dnes je 13.7.2024

Input:

Co nás čeká s tématem ESG v roce 2024?

4.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.152 Co nás čeká s tématem ESG v roce 2024?

Ing. Pavla Blackmore

Co nás čeká s tématem ESG v roce 2024?

S tím, jak bude vstupovat v platnost více povinných požadavků na ESG, se tedy zřejmě tlak na organizace na účinnější integraci ESG do svých postupů a finančních výkazů.

Rok 2024 představuje v regulačním prostředí ESG zlomový bod, kdy vstoupí v platnost různé zákony, včetně požadavků na vykazování. V lednu 2023 vstoupila v platnost směrnice EU o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD), přičemž první společnosti budou podléhat požadavkům na podávání zpráv (kromě požadavku na podávání zpráv v souladu s taxonomií EU) ve vztahu k jejich účetním obdobím počínaje rokem 2024.

Kromě povinností týkajících se klimatu a udržitelnosti mohou mít v roce 2024 vliv i pravidla týkající se udržitelného financování, boje proti “greenwashingu“, pravidla týkající se lidských práv a pracovních aspektů v hodnotových řetězcích a nově vznikající regulační očekávání týkající se odlesňování, biologické rozmanitosti a snižování množství odpadu.

Povinnosti pro tento rok

V tomto roce začíná pro první část firem platit povinnost vydat prohlášení o udržitelnosti, tedy ESG report.

Letošní rok 2024 je rokem, kdy společnosti začínají chápat environmentální, sociální a správní aktivity, tedy ESG jak vážně, tak i koncepčně a zabývají se obsahem a konkrétním dopadem ve svých organizacích.

Z naší zkušenosti ESG konzultantů uvádíme, že téma ESG je obsáhlé a přináší jak nové pohledy a také provázaná témata, která takto integrována v takové šíři dosud neznáme. Je to balík témat, které přináší jak pro konzultanty, tak i pro organizace nové výzvy.

Tento trend v tématu udržitelnosti můžeme vnímat jako možnost, jak komplexněji dodržovat předpisy a také řídit rizika. A také ESG můžeme vzít jako příležitost, jak nově integrovat aktivity a procesy organizace a jak nastavit reporting KPI a také celý koncept udržitelnosti pod hlavičkou ESG efektivně a dlouhodobě. Téma ESG se z nepovinných doplňků stávají nedílnými prvky podnikové strategie a přináší možnost, jak vytvářet trvalou hodnotu.

Kterých organizací se ESG tedy aktuálně týká?

Jsou to firmy, které spadají pod směrnici CSRD což znamená, že mají shromažďovat data a informace podle požadavků evropských standardů ESRS. Konkrétně jsou to banky, pojišťovny a firmy obchodující cenné papíry na regulovaném trhu a mají více jak 500 zaměstnanců.

Tyto organizace tedy za rok 2024 mají povinnost shromáždit data v ESG reportu v rámci své výroční zprávy, kterou vydají v roce 2025.

Další okruh organizací bude sbírat data za rok 2025 a bude je vydávat v rámci zprávy v roce 2026. A pro tyto firmy je následující rok 2024 možnost testovat a vyzkoušet si nastavení a sběr dat a nastavení procesů pro reporting ESG ještě před samotnou povinností a v předstihu.

Je zde tedy příležitost vychytat slabiny, nastavit, zjistit, co organizace již k dispozici má a co potřebuje analyzovat, definovat a vytvořit, pokud možno automatický sběr dat pro všechny oblasti ESG. Součástí je také provedení analýzy materiality, která je jedním z prvních klíčových kroků před zavedením ESG reportingu.

Ovšem ať již jste v organizaci, které již podléhá ESRS či nikoliv, již možná nyní jste pod palbou požadavků – ze strany bank, pojišťoven, nebo ze strany zákazníků. ESG je komplexní téma a prolíná se hodnotovým řetězcem a tím je toto téma aktuální již nyní, a proto je téma analýzy materiality či výpočtu uhlíkové stopy tématem mnoha meetingů a diskusí v rámci organizací.

Vykazování udržitelnosti již nyní?

Vykazování udržitelnosti se rozšířuje i na soukromé firmy kvůli pravidlům Scope 3, která vyžadují, aby vykazující společnosti monitorovaly všechny nepřímé emise, které vznikají v dodavatelském řetězci a u dodavatelů třetích stran, zejména v důsledku předpisů Evropské unie. To znamená, že bez ohledu na zveřejňování informací budou soukromé firmy všech velikostí, které dodávají velkým veřejným nebo soukromým společnostem, pravděpodobně muset zahájit nebo zlepšit své metody evidence skleníkových plynů.

Požadavky na Scope 3 povedou zřejmě k významným transformacím ve všech odvětvích, protože každá společnost v daném oboru se bude snažit splnit standardy stanovené největšími hráči ve svém oboru.

Existují zmírněné podmínky či odklad?

Pro všechny společnosti platí roční odklad pro detailní reporting finančních efektů plynoucích například z klimatické změny, sucha nebo úbytku biodiverzity. První rok bude platit pouze povinnost příslušná finanční rizika identifikovat a finanční efekty obecně popsat. Pro společnosti s méně než 750 zaměstnanci (bez ohledu na to, zda mají cenné papíry obchodované na burze či nikoliv, a tudíž zda již podléhaly stávající povinnosti tzv. nefinančního reportingu) zároveň přijala Komise následující odklady:

  • - roční odklad vykazování emisí skleníkových plynů Scope 3 - tzn. nepřímých emisí z dodavatelského řetězce, produktů a služeb, jako je uhlíková stopa materiálů, emise spojené s finančních investicemi, nebo koncem života produktů,
  • - roční odklad pro reporting podrobných informací o vlastních pracovnících,
  • - dvouletý odklad pro reporting dat k tématu biodiverzity,
  • - dvouletý odklad pro vykazování indikátorů souvisejících se sociálními, otázkami v hodnotovém řetězci firem (např. informace o pracovnících dodavatelů).

Odklad se však netýká povinnosti identifikovat materiální

Nahrávám...
Nahrávám...