že členské státy mohou zachovat nebo přijmout přísnější požadavky, považují-li to za vhodné. K určení příslušných povinností je proto nutné prostudovat platné vnitrostátní předpisy v jednotlivých členských státech. Nejdůležitější směrnice týkající se používání strojního zařízení:

 • směrnice 89/391/EHS o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci: tato směrnice je známá jako "rámcová“ směrnice, jelikož ukládá základní povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a stanoví rámec pro řadu samostatných směrnic, které se zabývají zvláštními aspekty ochrany zdraví a bezpečnosti nebo zvláštními riziky;

 • směrnice 2009/104/ES o používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci: jedná se o druhou samostatnou směrnici přijatou na základě "rámcové“ směrnice.

Ačkoliv je pojem "pracovní zařízení“ širší než strojní zařízení, představuje strojní zařízení pro profesionální použití důležitou kategorii pracovního zařízení. Vnitrostátní předpisy k provedení ustanovení směrnice 2009/104/ES se vždy vztahují na používání strojního zařízení při práci. V tomto ohledu lze směrnici 2009/104/ES považovat za opatření doplňující směrnici o strojních zařízeních.

Podle směrnice 2009/104/ES musejí zaměstnavatelé poskytnout zaměstnancům pracovní zařízení, které je vhodné pro vykonávanou práci a jež splňuje ustanovení všech příslušných platných směrnic EU. Veškerá nová strojní zařízení, která jsou poskytnuta zaměstnancům, musejí proto splňovat směrnici o strojních zařízeních a všechny ostatní platné směrnice EU.

ČLÁNEK 16 – OZNAČENÍ CE

Označení CE

Ustanovení o označení CE připojeném na strojní zařízení uvedená ve směrnici o strojních zařízeních platí společně s ustanoveními nařízení (ES) č. 765/2008, které stanoví obecné zásady označení CE, jež se použijí doplňujícím způsobem. Níže uvedené poznámky jsou založeny na článku 16 a příloze III směrnice o strojních zařízeních a na čl. 2 bodu 20 a článku 30 nařízení (ES) č. 765/2008. Povinnosti týkající se označení CE se vztahují na výrobce, jeho zplnomocněného zástupce nebo osobu, která odpovídá za uvedení strojního zařízení na trh.

V nařízení (ES) č. 765/2008 je "označení CE“ definováno jako označení, jímž výrobce vyjadřuje, že výrobek je v souladu s příslušnými požadavky stanovenými v harmonizačních právních předpisech Společenství, které upravují jeho připojování. Připojením označení CE výrobce udává, že přebírá odpovědnost za shodu výrobku.

 • Označení CE se skládá z iniciál "CE“ v grafické podobě uvedené v příloze III.

 • Jednotlivé části označení CE musejí mít v podstatě stejný svislý rozměr, který nesmí být menší než 5 mm. Tento minimální rozměr nemusí být dodržen u malých strojních zařízení.

 • Označení CE musí být připojeno na strojní zařízení viditelně, čitelně a nesmazatelně v bezprostřední blízkosti jména výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce stejnou technikou.

 • Pokud se použil postup komplexního zabezpečování jakosti uvedený v čl. 12 odst. 3 písm. c) a čl. 12 odst. 4 písm. b), musí za označením CE následovat identifikační číslo oznámeného subjektu, který schválil systém výrobce pro komplexní zabezpečování jakosti.

Označení CE je jediným označením, jež osvědčuje shodu výrobku s příslušnými požadavky stanovenými v harmonizačních právních předpisech EU, které upravují jeho připojování. Podle čl. 16 odst. 3 musejí členské státy zakázat, aby byla na strojní zařízení připojena označení, jež by mohla třetí osoby uvést v omyl, pokud jde o význam nebo tvar označení CE nebo obojí.

