dnes je 29.5.2024

Input:

Praktické aspekty

7.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.4.9
Praktické aspekty

Doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Následující část podává zjednodušený příklad možného postupu při "projektování“ organizačních struktur subsystému řízení mezifunkčních aktivit - projektového řízení.

Strukturalizace firemního integrovaného systému řízení

Není cílem této kapitoly dát vyčerpávající návod k postupům při projektování firemního integrovaného systému řízení. Aby bylo možné zaobírat se návodem na "vyprojektování“ subsystému řízení mezifunkčních aktivit - projektů, je nutno vycházet ze stávajících subsystémů řízení "funkčních“ aktivit. K nim je třeba předmětný subsystém implantovat.

Níže jsou uvedeny dva příklady dekompozice integrovaného manažerského systému v nejvyšší úrovni, které vycházejí z pojetí standardů ISO 9000:2000.

Příklad 1: Logická dekompozice dle "předmětu činnosti“

Manažerské subsystémy funkční organizace řízení:

Subsystémy integrovaného manažerského systému Rodiny procesů (event. přímo manažerské procesy)
Strategický management Správa společnosti
Výkonné řízení společnosti
Management zdrojů Lidské zdroje
Finanční zdroje
Infrastruktura
Informace
Management realizačních procesů Řízení obchodního procesu
Návrh a vývoj
Výroba
Jakost
Vnitřní správa
Podpůrný management Průřezové řízení procesů
Prověřování systému řízení a jeho činnosti

Tento způsob rozpadu může být na první pohled logický a jednoduchý.

Příklad 2: Logická dekompozice dle jednotlivých složek předmětu řízení

Odlišným přístupem pro provedení dekompozice může být přístup dle jednotlivých složek obecného předmětu řízení podniku, které pak tvoří jednotlivé subsystémy integrovaného manažerského systému.

Jednotlivé procesní subsystémy:

  • marketingové řízení,

  • finanční řízení,

  • řízení jakosti,

  • řízení inovací,

  • řízení rozvoje lidských zdrojů,

  • trvale udržitelný rozvoj,

  • obchodní zakázky - projekty.

Možná nižší hierarchická úroveň systémové strukturalizace do rodin procesů (příklad pro subsystém marketingového řízení):

Subsystém Rodiny procesů:
Marketingové řízení - Marketingová analýza a portfolio
- Marketingové plánování
- Tržně obchodní řízení zakázky
- Nákupní a zásobovací marketing
- Vztahy s veřejností
- Marketingový informační systém

Uvedený způsob strukturalizace je zřejmě z hlediska popisu mezifunkčních aktivit o něco vhodnější než příklad první. Určité komplikace však lze předpokládat i zde.

Správná volba způsobu strukturalizace hierarchie integrovaného manažerského systému může být jedním z klíčových faktorů pro funkčnost takového systému. Způsob strukturalizace se může lišit v závislosti na specifikách daného podniku či instituce a také v závislosti na odborné zdatnosti, stylu práce a používaných metodách příslušného projektanta. Většinou se však bude jednat o jeden z uvedených případů nebo jejich obdobu. Tuto skutečnost ale projektant mezifunkčních organizačních struktur nebude mít možnost ovlivnit. Bude vycházet z toho, co je k dispozici a co pro něj bude představovat "status quo“.

Postup při strukturalizaci systému do subsystému management projektů

Častou chybou bývá snaha vměstnat řízení mezifunkčních aktivit - projektů do některého z výše uvedených subsystémů. Řízení projektů je samostatný subsystém integrovaného manažerského systému a tak by k němu i mělo být přistupováno.

Do tabulek by tedy měl být formálně doplněn řádek se subsystémem "Management projektů“. Projektant organizačních struktur mezifunkčních aktivit se ale vždy bude setkávat se závažnou komplikací, protože manažerské procesy a jejich dílčí činnosti se u těchto aktivit prolínají všemi popsanými subsystémy. Tato skutečnost je zcela zákonitá. Jde přece o "horizontální systém vazeb“.

Chceme-li se zabývat blíže podobou takového subsystému, definujme nejprve manažerské procesy, které teprve následně seskupíme do rodin v závislosti na životním cyklu projektu (fázích). Tato oblast je řešena normou ISO 10 006.

Subsystém řízení mezifunkčních aktivit - manažerské procesy: Strategické procesy
Procesy řízení vzájemných souvislostí
Nahrávám...
Nahrávám...