dnes je 16.6.2024

Input:

Příloha I směrnice 2006/42/ES, Část 6 - Doplňkové základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost pro strojní zařízení se zvláštním nebezpečím vyvolaným zvedáním osob

30.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.5.7.12
Příloha I směrnice 2006/42/ES, Část 6 – Doplňkové základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost pro strojní zařízení se zvláštním nebezpečím vyvolaným zvedáním osob

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Oblast působnosti

V části 6 přílohy I se stanoví základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost pro strojní zařízení představující nebezpečí vyvolaná zvedáním osob. Nebezpečné situace spojené se zvedáním osob zahrnují například pád nebo nekontrolovaný pohyb nosné části, pád osob z nosné části, kolize mezi nosnou částí nebo osobami nacházejícími se v nosné části či na ní a překážkami v okolí strojního zařízení a zřícení nebo převrácení zdvihacího strojního zařízení.

Termín "zvedání“ se vztahuje na jakýkoli pohyb nebo sled pohybů, jenž zahrnuje zvedání nebo spouštění či obojí. Zahrnuje změnu úrovně v kolmém svislém směru i v šikmém úhlu. Nebezpečí spojená se zvedáním osob jsou obvykle větší než nebezpečí související se zvedáním nákladů, protože osoby přepravované strojním zařízením jsou trvale vystaveny nebezpečí, jako je například pád nosné části, a mají menší možnost zabránit nebezpečím nebo jejich důsledkům.

Požadavky stanovené v části 6 se vztahují na veškerá strojní zařízení provádějící operace zahrnující zvedání osob. Požadavky v části 6 se nevztahují na nebezpečí způsobená souvislým pohybem osob na strojním zařízení, jako jsou pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Požadavky stanovené v části 6 se vztahují na strojní zařízení v užším smyslu, na vyměnitelná přídavná zařízení pro zvedání osob, bezpečnostní součásti instalované k zajištění bezpečnosti operací zahrnujících zvedání osob, na příslušenství pro zdvihání nebo řetězy, lana a popruhy určené pro zvedání osob.

Mechanická pevnost

V oddílu 6.1.1 jsou stanoveny požadavky, které doplňují požadavky oddílu 1.3.2 týkající se rizika destrukce během provozu a požadavky uvedené v oddílu 4.1.2.3 týkající se mechanické pevnosti ke kompenzaci nebezpečí vyvolaných zvedáním.

Požadavek prvního odstavce vyžaduje, aby návrh a konstrukce nosné části zohledňovaly maximální provozní zatížení a maximální povolený počet osob na nosné části. Maximální provozní zatížení se vypočítává s přihlédnutím k maximálnímu počtu osob, jež má strojní zařízení přepravovat, a jejich hmotnosti a rovněž hmotnosti předmětů nebo materiálů, například pracovního zařízení nebo nástrojů, které má strojní zařízení zvedat. Prostor pro osoby musí být přiměřený, aby je bylo možno přepravovat pohodlně a bezpečně a aby v případě pracovních plošin mohly tyto osoby bezpečně vykonávat své úkoly. Pro omezení přetěžování nosné části může být v určitých případech možno tento prostor omezit.

V druhém odstavci je zohledněna skutečnost, že při zvedání osob vede pád nebo nekontrolovaný pohyb nosné části nebo břemene téměř vždy k vážným nebo smrtelným úrazům. Při výpočtu pevnosti nosných součástí je proto nutno použít přísnější součinitel bezpečnosti než v případě strojního zařízení určeného pouze ke zvedání nákladů.

Pro strojní zařízení se zavěšenou nosnou částí stanoví třetí odstavec zvláštní požadavek, jehož cílem je zabránit riziku pádu nebo nekontrolovaného pohybu nosné části směrem nahoru v případě přetržení závěsného lana nebo kabelu. Obecným pravidlem u takovéhoto strojního zařízení je použití dvou nebo více samostatných závěsných lan nebo řetězů, každého se samostatným upevněním. Odchylky od tohoto obecného pravidla jsou přípustné v případě, není-li možné poskytnout dvě závěsná lana, a pokud lze dosáhnout přinejmenším rovnocenné úrovně bezpečnosti. Příkladem takovéto odchylky je použití jednoho závěsného lana ve spojení s bezpečnostním lanem a bezpečnostním zařízením, které je automaticky spuštěno v případě nadměrné rychlosti nosné části. Takovéto odchylky by měly být odůvodněny na základě posouzení rizika. V příslušných harmonizovaných normách mohou být uvedena vhodná technická řešení.

Kontrola zatížení

Požadavek doplňuje požadavek uvedený v oddíle 4.2.2 týkající se kontroly zatížení. Strojní zařízení určená pro zvedání osob musejí být vybavena zařízeními, která zamezují přetížení a převrácení, jak je uvedeno v oddíle 4.2.2, včetně strojních zařízení s maximální nosností alespoň 1000 kg nebo s klopným momentem alespoň 40 000 Nm. Zařízení pro kontrolu zatížení nemohou zabránit určitým rizikům způsobeným přetížením, například přetížením pracovní plošiny při práci ve výšce. Tato zařízení však mohou zabránit tomu, aby byla přetížená nosná část vyzdvižena z místa přístupu, a mohou upozornit obsluhu a zamezit nebezpečným pohybům v případě přetížení nosné části. Specifikace pro kontrolu zatížení jsou uvedeny v harmonizovaných normách pro konkrétní kategorie strojních zařízení určených pro zvedání osob.

