dnes je 16.6.2024

Input:

Standardy kvality a bezpečí poskytovatelů zdravotní péče a proces jejich hodnocení

14.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.35
Standardy kvality a bezpečí poskytovatelů zdravotní péče a proces jejich hodnocení

Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů

V poměrně nedávné době zahájilo Ministerstvo zdravotnictví ČR udělování oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Jedná se samozřejmě o významnou oblast patřící do managementu procesů a jejich kvality.

Zavedení standardů kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče je, zjednodušeně řečeno, nástroj zajišťujícím kvalitu procesů, ke kterým ve zdravotnictví dochází. Hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb je pak proces, jehož účelem je posoudit podle hodnotících standardů organizační úroveň poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení, a to z hlediska jejich kvality a bezpečí.

Standardy kvality

Co jsou to tedy standardy kvality v oblasti zdravotní péče?

Jak sám název napovídá, mohlo by jít o zavedení systému řízení kvality do procesů poskytovatelů zdravotní péče. Nejde ale o standard v podobě normy ISO 9001, i když řada ze standardů kvality a bezpečí poskytovatelů zdravotní péče se tomuto obecnému standardu kvality velmi blíží. Základem je v tomto případě právní předpis, kterým je zákon č. 372/2011 Sb., ze dne 6. listopadu 2011, o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

Tento zákon upravuje zdravotní služby a podmínky jejich poskytování, kromě jiného stanovuje rovněž povinnosti související s poskytováním zdravotních služeb a také podmínky hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb. Práva a povinnosti poskytovatele zdravotních služeb konkrétně stanovuje část pátá zákona, § 45, který v odst. 3) uvádí v rámci zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb v odst. b) povinnost zavést interní systém hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Minimální požadavky pro zavedení zákonem vymezeného interního systému hodnocení kvality a bezpečí dále stanovilo (s odstupem téměř jednoho roku) Ministerstvo zdravotnictví ČR ve Věstníku MZ č. 5/2012 ze dne 29. 6. 2012.

Dle uvedených předpisů je tedy jednou z povinností poskytovatele zdravotní péče:

  • zavést standardy kvality a bezpečí vycházející z minimálních požadavků ve Věstníku;

  • zavést interní systém hodnocení těchto standardů (např. formou interního auditu, kdy kompetentní interní auditoři hodnotí aktuální stav fungování standardů kvality a bezpečí a prověřují míru shody s minimálními požadavky).

Lůžková zdravotní péče a hodnocení kvality a bezpečí

Pokud se týká lůžkové zdravotní péče, jde zákon ještě dále, a to formou externího hodnocení. Hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb se věnuje část devátá uvedeného zákona, konkrétně § 98, jenž v tomto kontextu uvádí:

  • hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb je dobrovolný proces (na rozdíl od dříve zmiňovaného zavedení standardů kvality a jejich interního hodnocení, které je pro poskytovatele povinné);

  • jeho účelem je posoudit podle hodnotících standardů organizační úroveň poskytování zdravotních služeb, a to z hlediska jejich kvality a bezpečí, tedy zda je jejich činnost v souladu se standardy definujícími takovou úroveň výkonů, jež je nutná pro poskytování kvalitních a bezpečných zdravotních služeb;

  • hodnocení kvality a bezpečí může provádět fyzická nebo právnická osoba, které bylo uděleno oprávnění Ministerstvem zdravotnictví ČR (jde tedy o posouzení třetí nezávislou a kompetentní stranou, jež prošla předchozím prověřením Ministerstvem zdravotnictví ČR).

Hodnotící standardy, které tvoří základ pro toto externí hodnocení, jsou souborem požadavků na vybrané procesy a ukazatele posuzované ve zdravotnickém zařízení z hlediska zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Hodnotící standardy kvality a bezpečí stanovuje prováděcí předpis k uvedenému zákonu, kterým je vyhláška č. 102/2012 Sb., ze dne 22. března 2012, o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

Tato vyhláška tedy vymezuje:

  • minimální hodnotící standardy kvality a bezpečí pro jednotlivé druhy a formy zdravotní péče, jichž se týká možnost externího hodnocení;

  • ukazatele kvality a bezpečí zdravotních služeb, způsob jejich tvorby a sledování;

  • rozsah procesů posuzovaných ve zdravotnickém zařízení a požadavků na ně;

  • požadavky na způsob a postupy hodnocení kvality a bezpečí;

  • požadavky na personální zabezpečení "pověřovatele“ (tj. odborná způsobilost a počet osob, které mají hodnocení kvality a bezpečí jménem takového pověřovatele či hodnotitele provádět).

Proces hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče vycházejí ze zákona č. 372/2011 Sb., osoba oprávněná k hodnocení je musí mít zpracovaná formou dokumentovaného postupu a schválená ministerstvem (MZ): taková pravidla potom stanovují základ pro důvěryhodné, objektivní, nestranné a odborné provádění všech činností souvisejících s procesem hodnocení. V praxi je pak samozřejmě nutné tato schválená pravidla dodržovat, a jejich

Nahrávám...
Nahrávám...