dnes je 19.4.2024

Input:

155/2010 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, ve znění účinném k 1.1.2014

č. 155/2010 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, ve znění účinném k 1.1.2014
ZÁKON
ze dne 21. dubna 2010,
kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část druhou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl. I
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 452/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb. a zákona č. 301/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,”.
2. V § 8a se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.
3. V § 10 odst. 1 písm. a) se slova „názvem výrobku” zrušují a za slovo „dodavatele” se vkládají slova „a pokud to povaha výrobku nebo forma prodeje vyžaduje, názvem výrobku,”.
4. § 14 včetně poznámek pod čarou č. 11b a 11c se zrušuje.
5. V § 23 odst. 5 se slova „§ 14 odst. 2” zrušují.
6. V § 24 odst. 7 se písmena j) a k) zrušují.
Dosavadní písmena l) až x) se označují jako písmena j) až v).
7. V § 24 odst. 9 písm. a) se písmena „q), s), u), w)” nahrazují písmeny „o), q), s), u)”.
8. V § 24 odst. 9 písm. b) se písmena „r), t), v)” nahrazují písmeny „p), r), t)”.
9. V § 24 odst. 9 písm. d) se písmeno „x)” nahrazuje písmenem „v).”.
ČÁST DRUHÁ
(zrušena zák. č. 89/2012 Sb. k 1.1.2014)
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. III
Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 189/1990 Sb., zákona č. 240/1992 Sb., zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 321/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 490/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 2 písm. a) se slova „a požadavků na osobní hygienu a hygienickou nezávadnost provozu” zrušují.
2. V § 2 odst. 2 se písmena c) a f) včetně poznámky pod čarou č. 1c zrušují.
Dosavadní písmena d), e), g) a h) se označují jako písmena c), d), e) a f).
3. V § 3 písm. e) se slova „klamání spotřebitele” nahrazují slovy „klamavé obchodní praktice1h” a slova „bylo prokázáno klamání spotřebitele” nahrazují slovy „byla prokázána klamavá obchodní
Nahrávám...
Nahrávám...