Pokud riziko přetížení nebo převrácení neexistuje, jsou možné odchylky od požadavku týkajícího se kontroly zatížení. Tak tomu může být tehdy, jestliže z posouzení rizika vyplývá, že tato nebezpečí neexistují nebo byla dostatečně omezena jinými prostředky. To může být přípustné například u strojního zařízení, u něhož velikost nosné části poskytuje pouze omezený prostor, a nosná část a zdvihací konstrukce byly vypočítány tak, aby odolaly přetížení, které může omezená velikost nosné části povolit. V harmonizovaných normách pro konkrétní kategorie dotyčných strojních zařízení jsou uvedeny podmínky pro tyto odchylky.

Ovládací zařízení

V oddíle 6.2 jsou stanovené požadavky doplňující obecné požadavky uvedené v oddíle 1.2.2 týkající se ovládacích zařízení a požadavky uvedené v oddílech 4.1.2.6 a 4.2.1 o ovládání pohybů ke kompenzaci nebezpečí vyvolaných zvedáním. Na strojní zařízení pro zvedání osob, jež představují nebezpečí způsobená jejich pohyblivostí, se vztahují rovněž požadavky uvedené v oddíle 3.3.1 o ovládacích zařízeních.

Požadavek v prvním odstavci zohledňuje skutečnost, že osoba, která je přepravována na nosné části nebo v ní, nejlépe může posoudit nebezpečí, jímž může být vystavena například kvůli překážkám v okolí strojního zařízení, a proto by tato osoba měla ovládat pohyby nosné části. Výjimky lze připustit například tehdy, jsou-li přepravované osoby chráněny před případným nebezpečím vyvolaným pohyby nosné části jinými prostředky, například zcela uzavřenou nosnou částí, nebo je-li k snížení těchto rizik nezbytné ovládání určitých pohybů z místa mimo nosnou část.

Požadavek uvedený v druhém odstavci znamená, že ovládací zařízení v nosné části pro pohyb nahoru a dolů musí mít přednost před ovládacími zařízeními pro pohyb nahoru a dolů na nástupištích či jiných místech.

Ve třetím odstavci je stanoven požadavek pro ovládání všech pohybů nosné části ovládacím zařízením se samočinným navrácením do výchozí polohy bez ohledu na to, zda se ovládací zařízení nacházejí v nosné části, ledaže je nosná část zcela uzavřena. Zcela uzavřenými nosnými částmi jsou plnostěnné nosné části vybavené podlahou a stropy (s výjimkou větracích otvorů) a plnostěnnými dveřmi. Použití ovládacích zařízení se samočinným navrácením do výchozí polohy obsluhu nutí, aby věnovala pozornost pohybům, které ovládá, a usnadňuje okamžité zastavení v případě nebezpečné situace. Je obzvláště důležité zajistit, aby byla ovládací zařízení se samočinným navrácením do výchozí polohy u strojních zařízení pro zvedání osob umístěna a navržena tak, aby nemohla být zablokována v poloze "zapnuto“, pokud se nosná část dostane do styku s překážkou.

Pohyb nosné části

Požadavek stanovený v oddíle 6.3.1 vyžaduje, aby bylo zrychlení a zpomalení omezeno návrhem a konstrukcí poháněcího mechanismu, převodového systému a brzdové soustavy a bezpečnostních zařízení. Při nadměrném zrychlení nebo zpomalení nosné části mohou přepravované osoby ztratit rovnováhu, být zraněny při styku s částmi nosné části nebo spadnout z nosné části. Osoby mohou být rovněž zraněny při spuštění bezpečnostních zařízení. Nemá-li se strojní zařízení pohybovat, zatímco se osoby nacházejí v nosné části nebo na ní, vztahuje se tento požadavek pouze na pohyby nosné části. V případě strojního zařízení, které se má pohybovat, zatímco se osoby nacházejí v nosné části nebo na ní, se tento požadavek vztahuje na pohyby nosné části i na pohyby samotného strojního zařízení.

Naklonění nosné části

V oddíle 6.3.2 jsou stanovené požadavky doplňující požadavek uvedený v oddíle 1.5.15 týkající se rizika uklouznutí, zakopnutí nebo pádu. K naklonění nosné části může dojít v důsledku polohy nebo pohybu samotného zdvihacího strojního zařízení nebo v důsledku pohybu nosné části na závěsném nebo podpěrném zařízení. K příkladům nebezpečných situací patří například nevyvážená činnost zvedáku u závěsných pracovních plošin s více než jedním zvedákem nebo nadměrné naklonění pojízdné zdvihací pracovní plošiny kvůli vnitřní netěsnosti hydraulických systémů nebo kvůli pohybům podpěrné konstrukce.

První odstavec nevylučuje úplně naklonění nosné části, vyžaduje však, aby bylo strojní zařízení navrženo a konstruováno tak, aby omezilo naklonění na bezpečné hodnoty nevyvolávající riziko pádu osob v nosné části, na ní

Nahrávám...
Nahrávám...