dnes je 13.6.2024

Input:

119/2016 Sb., Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh

č. 119/2016 Sb., Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. března 2016
o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh
Vláda nařizuje podle § 4 a § 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby (dále jen „nádoby”), které musí splňovat při uvedení na trh nebo do provozu, podmínky a postupy při jejich dodávání na trh a způsoby posuzování shody.
(2) Toto nařízení se vztahuje na nádoby vyráběné sériově, které mají tyto vlastnosti:
a) jsou svařované, uzpůsobené pro vystavení vnitřnímu přetlaku většímu než 0,5 bar, určené k jímání vzduchu nebo dusíku a nejsou vystavovány působení plamene,
b) části a celky mající vliv na pevnost nádoby pod tlakem jsou vyrobeny z nelegované ušlechtilé oceli, z nelegovaného hliníku nebo z nevytvrzených slitin hliníku,
c) skládají se
1. z válcové části kruhového průřezu uzavřené vně klenutými nebo plochými dny souosými s válcovou částí, nebo
2. ze dvou souosých klenutých den,
d) nejvyšší dovolený tlak nádoby není větší než 30 bar a součin tohoto tlaku a objemu nádoby (dále jen „součin PS.V”) není větší než 10 000 bar.L a
e) nejnižší dovolená teplota není nižší než -50 °C a nejvyšší dovolená teplota není vyšší než 300 °C u nádob z oceli nebo 100 °C u nádob z hliníku nebo ze slitin hliníku.
(3) Toto nařízení se nevztahuje na
a) nádoby navržené pro jaderné účely, jejichž porucha může způsobit únik radioaktivity,
b) nádoby určené k instalaci na plavidlech a letadlech nebo k jejich pohonu a
c) hasicí přístroje.
§ 2
Technické požadavky na nádoby
(1) Základními technickými požadavky na nádoby, u nichž je součin PS.V větší než 50 bar.L, které musí nádoby splňovat, jsou základní bezpečnostní požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Splnění základních technických požadavků se prokazuje posuzováním shody.
(2) Nádoby, u nichž je součin PS.V 50 bar.L nebo menší, musí být navrženy a vyrobeny v souladu se správnou technickou praxí používanou v některém z členských států Evropské unie.
§ 3
Dodávání na trh a uvádění do provozu
Nádoby mohou být dodávány na trh a uváděny do provozu, pokud, jsou-li správně instalovány, udržovány a používány k určenému účelu, splňují požadavky tohoto nařízení.
§ 4
Výrobce
(1) Výrobce při uvádění nádob, u nichž je součin PS.V větší než 50 bar.L, na trh zajistí, aby tyto nádoby byly navrženy a vyrobeny v souladu s § 2 odst. 1, vypracuje technickou dokumentaci stanovenou v příloze č. 2 k tomuto nařízení a provede nebo nechá provést postup posuzování shody stanovený v § 9.
(2) Pokud byl soulad nádoby, u níž je součin PS.V větší než 50 bar.L, se základními technickými požadavky prokázán postupem posuzování shody, vypracuje výrobce EU prohlášení o shodě a umístí označení CE a nápisy stanovené v bodě 1 přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
(3) Výrobce při uvádění nádob, u nichž je součin PS.V 50 bar.L nebo menší, na trh zajistí, aby tyto
Nahrávám...
Nahrávám...