dnes je 26.5.2024

Input:

Místní provozní bezpečnostní předpis pro provoz, obsluhu a údržbu pásové brusky na dřevo

30.6.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.11
Místní provozní bezpečnostní předpis pro provoz, obsluhu a údržbu pásové brusky na dřevo

Ing. Miloslav Kočí

Zaměstnavatel,
sídlo 
Organizační směrnice
č..../2012
Místní provozní bezpečnostní předpis
pro provoz, obsluhu a údržbu pásové brusky 
AKTUALIZACE č.  
1 2 3 4 5 
Zpracoval: Strana č.  celkem stran: 
Schválil: Datum vydání:  

Místní provozní bezpečnostní předpis pro provoz, obsluhu a údržbu pásové brusky na dřevo

OBSAH:

1. ÚČEL A PLATNOST

2. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PROVOZU

3. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

4. NÁVODY K POUŽÍVÁNÍ

5. VYHLEDÁNÍ NEBEZPEČÍ, OPATŘENÍ K MINIMALIZACI A ZHODNOCENÍ RIZIKA

6. ODPOVĚDNOST

7. ZÁVĚR

***

1. ÚČEL A PLATNOST

Tento místní provozní bezpečnostní předpis je zpracován ve smyslu § 4 zákona č. 309/2006 Sb., a § 2 písm. g) nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Platí pro provoz, obsluhu, údržbu a opravy úzkopásové brusky na dřevo. Je závazný pro všechny zaměstnance a osoby zdržující se nebo pracující s vědomím zaměstnavatele na jeho pracovišti. Předpis neplatí pro užívání širokopásových brusek a ručních pásových brusek.

Pásové brusky se používají pro broušení zpravidla plošného materiálu na bázi dřeva, uloženého při broušení na stole brusky. Stůl brusky je výškově přestavitelný a příčně posuvný. Materiál je na stole fixován opřením o opěrné pravítko. Broušení se provádí přitlačováním pohybujícího se nekonečného brusného pásu k materiálu pomocí brusné patky při současném příčném pohybu stolu.

2. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PROVOZU

Pro bezpečnost a konstrukci dřevoobráběcích strojů platí ČSN 49 6100 pro brusky na dřevo ČSN 49 6117. Pro pásové brusky je třeba vyzvednout nutnost funkčního napínacího zařízení pásu.

 1. 2.1 Povinnosti provozovatele

  Provozovatel je povinen trvale zajišťovat:

  • pravidelné revize elektrického zařízení pásové brusky dle ČSN 33 1500,

  • pravidelnou údržbu pásové brusky dle návodu k obsluze,

  • pravidelné kontroly pásové brusky dle návodu k obsluze, nebo požadavků provozovatele, minimálně 1× ročně,

  • stanovit osoby odpovědné za provoz, údržbu a kontroly pásové brusky.

 2. 2.2 Povinnosti obsluhy

  Před započetím broušení obsluha:

  • zkontroluje stav brusného pásu (nepoškozenost) a jeho zrnitost vzhledem k prováděnému broušení,

  • přesvědčí se, zda je vrchní (nepracovní) část brusného pásu řádně zakryta, zda jsou zakryty kotouče brusného pásu a zda je připojeno odsávání,

  • přesvědčí se o správném uložení broušeného materiálu,

  • zkontroluje výškové nastavení stolu,

  • přesvědčí se chodem stroje naprázdno o správném chodu brusky.

   Výměnu brusného pásu provádí obsluha za klidu stroje. Musí být použit brusný pás příslušné délky a pro technologii potřebné zrnitosti. Kryty nepracovní části brusného pásu musí být po výměně pásu, napnutí a odzkoušení jeho správného pohybu řádně uzavřeny a upevněny.

   Čištění stroje provádí obsluha dle potřeby, při trvalém provozu nejméně 1x za směnu.

 3. 2.3 Povinnosti údržby

 4. Pravidelnou kontrolu a údržbu pásové brusky v termínech a způsobem podle návodu výrobce (není-li k dispozici návod výrobce, pak v termínech a způsoby stanovenými zaměstnavatelem) provádí údržbář nebo servisní organizace.

3. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

Je zakázáno:

 • obsluhovat brusku osobou, která nebyla s funkcí stroje důkladně seznámena a její schopnost správné obsluhy ověřena,

 • provádět jakékoliv čištění, zásahy a opravy brusky za chodu,

 • obsluha nesmí zasahovat do elektrického zařízení stroje,

 • brousit na stroji s otevřenými nebo odstraněnými kryty brusného pásu,

 • brousit na stroji s poškozeným brusným pásem,

 • brousit na stroji pokud není v provozu odsávací zařízení,

 • brousit materiál držený v ruce bez ochrany prstů,

 • brousit plošný materiál neopřený hranou o opěrné pravítko,

 • opustit pracoviště, pokud je pásová bruska v chodu nebo doběhu,

 • pracovat na stroji, který vykazuje závady nebo neobvyklé chování (zvýšená hlučnost, vibrace, nepravidelný chod, poškozená elektroinstalace, přítomnost elektřiny na neživých částech, atp.).

4. NÁVODY K POUŽÍVÁNÍ

Návod k používání stroje je nedílnou součástí této směrnice, musí být na pracovišti (přímo u stroje nebo u vedoucího) k dispozici obsluze a údržbě. Příslušná část obsahu návodu je povinnou součástí školení obsluhy brusky. Jen v případě starších strojů, kde není návod k dispozici jej nahradí tento předpis. Zaměstnavatel v tom případě musí doplnit správný způsob obsluhy.

5. VYHLEDÁNÍ NEBEZPEČÍ, OPATŘENÍ K MINIMALIZACI A ZHODNOCENÍ RIZIKA

V souvislosti s provozem pásové brusky

Nahrávám...
Nahrávám...