Označeními, která by mohla uvést třetí osoby v omyl, pokud jde o tvar označení CE, jsou například písmena "EC“ nebo "EEC“ v grafické podobě, jež je podobná tvaru uvedenému v příloze III, nebo iniciály "CE“ v grafické podobě, která se liší od tvaru uvedeného v příloze III. Označeními, jež by mohla třetí osoby uvést v omyl, pokud jde o význam označení CE, jsou označení jiná než označení CE, které udává, že strojní zařízení splňuje platné předpisy EU.

ČLÁNEK 17 – OZNAČENÍ NESPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY

Ochranná doložka stanovená v článku 11 objasňuje opatření, jež mají být přijata, pokud se zjistí, že je strojní zařízení opatřené označením CE nebezpečné. Článek 17 stanoví opatření, která se zabývají případy formální neshody s ustanoveními směrnice o strojních zařízeních, pokud neexistuje žádný náznak, že je dotyčné strojní zařízení nebezpečné. Tato opatření jsou v souladu s povinností členských států zajistit náležité uplatňování režimu upravujícího označení CE a v případě nesprávného použití označení CE přijmout vhodná opatření, jak je stanoveno v čl. 30 odst. 6 nařízení (ES) č. 765/2008.

Čl. 17 odst. 1 vymezuje tři případy, kdy se má za to, že označení nesplňuje požadavky. V čl. 17 odst. 2 je uvedeno, že členské státy přijmou nezbytná opatření, aby hospodářské subjekty ukončily takovéto porušování. Povaha opatření je ponechána na uvážení členským státům. Tato opatření nemusejí být oznámena Komisi ani ostatním členským státům. Sankce za porušení ustanovení směrnice o strojních zařízeních musí zahrnovat sankce za označení nesplňující požadavky.

V čl. 17 odst. 3 je stanoven postup, jejž je nutno dodržet v případě, že opatření přijatá k ukončení porušování podle čl. 17 odst. 1 nejsou účinná. V tomto případě je nutno použít ochranný postup podle článku 11.

ČLÁNEK 18 – DŮVĚRNOST ÚDAJŮ

Důvěrnost údajů a transparentnost

K stranám a osobám, jichž se týkají ustanovení článku 18, patří správní orgány členských států, Komise a oznámené subjekty. Orgány členských států a útvary Komise mohou výrobce požádat, aby předali části technické dokumentace pro strojní zařízení nebo příslušné technické dokumentace pro neúplné strojní zařízení, které obsahují profesní a výrobní tajemství. Úředníci orgánů veřejné správy nebo dotčených agentur a případné jiné subjekty nebo instituce jednající jejich jménem musejí zachovávat důvěrnost těchto informací, které byly získány nebo obdrženy při uplatňování směrnice o strojních zařízeních.

Čl. 18 odst. 2 udává, že povinnost týkající se důvěrnosti údajů nebrání předávání informací mezi členskými státy a Komisí v rámci spolupráce podle článku 19 (skupina ADCO pro strojní zařízení). Povinnost týkající se důvěrnosti údajů se nevztahuje na předávání informací mezi oznámenými subjekty a na předávání informací členským státům ze strany oznámených subjektů.

Povinnost zachovávat důvěrnost údajů nevylučuje vydávání upozornění pro veřejnost, je-li to nezbytné v zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti osob.

ČLÁNEK 19 – SPOLUPRÁCE ČLENSKÝCH STÁTŮ

Skupina ADCO pro strojní zařízení

Čl. 19 odst. 1 vyžaduje, aby členské státy organizovaly spolupráci mezi vnitrostátními orgány dozoru nad trhem a aby si navzájem předávaly potřebné informace. Spolupráce v této oblasti je zásadní, jelikož se strojní zařízení opatřené označením CE sice může volně pohybovat na jednotném trhu, dozor však provádějí jednotlivé členské státy.

Čl. 19 odst. 2 stanoví odpovědnost Komise za zajišťování organizace výměny zkušeností mezi orgány dozoru nad trhem.

Praktické uplatňování článku 19 se uskutečňuje v rámci skupiny pro správní spolupráci v oblasti strojního zařízení (Machinery Administrative Cooperation Group – skupina ADCO pro strojní

Nahrávám...
Nahrávám...