dnes je 16.7.2024

Input:

Seznam zkratek a symbolů

22.11.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5 Seznam zkratek a symbolů

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

AAAO   As sociation of Accredited and Authorized Organizations – Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací 
AX   Doba pobytu v oblasti nebezpečí 
AZK   Akreditovaná zkušební laboratoř 
AKL   Akreditovaná kalibrační laboratoř 
BIML   Bureau International de Métrologie Légale (International Bureau of Legal Metrology) – Mezinárodní úřad pro legální metrologii 
BIPM   Mezinárodní úřad pro váhy a míry 
BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
BS   British Standard – Britská norma 
B2B   Business to Bussines – Vztah: dodavatel – průmyslový zákazník 
B2C   Business tu Customer – Vztah: dodavatel – koncový zákazník 
CASCO   Committee on Conformity Assessment – Výbor pro posuzování shody 
CCIR  International Consultative Committee on Radio Communications – Mezinárodní poradní výbor pro radiokomunikace 
CCZ  Česká značka shody 
CE  Council of Europe – Rada Evropy 
CE  Značka shody (Conformité Européenne) 
CEFACT  Centre for Trade Facilitation and Electronic Business – Centrum pro usnadnění obchodu a elektronický obchod 
CEFTA  Central European Free Trade Agreement – Středoevropská dohoda o volném obchodu 
CECIP  Comité Européen des Constructeurs d’Instruments de Pesage (European Committee of Weighing Instruments Manufacturers) – Evropský výbor výrobců vah
(Federace národních obchodních organizací reprezentující evropské výrobce vah) 
CEE  Mezinárodní komise pro certifikaci shody elektrických zařízení 
CEMC  Czech Environmental Management Centre – České ekologické manažerské centrum 
CEN  Evropský výbor pro normalizaci 
CENELEC  Evropský výbor pro elektrotechnickou normalizaci 
CFA  Centre for Foreign Assistance – Centrum pro zahraniční pomoc 
COREPER  Výbor stálých představitelů 
COSMT  Czech Office for Standards, Metrology and Testing – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) 
ČIA  Český institut pro akreditaci 
ČMI  Český metrologický institut 
ČNI  Český normalizační institut 
ČOI  Česká obchodní inspekce 
ČSN  Česká technická norma 
ČSN ENV  Předběžná Česká technická norma 
ČR  Česká republika 
ČSÚ  Český statistický úřad 
ČUBP  Český úřad bezpečnosti práce 
DP  Dokumentovaný postup 
EC  Zkouška typu 
ECSC  European Coal and Steel Community – Evropské společenství uhlí a oceli 
EDS  Evropské dokumentační středisko 
EEA  European Economic Area – Evropský hospodářský prostor (EHP) 
EEC  European Economic Community – Evropské hospodářské společenství 
EHK  Evropská hospodářská komise 
EHS  Evropské hospodářské společenství 
EHP  Evropský hospodářský prostor 
EIC  Euro Info Centrum 
EK  Evropská komise 
EMC  Elektromagnetická kompatibilita 
EMS  Environmental Management System – Systém environmentálního managementu 
EN  European Standard – Evropská norma 
ENV  Evropská předběžná norma 
EOTC  Evropská organizace pro zkoušení a certifikaci 
EP  Evropský parlament 
ER  Evropská rada 
ES  Evropská společenství 
EU  Evropská unie 
EURATOM  Evropské společenství pro atomovou energii 
EX  Rozpoznání a vyhnutí se nebezpečí 
FMEA  Analýza způsobů a důsledku poruch 
FTA  Analýza stromu poruchových stavů 
HD  Harmonizační dokument 
HW  Hardware 
IEC  Mezinárodní elektrotechnická komise 
IMS  Integrated Management Systeme – Systém integrovaného managementu 
IPMA  International Project Management Association – Mezinárodní asociace pro projektový management 
ISO  Mezinárodní organizace pro standardizaci 
ISŘ  Integrovaný systém řízení 
IS  International Standard – mezinárodní norma 
IS  Informační systém 
IT  Informační technologie 
MPA  Metodický pokyn pro akraditaci 
MPM  Metodický pokyn pro metrologii 
MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 
NB  Notifikovaná osoba (Notified Body) 
NV  Nařízení vlády 
OECD  Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 
OIML  Mezinárodní organizace pro legální metrologii 
OJ  Office Journal EU 
PECA  Protokol o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (Protocol on Europe Conformity Assessment) 
PJ  Příručka jakosti 
PX  Možnost zamezení nebezpečí 
QMS  Systém managementu jakosti 
RM  Rada ministrů 
SD  Soudní dvůr 
SI  Mezinárodní soustava jednotek 
SJ  Systém jakosti 
STO  Stavebně technické osvědčení 
SX   Míra poškození zdraví při nebezpečí 
SW  Software 
TBT  Technical Bariers to Trade – Technické překážky obchodu 
TNK  Technická normalizační komise 
TR  Technický rozvoj 
  Technická údržba 
ÚNMZ  Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (Úřad) 
WX   Pravděpodobnost vzniku nebezpečí 

Používané zkratky směrnic Evropské unie

Zkratka  Název  Číslo směrnice  Název směrnice 
LVD  Low Voltage Electrical Equipment Directive  73/23/EHS  Směrnice Rady 73/23/EHS ze dne 19. února 1973 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro užívání v určených mezích napětí 
Nahrávám...
Nahrávám...