dnes je 23.7.2024

Input:

Transformace Českého normalizačního institutu

22.1.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.7 Transformace Českého normalizačního institutu

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Od začátku roku 2009 čekají technickou normalizaci v ČR významné změny. Na základě rozhodnutí vydaného MPO ČR bude příspěvková organizace Český normalizační institut zrušena k 31. 12. 2008 a ve smyslu § 5 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přejdou činnosti spojené s tvorbou a vydáváním českých technických norem (ČSN) na Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

Komplex změn

Komplex změn v rámci převodu povinností spojených s tvorbou a vydáváním ČSN z ČNI na ÚNMZ je připravován na základě priorit MPO ČR, které zdůrazňují potřebu zlepšení v oblasti distribuce a dostupnosti ČSN pro širokou technickou veřejnost a výrazného zlevnění tištěných ČSN, a to až o 50 % současné úrovně. V oblasti tvorby technických norem je důraz kladen na zlepšení jejich srozumitelnosti – zde se jedná především o jednotný přístup k technické terminologii a její jednotné uplatňování a v souvislosti s tím i zlepšení kvality překladů do českého jazyka. Značný vliv na zlepšení srozumitelnosti norem by mělo mít i aktivní zapojení do tvorby evropských i mezinárodních norem již v počáteční fázi jejich vzniku.

Elektronická forma

Dominantní v oblasti distribuce ČSN by se měla stát elektronická forma – přístup k ČSN bude umožněn prostřednictvím internetu jak individuálním zájemcům, tak zástupcům z oblasti průmyslu, vědy a výzkumu i odborným společnostem, sdružením apod. Přístup bude umožněn za jednotně stanovených podmínek k celému fondu platných ČSN s odstupňovaným limitem povolených stránek k tisku. Přístup ke všem ČSN bude mít pro uživatele jeden podstatný efekt – přístup nejen k normám určité oblasti, ale i ke všem souvisícím a citovaným normativním dokumentům. Téměř každá ČSN se odkazuje na řadu souvisících norem, které v mnoha případech nemusí být zatříděny ve stejném oboru. Z tohoto pohledu je významné umožnění přístupu k normám všeobecného a průřezového charakteru, a to včetně norem z oblasti systémů managementu kvality, technické dokumentace, terminologie, geometrické specifikace produktů, veličin a jednotek atd.

Dostupnost norem

Dostupnost tištěných technických norem by měla být zlepšena dvěma významnými faktory: jednak snížením ceny až o 50 % (v závislosti na počtu stran), jednak jejich distribucí subjekty, kterým bude jejich tisk umožněn.

V oblasti technické normalizace již od loňského roku probíhají změny v metodice řešení úkolů plánu technické normalizace a v důsledku transformace i v její organizaci. Tyto změny probíhají jednak v oblasti úpravy procesu tvorby norem a jednak v řešení organizace normalizačních činností. Podmínkou úspěšné realizace změn je i zcela nová koncepce rozvoje systémů ICT, které by měly do budoucna usnadnit zpracování norem a přístup veřejnosti k normotvorným dokumentům.

Nová metodika řešení normalizačních úkolů

Nová metodika řešení normalizačních úkolů upravuje postup tak, aby byl pokud možno zajištěn soulad požadavků průmyslu i malých a středních podniků na jedné straně a státu na straně druhé. Tento postup zahrnuje řešení úkolů plánu technické normalizace (PTN) od schválení nové práce na úrovni národní, evropské nebo mezinárodní až po vydání ČSN s tím, že systémové změny vytvářejí podmínky pro ústřední správní úřady (ÚSÚ), aby mohly jasně specifikovat a vyjádřit zájem na způsobu tvorby a

Nahrávám...
Nahrávám...