dnes je 24.5.2024

Input:

Zákon o odpadech a povinnosti výrobců elektrozařízení

30.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.1.4
Zákon o odpadech a povinnosti výrobců elektrozařízení

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Ustanovení tohoto dílu zákona v souladu s právem Evropských společenství, které je dáno směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/108/ES, a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, stanoví povinnosti výrobcům, posledním prodejcům a distributorům elektrických a elektronických zařízení náležejících do skupin uvedených v příloze č. 7 zákona o odpadech, nejsou-li součástí jiného typu zařízení, na který se tento díl zákona nevztahuje, a povinnosti zpracovatelům takových elektrických a elektronických zařízení, jež se stala odpadem.

Základní pojmy

Elektrické nebo elektronické zařízení (dále jen "elektrozařízení“) = zařízení, jehož funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli, nebo zařízení k výrobě, přenosu a měření elektrického proudu nebo elektromagnetického pole, které náleží do některé ze skupin uvedených v příloze č. 7 k tomuto zákonu a jež je určeno pro použití při napětí nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud, s výjimkou zařízení určených výlučně pro účely obrany státu.

Elektroodpad = elektrozařízení, které se stalo odpadem, včetně komponentů, konstrukčních dílů a spotřebních dílů, jež jsou v tom okamžiku součástí zařízení.

Opětovné použití = použití zpětně odebraného nebo odděleně sebraného elektrozařízení nebo komponentů takového elektrozařízení bez jejich dalšího přepracování ke stejnému účelu, pro který byly původně určeny.

Zpracování elektroodpadu = jakákoli operace prováděná po převzetí elektroodpadu do zařízení ke zpracování elektroodpadu za účelem jeho dekontaminace, demontáže, drcení, využití nebo přípravy na odstranění nebo jakákoli jiná činnost provedená s cílem využití nebo odstranění elektroodpadu.

Výrobce = fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání, která bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku (tedy i internetový obchod):

  1. pod vlastní značkou vyrábí a prodává elektrozařízení,

  2. prodává pod vlastní značkou elektrozařízení vyrobená jinými dodavateli, neobjevuje-li se na zařízení značka osoby podle bodu 1,

  3. v rámci své podnikatelské činnosti dováží elektrozařízení do České republiky nebo tato elektrozařízení uvádí v České republice na trh.

Elektrozařízení pocházející z domácností = použité elektrozařízení pocházející z domácností nebo svým charakterem a množstvím jemu podobný elektroodpad od právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání.

Zpětný odběr elektrozařízení = odebírání použitých elektrozařízení pocházejících z domácností od spotřebitelů bez nároku na úplatu na místě k tomu výrobcem určeném.

Oddělený sběr elektroodpadu = odebírání použitých elektrozařízení nepocházejících z domácností od konečných uživatelů na místě k tomu výrobcem určeném.

Základní povinnosti výrobců elektrozařízení

Plnění povinností, které jsou zákonem stanovené pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu, může zajistit výrobce:

  1. samostatně, organizačně a technicky na vlastní náklady;

  2. společně s jiným výrobcem nebo výrobci na základě písemně uzavřené smlouvy; smluvní strany odpovídají za plnění povinností stanovených v tomto dílu zákona solidárně;

  3. přenesením těchto povinností na jinou, právnickou osobu, zajišťující společné plnění povinností výrobců podle tohoto dílu zákona; odpovědnost výrobců za plnění povinností stanovených v tomto dílu zákona, pokud tato právnická osoba povinnosti neplní, nezaniká.

Výrobce je povinen zpracovávat roční zprávu o plnění povinností za uplynulý kalendářní rok (dále jen "roční zpráva“) a každoročně ji zasílat ministerstvu do 31. března. V případě, že výrobce plní povinnosti společně s jiným výrobcem, může spolu s ním zpracovat společnou roční zprávu. V případě přenesení povinností na jinou právnickou osobu zpracovává roční zprávu příslušná právnická osoba. Tato roční zpráva nahrazuje roční zprávu pro zpětný odběr výrobků.

Bližší podmínky jednotlivých způsobů plnění povinností výrobců, obsah roční zprávy, zajištění financování je stanoven samostatným prováděcím předpisem.

Seznam výrobců elektrozařízení

Výrobce elektrozařízení, na kterého se vztahují povinnosti podle zákona o odpadech, je povinen podat návrh na zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení (dále jen "Seznam“). Do Seznamu se zapisují pouze výrobci, kteří trvale podnikají na území České republiky.

Návrh na zápis do Seznamu podává výrobce ministerstvu k rozhodnutí ve dvou vyhotoveních a na technickém nosiči dat, a to nejpozději do 60 dnů od vzniku povinnosti.

Osoba zapsaná v Seznamu je povinna oznámit ministerstvu jakékoli změny údajů předložených v návrhu na zápis, a to do 14 dnů od jejich uskutečnění. V téže lhůtě je povinna oznámit ministerstvu, že zanikly důvody pro její vedení v Seznamu.

Uvádění elektrozařízení na trh

Výrobce elektrozařízení zajistí, aby elektrozařízení bylo navrženo a vyrobeno tak, aby se usnadnila demontáž a využití, zejména opětovné použití těchto elektrozařízení a materiálové využití elektroodpadu, jeho komponentů a materiálů v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí a právními předpisy na ochranu veřejného zdraví.

Výrobce elektrozařízení uvedeného na trh po 13. srpnu 2005 zajistí, aby z označení elektrozařízení bylo patrné, že bylo na trh uvedeno po tomto datu, a bylo možné zjistit výrobce, na kterého se vztahují povinnosti podle tohoto dílu zákona.

Výrobce elektrozařízení, jež náleží do skupin 1 až 7 nebo 10 podle přílohy č. 7 k zákonu o odpadech, včetně elektrozařízení určených výlučně pro účely obrany státu, a výrobce elektrických žárovek nebo svítidel určených k použití v domácnostech zajistí, aby elektrozařízení, je-li uvedeno na trh po 30. červnu 2006, neobsahovalo olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom, polybromované bifenyly (PBB) a polybromované difenylétery (PBDE), nejedná-li se o:

  1. použití látek podle seznamu uvedeného v prováděcím právním předpise,

  2. náhradní díly určené k opravě nebo opětovnému použití elektrozařízení uvedeného na trh před 1. červencem 2006.

Ten, kdo v rámci své podnikatelské činnosti prodává elektrozařízení nepocházející od výrobců zapsaných v Seznamu výrobců elektrozařízení, nese odpovědnost výrobce za plnění jeho povinností stanovených v tomto dílu zákona.

Zpětný odběr elektrozařízení a oddělený sběr elektroodpadu

Výrobce elektrozařízení zajistí zpětný odběr elektrozařízení pocházejícího z domácností. Pro elektroodpad nepocházející z domácností výrobce elektrozařízení zajistí jeho oddělený sběr.

Pro účely zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu musí být elektrozařízení označeno grafickým symbolem. Není-li možné elektrozařízení takto označit vzhledem k jeho velikosti nebo funkci, označí se grafickým symbolem obal nebo návod k použití nebo záruční list elektrozařízení.

Konečný uživatel musí být výrobcem informován (např. prostřednictvím distributorů) o způsobu provedení a zajištění odděleného sběru.

Poslední prodejce musí rovněž zajistit, aby měl spotřebitel při nákupu elektrozařízení možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití.

Zbavit se elektroodpadu nebo elektrozařízení pocházejícího z domácností smí

Nahrávám...
Nahrávám...